IZVAJANJE SPLOŠNIH RAZVOJNIH NALOG V SAVINJSKI REGIJI 2014-2020

V letu 2014 je Razvojna agencija Sotla prejela pogodbo št. 2130-14Z520008, s katero ji je omogočeno izvajanje in sofinanciranje izvajanja splošnih razvojnih nalog v Savinjski regiji v programskem obdobju 2014-2020.

Naloge, ki jih opravlja RA Sotla:

 • usklajevanje Regionalnega razvojnega programa Savinjske regije 2014-2020 (v nadaljevanju RRP) in vključevanje Območnega razvojnega programa (v nadaljevanju ORP) Obsotelja in Kozjanskega 2014-2020 v RRP,
 • priprava in usklajevanje RRP za programsko obdobje po letu 2020,
 •  priprava in usklajevanje Dogovora za razvoj regij,
 • priprava končnega poročila o izvajanju RRP 2007-2013,
 • spremljanje in poročanje o izvajanju RRP 2014-2020 in ORP 2014-2020,
 • priprava regijskih shem in projektov za uvrstitev v RRP in Dogovor za razvoj regije,
 • priprava in izvajanje regijskih in skupnih razvojnih projektov,
 • splošne, informativne, svetovalne naloge pri spodbujanju razvoja regije in ORP Obsotelja in Kozjanskega,
 • promocija razvojnega partnerstva in regije,
 • tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju Območnega sveta in Območnega razvojnega sveta,
 • sodelovanje v regijski razvojni mreži (RASR-Regionalna razvojna agencija Savinjske regije ter območne razvojne agencije Savinjske regije)
 • informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regijskih projektov,
 • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja,
 • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, če se v regiji izvajajo,
 • sodelovanje pri izvedbi skupnih regijskih projektov z inštitucijami v regiji (Kolesarsko omrežje Savinjske regije, Regionalna turistična destinacija »Dežela Celjska« ipd.),
 • usklajevanje dela območnih in lokalnih razvojnih organizacijskih oblik ter enot nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju RRP in ORP,
 • priprava in izvedba skupnih (sub)regijskih projektov,
 • koordinacija aktivnosti vezanih na razvoj turizma in s turizmom povezanih dejavnosti v subregiji (sodelovanje in aktivnosti s TIC-i na območju, Zavodi za turizem in razvoj ipd…),
 • aktivnosti vezane na razvoj podjetništva v regiji (sodelovanje z Obrtno podjetniškimi zbornicami v regiji, sodelovanje z gospodarstvom, Mrežnim podjetniškim inkubatorjem Vrelec ipd.),
 • organizacija in koordinacija drugih nalog v javnem interesu s področja regionalnega razvoja.

———-

Aktualno

junij 2018

Dopolnitev Dogovora za razvoj Savinjske regije (drugo povabilo)

Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v Ljubljani je 21. junija 2018 minister Zdravko Počivalšek podpisal Dopolnitev Dogovora za razvoj Savinjske regije – drugo povabilo. V Dogovor je umeščenih 29 novih projektov Savinjske regije v skupni vrednosti 81.334.538,39 evrov. Država bo iz lastnih sredstev ter sredstev EU-ja za te projekte namenila 51.486.997,71 evrov. To pomeni, da je Savinjska regija za 29 projektov dobila kar 92,03% vseh razpoložljivih sredstev.

Izmed 29 projektov se 9 odobrenih projektov nanaša na spodbujanje podjetništva, isto število projektov je namenjenih izgradnji regijskega kolesarskega omrežja. Dopolnitev Dogovora vključuje tudi 10 okoljskih projektov, in sicer se 7 projektov nanaša na čiščenje in odvajanje odpadnih voda, trije projekti pa so namenjeni oskrbi s pitno vodo. Odobren je tudi projekt izgradnje navezovalne ceste Ljubečna-AC, priključka Celje-vzhod.

Na območju ORP Obsotelje in Kozjansko, so bili v dogovor umeščeni naslednji projekti:

 • OPREMLJANJE INDUSTRIJSKE CONE ŠENTJUR JUG (nosilec projekta Občina Šentjur; ocenjena vrednost projekta je 1.671.229,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.164.500,00 EUR).
 • MREŽA PODJETNIŠKIH INKUBATORJEV SAVINJSKE REGIJE – POSLOVNI CENTER VRELEC (nosilec projekta Občina Rogaška Slatina; skupna ocenjena vrednost projekta je 1.602.054,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.119.241,00 EUR).
 • UREDITEV GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G15 Z NAVEZAVAMI NA OBMOČJU OBČIN ŠENTJUR – ŠMARJE PRI JELŠAH – ROGAŠKA SLATINA – ROGATEC (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Občina Šentjur, Občina Šmarje pri Jelšah, Občina Rogaška Slatina in Občina Rogatec, skupna ocenjena vrednost projekta je 6.506.903,34 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 5.306.977,31 EUR).
 • UREDITEV GLAVNE KOLESARSKE POVEZAVE G16 SENOVO – PODSREDA (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Občina Kozje, Občina Krško, skupna ocenjena vrednost projekta je 1.580.462,98 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.101.776,67 EUR – del v Savinjski regiji). V soglasju ministrstva je znesek sofinanciranja EU+SLO 1.233.988,06 EUR, kar zajema še sredstva Posavske regije, ki znaša 132.213,39 EUR.
 • IZGRADNJA REGIONALNE KOLESARSKE POVEZAVE ODSEK CELJE – ŠTORE – ŠENTJUR ZA ZAGOTAVLJANJE DNEVNE IN TRAJNOSTNE MOBILNOSTI (nosilec projekta: Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, partnerji: Mestna občina Celje, Občina Štore, Občina Šentjur, skupna ocenjena vrednost projekta je 3.804.000,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 3.006.737,00 EUR).
 • ODVAJANJE IN ČIŠČENJE V POREČJU SOTLE – Občina Rogaška Slatina (ocenjena vrednost projekta je 1.257.000,00 EUR, predlagana vrednost sofinanciranja EU+SLO je 1.131.300,00 EUR).

———-

november 2017

Dogovor za razvoj Savinjske regije

V Rogaški Slatini sta 30. novembra 2017 minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek ter predsednik Razvojnega sveta Savinjske regije in župan Občine Rogaška Slatina mag. Branko Kidrič podpisala Dogovor za razvoj Savinjske regije. Uspešno so bila pridobljena sredstva za dva razvojna ­- sektorska projekta. Projekt Vonarsko jezero predvideva prenovo in modernizacijo pregrade ter ponovno ojezeritev. S tem projektom se bo zmanjšala poplavna ogroženost porečja Sotle, hkrati pa oživitev jezera predstavlja nov turistični potencial. Ta projekt je ocenjen na 3.926.746,00 milijona evrov.

Regijska štipendijska shema (RŠS) je petletni projekt, ki bo trajal do leta 2022. Projekt za katerega je predvideno 2.863.040,00 milijona evrov je namenjen sofinanciranju kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente. Štipendisti se tako že v času izobraževanja vključijo v delovni proces, po koncu izobraževanja pa se v regiji tudi zaposlijo. Dolgoročno projekt RŠS znižuje neskladja na trgu dela, poveže izobraževalne sisteme z gospodarskimi subjekti ter znižuje brezposelnost mladih v regiji.

Predvidena sredstva za oba projekta prispevajo resorna ministrstva iz slovenskega proračuna.

_________________________________________________________________

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO OBOTELJE IN KOZJANSKO

Območno razvojno partnerstvo Obsotelje in Kozjansko je interesno povezovanje občin na omenjenem območju, v katerem se formalno povezuje 7 občin: Dobje, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Kozje,Rogaška Slatina in Rogatec.

zemljevid_OKObmočje predstavlja geografsko, turistično in razvojno zaključeno celoto. Območje ima številne skupne probleme, ki jih bo mogoče uspešnejše reševati z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem na področju regionalnega razvoja.

Zaradi problema neenakomerne razvitosti nekaterih regij je Zakon s spodbujanju skladnega regionalnega razvoja omogočil oblikovanje območnih razvojnih partnerstev na manjših, zaokroženih območij, znotraj regij.

Strokovno podporo za uresničevanje projektov, sprejetih z letnimi programi dela, partnerstvu vključenih občin zagotavlja Območno razvojno partnerstvo, ki ga skupaj vodita Razvojna agencija Sotla in Razvojna agencija Kozjansko.

Cilji Območnega razvojnega partnerstva:

 • ohraniti in nadalje razvijati območje kot povezan geografski in kulturni prostor,
 • zagotoviti učinkovito sodelovanje s podpornim okoljem za hitrejše in usklajeno razreševanje razvojnih in drugih problemov, ki so skupni območju,
 • v okviru javno-zasebnega partnerstva in interesnega partnerstva opredeliti razvojne prioritete območja, nosilce in način izvedbe skupnih projektov,
 • okrepiti sodelovanje in povezovanje lokalnih nosilcev razvoja na območju.

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Objavljamo prosto delovno mesto – PODROČNI REFERENT (m/ž)

Obveščamo vas, da smo objavili prosto delovno mesto PODROČNI REFERENT (m/ž). Razpisni...

Preberi več

Ponovno objavljamo Javni poziv za sodelovanje kmetij v projektu Manj je več

V svetu je trend soočanja s podnebnimi spremembami in prilagajanja slednjim ter po...

Preberi več

Novosti v našem “kava projektu”?

Danes smo partnerji na spletnem sestanku uskladili vse potrebno za prvo skupno...

Preberi več

Srečanje partnerjev projekta Ko zadišijo zeli

Na zeliščnem sestanku projekta Ko zadišijo zeli …, smo se partnerji danes...

Preberi več

Razvojna agencija Sotla

Skip to content