Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi z dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni, razen če bo povpraševanje manjše od razpoložljivih mask.

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale preko spletne strani. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani www.ozs.si/ooz.

Poziv je odprt do 22. 1. 2021. Pod pogoji, določenimi v javnem pozivu, se ga lahko zapre prej ali pa podaljša.

Preberi več

Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021 s strani MGRT

Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021, posebna pozornost namenjena zagotavljanju likvidnosti podjetij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije.

Med prioritetami sta zagotavljanje likvidnosti podjetjem in pomoč za njihov zeleni in digitalni prehod za višjo dodano vrednost. Celotna vrednost pomoči gospodarstvu skozi razvojne spodbude v letu 2021 bo znašala 660 milijonov evrov, od tega 248 milijonov evrov nepovratnih in 410 milijonov evrov povratnih sredstev. Poleg neposrednih ukrepov s strani ministrstva bodo podjetja lahko skozi program pridobila produkte pomoči še prek Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, Javne agencije SPIRIT Slovenija, Slovenske turistične organizacije ter SID Banke.

Podatki o učinkih sedmih paketov protikorona ukrepov v prejšnjem letu sicer kažejo, da je slovensko gospodarstvo robustno in da je večji del podjetij ohranil kondicijo, ki jim bo omogočila hitro okrevanje. Pa vendar z zaskrbljenostjo spremljamo stanje in trende na področju malega in srednjega gospodarstva, še posebej na področju storitev. Kljub temu, da je Vlada Republike Slovenije z ukrepi uspela ohraniti večino delovnih mest, je zaskrbljujoč tudi trend rasti brezposelnosti.

V letošnjem letu bo za številna mala in srednja podjetja velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato je to ena od prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Med drugim bo glede tega pomembno vlogo odigral Slovenski podjetniški sklad (SPS), ki svoje produkte predstavlja na svoji spletni strani in bo v letošnjem letu dodatno razširil svoj program pomoči. Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov ter subvencijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 % z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 let, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanja bančnih kreditov.

Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), kot za investicije v novo tehnološko opremo, nakup strojev, investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v  podjetništvu in obrtništvu, ki omogočajo uspešen nastop na trgu.

SPS bo zagotavljal posojila v zneskih od 5.000 evrov do 50.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva ter na ta način pomagal podjetjem zagotavljati likvidnost. Neposredni mikrokrediti SPS so namenjeni posebnim ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev na trgu. Njihova pridobitev je enostavna in hitra ter brez stroškov odobritve. Nizka obrestna mera, možnost moratorija in daljša ročnost so samo tri prednosti, ki so ključne za te ciljne skupine.

Prek SPS bodo tudi v letošnjem letu na voljo vavčerji – enostavne spodbude manjših vrednosti  v obliki nepovratnih sredstev do 9.999 EUR za različne poslovne storitve.

Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo  SPS letos z 210 milijonov evrov podprl 5.200 malih in srednjih podjetij. Vložena sredstva bodo spodbudila za 352 milijonov evrov novih investicij.

Številne nove ukrepe za gospodarsko okrevanje bo v 2021 izvajala tudi javna agencija SPIRIT Slovenija. Dejavnostim v gostinstvu in turizmu bo predvidoma v prvem četrtletju letošnjega leta za zagotavljanje likvidnosti na voljo 36,2 milijonov evrov sredstev.

Podjetja bodo imela na voljo tudi podporo pri zelenem prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Prek javnega razpisa bo na voljo 5,0 milijonov evrov iz sredstev Podnebnega sklada, predvidoma v prvem četrtletju. Poleg tega bo sofinancirano delovanje poslovnih klubov v tujini, kjer bo na voljo pol milijona evrov, predvidoma v prvem četrtletju.

Vavčer za raziskovalce iz sredstev pomoči za okrevanje Evropska sredstva – REACT EU se bo začel izvajati s 7,0 milijonov evrov, čemur bodo sledili drugi ukrepi iz REACT EU, ki bodo naknadno določeni.

Sicer pa so podjetjem na voljo obstoječi ukrepi agencije z novimi odpiranji v letu 2021:

 • Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetijna mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, roka za oddajo vlog 14. 5. 2021 in 3. 9. 2021, na voljo 900.000 evrov.
 • Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, rok za oddajo vlog 30. 9. 2021, na voljo 1,1 milijonov evrov.
 • Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022»E-POSLOVANJE 2019-2022, rok za oddajo vlog, 1.10.2021, na voljo 2,3 milijonov evrov.
 • Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, roka za oddajo vlog 5.6.2020 in 10.11.2020, na voljo 2,5 milijonov evrov.

 

Vir: MGRT

Preberi več

Ugodni mikrokrediti tudi v letu 2021 za podjetja v obmejnih problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad bo z ZELO UGODNIMI MIKROKREDITI tudi v letu 2021 krepil razvojni zaostanek podjetij v obmejnih problemskih območjih

Podjetja, ki so locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2020 – Mikrokrediti za obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji tudi v letu 2021 dostopati do zelo ugodnega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je dne 31.12.2020 v Uradnem listu RS št.  204/2020 in na spletni strani SPS, objavil javni razpis P7R 2020  – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Razpis P7R 2020 je  namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja locirana na enem izmed obmejnih problemskih območij.

Postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 do 25.000 EUR/podjetje je HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca izredno ugoden. Ugodnosti so še posebej izrazite v

 • nižji obrestni meri (pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • stroški kredita se ne zaračunavajo.

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju,
 • ki imajo sedež podjetja ali obrata na  obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddajo s prilogami na ePortal SPSa na naslednje prijavne roke:

 • 1.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 01.09.2021 in 01.10.2021.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2020, ki ga najdete na spletni strani SPS-a:  https://podjetniskisklad.si/sl/

Preberi več

SEDMI PROTIKORONA PAKET UKREPOV – PKP7

SEDMI PROTIKORONA PAKET UKREPOV – PKP7  namenjen delodajalcem in samostojnim podjetnikom.

DZ je sprejel sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov, ki prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest. Podaljšujejo se tudi nekateri ukrepi iz predhodnih šestih protikoronskih zakonov.

Ključni ukrepi, namenjeni delodajalcem in samostojnim podjetnikom.

Izplačilo kriznega dodatka: Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I), delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200,00 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev: Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Sprememba višine nadomestila plače za primer odrejene karantene ali višje sile: Višina nadomestila plače za primer odrejene karantene ali višje sile po novem ne sme biti nižja od minimalno določene plače v Republiki Sloveniji. Ukrep podaljšan do 31. 3. 2021.

Sprememba pri oddaji vloge za čakanje na delo: Zavod RS za zaposlovanje, pri finančnem organu ne bo več preverjal, ali ima zavezanec poravnane vse davčne obveznosti, ampak bo moral delodajalec o tem predložiti izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kasnejša izraba letnega dopusta: Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih, ima pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.

Vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev: Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobje od 1. januarja 2021 in za katera upravičenec ugotovi, da ne izpolnjuje padca prihodkov, FURS obvesti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

Povračilo sredstev za nakup hitrih antigenskih testov: Delodajalec lahko uveljavlja povračilo sredstev za izvedbo hitrih testov v višini 40,00 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Fiksni stroški: Pri kritju fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uveljavil šesti protikoronski zakon, se povračilo teh stroškov lahko podvoji do 2000 evrov mesečno na zaposlenega. Upravičeno obdobje pomoči za nekrite fiksne stroške podaljšano do 31. 3. 2021.

Najemna razmerja: Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve in delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije Covid-19.

Povečal se bo obseg sredstev, namenjen za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva. Tista podjetja, ki jih je koronska kriza najbolj prizadela (podjetja v storitvenih dejavnostih, gostinstvu, turizmu in transportu) bodo lahko tudi uporabila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Nekateri podaljšani oz. spremenjeni ukrepi:

 • Ukrep skrajšanega delovnega časa podaljšan do 30 6. 2021 (dopolnjeno 30. 12. 2020),
 • Ukrep kratkotrajne bolniške odsotnosti do 3 dni velja le še do 31. 12. 2020,
 • Elektronsko pošiljanje obvestil IRSD o delu na domu še do 31. 3. 2021,
 • Podaljšanje ukrepa odloga plačila davkov in prispevkov, akontacije davka in davčnega odtegljaja,
 • Ukrep temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka podaljšan do 31. 3. 2021

  (Povzeto po objavi Vlade in UR)

 

 

 

 

Preberi več

Povračilo nadomestila za karanteno ali višjo silo po šestem interventnem zakonu

Od 2. decembra, je na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, na portalu za delodajalce na voljo nova vloga za povračilo nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE). V 6. interventnem zakonu (PKP6), ki velja od 28. novembra, višja sila zajema obveznost varstva otrok, ustavitev javnega prevoza in zaprtje državnih mej.

Delodajalci lahko uveljavljate celotno povračilo izplačanih nadomestil plače:

 • za zaposlene, ki zaradi karantene na domu ne morejo opravljati dela, če izjavite, da zanje ne morete organizirati dela na domu,
 • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga obveznega varstva otrok (kot posledica karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, osnovne šole do 5. razreda ali socialnovarstvene storitve),
 • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga nezmožnosti prihoda na delo (ustavitve javnega prevoza, zaprtja mej s sosednjimi državami).

Pravico do povračila uveljavljate z vlogo, ki jo oddate elektronsko na portalu za delodajalce na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Predložite jo v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi karantene na domu ali višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja). Vlogo za povračilo pri vseh vrstah karantene na domu v navedenem roku lahko oddate najkasneje do 31. 12. 2020.

Če uveljavljate pravico do povračila za obdobje pred začetkom veljavnosti novega zakona (ZIUOPDVE), morate vlogo oddati v 8 dneh od začetka veljavnosti zakona, torej najkasneje do 7. 12. 2020. Povračilo nadomestila zaradi karantene lahko uveljavljate od 1. 10. 2020, zaradi višje sile od 1. 9. 2020.

Pri karanteni na domu vlogi priložite kopijo potrdila o napotitvi v karanteno in izjavo, da za zaposlenega ni možno organizirati dela na domu.

Pri karanteni zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo iz države na rdečem seznamu vlogi priložite izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. Mednje sodijo:

 • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • smrt staršev, zakonca ali zunajzakonskega partnerja starša ali posvojitelja,
 • rojstva otroka ali vabilo na sodišče.

Kadar zaposleni ne more opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja), vlogi priložite izjavo zaposlenega o obstoju okoliščin za nastanek višje sile.

Pri napotitvi v karanteno na domu lahko zaposleni prejema nadomestilo plače iz tega razloga le za obdobje, za katero je bil v karanteni na domu. Tudi pri nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile lahko zaposleni prejema nadomestilo plače le za obdobje, za katero veljajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo njegovo odsotnost.

Povračilo zaradi odrejene karantene ali višje sile lahko uveljavljate vsi delodajalci v Sloveniji, razen:

 • neposrednih ali posrednih uporabnikov proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
 • tistih, ki opravljate finančno ali zavarovalniško dejavnost v okviru skupine K po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) in ste imeli 13. 3. 2020 več kot 10 zaposlenih,
 • tujih diplomatskih predstavništev in konzulatov, mednarodnih organizacij, njihovih predstavništev ter institucij, organov in agencij EU v Sloveniji.

 

 

Vir: Zavod RS Za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/

Preberi več

Delno kritje fiksnih stroškov

Pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do 1. septembra 2020, lahko v primeru zmanjšanja obsega poslovanja zaradi posledic epidemije COVID-19 ali dejavnosti ne morejo opravljati, zaprosijo za pomoč v obliki delnega kritja fiksnih stroškov za obdobje zadnjega četrtletja 2020, če so prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30 % glede na enako obdobje leta 2019.

Kdo bo upravičenec do pomoči?

Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve ZIUOPDVE (28.11.2020):

 • vsaj enega zaposlenega,
 • samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 • gospodarska družba družbenika ali delničarja  oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja,
  ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70 %, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Upravičenec do pomoči tudi ni podjetje, ki je bilo na dan 31.12.2019 v težavah, skladno opredelitvijo v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

Upravičenec mora tudi zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Kakšna je višina pomoči?

Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, potem:

 • Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30 % do vključno 70 % pripada 0,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju  oziroma
  1,8 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.
 • Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70 % pripada 1,2 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 3,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. 12. 2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020.

Finančna uprava RS bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 in to v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra), za katerega bo upravičenec uveljavljal pomoč.

Sporočilo za javnost s strani FURS-a se nahaja s klikom na povezavo: Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

Preberi več

Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP6)

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma PKP6 je začel veljati 28. novembra 2020.

PKP6 podaljšuje naslednje ukrepe:

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021

S PKP6 podaljšujejo ukrep subvencioniranega delovnega časa do 30. junija 2021. Na ta način že s sprejemom novega PKP6 določajo, do kdaj bo veljal ukrep, ter na ta način odpravljajo negotovost v gospodarstvu.

Nadomestila plače za čas čakanja na delo doma 

Predlog PKP6 podaljšuje nadomestilo plače za čas čakanja na delo do 31. 1. 2021. Hkrati zvišuje višino povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma za vloge od meseca novembra 2020 dalje.

Predlog so dopolnili tako, da 100 % nadomestilo plače prejmejo vsa podjetja, ki še niso in tudi ne bodo presegla 800.000 evrov državnih pomoči, vsa ostala so upravičena do 80 % povračila s strani države. Delodajalec se bom sam odločil, v kakšni višini bo zahteval povračilo, podlaga pa bo njegova izjava, s katero bo izjavil, da iz naslova državnih pomoči še ni prejel 800.000 evrov. Ukrep bo veljal od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021.

Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev

Omogoči se nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov, da se v kar največji meri omilijo negativne posledice druge epidemije COVID-19 na gospodarstvo in še nekatere kategorije kreditojemalcev. Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil je podaljšan za 12 mesecev, tudi tistih pri javnih skladih (30. 6. 2021) in pri MGRT za podjetja v težavah (1 leto po preklicu epidemije).

Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 1. 2021. Kreditojemalec iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 12. 2020.

Finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka

Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o kmetijstvu-1, ki ima zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, je upravičen do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 30 % izpad dohodka.

Oprostitev plačila vrtca, če ga otrok ne obiskuje

Starši, katerih otroci od 26. oktobra 2020, zaradi ukrepa vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah ter visokošolskih zavodih ne obiskujejo vrtca, so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila.

Nadomestilo izpada plačil javnim in zasebnim vrtcem s koncesijo 

Javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo izpad plačil staršev krije državni proračun. Izpad plačil staršev se prizna za čas trajanja ukrepa o prepovedi zbiranja, za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Kritje izpada prihodkov socialnovarstvenim zavodom zaradi nezasedenih kapacitet in najema dodatnih prostorov 

Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva krije izpad prihodkov v višini cene oskrbe I v standardni dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19.

Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva krije izpad prihodkov v višini cene za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij, ki je najnižja med vsemi oblikovanimi cenami za kategorije oskrbe institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami, za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19.

PKP6 uvaja nekatere nove ukrepe:

Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem

Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020. Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred prvim septembrom 2020, in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 30 odstotkov.

Znesek, do katerega bodo podjetja upravičena, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 30 – 70 %, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista, ki jim bo promet padel za več kot 70 %, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje.

Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000 evrov na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal. Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih lahko prejmejo podjetja, in sicer do 3 milijone evrov oziroma do 800.000 evrov za tista podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019.

Upravičenci bodo na Finančno upravo predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v mesecu dobili izplačilo.

Omogočanje zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije

Delodajalec lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj za obdobje do 31. 8. 2021.

Pogodba o zaposlitvi se tako lahko sklene tudi s strokovnim delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javno veljavnih programov.

 Poenostavljene postopke prijave dela na domu za lažje organiziranje dela med razglašeno epidemijo

Vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (IRSD) v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom dela delavca na domu, se poenostavlja. Delodajalci bodo zahtevano vsebino vnesli v obrazec, ki ga bo IRSD objavil na spletni strani. Delodajalci bodo lahko obrazec vlagali elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT), ki ga upravlja MJU.

Poenostavljeno oddajanje vlog za socialne transferje in druge pravice iz javnih sredstev

Zaradi narave pravic iz javnih sredstev in pravic mora biti v času razglašene epidemije odločanje o le-teh čim hitrejše, zato je treba omogočiti čim bolj enostavno oddajo vloge. S predlogom PKP6 se predlaga, da se vloge v času razglašene epidemije lahko vložijo tudi po elektronski pošti, z ali brez elektronskega podpisa ali s fizičnim podpisom in skeniranjem.

Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika

Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika oziroma generirano izdajanje potrdil NIJZ za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva oseb, ki ostanejo v karanteni na domu zaradi tvegane stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, v primeru, ko je epidemiološka situacija v državi takšna, da se dnevno število okuženih tako poveča, da NIJZ ne more več opravljati epidemiološke preiskave (ne more poiskati vseh visoko tveganih stikov in jih napotiti v karanteno na domu).

Dodatke za delo v sivi in rdeči coni (30 % osnove plače) ne glede na razglasitev epidemije

Dodatek za delo v sivi in rdeči coni (30 % osnove plače) velja ne glede na razglašeno karanteno. Na ta način se zaposlene dodatno nagradi za delo v rdeči in sivi coni, neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja osebam dodatek v višini do 65 odstotkov.

Oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost

PKP6 ureja področje najemnin, in sicer se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

Preberi več

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Upravičenci – do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
 • I 56.101 Restavracije in gostilne,
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Upravičeni stroški so obratovalni stroški in se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska. Pavšalni znesek se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ 9.999,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure.

Način prijave : Navodila za pripravo vloge in način oddaje vloge so navedeni v pozivni dokumentaciji (3. poglavje) in javnem pozivu (14. točka).

Vlogo morate izpolniti in oddati s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča poenostavitev izpolnjevanja pozivnih obrazcev in prilog. Vlogo podpišete s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijava na javni poziv s fizičnimi dokumenti ni možna.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: jpg-covid19@spiritslovenia.si

Vabljeni k ogledu že objavljenih odgovorov na prejeta vprašanja.

Vse novosti o javnem pozivu se objavljajo na spletni strani SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi.

Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske .

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani https://www.ozs.si/ooz.

Poziv je odprt do 15. 11. 2020 oz. do razdelitev vseh razpoložljivih zaščitnih mask.

Preberi več

O B V E S T I L O – UKREPI ZARADI KORONAVIRUSA (COVID-19)

Spoštovane stranke,

obveščamo vas, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa COVID-19, poslovanje na Razvojni agenciji Sotla poteka omejeno.

Stranke sprejemamo po prehodni najavi.

Dosegljivi smo preko naslednjih komunikacijskih kanalov:
– telefon: 03 817 18 60,
– mobilna številka: 041 724 110,
– e-pošta: rasotla@siol.net.

Pisarna v Rogaški Slatini (MPI Vrelec, Prvomajska ulica 35, 3250 Rogaška Slatina) je do preklica zaprta.

Hvala za razumevanje.

Preberi več
Skip to content