Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

   

Predstavitev sofinancirane aktivnosti

19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020

Povzetek:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji:

– vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev,
– krepitev podjetniškega podpornega okolja ter dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje,
– spodbujanje ukrepov trajnostne mobilnosti,
– razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja,
– razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo,
– vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog,
– vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje,
– ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

– delavnice za animacijo prebivalcev,
– priprava promocijskih gradiv,
– objavljanje člankov v medijih,
– izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
– posredovanje s strani Organa upravljanja potrjenih operacij na ARSKTRP,
– vlaganje sprememb operacij,
– vlaganje zahtevkov za izplačilo,
– vlaganje projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 je usmerjena:
• k identificiranju potreb na območju LAS,
• v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
• k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
• k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:

CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, kateri se je na EU ravni izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. CLLD je orodje za spodbujanje celovitega in uravnoteženega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev. K izvajanju pristopa CLLD so v Sloveniji pristopili trije sklad, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).
Tematska področja ukrepanja:
– Ustvarjanje delovnih mest
– Razvoj osnovnih storitev
– Varstvo okolja in ohranjanje narave
– Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.
Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18).
Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.«
Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Vir sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 upravičen do največ 290.395,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP.

Za vsebino na spletni strani LAS Obsotelje in Kozjansko je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, ki jo zastopa vodilni partner Razvojna agencija Sotla.
Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

________________________________________________________________________________________________

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (2. JR)

OPERACIJA: Jem drugače, jem domače!

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od petih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je spodbujanje prehranske samooskrbe.

VKLJUČENI PARTNERJI:

TOTI LAS, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (nosilec operacije)
LAS Lastovica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
LAS Dobro za nas, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi.
Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz dveh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k dvigu stopnje prehranske samooskrbe.
Operacije »Jem drugače – jem domače!« je usklajen z usmeritvami nacionalne politike na področju spodbujanja kratkih verig in lokalne samooskrbe in je skladen z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« ter s Programom razvoja podeželja 2014-2020. Aktivnosti operacije zasledujejo tudi cilje potrjenih Strategij lokalnega razvoja.
Kljub temu, da se zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane v zadnjih letih povečuje, menimo, da še vedno velik del prebivalstva kakovostni hrani iz neposredne bližine ne posveča dovolj pozornosti. Slabo sodelovanje, pomanjkanje organiziranega nastopa na trgu ter slaba prepoznavnost ponudnikov ob vedno hitrejšem tempu življenja usmerja potrošnike v velike trgovske centre, kjer je poreklo in kakovost blaga drugotnega pomena. V zadnjem času smo priča intenzivnim promocijskim kampanjam trgovskih centrov, s katerimi želijo prepričati potrošnike, da je pri njih vse domače, pri čemer je še vedno velika večina njihovega blaga tujega porekla in pogosto slabše kakovosti. Posledično se zmanjšuje obisk lokalnih tržnic, kar negativno vpliva na prodajo lokalnih ponudnikov.

Dejstvo je, da se ponudniki srečujejo z velikimi spremembami na trgu, ki pa jim velika večina ne uspe slediti. Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne ekonomije ter vpliva na dvig standarda lokalnega prebivalstva.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

Povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,
Povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
Povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
Dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

AKTIVNOSTI:

V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:
Aktivnost 1.1: Dogodki osveščanja v vrtcih in osnovnih šolah ter vključevanje njihovih staršev
Aktivnost 2.1: Izvedba izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja (izobraževalni moduli bodo na področju 1. Trženje/prodaja/promocija; 2.Oblikovanje zgodbe; 3.Javno nastopanje), namenjeno bodo 10 zainteresiranim ponudnikom iz območja LAS
Aktivnost 3.1: Dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih praks
Aktivnost 3.2: Izdelava e-kataloga ponudnikov
Aktivnost 4.1: Promocijske aktivnosti

_________________________________________________________________________________________

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3. JR)

OPERACIJA: Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od šestih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.10.2018 do 30.9.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je povečati prepoznavnost biosfernih območij in izkoristiti potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.

VKLJUČENI PARTNERJI:

• LAS Doline Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin (nosilec operacije)
• LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
• LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
• LAS Gorenjska Košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
• LAS Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14,6250 Ilirska Bistrica
• LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:

Slovenija se ponaša s tremi bogatimi Unescovimi biosfernimi območji, ki pa še vedno ostajajo premalo prepoznavna in nepovezana tako med sabo kot z lokalnim prebivalstvom.
Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz treh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k povečani prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristili potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.
Menimo, da bomo z načrtovanimi aktivnostmi pozitivno vplivali gospodarsko rast območja. Praksa iz drugih okolij nam kaže, da ima krepitev lokalnega gospodarstva multiplikativne učinke: vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno vpliva na ostale sektorje gospodarstva. V bistvu želimo s projektom spodbuditi trajnostno gospodarstvo, ki bo upoštevalo načela ohranjanja narave in biodiverzitete, kar bo na dolgi rok prispevalo k boljši kakovosti življenja na obravnavanem območju. S promocijo aktivnosti bomo spodbudili pozitiven vpliv na lokalnem območju ter širše, saj bomo s povezovanjem in novo vzpostavljeno mrežo med ponudniki, omogočili skupen in učinkovitejši nastop na trgu

Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA (organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; v nadaljnjem besedilu: UNESCO MAB), ki poteka že od leta 1971. Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.
Biosferna območja imajo naslednje funkcije:

– ohranjanje ekosistemov, krajine in biološke pestrosti,
– spodbujanje gospodarskega razvoja, ki je gospodarsko in kulturno trajnostno usmerjen,
– logistično podporo za raziskave, monitoring, izobraževanje, ki se nanašajo na lokalno, regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave in trajnostni razvoj.

Posebnost biosfernih območij je v tem, da vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava ni pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva in drugačna. Prebivalcem ponujajo številne priložnosti, ne nazadnje prinaša Unescovo priznanje izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost. Svetovna mreža biosfernih območij vključuje danes 651 biosfernih območij v 120 državah.

S samim poimenovanjem Unesco MAB, konkretnim povezovanjem območja kot turistične destinacije in sodelovanjem z drugimi BO Slovenije bomo vnesli dodatno vrednost za trajnostno upravljanje z naravno in kulturno dediščino.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

• Približati Biosferna območja prebivalcem in širši javnosti,
• Povezati vsa BO v Sloveniji,
• Izkoriščati potenciale biosfernih območjih za namene ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izboljševanja dohodkovnega položaja lokalnih prebivalcev,
• Komunikacija in prenos dobrih praks med biosfernimi območji,
• Povezati ponudnike s skupnim nastopom na trgu ter predstavitev biosfernih območij Slovenije za boljšo prepoznavnost,
• Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu in varovanju biosfernih območij Slovenije.
AKTIVNOSTI:
V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti, ki bodo potekale v dveh fazah:
1. FAZA:
• Aktivnost 1: Koordinacija in vodenje projekta
• Aktivnost 2: Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji
• Aktivnost 3: Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečeno dnevu BO Slovenije
• Aktivnost 4: Oblikovanje in tisk izobraževalne zgibanke s predstavitvijo BO Slovenije
• Aktivnost 5: Izdelava promocijskega materiala
• Aktivnost 6: Snemanje oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije
2. FAZA:
• Aktivnost 1: Koordinacija in vodenje projekta
• Aktivnost 2: Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji
• Aktivnost 3: Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečeno dnevu BO Slovenije
• Aktivnost 4: Izvedba izobraževalnih delavnic
____________________________________________________________

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (3.JR)

OPERACIJA: Pametne vasi za jutri

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.

VKLJUČENI PARTNERJI:
• LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (vodilni partner)
• LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
• LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
• LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
• LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:
V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«.
Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati.

Koncept pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS – i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:
• ohranitev vitalnega, razvitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje
• povečati poseljenost podeželja
• oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo
• povezati lokalne pridelovalce in potrošnike z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe)

AKTIVNOSTI:
V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:
• Vodenje in koordinacija projekta
• Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«
• Oblikovanje pilotnih modelov – programov za pametne vasi – vasi za starejše
• Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju
• Ogled in prenos dobrih praks
• Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
• Promocijske aktivnosti
• Skupna evalvacija projekta

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.
Vas zanima kaj več? Bi se želeli aktivno vključiti? Pokličite nas na 03 / 817 18 60 ali pa nam pišite na rasotla@siol.net

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Izvedli lokalni seminar za projekt Eurocreative YOUTH

V petek, 5. 7. 2024, smo na gradu Podčetrtek izvedli zaključni dogodek v okviru...

Preberi več

5 milijonov evrov za tehnološko posodobitev namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je v Uradnem listu objavilo...

Preberi več

Nova številka Mojega spletnega priročnika

Izšla je nova številka Mojega spletnega priročnika, v katerem lahko izveste...

Preberi več

Zaključni dogodek projekta Eurocreative youth in ogled prenove gradu Podčetrtek

                                                                              Vas...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content