Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalnih akcijskih skupin, operacija sodelovanja Eko gajbico, prosim!

Povzetek:

Operacija sodelovanja med petimi slovenskimi in tremi bolgarskimi LAS-i jasno zasleduje cilje Strategije ˝Od vil do vilic˝, ki stremi k razvoju pravičnega, zdravega in okolju prijaznega prehranskega sistema. Preko operacije sodelovanja bodo opolnomočene lokalne tržnice, ki bodo ponudile večjo dostopnost lokalne hrane lokalnemu prebivalstvu, obenem pa bodo omogočile širjenje ponudbe hrane. Širjenju ponudbe bodo prispevale tudi naložbe na ekoloških kmetijah v pridelavo in predelavo, tudi v kulturno dediščino, ter naložbe v zadruge za vzpostavitev kratkih dobavnih verig. Operacija ne bo pozabila na vključenost ranljivih skupin (mladi, starejši, gibalno ovirani), preko naložb, ter izobraževanj. Velik del operacije bodo predstavljale mehke vsebine s področja raziskovanja, izobraževanja in promocije trajnostnega zagotavljanja lokalne hrane. Pripravljena bo skupna analiza o stanju ekološkega kmetovanja in ponudbi ekološke hrane na območju Savinjske statistične regije in sodelujočih tujih LAS, ter tudi katalog ponudbe ekološke hrane na istem območju. Izvedena bodo izobraževanja, dnevi odprtih vrat, ocenjevanja, vzpostavljena pa bo tudi skupna promocijska ekološka košarica. Skozi operacijo bo poskrbljeno tudi za izmenjavo izkušenj, oglede dobrih praks v Sloveniji in tujini, ter implementacijo znanj. Operacija združuje 33 partnerjev iz vseh treh sektorjev, izmed katerih je več kot 30% predstavnikov ekološkega kmetovanja. V operacijo je vključenih 5 slovenskih LAS (LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Od Pohorja do Bohorja, LAS Raznolikost podeželja), ter 3 LAS-i iz Bolgarije.

Cilji:

 • Razvoj novih produktov, kot posledica naložb na vključenih kmetijah
 • Ureditev novih tržnih mest za prodajo ekoloških izdelkov
 • Skozi promocijo povečati prepoznavnost tržnic, ekoloških kmetij in izdelkov
 • Združiti ekološko ponudbo Savinjske statistične regije
 • Prenos znanja, izkušenj in dobrih praks med partnerskimi LAS-i
 • Izvedeno 1 delovno srečanje, ter udeležba na 4 delovnih srečanjih
 • Uspešno vodena in zaključena operacija

 

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

LAS Obsotelje in Kozjansko

Vzpostavitev modela, ki bi na eni strani spodbujal lokalne ponudnike v ekološko kmetovanje na drugi pa tako konvencionalnim kot ekološkim kmetom omogočil, da vzpostavijo nove prodajne poti, je izziv, ki ga želimo rešiti na območju LAS in s skupnim projektom slovenskih in tujih LAS. Nadgraditi želimo osnovno povabilo na tržnico, in sicer z razvojem skupne gajbice in tudi umestitvijo sodobnega VR doživetja v tržnične prostore. Z novima produktoma bomo nadgradili tako ponudbo tržnice kot tudi vzpostavili nov turistični produkt.

Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko predvidevamo nakup ureditev dodatne ponudbe na Mestni tržnici Rogaška Slatina. Predvidena je produkcija avdiovizualnega gradiva (filma) v trajanju ca. 10-15 minut, ki bo promoviral ponudnike na Mestni tržnici Rogaška Slatina, druge lokalne ponudnike na širšem območju Rogaške Slatine, njihove pridelke, ekološko proizvodnjo in predelavo hrane, lokalno samooskrbo ter zdrave in trajnostne načine prehranjevanja. Izdelano gradivo bo primerno za različne komunikacijske kanale: televizija, družbena omrežja, predvajanje skupinam obiskovalcev Rogaške Slatine na različnih lokacijah, predvajanje na LED zaslonih, itd.

Namestitev opreme (LED zaslona), ki bo v pokritem hodniku ob tržnici prikazoval izdelano avdiovizualno gradivo in druge vsebine z namenom promocije dejavnosti tržnice. Pripravo doživetja virtualne resničnosti, v povezavi z zgodovino Rogaške Slatine in njenimi naravnimi in kulturnimi danostmi. Sestavni del aktivnosti je nabava premične opreme, ki omogoča implementacijo doživetja, in sicer treh kompletov računalnika z VR očali. Hramba premične opreme je predvidena na lokaciji Mestne tržnice Rogaška Slatina. Predvidena je tudi zmenjava izkušenj s tujimi LAS-i: ogled primerov dobrih praks v tujini (Bolgarija in Slovenija), prav tako pa sodelovali tudi v skupnih aktivnostih, ki sledijo merilom razpisa (delavnice, predavanje) in bodo namenjene širši in strokovni javnosti.

Aktivnost 1: Nadgradnja ponudbe Mestne tržnice v Rogaški Slatini

 • Ureditev tržnice: ureditev dodatne ponudbe na Mestni tržnici Rogaška Slatina. Predvidena je produkcija avdiovizualnega gradiva (filma) v trajanju ca. 10-15 minut, ki bo promoviral ponudnike na Mestni tržnici Rogaška Slatina, druge lokalne ponudnike na širšem območju Rogaške Slatine, njihove pridelke, ekološko proizvodnjo in predelavo hrane, lokalno samooskrbo ter zdrave in trajnostne načine prehranjevanja. Izdelano gradivo bo primerno za različne komunikacijske kanale: televizija, družbena omrežja, predvajanje skupinam obiskovalcev Rogaške Slatine na različnih lokacijah, predvajanje na LED zaslonih, itd.
 • Namestitev opreme (LED zaslona), ki bo v pokritem hodniku ob tržnici prikazoval izdelano avdiovizualno gradivo in druge vsebine z namenom promocije dejavnosti tržnice. Pripravo doživetja virtualne resničnosti, v povezavi z zgodovino Rogaške Slatine in njenimi naravnimi in kulturnimi danostmi. Sestavni del aktivnosti je nabava premične opreme, ki omogoča implementacijo doživetja, in sicer treh kompletov računalnika z VR očali. Hramba premične opreme je predvidena na lokaciji Mestne tržnice Rogaška Slatina.
 • Spada pod Vsebinski sklop 1
 • Izvedba: 1. faza
 • Upravičenec: Občina Rogaška Slatina
 • Predvideni dosežki: nadgradnja ponudbe mestne tržnica za samooskrbo z lokalnimi produkti v občini Rogaška Slatina, promocija nakupa lokalne hrane, vzpostavitev dodatnih turističnih produktov na tržnici (inovacija).

Aktivnost 2: Promocija lokalne hrane, ekološkega kmetijstva in strategije od vil do vilic

 • priprava promocijskih eko gajbic z lokalnimi ekološkimi izdelki vseh vključenih ekoloških kmetij
 • priprava skupnega kataloga podeželskih tržnic slovenskih in bolgarskih LAS-ov
 • analiza ekološke ponudbe na območju Savinjske statistične regije in vključenih bolgarskih LAS
 • Spada pod vsebinski sklop 4
 • Izvedba: 1. in 2. faza
 • Upravičenec: LAS Obsotelje in Kozjansko, RA Sotla, in Kozjanski park.
 • Predvideni dosežki: pripravljene promocijske eko gajbice, analiza ekološke ponudbe in katalog podeželskih tržnic

Aktivnost 3: Promocija lokalne hrane, ekološkega kmetijstva in strategije od vil      do vilic: delavnice, predavanja in izobraževanja

 • Izvedba izobraževanj in delavnic o pomenu lokalne prehrane, kratkih dobavnih verig, ozaveščanja o podnebnih spremembah in prilagajanje nanje tudi z vidika pridelave lokalne hrane in kratkih dobavnih verig, strategije od vil do vilic:
 • Skupni promocijsko-prodajni dogodek Praznik kozjanskega jabolka: ureditev stojnic, promocijska akcija novih produktov: gajbice.
 • Izvedba animacijske delavnice/predavanja, kjer bi konvencionalne ponudnike spodbudili k temu, da razmislijo o prestopu v ekološko kmetovanje.
 • Spada pod vsebinski sklop 4
 • Izvedba: 1. in 2. faza
 • Upravičenec: LAS Obsotelje in Kozjansko, RA Sotla, in Kozjanski park.
 • Predvideni dosežki: pripravljene promocijske eko gajbice; nov produkt, izvedba predstavitve na Prazniku kozjanskega jabolka, izvedba delavnic in udeležba na njih.

Aktivnost 4: Ogled dobre prakse v tujini

 • ogled dobrih praks v okviru delovnih srečanj
 • ogled dobrih praks v partnerskih LAS-ih in LAS iz Bolgarije in prenos znanja na slovensko območje
 • Vsebinski sklop: 5
 • Izvedba: 2. faza
 • Upravičenec: LAS Obsotelje in Kozjansko, RA Sotla, in Kozjanski park.
 • predvideni dosežki: uspešni izvedeni ogledi dobrih praks in implementacija znanja na območju LAS Obsotelje in Kozjansko

Aktivnost 5: Vodenje in koordinacija

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Organizacija 1 delovnega srečanja in udeležba na 5 delovnih srečanjih partnerskih LAS, z raznoliko tematiko, in sicer:
 • LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline,1x
 • LAS Raznolikost podeželja, 1x
 • LAS Od Pohorja do Bohorja, 1x
 • LAS Obsotelje in Kozjansko,1x
 • LAS Spodnje Savinjske doline, 1x
 • LASi iz Bolgarije 1x
 • priprava gradiva za izobraževanje in ozaveščanje o prilagajanju na podnebne spremembe in varovanju okolja
 • Spada pod vsebinski sklop 6
 • Izvedba: 1. faza in 2. faza
 • Upravičenec: Razvojna agencija Sotla
 • Predviden dosežek: uspešno izvedena in zaključena operacija

Aktivnost 6: Promocija operacije

 • promocija aktivnosti in rezultatov operacije preko spletne strani LAS, socialnih omrežij, lokalnih časopisov
 • spada pod vsebinski sklop 6
 • izvedba: 1. in 2. faza
 • Upravičenec: Razvoja agencija Sotla
 • predvideni dosežki: uspešno izvedena promocija aktivnosti in rezultatov operacije

 

Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija
 • Razviti novi produkti, kot rezultat naložb na ekoloških kmetijah in dopolnilnih dejavnostih;
 • ureditev novih in že obstoječih tržnih mest za prodajo ekoloških izdelkov;
 • Vključenost ranljivih skupin;
 • izdelan promocijski material;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS, implementacija znanja;
 • večja prepoznavnost tržnic in ekoloških kmetij (dopolnilnih dejavnosti) na območju partnerskih LAS;
 • širjenje ponudbe ekološke hrane;
 • združitev ekološke ponudbe na območju Savinjske statistične regije in širše;
 • dvig kvalitete bivanja za lokalno prebivalstvo, preko širjenja ponudbe lokalnih/ekoloških izdelkov;
 • prenos znanja in informacij na lokalno prebivalstvo in deležnike;
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija operacije in aktivnosti preko spletne strani in socialnih omrežij bo omogočila širšo prepoznavnost).

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Skip to content