Štirje odobreni projekti in skoraj 400.000 evrov nepovratnih sredstev

Razvojna agencija Sotla, vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, je v mesecu februarju izkoristila zadnji javni poziv za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin«, in na osnovi potreb v lokalnem okolju s partnerji pripravili šest projektnih prijav. Prejšnji teden smo prejeli potrditev za kar štiri prijavljene projekte in tako postali eden najbolj uspešnih LAS na tem razpisu; odobrenih je bilo namreč le 12 projektov.

Vsebino projektov vam bomo podrobneje predstavili v naslednjih dneh, saj je vsak projekt kompleksen, tako v partnerstvu kot aktivnostih. Vsi odobreni projekti imajo v partnerstvo vključene tudi tuje partnerje, tako bomo pri izvajanju sodelovali s partnerskimi LASi iz Bolgarije, Irske in Srbije.

Pri pripravi projektov je LAS Obsotelje in Kozjansko zasledovala cilje strategije »Od vil do vilic« in zahtevo po vključitvi ekoloških pridelovalcev/predelovalcev z ustreznim certifikatom. Ekološki ponudniki so morali biti ključne ciljne skupine upravičencev do črpanja sredstev iz navedenega razpisa. V skladu z razpisnimi pogoji so morali ti predstavljati 30 % partnerstva. Pri pripravi projektnih predlogov je LAS sodelovala z ostalimi LAS v Sloveniji. Vse vključene LAS v projektih so morale slediti skupnemu cilju (razvoj novih storitev in izdelkov, povezovanje ponudkov, zmanjševanju obremenjevanje okolja, vključevanje ranljivih ciljnih skupin). V projektih so nujno potrebne skupne vsebine, ki so povezane s prenosom dobrih praks med LAS. Projekti so v višini 85 % sofinancirani iz sredstev EKSRP, najvišji znesek sofinanciranja je 100.000,00 EUR na LAS, tako smo pri vseh projektih zaprosili za najvišjo možno vrednost.

Če izpostavimo ključne pridobitve, ki jih prinašajo odobreni projekti: urejena pot med Termami Olimia in OŠ Podčetrtek, nova zeliščarska VR doživetja v Rogatcu, dodatna ponudba na tržnici v Rogaški Slatini (LED zaslon, doživetje Prelet s Pegazom), nadgraditev kompostarne v zbirnem centru Tuncovec in kup dodatnih aktivnosti, namenjenih tako spodbujanju ekološkega kmetijstva kot tudi vsebinam izobraževanja, novih produktov in podobno.

Preberi več
Group of Business People Meeting

Vabilo na spletni seminar »Mladi in intelektualna lastnina – pregled storitev in pobud WIPO«

Svetovna organizacija za intelektualno lastnino (WIPO) vabi mlade izumitelje, ustvarjalce in podjetnike na spletni seminar na temo intelektualne lastnine z naslovom »Mladi in intelektualna lastnina – pregled storitev in pobud WIPO«.

Seminar bo potekal 28. junija ob 15. uri v angleškem jeziku.

Program seminarja in dodatne informacije so na voljo spletni strani WIPO.

Udeležba je brezplačna, zainteresirani pa se lahko prijavite na tej povezavi.

Preberi več

Sporočilo za javnost: projekt CRO-SI-SAFE

Na osnovi prvih skupnih projektov in želje po partnerskem sodelovanju tudi v prihodnje, je bil februarja 2017 v Krapini podpisan Sporazuma o medsebojnem sodelovanju med subregijo Obsotelje in Kozjansko ter Krapinsko Zagorsko županijo. Sporazum so podpisali vsi župani sedmih občin Obsotelja in Kozjanskega ter vsi predstavniki občin Krapinsko zagorske županije.

Dogovor o medsebojnem sodelovanju zajema predvsem naslednja področja:

 • pridobivanje in uporaba sredstev iz skladov Evropske skupnosti (priprava in izvedba skupnih čezmejnih projektov),
 • spodbujanje sodelovanja na področju razvoja gospodarstva, lokalne samouprave, razvoja podeželja, varstva okolja, turizma in športa, zdravstva, izobraževanja in kulture, prometa in komunalnega gospodarstva.

Rezultat Sporazuma je več prijavljenih, delno odobrenih in delno že izvedenih projektov čezmejnega sodelovanja, predvsem v programu Interreg SLO- HR. Skupaj z Zaro smo v obdobju od leta 2009 izvedli že tri projekte, projekt CRO-SI-SAFE je naš četrti skupni projekt. Predhodni trije projekti so se vsebinsko nanašali na področje turizma in razvoja dodatne ponudbe podeželskih območij. Aktualni projekt predstavlja odmik od predhodnih vsebin in predstavlja popolnoma nove vsebine in področje, saj se naš nov projekt CRO-SI-SAFE navezuje na 3. prednostno os programa, in sicer na Zdrava, varna in dostopna obmejna območja. Projekt je pomemben ne samo za območje Obsotelja in Kozjanskega, pač pa za celotno Savinjsko regijo ter čezmejno območje, sploh v današnjih časih, ko smo priča številnim naravnim nesrečam in je primerna oprema ter znanje za posredovanje v tovrstnih nesrečah še toliko bolj pomembno.

Razvojna agencija Sotla bo, kot partner in koordinator aktivnosti na slovenski strani, z aktivnostmi izobraževanja in usposabljanja prispevala k dvigu ozaveščenosti različnih ciljnih skupin, saj želimo širšo javnost priučiti pravilnih reakcij in načinov ravnanja med in po množičnih nesrečah. Izvedli bomo tudi specializirana izobraževanja za predstavnike urgentnih služb s čimer jim bo omogočeno pridobivanje novih znanj in boljšo pripravljenost na naravne nesreče. Ob izvedbi naložb Občine Rogatec (nakup vozila in dvižne ploščadi), ureditvi izkustvene sobe za simulacijo naravnih nesreč, bo usposabljanje in osveščanje širše javnosti o pomenu pravilnega postopanja v primeru nesreč, zagotovo odlična preventiva za celotno čezmejno območje.

Opis projekta:

Zagorska razvojna agencija kot vodilni partner, Razvojna agencija Sotla kot koordinator na slovenski strani izvajanja projekta  ter projektna partnerja Krapinsko-zagorska županija in Občina Rogatec smo lanskega oktobra na zadnji razpis programa čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020, prijavili skupni projekt „Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije – krajše CRO-SI-SAFE“.

Člani Odbora za spremljanje (OzS) so na 12. seji, ki je potekala 20. 4. 2022,  odobrili projekte predložene v okviru 4. roka Javnega razpisa Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020. V četrtem roku Javnega razpisa je bilo oddanih 15 projektnih vlog. Na seji so člani OzS razpravljali o 8-ih administrativno ustreznih in upravičenih projektnih vlogah. Odobreni so bili 3 projekti, ostalih 5 projektnih vlog je bilo zavrnjenih.

Po uskladitvi smo za naš skupni projekt CRO-SI-SAFE prejeli sklenjeno pogodbo o sofinanciranju z ESRR sredstvi, tako se je naš projekt s 1. junijem 2022 tudi uradno začel, njegov zaključek pa je predviden za kaj 2023.

Kot že omenjeno, bo projekt CRO-SI-SAFE izveden v programu čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020, z glavnim namenom nadgradnje čezmejnega partnerstva nujnih služb in vzpostavitvijo skupnega protokola čezmejne CRO-SI-SAFE ekipe. Tako bomo nadgradili sodelovanje služb civilne zaščite in okrepili pripravljenost za nepredvidene nesreče na območju Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije.

Skupna vrednost projekta je 739.612,25 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje 628.670,40 EUR iz Evropskega sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Projekt je pomemben, saj njegova izvedba bistveno prispeva h krepitvi čezmejnih zmogljivosti in zagotavljanju čezmejnih javnih služb za nujne primere, s posebnim poudarkom na podeželskih obmejnih območjih.

Projekt na eni strani predvideva investicije v nakup opreme, tako bodo nujne službe na hrvaški strani izvajanja projekta nabavile večjo količino različne zaščitne opreme in vozilo, ki je nujno potrebno za intervencijo v primeru množične nesreče (potres, poplava in podobno). Občina Rogatec bo v projektu nabavila terensko reševalno vozilo, namenjeno lokalnim gasilskim društvom in dvižno ploščad, s katero bo omogočeno reševanje na višini.

Med naložbami pa gre posebej izpostaviti dve izkustveni sobi, ki bosta vzpostavljani v obeh državah. Skupni razvoj software opreme bo osnova za vzpostavitev virtualne izkušnje množične nesreče. Partnerji želimo v teh sobah vzpostaviti virtualno simulacijo pravilnega ravnanja v primeru nesreč, saj smo prepričani, da si ljudje bistveno bolj zapomnijo pravilno reakcijo ob osebni izkušnji kot ob pasivnem spremljanju.

Projekt ima velik poudarek tudi na izobraževanju in osveščanju različnih ciljnih skupin, saj želimo širšo javnost priučiti pravilnih reakcij in načinov ravnanja med in po množičnih nesrečah. Glede na to, da so deli projektnega območja tipična podeželska območja, za katera je značilna nekoliko višja stopnja izolacije, si bomo z izobraževalnimi aktivnostmi med drugim prizadevali dvigniti stopnjo izobrazbe in ozaveščenosti otrok in mladine, žensk na podeželju, starejših in drugih ranljivih skupin.

Za predstavnike urgentnih služb bomo izvedli vrsto specializiranih izobraževanj in tako tudi njim omogočila pridobivanje novih znanj in boljšo pripravljenost na naravne nesreče, med drugim bomo organizirali specializirana usposabljanja: 1) osnovni (BLS) tečaj in napredni tečaj ohranjanja življenja (ALS), 2) koordinacija intervencijskih služb in oskrba žrtev množičnih nesreč (MRMI), 3) tečaj reševalnih postopkov v neurbanih razmerah ter v primeru naravnih nesreč in večjih nesreč, 4) delo in reševanje na višinah/globinah in v ruševinah, 5) krizno upravljanje, 6) krizno komuniciranje in javno nastopanje ter 7) tečaj Prvi posredovalci. Usposabljanja so organizirana ločeno za hrvaške in ločeno za slovenske udeležence, ciljne skupine pa so zdravstveni delavci, gasilci, gorski reševalci, prostovoljci, župani in drugi udeleženci intervencij in reševanja.

Za širšo projektno skupino bomo organizirali tudi ogled primerov dobrih praks: en ogled v Sloveniji, enega na Hrvaškem, tretjega predvidoma v Avstriji.

Preberi več

Aktivnosti v okviru projekta Young Green Entreprenuership

Razvojna agencija Sotla je partner v projektu Young Green Entrepreneurship, ki je sofinanciran v programu Erasmus +. Ta teden smo izvedli že drugi spletni sestanek, saj se partnerji srečujemo vsaj vsak drug mesec.
Spremljate Facebook stran projekta za vse novosti in aktivnosti v projektu.
Novičke: 1st newsletter

Preberi več

Vabilo na predstavitveno konferenco čezmejnega projekta „Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije – CRO-SI-SAFE“

 Vabljeni na predstavitveno konferenco čezmejnega projekta

 „Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije – CRO-SI-SAFE“

Projekt CRO-SI-SAFE bo izveden v programu čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020, z glavnim namenom nadgradnje čezmejnega partnerstva nujnih služb in vzpostavitvijo skupnega protokola čezmejne CRO-SI-SAFE ekipe. Tako bomo nadgradili sodelovanje služb civilne zaščite in okrepili pripravljenost za nepredvidene nesreče na območju Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije. Skupna vrednost projekta je 739.612,25 EUR, od tega je predvideno sofinanciranje 628.670,40 EUR iz Evropskega sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Predstavitvena konferenca bo izvedena v ponedeljek, 20. junija 2022, ob 10. uri na Dvorcu Strmol (Pot k ribniku 3) v Rogatcu.

Na predstavitveni konferenci bomo predstavili cilje projekta, ključne aktivnosti in pričakovane rezultate projekta, ki jih želimo doseči v naslednjem letu, natančneje do 31. maja 2023.

Prosimo vas, da zaradi lažje organizacije svoj prihod potrdite do petka, 17. junija 2022, na e-naslov anita.cebular@rasotla.si.

Veselimo se vašega obiska.

 

 

Vabilo_CRO-SI-SAFE_predstavitvena konferenca

Preberi več

Javni razpis Spodbude za mikropodjetja v lesarstvu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo razpis katerega namen je spodbuditi razvoj mikropodjetij na področju lesarstva in s tem izkoristiti razvojni potencial slovenske strateške surovine (lesa).

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij mikropodjetij v opredmetena in neopredmetena sredstva ter stroškov plač ter drugih stroškov dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa. Poudarek bo dan projektom, ki bodo omogočali nadaljnji razvoj in trajnostno rast mikropodjetij na okolju prijazen način in skladno s principi krožnega gospodarstva.

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro podjetja (0-5 zaposlenih) s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Prijavitelji po razpisu so podjetja, ki na trg uvajajo proizvode in storitve na področju rabe lesa in imajo skladno s Prilogo I Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti registrirano dejavnost:

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva, ali
 • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani s projektom in so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme in orodij ter novih strojev),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja),
 • stroški plač in drugi stroški dela v povezavi z razvojem novih proizvodov iz lesa za enega zaposlenega.

Upravičeni stroški se sofinancirajo v višini največ 60 % upravičenih stroškov. Načrtovana višina sofinanciranja upravičenih stroškov posameznega projekta mora znašati vsaj 5.000,00 EUR ter največ 50.000,00 EUR.

Okvirna višina razpisanih je 1.000.000,00 EUR.

Roka za oddajo vlog sta dva, in sicer 30. 6. 2022 in 18. 11. 2022.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo tukaj.

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-spodbude-za-mikropodjetja-v-lesarstvu/

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več

Partnerski sestanek v okviru projekta Circular Economy in Practice CE-IP

V začetku junija je potekal partnerski sestanek okviru projekta Circular Economy in Practice CE-IP. Gostitelj je bila partnerska organizacija CBS International Business School iz Nemčije.
Prvi dan mednarodnega sestanka v projektu CE-IP, sofinanciranega v programu Erasmus +, KA2, je bil namenjen pregledu dosežkov in nalog v intelektualnih dosežkih.
Nova nadzorna plošča, platforma, vodnik na pot krožnem gospodarstvu in ostali dosežki, bodo kmalu dostopni širši javnosti.
CBS International Business School je za projektne partnerje organizirala ogled primerov dobre prakse na področju krožnega gospodarstva v tekstilni industriji, tako smo spoznali Kiss the inuit in Hehlerei.
Vsebine krožnega gospodarstva so zagotovo prihodnost in nuja, zaradi tega se veselimo nadgradnje projekta, implementacije dosežkov in novih vsebin. Nato smo spoznavali dobre prakse, ki jih je v nemškem Kölnu izbral naš gostitelj, na temo krožnega gospodarstva v tekstilni industriji.
Zanimivi modeli, ki so jih uvedli v obiskanih podjetjih Kiss the inuit, Hehlerei in Iglu: predelava odpadnega tekstila, ustvarjanje unikatnih tekstilnih kosov iz oblačil “iz druge roke”, izmenjevalnica oblačil … so zagotovo priložnost prenosa za vse vključene države.
Drugi dan delovnega srečanja smo se  dotaknili vsebin intelektualnega outputa, kjer smo oblikovali tečaj na temo krožnega gospodarstva in priložnosti.
 

Preberi več

Vabilo na seminar “GOOGLE DRIVE IN NJEGOVA ORODJA ZA UČINKOVITO DELO IN SODELOVANJE NA DALJAVO”

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na seminar z naslovom:

»GOOGLE DRIVE IN NJEGOVA ORODJA ZA UČINKOVITO DELO IN SODELOVANJE NA DALJAVO«,

ki bo v četrtek, 9. junija 2022, ob 9. uri,

v sejni sobi MPI Vrelec d.o.o., Prvomajska ulica 35, Rogaška Slatina.

Vsebina seminarja:

 • dostop do svojih datotek iz vseh naprav in kadarkoli (pametni telefon, tablični ali namizni računalnik),
 • varnostna kopija dokumentov in fotografij,
 • izdelava dokumentov, tabel, prezentacij, ankete,
 • deljenje in souporaba dokumentov z drugimi ipd.

Seminar je namenjen potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 4 pedagoške ure in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Obvezna oprema na seminarju: osebni prenosni računalnik.

Izvajalka: Biserka Kišič, univ. dipl. oec. za marketing, ima več kot 20 let izkušenj na področjih marketinga, digitalnega marketinga, komuniciranja in odnosov z javnostmi. Izvaja delavnice in izobraževanja s področja digitalnega marketinga, namenjena podjetjem in organizacijam z različnih področij delovanja. Vsa znanja praktično uporablja pri vodenju socialnih omrežij in pisanju za spletne kanale svojih naročnikov.

Prijava: Udeležba na seminarjuje za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko e-prijavnice. Prijave zbiramo do torek, 7. junija 2022, oziroma do zapolnitve prostih mest.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni razpisi za MSP_maj 2022

Preberi več

Vabilo na seminar “SPREMEMBE DOHODNINSKE ZAKONODAJE (ZDoh-2) V LETU 2022 IN REGRES ZA LETNI DOPUST 2022”

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na seminar z naslovom:

»SPREMEMBE DOHODNINSKE ZAKONODAJE (ZDoh-2) V LETU 2022 IN REGRES ZA LETNI DOPUST 2022«,

ki bo v torek, 10. maja 2022, ob 13. uri,

v sejni sobi MPI Vrelec d.o.o., Prvomajska ulica 35, Rogaška Slatina.

 

Vsebina seminarja:

 • splošne spremembe ZDoh-2 (splošna olajšava, seniorska olajšava, uskladitev olajšav, lestvica za odmero dohodnine,…),
 • spremembe pri obdavčitvi dohodka iz zaposlitve (bonitete, poslovna uspešnost),
 • spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz kapitala (znižanje davčne stopnje, skrajšanje roka glede na leta lastništva kapitala za neobdavčeno odsvojitev kapitala, spremembe pri obdavčitvi najemnin, spremembe pravil (obdavčitve) pri odkupu lastnih deležev, možnost vključitve dohodkov iz kapitala v letno dohodninsko osnovo),
 • spremembe pri obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti (nove olajšave, izvzem prispevkov za normirance),
 • regres za LD 2022 (delovnopravni in davčni vidik),
 • prevoz na delo in iz dela po 1.9.2021, ipd.

Seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 3 pedagoške ure in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalec: Jana GALIČ, dipl. ekon., davčna svetovalka, dolgoletna vodja finančno računovodske službe, članica državne izpitne komisije za NPK knjigovodja, računovodja, izvajalka seminarjev, delavnic, usposabljanj s področja računovodstva in davkov.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko e-prijavnice. Prijave zbiramo do ponedeljka, 9. maja 2022, oziroma do zapolnitve prostih mest.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več
Skip to content