Osnovni podatki o katalogu
Naziv organa: RAZVOJNA AGENCIJA SOTLA
Odgovorna uradna oseba: BOJANA ŽABERL, univ. dipl. ekon., direktorica
Datum prve objave kataloga: 25.02.2008
Datum zadnje spremembe: 25.02.2008
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: www.ra-sotla.si
Druge oblike kataloga Katalog je dostopen v elektronski obliki

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji organa
Kratek opis delovnega področja organa: RA Sotla je bila ustanovljena leta 2001 s strani občin Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogatec, Rogaška Slatina in Šmarje pri Jelšah. Glavni cilj ustanovitve zavoda je pospeševanje razvoja malega gospodarstva, kmetijstva, turizma in drugih, za razvoj območja, pomembnih dejavnosti. Pomembno poslanstvo agencije je povezovati območje s skupnimi projekti, ga promovirati v regiji in v prostoru države ter pridobivati sredstva za izvedbo projektov tako v državnem kot tudi v Evropskem prostoru
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Bojana Žaberl, direktorica 03/81-71-860,

03/81-71-862

rasotla@siol.net;

bojana.zaberl-rasotla@siol.net

Metka Kovačič, višji svetovalec področja II 03/81-71-860

03/81-71-869

rasotla@siol.net; 

rasotla.spot@siol.net 

Anita Čebular, višji svetovalec področja II 03/81-71-860,

03/81-71-867

rasotla@siol.net; 

anita.sotla@siol.net

 Organigram organa /
2.b Seznam drugih organov z delovnega področja (le za ministrstva)
Seznam vseh drugih organov s področja dela /
2.c Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba: Bojana Žaberl, direktorica
2.d Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Državni predpisi Predpisi iz delovnega področja; Register predpisov Slovenije
2.e Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov /
2.f Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov Poslovno in finančno poročilo za leto 2017

Poslovno in finančno poročilo za leto 2016

Poslovno in finančno poročilo za leto 2015

Poslovno in finančno poročilo za leto 2014

Poslovno in finančno poročilo za leto 2013

Poslovno in finančno poročilo  za leto 2012

Poslovno in finančno poročilo za leto 2011

Poslovno in finančno poročilo za leto 2010

Poslovno in finančno poročilo za leto 2009

Program dela in finančni načrt za leto 2008

Poslovno in finančno poročilo za leto 2007

2.g Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ Postopke vodimo v skladu z Zakonom o upravnem postopku
2.h Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc /
2.i Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Seznam MSP
2.j Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa Podatke o pomembnih novicah objavljamo na naših spletnih straneh https://www.ra-sotla.si. V tem sklopu objavljene informacije so v celoti dostopne kot informacije javnega značaja. Gre za informacije, ki so oblikovane z namenom, da se predstavijo javnosti. Informacije, ki še niso objavljene na omenjeni spletni strani, ali če posameznik ne uporablja interneta, lahko zahteva te informacije na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja po predpisanem postopku.

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna preko spletnih strani RA Sotla ob vsakem času. Fizični dostop: na sedežu RA Sotla, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah. Uradne ure: ponedeljek-petek od 8.-14. ure, ob sredah do 16. ure. Stroški: Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur.l. RS, št. 24/2016)