Category: SPOT

Sprememba razpisa P7R – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in na obmejnih problemskih območjih v RS

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je objavil spremembe javnega razpisa P7R 2019 – Mikrokrediti na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih v RS, ki se nanašajo na:

 • Splošne pogoje kandidiranja v okviru katerih se spremeni podlaga za pridobitev letnega prometa in bilančne vsote, in sicer:
  • za prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 se predloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2018,
  • za prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020 se predloži izkaz poslovnega izida in bilanca stanja za leto 2019.
 • Osnovne pogoje kandidiranja, v okviru katerih se sprememba nanaša na S.BON, in sicer:
  • za vloge oddane na prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2018 z oceno vsaj SB8,
  • za vloge oddane na prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020, mora podjetje imeti S.BON-1 na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8.

Vsebino vloge, ki se nanaša na dokazilo AJPES o bonitetni oceni S.BON-1 ali eS.BON (spletna bonitetna ocena) za gospodarske družbe, samostojne podjetnike in zadruge, in sicer:

 • za prijavne roke od 01.02.2020 do vključno 01.07.2020 na podlagi letnega poročila za leto 2018;
 • za prijavne roke od 01.09.2020 do vključno 01.10.2020 na podlagi letnega poročila za leto 2019.

 

Podjetja, ki so locirana na enem izmed PROBLEMSKIH območjih z visoko brezposelnostjo ali OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost vse od decembra 2019 preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2019 – Mikrokrediti za problemska območja z visoko brezposelnostjo in obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji, dostopati do zelo ugodnega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.

 

Preberi več

Izvajanje kontrole na terenu s strani FURS

Od 20. 4. 2020 naprej Vlada Republike Slovenije z dopolnitvami Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20) sprošča omejitve v vse večjem obsegu. Sproščena je prodaja blaga v prodajalnah, različne storitvene dejavnosti, kot so gostinstvo, raznovrstne servisne dejavnosti, storitve na področju dejavnosti higienske nege. Na navedenih področjih Finančna uprava RS prejema vse več prijav zaznanih kršitev, prav tako velja, da so to dejavnosti,  kjer so v preteklosti zaznavali največ kršitev na področju izdaje in davčnega potrjevanja računov.

Zato je Finančna uprava RS pričela z izvajanjem kontrole na terenu z namenom spremljanja pravilnosti izvajanja davčnega potrjevanja računov. Poleg tega pozivajo vse zavezance, da uredijo podlage za delo z zaposlenimi.

Namen nadzora ni izrekanje glob, ampak da zavezanci poslujejo skladno z davčno zakonodajo.

 

Vir: https://www.gov.si/novice/2020-05-14-financna-uprava-rs-prisotna-na-terenu-preverjanje-podlag-za-delo-in-izdajanja-racunov/

Preberi več

Obvestilo uporabnikom storitev SPOT svetovanje in SPOT registracija

Obveščamo vas, da je na Razvojni agenciji Sotla ponovno možno koristiti storitve SPOT svetovanja in SPOT registracije osebno. Za obisk se je potrebno predhodno naročiti na telefonsko št. 041 724 110 ali preko e-pošte: rasotla.spot@siol.net.

Osebno svetovanje je mogoče ob upoštevanju vseh varnostnih predpisov.

Preberi več

Program finančnih spodbud COVID-19

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili Program finančnih spodbud COVID-19, ki bo podlaga za pripravo konkretnih ukrepov za blaženje posledic epidemije.

S predvideno objavo v maju in juniju 2020 pripravljajo nove nepovratne COVID -19 ukrepe, s katerimi bodo financirali obratni kapital, spodbujali nove ali izboljšane razvojne projekte in proizvodne ter storitvene zmogljivosti z namenom ponovnega zagona in razvoja podjetja, ki je bilo prizadeto zaradi epidemije.

Načrtovani novi likvidnostni COVID-19 ukrepi v predvideni vrednosti 33,8 mio EUR nepovratnih sredstev so namenjeni MSPjem, in so sledeči:

 • Povračilo stroškov za zaščitno opremo – 10 mio EUR (bo objavljen že v tem mesecu)
 • Povračilo stroškov za področje internacionalizacije – 0,8 mio EUR
 • Spodbude za zagon razvojnih projektov – 5 mio EUR
 • Likvidnost na področju turizma in gostinstva – 13 mio EUR
 • Proizvodnja na problemskih območjih – 3 mio EUR.

Nova posojila iz naslova evropskih sredstev (predvsem mikrokredite) v višini najmanj 80 mio EUR, bo ministrstvo skupaj s SID banko na trg plasiralo predvidoma letos poleti.

Dodatno si prizadevajo zagotoviti vse potrebne dodatne finančne vire (nacionalne in evropske), ki bodo omogočali izvedbo celotnega paketa finančnih spodbud za gospodarstvo, tako na področju povratnih, kot tudi nepovratnih spodbud.

Na MGRT si prizadevajo zagotoviti še dodatna sredstva, med drugim tudi za področje digitalizacije. Digitalne vsebine kot so: elektronsko poslovanje, digitalni vavčerji (izdelava digitalne strategije, digitalni marketing, kibernetska varnost in dvig digitalnih kompetenc), ter digitalne vsebine usmerjene turistične produkte.

Obstoječe produkte si lahko ogledate na spodnjih povezavah:

 

Vir: MGRT

 

Preberi več

Ali želite vrniti mesečni temeljni dohodek?

Na FURS se je obrnilo nekaj zavezancev, ki želijo vrniti izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka (MTD), ker so ugotovili, da ne izpolnjujejo pogojev ali pa želijo uveljavljati neke druge področne pomoči, ki se izključujejo z uveljavljanjem MTD.

To bodo lahko storili od 11. maja 2020 dalje, ko bo za ta namen zgolj v eDavkih objavljena posebna IZJAVA (v papirnati obliki je ni mogoče vložiti). Na podlagi izjave bo Finančna uprava RS upravičencem izdala odločbo o vračilu sredstev.

Na podlagi 99. člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo – ZIUZEOP (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) je mogoče prejeta sredstva na podlagi ukrepov po ZIUZEOP vrniti. Upravičenec lahko poda izjavo, da želi sredstva vrniti zaradi neizpolnjevanja pogojev, ki so določeni v zvezi z upravičenostjo do posamezne vrste ukrepa ali pa iz drugih razlogov (v zvezi z drugimi razlogi primeroma navajamo kmete, ki so kot upravičenci na podlagi izjave prejeli temeljni dohodek, zaradi česar ne izpolnjujejo pogojev iz 74. člena ZIUZEOP).

Izjavo je mogoče vložiti izključno preko informacijskega sistema Finančne uprave RS eDavki, in sicer od dne 11. 5. 2020 naprej. Upravičenci vrnejo sredstva na podlagi vročene odločbe. Tisti upravičenci, ki so FURS že obvestili, da želijo sredstva vrniti, naj kljub temu predložijo izjavo na predvidenem obrazcu na eDavkih. Odločbe bodo vlagateljem praviloma vročene preko sistema eDavki.

Izjava glede vračanja sredstev, ki so jih upravičenci prejeli na podlagi drugih ukrepov ZIUZEOP, bo pripravljena naknadno.

 

Vir: FURS

Preberi več

Financiranje naložb in obratnega kapitala za trajnostno rast turizma s pomočjo kredita SID banke

SID banka omogoča izvedbo naložbenih projektov podjetij, ki delujejo na področju turizma, gostinstva ali opravljajo dejavnost potovalnih agencij in so imela izredni izpad prihodkov iz poslovanja zaradi korona virusa.

Kredit lahko pridobi:

 • samostojni podjetnik,
 • malo ali srednje veliko podjetje,
 • veliko podjetje,
 • zadruga.

Upravičenec lahko pridobi kredit v višini od 100.000 € do 20.000.000 € na projekt, ko gre za naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo turističnih objektov. Ročnost v tem primeru znaša od 6 do 30 let. V kolikor pa upravičenec potrebuje kredit za obratni kapital, ga lahko pridobi v višini od 100.000 € do 7.000.000 € v primeru da je MSP oziroma do 20.000.000 € v kolikor gre za velika podjetja. Ročnost znaša od 2 do 12 let.

SID banka sofinancira do 85 % celotnih stroškov.  Možnost moratorija na odplačilo glavnice je lahko največ ½ ročnosti in ne več kot 5 let.

Upravičenci so tista podjetja, ki niso v postopku zaradi insolventnosti in nimajo neporavnanih obveznosti iz naslova obveznih dajatev.

Podjetje ob oddaji vloge z isto davčno številko mora poslovati vsaj 2 leti in je imelo v zadnjem poslovnem letu povprečno vsaj 2 zaposlena.

Sredstva posameznega kredita lahko upravičenec nameni za enega izmed naslednjih namenov:

 Naložbo v izgradnjo, obnovo ali nakup in obnovo:

 • gostinskih namestitvenih zmogljivosti: hotelov in podobnih nastanitvenih obratov, počitniških domov in letovišč, turističnih kmetij s sobami, planinskih domov in mladinskih prenočišč, avtokampov in taborov;
 • turistične infrastrukture: športnega, »outdoor«, poslovnega in zdraviliškega turizma;
 • turističnih znamenitosti: kulturnih, zgodovinskih in naravnih znamenitosti, tematskih in zabaviščnih parkov, botaničnih vrtov.

 Obratni kapital, ki obsega:

 • nabavno vrednost materiala, storitev, drobnega inventarja in trgovskega blaga;
 • stroške dela(tudi povračila stroškov zaposlenim, ki imajo naravo stroškov dela), pod pogojem, da kreditojemalec v prvih dveh letih od sklenitve pogodbe ohrani najmanj 40 % zaposlenih, kot jih je imel na dan 1.2.2020;
 • stroške in povračila stroškov v zvezi z opravljanjem dela podjetnika(prispevki za socialno varnost, povračilo stroškov v zvezi s službenimi potovanji, prehrano med delom, prevozom na delo, delom na terenu).

Rok za oddajo vloge je do porabe sredstev.

Vloga se odda elektronsko na tej povezavi: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

Vir: https://www.sid.si/mala-srednja-podjetja/financiranje-nalozb-obratnega-kapitala-za-trajnostno-rast-turizma-turizem-1

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več

Vabilo na spletni seminar “Ključni poudarki ZIUZEOP in ZIUZEOP-A za delodajalce in samozaposlene”

SPOT svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

Ključni poudarki ZIUZEOP in ZIUZEOP-A za delodajalce in samozaposlene,  

 ki bo v petek, 15. maja 2020, ob 10. uri.

 

Mega anti korona zakon (ZIUZEOP) je pričel veljati 11. 4. 2020. Sprejete pa so bile tudi že njegove spremembe (ZIUZEOP-A). Novela prinaša pomembne novosti za delodajalce in samozaposlene. Obstoječo in novo ureditev bomo povzeli v bistvenih delih in na razumljiv način. Hkrati bomo predstavili tudi že zavzeta stališča pristojnih razlagalcev zakona.

Vsebina spletnega seminarja:

 • Čakanje na delo iz poslovnega razloga in opravičena odsotnost zaradi višje sile.
 • Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
 • Izplačilo kriznega dodatka.
 • Nadomestilo bolniške v breme ZZZS.
 • Oprostitev plačila prispevke za samozaposlene.
 • Izredna pomoč v obliki temeljnega dohodka.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 2 pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah.

Izvajalec: Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije, zanjo mag. Nina Scortegagna Kavčnik (vodja službe za pravne, kadrovske in splošne zadeve in vodja svetovalnega in izobraževalnega centra pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenij) in Jasmina Malnar Molek (svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije).

Potek spletnega seminarja

Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 10.00 in 11.30.

Število mest je omejeno.

Za udeležbo na spletnem seminarju morate posredovati svoj e-naslov, s katerim boste vstopali v program za sodelovanje v spletnem seminarju. Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste prejeli na vaš elektronski naslov ob potrjeni prijavi oziroma pred izvedbo spletnega seminarja.

Predlagamo, da nam že ob prijavi pošljete vaša morebitna vprašanja, saj bomo tako lahko zagotovili sprotne odgovore predavateljev spletnega seminarja.

 Na spletni seminar se je potrebno prijaviti s prijavnico (priloga), ki jo izpolnjeno pošljite na elektronski naslov: rasotla.spot@siol.net. Prijave zbiramo do  srede, 13. 5. 2020, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Prijavnica: Prijavnica na spletni seminar Ključni poudarki ZIUZEOP (A)

 

Preberi več

Katere ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost za vaše zaposlene lahko izkoristite in kako?

Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP in ZIUZEOP-A) za delodajalce določa tudi ukrepe v zvezi z delom in plačevanjem prispevkov za socialno varnost. Za izvedbo teh ukrepov pa so predvidene tudi spremembe pri predlaganju REK obrazcev, ki so prikazane v spodnji preglednici.

Več informacij, vključno s preglednico, je v spodnjem dokumentu. Spremembe glede na novelo ZIUZEOP-A so označene z rdečo.

Delodajalci-katere-ukrepe-v-zvezi-z-delom-in-placevanjem-prispevkov-za-socialno-varnost-za-vase-zaposlene-lahko-izkoristite-in-kako-4.5

Preberi več

Ukrepi, ki jih prinaša drugi protikorona paket

Vlada Republike Slovenije je na 13. redni seji dne 21. 4. 2020 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitvi njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) ter Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: ZDLGPE), ki predstavljata drugi večji paket ukrepov za boj proti ekonomskim in socialnim posledicam epidemije.

Spremembe in dopolnitve ZIUZEOP

a) Področje dela, plač in prispevkov

1. Povračilo izplačanih nadomestil za delavce na čakanju na delo

V predlogu novele ZIUZEOP je predviden širši krog upravičencev do povračila izplačanih nadomestil plač delavcem, ki jim delodajalci začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic epidemije (čakanje na delo), in k delavcem, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile, spadajo tudi delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost (skupina K) in ki so imeli dne 13. marca 2020 zaposlenih 10 ali manj delavcev. Sprememba se obeta tudi v zvezi s kriterijem zmanjšanja prihodkov, in sicer kot sledi v nadaljevanju:

 • upravičeni bodo tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019,
 • če niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma v letu 2020, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019,
 • če v letu 2019 niso poslovali, so do ukrepa upravičeni tudi tisti delodajalci, ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020.
 1. Mesečni temeljni dohodek za samozaposlene

Predlog sprememb ZIUZEOP obsega tudi spremembo kroga samozaposlenih upravičencev do mesečnega temeljnega dohodka. Do pomoči naj bi bili po novem upravičeni samozaposleni:

 • ki jim bodo prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 % glede na leto 2019,
 • ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki leta 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019, ob izpolnjenem pogoju, da niso poslovali v celotnem letu 2019 oziroma 2020,
 • ki se jim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije znižali za več kot 10 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020 do 12. marca 2020 ob izpolnjenem pogoju, da niso poslovali v letu 2019.
 1. Povračilo prispevkov za poklicno zavarovanje

Predvidena je tudi razširitev povračila prispevkov, in sicer naj bi ukrep veljal tudi za poklicno zavarovanje zavezancev, ki so vključeni v poklicno zavarovanje, ne glede na to, ali v času trajanja ukrepov še naprej opravljajo delo in prejemajo plačo ali pa prejemajo nadomestilo za upravičeno odsotnost z dela. Podrobnosti o postopku uveljavljanja te pravice urejajo določbe 3. odstavka novega 33.a člena novele ZIUZEOP.

 1. Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve za javne uslužbence in zasebne izvajalce, ki opravljajo javno službo

Zaposleni, ki so pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni, so po že sprejetem ZIUZEOP upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki znaša tudi do 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega. Po novem pa naj bi bila sredstva za financiranje dodatka zagotovljena tudi zasebnim izvajalcem socialnega in zdravstvenega varstva, ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.

b) Socialno varstvo in pravice iz javnih sredstev

 1. Nadomestilo plače zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

Predlog sprememb in dopolnitev ZIUZEOP predvideva nov institut nadomestila plače zaradi izgube zaposlitve v primeru prenehanja pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Nadomestilo naj bi znašalo 513,64 evra bruto mesečno in do njega bodo upravičene osebe, ki jim je prenehala pogodba o zaposlitvi v obdobju od dne 13. 3. 2020 dalje.

 1. Enkratni solidarnosti dodatek

Predvidena je tudi enkratna solidarnostna pomoč za prejemnike poklicnih pokojnin, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in njihova pokojnina znaša manj kot 700 evrov. Višina dodatka je odvisna od višine pokojnine. Višino zneskov ureja tretji odstavek 57. člena ZIUZEOP (od 130,00 do 300,00 evrov).

Prav tako bodo solidarnostno pomoč v višini 150,00 evrov za mesec april prejeli upravičenci do (i) starševskega dodatka, do (ii) dodatka za nego otroka, (iii) družinski pomočniki in (iv) rejniki.

Do enkratne socialne pomoči v višini 30,00 evrov bodo upravičeni tudi starši ali druge osebe, ki prejemajo otroški dodatek in spadajo v prvi do šesti dohodkovni razred. Pri čemer ta ukrep ne velja za starše ali druge osebe, ki so upravičene do povečanega zneska dodatka za veliko družino.

Vlada Republike Slovenije je v ta paket vključila tudi pomoč izrednim študentom, ki bodo do 1. junija 2020 prejeli enkratni solidarnostni dodatek v višini 150,00 evrov. Pri čemer velja pogoj, da bodo upravičeni tisti študenti, ki so v letošnjem študijskem letu vpisani v javnoveljavni študijski program v Republiki Sloveniji in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14. do 17. in 25. člena ZPIZ-2.

 

Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19

Vlada Republike Slovenije je s ciljem zagotavljanja državne gospodarske stabilnosti, preprečitve hujše gospodarske škode in ohranjanja delovnih mest v gospodarstvu pripravila nekaj ukrepov, ki naj bi zagotavljali dodatno likvidnost gospodarstvu. Pri čemer naj bi zgolj vrednost državnih poroštev znašala tudi do 2 milijardi evrov.

 1. Poroštvo Republike Slovenije

RS bo prevzela poroštveno obveznost za banke in hranilnice, ki imajo sedež v RS, ali podružnice bank držav članic EU, ki imajo sedež v RS in ki v skladu z Zakonom o bančništvu lahko opravljajo bančne storitve na območju RS. Pri tem pa morajo upravičenci izpolnjevati naslednje pogoje:

 • po stanju na dan 31. 12. 2019 ni štel za podjetje v težavah,
 • po 31. 12. 2019 se sooča s težavami zaradi poslovnih razlogov, povezanih s posledicami epidemije COVID-19,
 • na dan 31. 12. 2019 ima poravnane zapadle obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev, ali da je na dan vložitve vloge za kredit v situaciji, ko mu je v skladu z določbami zakona odloženo plačilo obveznosti iz naslova obveznih prispevkov, davkov in drugih dajatev oziroma omogočeno obročno odplačilo le-teh,
 • na dan 12. 3. 2020 se šteje za plačnika.

Poroštvo pa bo dano za kredite, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • kredit je odobren po 12. 3. 2020 in najkasneje do 31. 12. 2020,
 • namen kredita je financiranje obratnega kapitala, financiranje poplačila obveznosti iz kreditnih pogodb, ki so bile sklenjene v obdobju od 13. 3. 2020 do uveljavitve tega zakona, ter novih ali dokončanja že začetih naložb (investicij) v osnovna sredstva,
 • ročnost kredita ne presega petih let,
 • kredit ni namenjen financiranju povezanih družb ali družb s sedežem v tujini.

Za opravljanje vseh poslov v zvezi z unovčevanjem poroštev, spremljanjem in izvedbo vseh potrebnih ukrepov za uveljavljanje regresnih terjatev ter za preverjanje izpolnjevanja pogojev po tem zakonu, na podlagi katerih je banka odobrila kredit, ki je bil nato predmet poroštva Republike Slovenije po tem zakonu, se pooblašča SID – Slovensko izvozno in razvojno banko, d. d., Ljubljana. Višina posameznega poroštva dana (i) velikim družbam bo znašala 70 % glavnice kredita in (ii) mikro, majhnim ter srednjim podjetjem bo znašala 80 % glavnice kredita.

Posebnost ureditve poroštva Republike Slovenije po tem zakonu je v tem, da se poroštvo unovčuje tako, da lahko Republika Slovenija banki za unovčeno poroštvo:

 • izvrši plačilo iz proračuna Republike Slovenije ali
 • banki izroči obveznico, ki jo izdata SID banka ali Republika Slovenija.

Pri izbiri načina izpolnitve poroštvene obveznosti Republike Slovenije se bodo upoštevale likvidnostne možnosti proračuna Republike Slovenije in mesečni načrt za izvrševanje proračuna, sprejetega na podlagi zakona, ki ureja javne finance.

 1. Oprostitev najemnine

Najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni COVID-19 opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno oteženo, se ne bo zaračunavala najemnina v celoti ali pa bo zmanjšana za določen del. Ukrep velja od vključno 13. marca 2020 do preklica razglasitve epidemiološkega stanja.

O upravičenosti do oprostitve plačila najemnine ali njenega dela odloča predstojnik upravljavca oziroma organ, odgovoren za izvrševanje samoupravne lokalne skupnosti.

 

Vir: Uradni list RS in https://www.gov.si/novice/2020-04-21-13-redna-seja-vlade-republike-slovenije/.

Preberi več

Kaj bo gospodarstvu prinesel drugi sveženj protikorona zakonodaje

Vlada je pričela z obravnavo popravkov in dopolnitev trenutno veljavne protikorona zakonodaje, sprejetje pa lahko pričakujemo do konca prihodnjega tedna. S popravki trenutno veljavnega zakona bo vlada skušala poskrbeti za nedoslednosti, ob tem pa bo v določeni meri tudi razširila krog upravičencev do pomoči.

Predlog drugega protikorona zakona je v osnovi namenjen predvsem zagotavljanju likvidnosti gospodarstva in naj bi podjetjem omogočil oživitev njihove investicijske aktivnosti ter posledično ohranitev delovnih mest.

Predlog je, da bi naj bili po novem pogoji za upravičenost do pomoči – subvencioniranja nadomestil plač za delavce, ki čakajo na delo in do mesečnega temeljnega dohodka za samozaposlene izenačeni. Do pomoči naj bi bili upravičeni subjekti, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 upadli za več kot 20 % glede na leto 2019.

Od poslovnih subjektov, ki niso poslovali v celotnem letu 2019, oziroma v letu 2020, bodo do pomoči upravičeni le tisti, katerih povprečni mesečni prihodki bodo v letu 2020 upadli za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2019. Če subjekti v letu 2019 niso poslovali, bodo do pomoči upravičeni tisti, katerim bodo povprečni mesečni prihodki v letu 2020 upadli za več kot 20 % glede na povprečne mesečne prihodke v letu 2020, do 12. marca 2020.

Na podlagi predloga, bi naj bili  do kriznega dodatka in oprostitve plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje upravičeni  delodajalci iz bančnih ali zavarovalniških dejavnosti skupine K. Do pomoči naj bi bili upravičeni tudi poslovodje enoosebnih d.o.o., zadrug in zavodov ter tisti, ki so jim priznane pravice iz starševskega varstva in družinski pomočniki. Za njih naj bi tudi bi veljala oprostitev plačila prispevkov.

Kriznega dodatna naj ne bi dobil delavec za dneve ko ne dela (dopust, bolniška, začasno čakanje na delo). Če pa bi delavec na praznik ali dela prost dan delal, pa bi mu za ta dan krizni dodatek bil priznan. Do kriznega dodatka bi lahko bili upravičeni tudi zaposleni s pogodbo za krajši delovni čas.

Solidarnostni dodatek naj bi poleg rednih študentov lahko po pridobili tudi izredni študenti, izplačilo za vse pa bi se premaknilo na 1. junij. Do dodatka pa ne bi bili več upravičeni redni študenti, ki so bili 13. marca v rednem delovnem razmerju, samozaposleni, družbeniki, kmetje ali so bili zavarovani na podlagi prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje.

Izplačevanje nagrad naj bi bilo po predlogu zakona prepovedano samo poslovodstvu, ne pa tudi zaposlenim. Dodatno bi omejitev veljala za odkupe lastnih deležev in delnic družb, zaradi večkratnega nagrajevanja poslovodstva ali izplačevanja dobička. Do izplačevanja nagrad in dobička pri tem ne bi smelo priti letos (za leto 2019) in za leto 2020.

Enoletni odlog anuitet posojil in drugih obveznosti bi po predlogu prišel v poštev tudi za dolžnike, ki so pogodbe sklenili na podlagi zakona o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah. Posamezne obveznosti do razglasitve epidemije sicer še ne bi smele zapasti v plačilo. Odlog bi veljal tudi za kreditne pogodbe, ki jih sklepajo javni skladi.

Predlog zakona obravnava tudi sezonsko delo. Po predlogu bi bilo mogoče, da bi zavod za zaposlovanje brezposelne napotil na sezonsko delo v kmetijstvu. To delo pa bi lahko opravljali tudi zaposleni na čakanju na delo, s predhodnim pisnim soglasjem delodajalca.

Ob vsem napisanemu je potrebno opozoriti, da so to le predlogi in da lahko pride do sprememb in popravkov pred dokončnim sprejetjem zakona.

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

Vir:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več
Skip to content