Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO 2021-2027

S podpisom Pogodbe o ustanovitvi lokalnega partnerstva, se je 27. 2. 2023 z Ustanovno skupščino oblikovala nova Lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko za programsko obdobje 2021-2027.  Ustanovilo jo je 38 članov, ki so predstavniki javnih institucij, podjetij, zavodov, društev, organizacij in posamezniki iz občin Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec in Šmarje pri Jelšah.

Vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko ostaja tudi v novem programskem obdobju Razvojna agencija Sotla, ki si bo še naprej prizadevala za spodbujanje celovitega in uravnoteženega razvoja podeželja.

Januarja 2024 smo iz strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) prejeli Odločbo, ki potrjuje Strategijo lokalnega razvoja (SLR) LAS Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2021-2027.

Prejeta odločba pomeni, da smo dobili pravico do koriščenja skupno do največ 1.953.503,18 EUR sredstev za sofinanciranje projektov lokalnega razvoja in za vodenje LAS Obsotelje in Kozjansko na območju naših 5 občin (Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje),  v programskem obdobju 2021-2027.

Sredstva se bo črpalo iz dveh skladov, in sicer: do največ 965.344,55 iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (skrajšano: EKSRP) in do največ 988.158,63 EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (skrajšano: ESRR).

Viri financiranja:

 • Iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje projektov v okviru SLR« smo s potrjeno Strategijo lokalnega razvoja (SLR) prejeli pravico do koriščenja skupno do največ 1.583.503,18 EUR (sofinanciranje projektov lokalnega razvoja iz skladov ESSR in EKSRP in podpora za dejavnosti sodelovanja med LAS-i).
 • Za izvajanje ukrepa »Podpora za upravljanje LAS« je LAS Obsotelje in Kozjansko upravičen do skupno 370.000,00 EUR iz obeh skladov ESSR in EKSRP.

S pravno-formalno odločbo bomo tako lahko Strategijo lokalnega razvoja začeli izvajati v praksi in kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko 2021-2027 pričeli s pripravami na oblikovanje javnih pozivov za sofinanciranje projektov.

Namen podpore:
Izvajanje odobrene SLR in uresničevanje ukrepov SLR ter delovanje LAS za celotno programsko obdobje 2021-2027.

Cilji razvoja:

 1. Krepitev trajnostnih oblik kmetijstva, podjetništva in turizma na območju LAS;
 2. Razvoj družbene infrastrukture in medgeneracijskih /socialnih storitev;
 3. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zmanjševanje onesnaževanja.

Glavne aktivnosti uresničevanje ciljev SLR:

 • priprava in objava javnih pozivov za zbiranje predlogov projektov, preveritev zakonitosti projektov, določitev zneska podpore, izbor projektov ter izbor drugih projektov, skupaj z organi LAS,
 • animacija območja, zagotavljanje informacij zainteresiranim prebivalcem na območju LAS z namenom zagotavljanja informacij in spodbujanja izvajanja SLR, spodbujanje izvajanja projektov ter pomoč morebitnim upravičencem pri pripravi projektov,
 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vrednotenje izvajanja SLR.

GLAVNI POUDARKI IZ SLR LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO ZA PROGRAMSKO OBDOBJE 2021-2027

CILJ 1: Krepitev trajnostnih oblik kmetijstva, podjetništva in turizma na območju LAS
Uresničitev Cilja 1 zahteva celovit pristop in usklajeno delovanje različnih deležnikov, zato bo potrebno izvesti raznolike aktivnosti, ki bodo spodbujale gospodarski razvoj območja skozi nadgrajevanje in razvoj na področjih kmetijstva, podjetništva in turizma.

Podprte bodo aktivnosti usmerjene v:

 • spodbujanje sodelovanja in povezovanja: Razvoj skupnih blagovnih znamk, skupnih turističnih produktov/storitev, lokalne platforme za sodelovanje…
 • podpora za razvoj in izobraževanje: zagotovitev aktivnosti, ki bodo potencialnim in aktivnim kmetom, podjetnikom in turističnim ponudnikom zagotovile podporo za razvoj kmetijskih in podjetniških dejavnosti ter turizma.
 • razvoj infrastrukture in manjša naložbena vlaganja: za realizacijo idej je potrebno predvideti tudi manjša vlaganja v infrastrukturo (opredmetena in neopredmetena sredstva), ki bo podpirala razvoj kmetijstva, podjetništva in turizma.
 • trženje in promocija: realizacija učinkovitih marketinških in promocijskih aktivnosti za kmetijske, podjetniške in turistične ponudnike na podeželskem območju, je naslednja aktivnost za uspešno krepitev omenjenih treh sektorjev.
 • partnerstva in mreženje: povezovanje s sorodnimi organizacijami, združenji, institucijami in sektorji na ravni LAS je nujno potrebno za izmenjavo izkušenj, znanj in dobrih praks, hkrati pa omogoča tudi razvoj skupnih produktov in storitev območja LAS.
 • trajnostni pristop: v vse tri sektorje je potrebno vključevati trajnostne prakse in načela, s poudarkom na ekološkem kmetovanju, krožnem gospodarstvu, energetski učinkovitosti, obnovljivih virih energije, digitalizaciji in podobno.

CILJ 2: Razvoj družbene infrastrukture in medgeneracijskih /socialnih storitev
Namen Cilja 2 je ustvariti okolje, ki spodbuja kakovostno življenje prebivalcev in zagotavlja storitve, ki zadovoljujejo potrebe različnih generacij, s posebnim poudarkom na vključenosti ranljivih skupin (starejši, mladi, ženske na podeželju, brezposelni).

Ta cilj in njegove aktivnosti omogočajo povezovanje različnih generacij, spodbujajo izmenjavo znanj, izkušenj in spretnosti ter prispevajo k bolj povezani in skupnosti prijazni družbi. Poleg tega lahko krepitev družbene infrastrukture in medgeneracijskih storitev pripomore tudi k zmanjšanju osamljenosti, izboljšanju kakovosti življenja in podpori socialni koheziji v lokalnem okolju.

CILJ 3: Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in zmanjševanje onesnaževanja
Namen Cilja 3 je ohranjati naravne ekosisteme, ki so temelj za oskrbo s čisto vodo, svežim zrakom in hrano. Hkrati zagotavljamo habitat za raznolikost življenja, ki ima pomembno vlogo pri zagotavljanju ekosistemskih storitev in uravnoteženju ekosistemov. S pravilnim upravljanjem narave in zmanjševanjem onesnaževanja prispevamo k ohranjanju podnebnega ravnovesja, zagotavljanju trajnostne gospodarske rasti ter izboljšanju kakovosti življenja in dobrega počutja ljudi.

Skip to content