Javni razpis P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Garancije so namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog). Razpis je namenjen tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 93.700.000 EUR.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 9.370.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Podjetja lahko zaprosijo za garancije v višini 60 % ali 80 % vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z roč­nostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPSa, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50/0,75/1,00 %, odvisno od vrste garancije.

Obrestna mera je prilagojena starosti in stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina, za kritje škode COVID-19).

Več o razpisu najdete tukaj.

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

Investicija se mora izvajati na območju občin: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Ciljne skupine
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah, oz. Zakona o zadrugah, oz. po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Višina razpisanih sredstev in intenzivnost pomoči:
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 23.813.372,16 €:

 • za leto 2021: 8.258.312,57 €,
 • za leto 2022: 15.555.059,59 €.

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Vzhodni kohezijski regiji je oz. v nobenem primeru ne sme preseči:

 • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Zahodni kohezijski regiji je oz. v nobenem primeru ne sme preseči:

 • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Projekt je mogoče sofinancirati v višini od najmanj 20.000,00 € do največ 600.000,00 €.

Obdobje upravičenosti:

 1. Upravičeni stroški so stroški za nakup osnovnih sredstev in so nastali in bili plačani v času od oddaje vloge na javni razpis do dneva, ko je bil poslan zahtevek za izplačilo na MGRT.
 2. Strošek je upravičen, če je bilo osnovno sredstvo kupljeno, plačano in dobavljeno in je bilo ob izdaji zahtevka za izplačilo usposobljeno za delovanje na upravičenem območju v obdobju upravičenosti stroškov.
 3. Začetek obdobja upravičenosti stroškov je datum oddaje vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški so:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska (GOI) dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

Rok za prijavo: kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane na pošti s priporočeno pošto najkasneje do 30.4.2021 do 24.00 ure (za prvo odpiranje) in do 30.8.2021 do 24.00 ure (za drugo odpiranje).

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive izključno na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako: »4300-1/2021«.

Preberi več

RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2021

Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2021.

Višina razpisanih sredstev je 8.500,00 €.

Upravičenci:

 • majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec,
 • fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Rogatec in so državljani Republike Slovenije.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu RS za zaposlovanje – Uradu za delo Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena najmanj dva meseca kot brezposelna oseba, ki ima stalno prebivališče v občini Rogatec,
 • zaposlitev osebe za nedoločen čas osebe, ki je bila na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima stalno prebivališče v občini Rogatec in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

Višina subvencije, ki jo lahko pridobijo upravičenci je 1.700,00 € za vsako novozaposleno osebo za nedoločen čas. Enemu upravičencu – delodajalcu se v tekočem letu lahko dodeli subvencija za največ dve novi zaposlitvi. Pri dodeljevanju subvencij se upošteva pravilo »de minimis«.

Rok za prijavo – od datuma objave razpisa, do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 15.11.2021.

Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so vam na voljo na Občini Rogatec, mag. Suzana LIKAR, po telefonu: 03/812-10-24 oz. po elektronski pošti: suzana.likar@rogatec.si.

Preberi več

Subvencije za zaposlitev v letu 2021 s strani Zavoda RS za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje tudi letos delodajalcem omogoča različne subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb. Na voljo so naslednja javna povabila: Zaposli.me, Trajno zaposlovanje mladih, Zelena delovna mesta in Spodbude za zaposlovanje v učnih delavnicah.

Zaposli.me 2020
Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih, ki so:

 • starejši od 50 let,
 • stari 30 let ali več, pri tem pa so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, imajo končano največ osnovno šolo in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, so prejemniki denarne socialne pomoči, so postali brezposelni zaradi posledic epidemije ali pa od zaključka njihove zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev.

Delodajalci kandidate zaposlijo za polni delovni čas (40 ur na teden) za najmanj 12 mesecev. Delodajalci pa lahko zaposlijo invalide, kateri lahko opravljajo samo delo za krajši delovni čas in pa dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, in sicer za krajši tedenski delovni čas od polnega (vendar ne manj kot 20 ur na teden).

Trajno zaposlovanje mladih
Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Mesečna subvencija znaša 208,00 € in se lahko izplačuje do 24 mesecev. Skleniti je potrebno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. S krajšim delovnim časom (ne krajše od 20 ur na teden), lahko delodajalci zaposlijo invalide, ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti delajo krajši delovni čas.

Zelena delovna mesta
Namen tega javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih (npr. gozdno-lesna veriga). Delodajalec lahko prejme mesečno subvencijo v višini 340,00 €, za največ 24 mesecev, v kolikor zaposli osebo, ki je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.  Za krajši delovni čas lahko zaposli tudi invalidno osebo (ne krajše od 20 ur na teden), ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti dela krajši delovni čas.

Učne delavnice 2020
Za zaposlitev osebe vključene v program Učne delavnice, lahko delodajalec prejme 740,00 € subvencije za polni delovni čas, delovno razmerje pa mora biti sklenjeno za vsaj pol leta. Če se delovno razmerje podaljša ali ohrani še za vsaj pol leta brez prekinitve, je delodajalec upravičen do dodatnih 6 mesečnih subvencij. V kolikor pa delodajalec zaposli invalidno osebo (ne krajše od 20 ur na teden), ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti dela krajši delovni čas, je tudi upravičen do subvencije, vendar v sorazmerno nižjem znesku.

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu:

Aktualni razpisi za MSP 8.03.2021

Preberi več

Vabilo na spletni seminar “Finančne spodbude v gospodarstvu v letu 2021”

SPOT svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

Finančne spodbude za gospodarstvo v letu 2021«.  

 Seminar bo izveden v četrtek, 11. marca 2021, z začetkom ob 9. uri.

Udeleženci boste prejeli informacijo, katera povratna in nepovratna sredstva iz različnih razpisov bodo v letu 2021 namenjena gospodarstvu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je napovedalo, da bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 2 pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalec seminarja bo podjetje TIKO PRO d.o.o., ki je specializirano za pomoč podjetjem pri črpanju nepovratnih sredstev v Sloveniji in EU.

Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 9.00 in 10.30.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko povezave: https://forms.gle/ikk9QpuLkbgDLdST6.

Prijave zbiramo do torka, 9. marca 2021, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Zaključek projekta “Ride&Bike II”

Kolesarski, konjeniški in pohodniški butični turizem so želene oblike turizma v tako v Sloveniji kot na Hrvaškem. Čezmejno projektno partnerstvo konec meseca februarja zaključuje projekt RIDE & BIKE II, kjer so partnerji iz Slovenije in Hrvaške skupaj razvijali nove produkte trajnostnega, butičnega in petzvezdičnega turizma. Uspeli so, da so v razvoju konjeniških, kolesarskih in pohodniških doživetij kar najbolj sledili načelom trajnosti, ki narekujejo globalne trende razvoja turizma. Konec februarja se uspešno zaključuje dve in pol leti trajajoč projekt, ki je na obmejno območje doprinesel cel kup novosti na področju aktivnega preživljanja prostega časa.

Butični turizem je nasprotje množičnemu turizmu in si ga predstavljamo kot turizem z obvladljivim številom turistov, ki ponudniku prinesejo razmeroma veliko korist, ponudnik pa jim zato ponudi nekaj posebnega, pristnega in iskrenega, česar ne more ponuditi neomejenemu številu turistov. Petzvezdični turizem je poseben, morda boljši, predvsem pa bolj pristen, oseben in iskren turizem, ki ponuja turistu posebno osebno doživetje s kolikor mogoče veliko osebnega stika s turističnimi ponudniki.

Projektne aktivnosti RIDE&BIKE II so se izvajale s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020, in sicer z namenom sredstva za nadgradnjo kolesarskega in konjeniškega turizma na čezmejnem območju Obsotelja in Kozjanskega, Spodnjeposavske regije in Krapinsko – zagorske ter dela Zagrebačke županije. Skupna vrednost projekta znaša 875.472,55 EUR, od česar znašajo sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj 744.151,66 EUR.

Vodilni partner projekta »RIDE & BIKE II« je Zagorska razvojna agencija s projektnimi partnerji: Razvojna agencija Kozjansko, Razvojna agencija Sotla, Turistička zajednica Krapinsko-Zagorske županije, Turistička zajednica »Savsko-Sutlanska dolina i brigi«, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

Cilj projekta je bil okrepiti obstoječo turistično ponudbo skozi vzpostavitev, izboljšanje in razvoj kolesarjenja in konjeniškega turizma v obmejnih regijah in izboljšanje skupne čezmejne turistične ponudbe. Glavni rezultat projekta je tako povečanje števila obiskovalcev čezmejne RIDE&BIKE destinacije, kar so partnerji dosegli z inovativnim povezovanjem naravne in kulturne dediščine, s predlogi aktivnih počitnic in interpretacijo dediščine za aktivne turiste oziroma kolesarje in konjenike. Vzpostavljeni so bili novi, inovativni in trajnostni turistični produkti, urejena infrastruktura za obiskovalce, ki omogoča interpretacijo dediščine (interpretacijske točke), ključni ponudniki in deležniki v destinaciji so si na izobraževanjih še dodatno nadgradili znanja, velik poudarek pa je bil namenjen tudi promociji RIDE&BIKE destinacije tako doma kot v tujini.

Konkretni rezultati čezmejnega projekta so:

 • organizirana RIDE&BIKE ponudba oziroma opredeljena Skupna strategija RIDE&BIKE destinacije, trasirane in digitalizirane (6) kolesarske in (5) konjeniške poti, urejenih 20 postajališč oziroma interpretacijskih točk na čezmejnem območju, oblikovanih 5 kolesarskih, 5 konjeniških in 2 skupna čezmejna RIDE&BIKE itinerarja,
 • pilotna izvedba RIDE&BIKE itinerarja oziroma nakup pilotnega sistema avtomatizirane izposoje koles v Šentjurju, izvedeno pilotno certificiranje konjeniške poti v Krapinsko-zagorski županiji in izvedeno pilotno testiranje RIDE&BIKE ponudbe,
 • vzpostavljeno dolgoročno sodelovanje RIDE&BIKE destinacije oziroma oblikovan Akcijski načrt dolgoročnega sodelovanja destinacije,
 • izvedene 3 študijske ture (primeri dobrih praks na Hrvaškem, v Sloveniji in Avstriji), sodelovanje projektnih partnerjev na skupni delavnici storytellinga, izvedenih 10 delavnic z več kot 100 udeleženci zasebnega in javnega turističnega sektorja,
 • oblikovani standardi za gostinsko in nastanitveno ponudbo, namenjeno kolesarjem in konjenikom ter standardiziranih 10 objektov (standardizacija objektov se nadaljuje tudi po zaključku projekta),
 • organizirana 2 čezmejna konjeniška in 2 kolesarska dogodka, organizirane kolesarske in konjeniške strokovne ekskurzije za touroperaterje, oblikovani specifični inovativni tematski spominki in sistematična promocija skupnih turističnih produktov skozi sodobne informacijske kanale.

PARTNER RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA:

Na območju Obsotelja in Kozjanskega smo s projektom pridobili cel kup novosti, med katerimi gre seveda posebej izpostaviti tri novo vzpostavljene  interpretacijske točke: ena v Rogaški Slatini, ena v Kozjem in ena na območju Rudnice v občini Podčetrtek. Ob opremi za obiskovalce na novo vzpostavljenih točkah, smo digitalizirali tudi dve poti, eno kolesarsko, 21 kilometrsko pot na območju Rudnice in eno konjeniško pot s štartom v Rogatcu. Razvojna agencija Sotla je izvedla izobraževalne delavnice za obstoječe turistične vodnike in ponudnike turističnih proizvodov in storitev ter gostinske in nastanitvene ponudnike animirala za pridobitev znaka kolesarjem/konjenikom prijazno, v skladu z novo vzpostavljeno standardizacijo v projektu.

PARTNER RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO:

Razvojna agencija Kozjansko je bila zadolžena za ureditev treh interpretacijskih točk in vzpostavitev sistema za avtomatizirano izposojo koles na območju Šentjurja. Poleg tega je izdelala načrt upravljanja z obiskovalci skladno z načeli Slovenia Green, izvedla je izobraževalne delavnice za ponudnike turističnih proizvodov in storitev ter podporne institucije v turizmu, organizirala sejemske nastope (Turistična borza WTM v Londonu v letu 2019 in e-predstavitev na virtualnem sejmu v Nemčiji v letu 2021) in ostale promocijske aktivnosti, na katerih je predstavljala čezmejno destinacijo in novo nastale celostne kolesarske in konjeniške produkte v povezavi z naravno in kulturno dediščino in gastronomijo, skladno s trajnostnimi načeli.

Preberi več

Ponovno so odprti vavčerji – enostavne spodbude malih vrednosti za MSP

Vavčerje lahko koristijo mikro, mala in srednje velika podjetja (organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruge) za različne poslovne storitve. Na voljo je nekaj več kot 10 mio EUR za podporo okoli 2.500 vavčerskih projektov za leto 2021!

Vavčerji so nepovratna sredstva v višini od 300,00 € do 9.999,99 €, ki se lahko koristjo za različne poslovne storitve (vavčer za certifikate kakovosti, vavčer za patente, modele znamke, vavčerje za internacionalizacijo, vavčerje za digitalizacijo, itd..). S pomočjo vavčerjev je možno pridobiti do 60 % sofinanciranja upravičenih stroškov za posamezni odobren vavčer, posamezno podjetje lahko koristi max. 3 vavčerje na leto, oziroma do maksimalne vrednosti 30.000 EUR na leto.

Posebnost vavčerjev je ta, da gre za zelo enostavne spodbude malih vrednosti, katere so na voljo skozi vso leto, oddaja vloge je enostavna in povsem digitalizirana. Obravnava vavčerjev je hitra.

Vavčerji so dostopni in objavljeni na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

Pogoji za prijavo (enotni za vse vavčerje):

 • Koristijo jih lahko vsa mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot d.o.o., s.p. ali zadruga ter imajo sedež v Republiki Sloveniji.
 • Na dan oddaje vloge morajo imeti podjetja vsaj 1 zaposlenega (upošteva se tudi nosilec dejavnosti s.p.).
 • Podjetje ne sme imeti neporavnanih finančnih obveznosti do javnih organov in organizacij.
 • Podjetje ne sme biti v težavah ( v postopku prisilne poravnave, stečaju,…).
 • Vlagatelj nima za glavno dejavnost registrirane dejavnosti, ki spada v izključen sektor.
 • Projekt mora ustrezati namenu in predmetu posameznega javnega poziva.
 • Zunanji izvajalec mora ustrezati pogojem po pozivu.
 • Pri izboru zunanjega izvajalca je potrebno ravnati gospodarno in storitev pridobiti po tržni ceni.
 • Aktivnosti morajo biti skladne z upravičenimi stroški po javnem pozivu in pozivni dokumentaciji.
 • Državna pomoč v okviru javnih pozivov se deli po shemi »De minimis«.

Specifični pogoji za posamezen vavčer pa so definirani v vsakemu javnemu pozivu za vsak vavčer posebej, zato je nujno potrebno, da se podjetje pred oddajo vloge seznani s pogoji za vavčer za katerega želi kandidirati.

Preberi več

Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje v letu 2021

Občina Kozje je objavila javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje.

Sredstva so namenjena za:

 • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest;
 • sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov;
 • sofinanciranje promocije izdelkov in storitev.

Upravičeni vlagatelji so:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
 • podjetja, ki nimajo poslovnega sedeža na območju občine, izvajajo pa dejavnost na območju občine,
 • fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v občini,
 • fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in nimajo stalnega prebivališča v občini, izvajajo pa dejavnost na območju občine.

Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Namen ukrepa je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) kot brezposelna oseba, je državljan RS in ima stalno prebivališče v Občini Kozje ali izvaja dejavnost na območju Občine Kozje,
 • zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, ki je bila prijavljena na ZRSZ kot brezposelna oseba, je državljan RS, ima stalno prebivališče v Občini Kozje in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

Upravičenci do pomoči iz druge alinee prejšnjega odstavka so tudi podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na ZRSZ, je državljan RS, ima stalno prebivališče v Občini Kozje in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

 Pomoč se lahko pridobi za največ dve zaposleni osebi.

 Višina sredstev, ki jih lahko vlagatelj dobi, ne sme presegati:

 • pri samozaposlitvi osebe, ki ima stalno prebivališče v občini: 6-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta,
 • pri samozaposlitvi osebe, ki nima stalnega prebivališča v občini: 3-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta,
 • pri zaposlitvi osebe za nedoločen čas: 4-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta.

Če se delovno razmerje, za katero se je pridobilo subvencijo, prekine prej kot v dveh letih od dneva zaposlitve, mora prejemnik v roku 15 dni po prekinitvi delovnega razmerja obvestiti občino. Prejemnik subvencije mora v tem primeru zaposliti drugo brezposelno osebo pod enakimi pogoji ali vrniti sorazmeren delež pridobljenih sredstev s strani občine v roku 30 dni od poziva pristojnega občinskega organa.

Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov

Ukrep je namenjen spodbujanju lokalnega gospodarskega razvoja in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih prostorov v trgu Kozje in v trgu Podsreda.

Upravičeni strošek je neto strošek najema poslovnih prostorov brez stroškov obratovanja za prvo ter drugo leto najema.

Višina sofinanciranja je:

 • za prvo leto najema do 50% upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) oz. največ 1.500 €,
 • za drugo leto najema do 30% upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) oz. največ 750 €.

Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev

Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov promocije izdelkov in storitev.

Upravičeni stroški so stroški sodelovanja na sejmih doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice oz. stroškov izdaje in objave v katalogu) ter stroški izdelave spletne strani.

Upravičenec lahko pridobi do 50% upravičenih stroškov oz. največ 1.000 €, pri čemer DDV ni upravičen strošek.

Rok za oddajo vlog je do 30. 10. 2021. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli v času od 1. 11. 2020 do 30. 10. 2021.

Dodatne informacije: 03 800 14 14 (Andreja Rehar).

 

Preberi več

Sprejet že osmi paket pomoči za omilitev posledic Covid-19 (PKP8)

Nov že osmi paket pomoči za omilitev posledic zaradi Covid-19 postavlja v ospredje ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoči gospodarstvu, poseben poudarek pa je dan skrbi za starejše.

Ukrepi za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu

Podaljšuje se ukrep subvencioniranja čakanja na delo in sicer od 1. februarja do 30. aprila, z možnostjo podaljšanja do 30. junija 2021. Povračilo nadomestila plače bodo lahko uveljavili vsi delodajalci, ki so podjetje registrirali najpozneje do 31. decembra 2020 in jim bodo po njihovi oceni, prihodki v letu 2021 zaradi epidemije upadli za več kot 20 % glede na leto 2019 oziroma 2020.

V veljavi ostaja tudi ukrep, s katerim država krije 80 % nadomestila plače, pri čemer je višina subvencije omejena z višino povprečne plače za oktober 2020. Delodajalci, ki ne dosegajo praga 1,2 milijona € državne pomoči po interventnih zakonih, so upravičeni do povračila v celoti. V obeh primerih subvencija vključuje nadomestilo plače in prispevke za socialna zavarovanja (bruto I).

Tistim delodajalcem katerim je prepovedano opravljanje dejavnosti zaradi vladnega odloka, pa je v povračilo nadomestila plače, ki ga krije država, vključeno nadomestilo plače z vsemi davki in prispevki delodajalca (bruto II).

Nov ukrep za gospodarstvo predstavlja subvencioniranje minimalne plače v prvi polovici leta 2021, v drugi polovici pa razbremenitev delodajalcev pri plačilu prispevkov za socialno varnost za delavce v delovnem razmerju.

Delodajalci bodo po tem zakonu za plače delavcev, katerih plača brez dodatkov ne dosega zneska minimalne plače, v prvi polovici leta upravičeni do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50,00 €. Za zaposlene s krajšim delovnim časom bodo delodajalci upravičeni do subvencije sorazmerno delovnemu času, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi.

Za plače in nadomestila plače, ki jih bodo delodajalci izplačali v obdobju od julija do vključno decembra, pa se bo določila nižja najnižja osnova za plačilo socialnih prispevkov. Najnižja osnova se bo začasno znižala s 60 % povprečne plače na višino minimalne plače. Delodajalec v obdobju prejemanja subvencije in še tri mesece po tem ne sme iz poslovnega razloga odpustiti delavcev, za katere je prejemal subvencije, ali odpustiti večjega števila delavcev iz poslovnih razlogov.

Krizni dodatek naj bi prejeli tudi tisti delavci, ki ga v mesecu decembru niso prejeli, ker so prejeli plačilo za poslovno uspešnost, vendar so bili do njega upravičeni.

Solidarnostni dodatki

PKP8 širi krog upravičencev do solidarnostnih dodatkov. Do enkratnega solidarnostnega dodatka v višini 50,00 € so upravičeni dijaki s stalnim ali začasnim prebivališčem v RS, ki se v šolskem letu 2020/2021 redno izobražujejo po javnoveljavnih izobraževalnih programih v Sloveniji in so dopolnili 18 let pred 19. oktobrom 2020. Zahtevek za nakazilo enkratnega solidarnostnega dodatka je potrebno oddati preko e-uprave do 28. februarja 2021.

 Solidarnostni dodatek v višini 150,00 € bodo prejeli tudi študentje s stalnim prebivališčem v RS, ki se v študijskem letu 2020/2021 izobražujejo na tujem visokošolskem zavodu.

Do enkratnega solidarnostnega dodatka so upravičeni tudi invalidi z izredno nizkim denarnimi prejemki. Solidarnostni dodatek do zneska 150,00 € bodo prejeli prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki delajo krajši delovni čas ter vojni veterani in invalidi po zakonu, ki ureja socialno vključevanje invalidov, in sicer v višini 150,00 €.

Do solidarnostnega dodatka bodo upravičene tudi brezposelne osebe, ki so zaposlitev izgubile od 12. marca do uveljavitve tega zakona. Enkratni solidarnostni dodatek je združljiv z denarnim nadomestilom za brezposelnost oz. začasnim denarnim nadomestilom za brezposelnost.

Ukrepi za starejše

Pri ukrepih za starejše je novost ta, da se ureja povračilo stroškov, povezanih z zdravljenjem s kisikom pri osebah s koronavirusno boleznijo v socialno varstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih, ki izvajajo tudi zdravstveno dejavnost ter izvajalcih podaljšane nege. Novost pa je tudi izvajanje podaljšanje obravnave, ki se nanaša na čas potreben za okrevanje.

Drugi ukrepi

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega se omogoča fizičnim osebam, ki opravljajo kmetijsko dejavnosti in preko pogodbe o zaposlitvi zaposlujejo delavce.

Podaljšuje se začasni ukrep polnega plačila prispevkov za socialno varnost za verske uslužbence.

Nosilci kmetijskih gospodarstev in nosilci dopolnilne dejavnosti, so upravičeni do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka za nazaj, in sicer od 1.oktobra 2020.

Podaljšuje se ukrep nadomestila izpada prihodkov izvajalcem prevoza potnikov v železniškem prometu, izvajalcem prevozov potnikov z avtobusi in imetnikom licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, ki izvajajo občasni prevoz s kombiniranimi vozili, in sicer do 30. junija 2021.

Prav tako se podaljšuje se tudi ukrep nadomestila izpada prihodkov iz naslova šolskih prevozov in sicer do 24. 6. 2021.

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

 

Vir:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več
Skip to content