Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Manj je več

Naziv aktivnosti: Podpora in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalen akcijske skupine, operacija sodelovanja Manj je več

Trajanje operacije:

 1. Faza 01.07.2022 do 30.11.2024
 2. Faza: 01.07.2022 do 30.11.2024

Vodilni partner

LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj

 • KGZS ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
 • Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava (EKO),
 • Dornava 128, 2252 Dornava,

LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

 • Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
 • Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta
 • 12, 3250 Rogaška Slatina
 • Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

 • Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta
 • 12, 3250 Rogaška Slatina
 • Kozjanski park, Podsreda 45, 3257 Podsreda

LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline

 • Osnovna šola Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob Savinji;
 • Osnovna šola Karla Destovnika – Kajuha Šoštanj, Koroška cesta 7, 3325 Šoštanj;
 • Plastika Skaza d.o.o., Selo 22, 3320 Velenje;
 • PUP Saubermacher d.o.o., Koroška cesta 46, 3320 Velenje;

LAS Ovtar Slovenskih goric, Trg osvoboditve 9, 2230 Lenart v Slovenskih goricah;

 1. KGZS ZAVOD PTUJ, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj,
 2. ŽIPO Lenart d.o.o., Šetarova 21, 2230 Lenart v Slov. goricah
 3. Zadruga Dobrina, zadruga za razvoj trajnostne lokalne preskrbe z.o.o., so.p.,
 4. Renato Kocbek, Spodnja Voličina 110, 2232 Voličina,

LAS s CILjem, Mestni trg 1, 5280 Idrija

 • JANKO KOSMAČ, Zadlog 27, 5275 Črni Vrh
 • KGZS Nova Gorica, Pri hrastu 18, 5000 Nova Gorica
 • ROK LIKAR, Vojsko 46, 5280 Idrija
 • MARK HVALA Vojsko 30a, 5280 Idrija

LEADER Partnerstvo okrožja Kilkenny, Patricks court 8, Kilkenny, Irska

Povzetek:

Operacija ˝Manj je več˝ naslavlja več nivojev skrbi za okolje, varovanja okolja, zmanjševanja in ponovne rabe plastičnih odpadkov, prilagoditve kmetijstva podnebnim spremembam, zagotavljanje trajnostne proizvodnje hrane, prehranske varnosti, trajnostne predelave hrane in trajnostne porabe hrane, zmanjšanje količine zavržene hrane. Naslov operacije ˝Manj je več˝ je pomenljiv in ima več podnaslovov, pomeni manj plastičnih odpadkov, več kompostnikov za gospodinjstva, manj odpadne hrane, večja kakovost hrane, manj obdelave tal s težkimi stroji, več vezave CO2 iz zraka v tla, manj toplogrednih plinov, večja kakovost življenja. Predvideva tako neposredne vplive na zmanjšanje odpadkov, njihovo reciklažo, zmanjšanje odpadne hrane in ostankov hrane, izboljšanje strukture tal, in
prenos znanja na območju partnerstva, ter aktivnega vključevanja ranljivih skupin. V operacijo je vključenih 5 slovenskih LAS-ov (LAS Bogastvo podeželja, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline, LAS S CILjem, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Ovtar Slovenskih goric) in en tuj LAS iz Irske.

Cilji:

 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane,
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih, prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam,
 • Prenos primerov dobrih praks z implementacijo znanja
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov.
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo.
 • Ozavestiti prebivalstvo o pomembnosti kratkih dobavnih verig in uživanju ekološke hrane
 • Za potrebe kratkih verig uporabiti povratno embalažo – za zmanjšanje vplivov na okolje, trajnostni vidik (ogljični, okoljski odtis).
 • Uspešno vodena in zaključena operacija.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • Nakup sejalnice za kompost – naložba OKP Rogaška Slatina: S sejalnim strojem pripravimo kompost za končno uporabo. Kompost s pomočjo sejalnice skozi grobo sito presejemo na želeno granulacijo. Dele, ki niso razpadli vrnemo v proces razkrajanja, presejan kompost pa uporabimo tako, da ga potresemo po površini zemlje, uporabimo ga pri presajanju rož, sadnega drevja in drugih večjih rastlin;
 • Nadgradnja spletne strani s ponudniki lokalnih izdelkov;
 • Izdelava digitalne brošure Prilagoditev kmetijske proizvodnje podnebnim spremembam izboljšanje strukture tal in dvig deleža humusa v tleh;
 • Izdelava tiskane in digitalne brošure recepti za pripravo hrane iz ostankov hrane;
 • Izdelava analize o odpadni hrani;
 • Izdelava smernic za izboljšanje tal;
 • Izdelava smernic za zmanjšanje odpadne hrane v različnih tipih gospodinjstev,
 • Posvet o upoštevanju okoljskih, trajnostnih ukrepov pri trženju, povezovanju ponudbe in vključevanju ponudnikov v skupno mrežo trženja lokalnih in ekoloških izdelkov;
 • Zbiranje odpadnega materiala, raziskovanje materiala in izdelava 25 kom Organka – limited edition;
 • Izobraževanje otrok o pomembnosti zbiranja in recikliranja plastike, ter zmanjšanja količin odpadne hrane;
 • Priprava vsebin za skupne smernice za zmanjšanje količin odpadne hrane za vse tipe gospodinjstev, analiza stanja odpadne hrane, organizacija zaključnega dogodka, priprava vsebin za brošuro na temo varstva okolja, izvedba raziskave s kontrolno skupino za zmanjšanje količin odpadne hrane;
 • Promocija operacije in
 • Vodenje in koordinacija.

Pričakovani rezultati:

 • Uspešno izvedena in zaključena operacija;
 • Povezava kmetij v mrežo HUMUS Slovenija;
 • Ozavestiti prebivalstvo o načinih uporabe ostankov hrane in zmanjšanju količin odpadne hrane;
 • Ozavestiti prebivalstvo o možnostih prilagoditve lastne pridelave podnebnim spremembam;
 • Prenesti primere dobrih praks iz SV dela Slovenije na območje ostalih dveh partnerjev;
 • Mlade naučiti o pomenu prehranske samooskrbe in pripravljanju zdravih obrokov iz lokalnih sestavin, ter o pomembnosti ločevanja odpadkov in kompostiranja nastalih bioloških odpadkov;
 • Preprečiti neustrezno zbiranje odpadnega olja, kot nevarnega odpadka, s primerno infrastrukturo;
 • Vključenost ranljivih skupin;
 • Vključenost deležnikov iz vseh treh sektorjev v izvajanje operacije;
 • vključenost več kot 30% deležnikov s področja ekološkega kmetijstva;
 • izmenjava izkušenj, pridobivanje novih znanj ter prenos dobre prakse med območji LAS, implementacija znanja.

Koristi za območje LAS:

 • večja ozaveščenost glede načinov ohranjanja in trajnostne rabe kmetijskih zemljišč na območju
 • partnerskih LAS;
 • širjenje ozaveščanja o pomenu zmanjšanja količin odpadne hrane;
 • Povečanje znanja o pripravi obrokov iz ostankov hrane;
 • Večja ozaveščenost o pomenu ločenega zbiranja odpadnega olja;
 • dvig kvalitete bivanja za lokalno prebivalstvo;
 • prenos znanja in informacij na lokalno prebivalstvo in deležnike;
 • pozitiven vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS (s povezovanjem z drugimi LAS-i in aktivnostmi operacije bo LAS bolj prepoznaven tako na ravni Slovenije kot tudi širše; promocija operacije in aktivnosti preko spletne strani in socialnih omrežij bo omogočila širšo prepoznavnost).

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

Povezava na spletno stran PRP https://www.program-podezelja.si/sl/

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Skip to content