Napoved novih razpisov Eko sklada

Eko sklad bo jeseni objavil dva nova javna poziva za dodeljevanje nepovratnih spodbud za gradnjo skoraj nič energijskih stavb. Prvi javni poziv bo namenjen fizičnim osebam, drugi pa lokalnim skupnostim (občinam) in pravnim osebam (gospodarstvu). Na voljo bo okrog 23 milijonov evrov.

Višina nepovratne spodbude bo tako kot do sedaj določena glede na računsko rabo energije za ogrevanje in hlajenje, način gradnje in vrsto vgrajenega toplotnoizolacijskega materiala ter glede na kondicionalno površino stavbe. Za občane in občine bo spodbuda ostala nespremenjena kot v javnih pozivih iz avgusta 2019, za pravne osebe pa bo na novo opredeljena.

Za spodbujanje novih naložb v gradnjo ali nakup skoraj nič energijskih novih eno- ali dvostanovanjskih stavb, za celovito prenovo starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb in za nakup stanovanj v novih ali prenovljenih skoraj nič energijskih tri- ali večstanovanjskih stavbah bo namenjenih 6 milijonov evrov. Občanom bo na voljo tudi kredit z obrestno mero trimesečni Euribor +1,3 % in odplačilno dobo do 20 let.

Občinam bodo namenjene spodbude za gradnjo skoraj nič energijskih stavb javnega značaja, kot so stavbe splošnega družbenega pomena (stavbe za kulturo in razvedrilo, muzeji, arhivi in knjižnice, stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo, za zdravstveno oskrbo, za šport, in tako dalje), ter za gradnjo stavb za posebne družbene skupine (domovi za starejše osebe, dijaški, študentski in materinski domovi in podobno.) in stavbe javne uprave (občine, krajevni uradi). Spodbude bodo na voljo tudi za novogradnje skoraj nič energijskih stavb v lasti in uporabi pravnih oseb.

Za novogradnjo stavb v lasti občin in pravnih oseb bo namenjenih 16,7 milijona evrov. Do spodbude bodo upravičeni vsi vlagatelji, ki bodo investitorji in lastniki nepremičnin ter so gradnjo začeli v letu 2021. Občinam in pravnim osebam bodo na voljo tudi krediti po obrestni meri trimesečni Euribor +0 % z odplačilno dobo do 15 let.

Preberi več

Novosti ki jih prinašata spremenjena Zakon o tujcih in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Konec maja sta začela veljati dopolnjena in spremenjena Zakon o tujcih (ZTuj-2F) in Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (ZZSDT-C). Glavne spremembe se nanašajo predvsem na področja:

 • Kompleksna kriza na področju migracij – obravnava se nastanek kompleksne krize na področju migracij zlasti v okoliščinah, ko bi na določenem ali več območjih Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) vstopilo zelo veliko število nezakonitih migrantov, ki bi hkrati izrazili namero, da zaprosijo za mednarodno zaščito. Takšne razmere lahko povzročijo stanje, ko državni organi ne bi zmogli v celoti izvajati vseh svojih obveznosti, s tem pa omenjene razmere lahko vplivajo tudi na delovanje drugih sistemov in podsistemov.
 • Raziskovanje in študij – namen tega ukrepa je olajšati vstop tistih državljanov tretjih držav, ki prihajajo na območje EU zaradi opravljanja raziskovalnega dela in študija, ter omogočiti njihovo mobilnost in mobilnost njihovih družinskih članov znotraj EU.
 • Znanje slovenskega jezika – uvaja se zahteva po znanju slovenskega jezika na vstopni ravni (A1 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje državljanu tretje države zaradi združitve družine. Na osnovni ravni (A2 po Skupnem evropskem jezikovnem okviru) pa za izdajo dovoljenja za stalno prebivanje državljanu tretje države. Na novo je določen tudi obseg (so)financiranja udeležbe programov učenja slovenskega jezika in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo v višini 50 % cene programa. Do sofinanciranja teh programov bodo upravičeni tujci, ki niso državljani EU, z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje zaradi združitve družine in tujci z veljavnim dovoljenjem za začasno prebivanje, ki v RS neprekinjeno zakonito prebivajo vsaj pet let. Določbe, ki se nanašajo na pogoj znanja slovenskega jezika, se začnejo uporabljati po poteku dveh let od uveljavitve novele ZTuj-2F.
 • Združitev družine – tujci (državljani tretje države) bodo lahko to pravico uveljavljali šele po preteku dveh let (in ne več enega leta) zakonitega prebivanja na ozemlju RS.
 • Zadostna sredstva za preživljanje – iz dokazil, s katerimi lahko tujec izkaže zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v RS, so po novem izvzeta povračila stroškov v zvezi z delom, ki obsegajo stroške za prehrano med delom, prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima zaposleni pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. To pomeni, da bo moral tujec izkazovati višja sredstva za preživljanje, kot je bilo to do sedaj.
 • Prva dovoljenja za začasno prebivanje – na področju pridobitve prvih dovoljenj za začasno prebivanje se uvaja sistem, ki bo vsem tujcem, ki v RS v času izdaje prvega dovoljenja za začasno prebivanje prebivajo zakonito, omogočil vročitev prvega dovoljenja za začasno prebivanje pri pristojnem organu, ki prvo dovoljenje za začasno prebivanje izda (upravna enota, na območju katere tujec prebiva). Tako bo tujcu omogočeno, da se mu bo lahko prvo dovoljenje za začasno prebivanje vročilo na območju RS, ob predpostavki, da je na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu RS v tujini že podal prstne odtise, in se mu ne bo treba vračati v izvorno državo zgolj zaradi vročitve prvega dovoljenja za prebivanje.
 • Varnostne okrepitve biometričnih dovoljenj – ureja se podlaga za uvedbo varnostne okrepitve biometričnih dovoljenj za prebivanje, kar bo zmanjšalo možnost ponarejanja in zlorab dovoljenj. Tujci, ki jim bo RS izdala dovoljenje za prebivanje ali potrdilo o prijavi prebivanja, bodo dobili enotno (biometrično) obliko izkaznice. Izjema pri tem so državljani EU in državljani Švicarske konfederacije, ki jim biometrični podatek o podobi obraza in prstih odtisih ne bo odvzet.
 • Nezakonito prebivanje – ureja se nezakonito prebivanje tujca v RS. Iz dvofazne ureditve izdajanja aktov se prehaja v enofazni sistem. Policija bo lahko neposredno izvrševala odločbe upravnih organov, če tujec ne bo sledil njihovemu izreku.
 • Sporazum o izstopu Združenega kraljestva – zagotavlja se implementacija določb Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo (Sporazum o izstopu) v delu, ki urejajo pravice v zvezi s prebivanjem in dovoljenji za prebivanje državljanov Združenega kraljestva in njihovih družinskih članov, ki so v RS zakonito prebivali 31. decembra 2020 in v RS še naprej prebivajo tudi po tem datumu, ter izdajo potrdila o pravicah obmejnega delavca.

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več

Javni razpis za dodeljevanje razvojnih posojil na obmejnih problemskih območjih – B5

Namen razpisa je dodeljevanje razvojnih posojil v podjetništvu, projektom na obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije.

Upravičeno območje projektov je obmejno problemsko območje naslednjih občin: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

Upravičeni vlagatelji: mikro, mala, srednja in velika podjetja ter zadruge.

Delež sofinanciranja projekta s strani Sklada je do vključno 75 % upravičenih stroškov projekta, v kar se ne všteva DDV. Lastni delež vlagatelja mora znašati najmanj 25 %, ki ne sme vključevati javnih sredstev.

Upravičeni stroški lahko nastanejo od oddaje vloge na razpis. Upravičeni stroški so naslednji stroški:

 • nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem,
 • gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov,
 • adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov,
 • nova oprema,
 • rabljena oprema,
 • novi delovni stroji,
 • rabljeni delovni stroji,
 • neopredmetena sredstva.

Skupna višina razpisanih sredstev za posojila je 6.500.000,00 EUR. Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 1.000.000,00 EUR.

Roki za oddajo vloge: 2. 8. 2021, 20. 9. 2021 in 25. 10. 2021.

Vloga se odda preko spletne Aplikacije »e-Rsklad«, na naslovu www.r-sklad.si, in sicer skladno z razpisnim rokom za oddajo vloge.

Dodatne informacije: Slovenski regionalno razvojni sklad, Sektor za izvajanje spodbud, tel. št. 01/836-19-53.

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni razpisi za MSP_julij 2021

Preberi več

Javni razpis o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Šentjur v letu 2021

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev poslovnim subjektom, ki so utrpeli poslovno izgubo zaradi izrednih razmer (epidemije Covid 19), razglašene na območju Republike Slovenije.

Namen javnega razpisa subvencioniranje stroškov najemnin v poslovnih ali proizvodnih prostorih v primeru izrednih razmer.

Upravičenci do sofinanciranja so:

 1. samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo sedež v občini in izvajajo naložbo na območju občine,
 2. mikro in mala podjetja, ki so organizirana kot gospodarska družba, zavod, zadruga ali druga pravna oseba zasebnega prava s sedežem oziroma lokacijo poslovne enote na območju Občine Šentjur in izvajajo naložbo na območju občine,
 3. samostojni podjetniki, mikro in mala podjetja, ki nimajo sedeža v Občini Šentjur, vendar izvajajo naložbo na območju občine/najemamjo poslovne prostore v občini Šentjur

Upravičenci morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:

 • na dan pošiljanja vloge so registrirani v Poslovnem registru Slovenije,
 • poslovni prostor upravičenca je na območju občine,
 • lahko dokažejo izpad prometa za več kot 20 % v letu 2020 v primerjavi z letom 2019, kot posledico epidemije Covid -19, kar bodo potrdili z izjavo VII. iz razpisne dokumentacije javnega razpisa in letnim poročilom – dokument Izkaz poslovnega izida (primerja se podatke pod številko 1 – čisti prihodki od prodaje), objavljenim v spletni aplikaciji Agencije RS za javnopravne evidence (AJPES),
 • imajo najmanj od 1. 1. 2020 dalje registriran sedež podjetja, podružnico ali poslovno enoto na območju občine, kar dokazujejo z ustreznim izpisom iz Poslovnega registra Slovenije,
 • imajo sklenjeno veljavno najemno pogodbo vsaj od 1. 1. 2020 dalje, najem pa je prijavljen vsem organom v skladu z veljavno zakonodajo in lahko dokažejo, da so najemnino v pogodbenem znesku pred razglasitvijo epidemije tudi redno poravnavali.

Upravičeni stroški po tem ukrepu so stroški obračunanih in plačanih mesečnih najemnin za poslovni ali proizvodni prostor v zasebni ali javni lasti na območju občine v obdobju:

 • od 1. 3. 2020 do 30. 6. 2020 in
 • od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Poslovni prostori morajo biti oddani v najem in ne smejo biti v lasti prejemnika sredstev, njegovih zaposlenih, soustanoviteljev/članov ter njihovih ožjih družinskih članov, zakonskih in izven zakonskih partnerjev.

Za subvencijo stroškov najemnin ne morajo zaprositi poslovni subjekti, ki najemajo prostore pri enotnih podjetjih. Prav tako do subvencije niso upravičeni subjekti, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Pravilnika o dodeljevanju pomoči za razvoj gospodarstva v Občini Šentjur (Uradni list RS, 54/21).

En poslovni subjekt lahko vloži samo eno vlogo.

Skupna višina razpoložljivih sredstev je 50.000,00 EUR. Pri subvencioniranju najemnine poslovnih ali proizvodnih prostorov je višina upravičenih stroškov do vključno 50 % stroškov najemnine poslovnega prostora (brez vključenega DDV), vendar največ do skupnega zneska 3.000,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je 6.07.2021 do 15. ure.
Informacije v zvezi z javnim razpisom: Občina Šentjur, Oddelek za gospodarske dejavnosti, (Mateja Berglez, tel. 03 747 13 38 ali e-pošta: mateja.berglez@sentjur.si).

Preberi več

Javni razpis spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D ReactEU)

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov.

Ciljna skupina: Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj 5 zaposlenimi na dan objave javnega razpisa v Ur. l. RS, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije). V primeru nakupa opreme so upravičeni tudi stroški zunanjega izvajalca, povezani z aktiviranjem / instalacijo opreme v tehnološki proces;
 • stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča (https://dihslovenia.si/catalog) ter ostali stroški storitev povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme, kibernetska varnost);
 • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji. Upravičenec lahko uveljavlja strošek zaposlenega zadolženega za razvoj in izvedbo digitalne transformacije (zaposleni, ki razišče notranje procese, ugotavlja, katere procese je potrebno delno ali v celoti spremeniti ter preuči in predlaga nove procese in tehnologije ter skrbi za načrtovano uvedbo potrebnih sprememb) ter / ali stroške zaposlenih strokovnih in tehničnih sodelavcev pri izvedbi digitalne transformacije (zaposleni, ki skladno z navodili izvajajo naloge na področju digitalne transformacije);
 • posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (kot na primer: stroški električne energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev, stroški odvoza smeti, stroški telefona, faksa in elektronske pošte, stroški poštnin in kurirskih storitev, itd.), ki predstavljajo največ 15% stroškov plač za zaposlene, skladno z Navodili Organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 30.000.000,00 EUR.

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR.

Rok za predložitev vlog je 1. 9. 2021 do 14:00.

Dodatne informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 53, (02) 234 12 72 in (02) 234 12 64 ali na e-pošti bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Preberi več

Najava javnega razpisa za digitalno transformacijo procesov v podjetjih

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom najavlja objavo težko pričakovanega javnega razpisa “P4D-React EU”, s katerim bodo sofinancirali digitalno transformacijo procesov v podjetjih in sicer v razpisani vrednosti 30 milijonov evrov. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij ter odpravljanje posledic pandemije covid-19 na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljavskih kapacitet, vpeljava digitalnih poslovnih modelov, izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij, spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitev delovnih mest v podprtih podjetjih.

Vlaganja bodo podjetjem omogočala prestrukturiranje in modernizacijo poslovnih in proizvodnih procesov ter uvedbo novih digitalnih poslovnih modelov in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so:

 • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih, in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom;
 • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih,
 • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov in
 • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

 

Predmet razpisa je sofinanciranje upravičenih stroškov (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvodnih in poslovnih procesov. Operacije se bodo izvajale na programskem območju Celotna Slovenija.

Upravičeni stroški so stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije), stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ dva zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji, ter posredni stroški.

Obdobje upravičenosti stroškov je od 1. oktobra 2020 do 30. septembra 2022. Podjetje lahko prejme do 60 % sofinanciranje upravičenih stroškov oz. najmanj 30.000 evrov in največ do 100.000 evrov sofinanciranja, pomoč se dodeljuje po pravilih de minimis pomoči.

Razpis bo objavljen v Uradnem listu RS predvidoma 18. junija 2021, rok za predložitev vlog je 1. september 2021.

Preberi več

Vabilo na spletni seminar “Kaznivo dejanje s področja gospodarskega prava: poslovna goljufija in odškodninska odgovornost”

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

»Kaznivo dejanje s področja gospodarskega prava: poslovna goljufija in odškodninska odgovornost«.  

 Seminar bo izveden v torek, 15. junija 2021, z začetkom ob 9. uri.

Vsebina seminarja:

 • opredelitev pojmov kaznivega dejanja: kaj je kazenska odgovornost, kdaj smo kazensko odgovorni, kaj je kaznivo dejanje poslovne goljufije,
 • postopek pred policijo in sodiščem,
 • posledice kazenske odgovornosti,
 • primeri iz sodne prakse in kdaj nismo odgovorni,
 • opredelitev odškodninske odgovornosti v korelaciji s kazensko odgovornostjo, pojem odškodninske odgovornosti in komu vse smo odgovorni,
 • predpostavke odškodninske odgovornosti in kdaj nismo odškodninsko odgovorni,
 • posledice odškodninske odgovornosti,
 • praktični primeri odškodninske odgovornosti.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo dve pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalka seminarja: Iva Inkret Markovinovič, odvetnica z večletnimi izkušnjami na področju gospodarskega, odškodninskega in kazenskega prava.

 Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 9.00 in 10.30.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko e-prijavnice. Prijave zbiramo do ponedeljka, 14. junija 2021, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

Preberi več

20 let delovanja Razvojne agencije Sotla

Danes želimo z vami deliti še zadnji nagovor direktorice Bojane Žaberl, ki je ob jubileju spregovorila o načrtih za prihodnost. Nagovoru prisluhnite na tej povezavi.

Še enkrat naj se zahvalimo vsem predstavnikom občin ustanoviteljic in našim partnerjem, s katerimi želimo še naprej sooblikovati razvoj območja Obsotelja in Kozjanskega.

Preberi več

20 let delovanja Razvojne agencije Sotla

V tednu, ki je pred nami, želimo z vami deliti dosežke Razvojne agencije Sotla v letih delovanja.

Prisluhnite nagovoru direktorice Bojane Žaberl, ki zavod vodi že četrti mandat, v naslednjem posnetku.

Spremljate našo spletno stran, socialna omrežja in lokalne medije, kjer boste izvedeli vse o izvedenih aktivnostih preteklih let in načrtih za prihodnost.

SKUPAJ TEČEMO 20 LET.

Preberi več
Skip to content