Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

OSEBNA IZKAZNICA PROJEKTA

CRO-SI-SAFE

Polni naslov projekta Unapređenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije / Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije – CRO-SI-SAFE
Akronim projekta CRO-SI-SAFE
Vodilni partner Zagorska razvojna agencija
Projektni partnerji Krapinsko-zagorska županija

Razvojna agencija Sotla

Občina Rogatec

Skupna vrednost projekta 739.612,25 EUR
Program v katerem se izvaja projekt Program sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014-2020
Sofinanciranje ESRR 628,670,40 EUR (85 %)
Trajanje projekta 01.06.2022-31.05.2023

 

OPIS PROJEKTA

Krapinsko-zagorska županija (KZŽ) in Savinjska regija (SR) sta obmejni območji s pretežno podeželskimi značilnostmi, izrazitimi skupnimi prostorskimi povezavami in geografskimi značilnostmi, zato sta območji obeh sosednjih regij izpostavljeni podobnim potencialnim naravnim nesrečam. Primer nedavne naravne nesreče na tem območju je potres v Zagrebu 3/2020, ki je povzročil znatno materialno škodo KZŽ, čutili pa so ga tudi v SR. Potres je dokazal, kako slaba je bila splošna pripravljenost na takšen izziv. Ob naravnih nesrečah so seveda mogoče tudi nesreče, nastale zaradi »človeškega faktorja« (npr. letalske nesreče, nesreče vlakov, jedrske nesreče itd.), ki prav tako zahtevajo hiter in spreten odziv nujnih reševalnih služb in zbranost širše javnosti.

 

Zato se skupni teritorialni izzivi odražajo v:

 • nezadostni operativni povezanosti služb za nujne primere na čezmejnem območju,
 • pomanjkanju skupne čezmejne  koordinacije nujnih služb,
 • visoki stopnji osredotočenosti služb za nujne primere, a le na področja, za katera so ustanovljene,
 • potencial za skupni razvoj, izboljšanje znanj in spretnosti,
 • nizka raven obstoječega čezmejnega sodelovanja,
 • pomanjkanje sistematičnega čezmejnega partnerstva nujnih reševalnih služb in
 • neustrezna pripravljenost širše javnosti za učinkovit odziv med nesrečami in po njih.

 

Izkušnje s potresi in vse pogostejšimi novicami o naravnih nesrečah v relativni bližini in na projektnem območju, so pokazale potrebo po vzpostavitvi sistematičnega usklajevanja in izboljšanja obstoječega sistema nujnih intervencij, ki bi temeljil na načelih skupnega čezmejnega delovanja.

 

Zagorska razvojna agencija bo kot prijavitelj in vodilni partner skrbela za izvedbo projekta »Nadgradnja sodelovanja in partnerstva nujnih služb Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije – CRO-SI-SAFE«, ki bo sofinanciran v programu čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020 s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj. V projektu ob Zagorski razvojni agenciji sodelujejo še trije partnerji in osem pridruženih projektnih partnerjev. Projektni partnerji so: Krapinsko-zagorska županija, Razvojna agencija Sotla in Občina Rogatec. Pridruženi partnerji v projektu pa so: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Ministrstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zlatar Bistrica, Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Gasilska zveza Slovenije in Razvojna agencija Savinjske regije.

Projekt bo trajal 12 mesecev, in sicer od 1. junija 2022 do 31. maja 2023.

Skupna vrednost projekta CRO-SI-SAFE znaša 739.612,25 EUR, sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pa predstavlja 85% oziroma 628,670,40 EUR.

Kot že omenjeno, bo projekt CRO-SI-SAFE izveden v programu čezmejnega sodelovanja INTERREG V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020, z glavnim namenom nadgradnje čezmejnega partnerstva nujnih služb in vzpostavitvijo skupnega protokola čezmejne CRO-SI-SAFE ekipe. Tako bomo nadgradili sodelovanje služb civilne zaščite in okrepili pripravljenost za nepredvidene nesreče na območju Krapinsko-zagorske županije in Savinjske regije. Projekt je pomemben, saj njegova izvedba bistveno prispeva h krepitvi čezmejnih zmogljivosti in zagotavljanju čezmejnih javnih služb za nujne primere, s posebnim poudarkom na podeželskih obmejnih območjih.

Neposredni rezultati so:

 • vzpostavljena CRO-SI-SAFE ekipa z opredeljenim protokolom sodelovanja,
 • višja raven znanja in veščin lokalnih reševalnih služb.

Glede na to, da bodo ekipo CRO-SI-SAFE oblikovali deležniki iz civilnega in zdravstvenega sektorja ter da bomo v projektu razvil skupni protokol čezmejnega ekipnega sodelovanja, bo izvajanje projektnih aktivnosti vplivalo tudi na dvig kakovosti sodelovanja v zdravstvu in varnostnih služb v primeru nesreč, posebej množičnih nesreč, znotraj projektnega območja. Po drugi strani pa bodo izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za širšo javnost pomagale nadgraditi znanje lokalnega prebivalstva o pravilnih reakcijah in načinih ravnanja med in po množičnih nesrečah. Glede na to, da je večinski del projektnega območja tipično podeželsko območje, za katero je značilna nekoliko višja stopnja izolacije, si bomo z izobraževalnimi aktivnostmi med drugim prizadevali tudi za dvig stopnje znanja in ozaveščenosti otrok in mladine, žensk na podeželju, starejših in drugih ranljivih skupin. V projektu bomo uredili tudi dve doživljajski sobi za simulacijo množičnih nesreč, ena bo v Krapinsko-zagorski županiji, druga v Rogatcu. Namen doživljajske sobe je izboljšanje pripravljenosti osebja nujnih služb na eni strani, na drugi strani pa animacija in izobraževanje širše javnosti ob in po množičnih nesrečah. Prepričani smo, da bodo obiskovalci sob z doživljanjem skozi VR, nadgradili svoja osnovna znanja ter izboljšali njihove veščine in kompetence pri zagotavljanju nujnih postopanj v primeru nesreč.

 

KONTAKTI

Vodilni partner

Zagorska razvojna agencija

Frana Galovića 1b, HR-49000 Krapina

www.zara.hr

zara@zara.hr

tel. +385 49 373 161

 

Projektni partnerji

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1, HR-49000 Krapina

www.kzz.hr

tel. +385 49 329 111

 

. . .

 

Razvojna agencija Sotla

Aškerčev trg 24, SI-3240 Šmarje pri Jelšah

www.ra-sotla.si

tel. +386 3 817 18 60

 

. . .

 

Občina Rogatec

Pot k ribniku 4, SI-3252 Rogatec

www.obcina.rogatec.si

tel. +386 3 812 10 00

 

 

OSOBNA ISKAZNICA PROJEKTA

CRO-SI-SAFE

Puni naziv projekta Unapređenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije
Akronim projekta CRO-SI-SAFE
Vodeći partner Zagorska razvojna agencija
Projektni partneri Krapinsko-zagorska županija

Razvojna agencija Sotla

Općina Rogatec

Ukupna vrijednost projekta 739.612,25 EUR
Program u okviru kojeg se izvodi Program suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020
Sufinanciranje EFRR 628,670,40 EUR (85%)
Trajanje projekta 01.06.2022-31.05.2023

 

OPIS PROJEKTA

 

Krapinsko-zagorska županija (KZŽ) i Savinjska regija (SR) pogranična su područja s dominantno ruralnim obilježjima, izraženim prostornim vezama i zajedničkim geografskim obilježjima. Prostori dviju susjednih regija, izloženi su potencijalno sličnim prirodnim nepogodama. Primjer „nedavne“ prirodne nepogode, koja se i dvije godina nakon njegova nastanka još uvijek dobro pamti, na ovom području je zagrebački potres iz 3/2020 koji je prouzročio značajnu materijalnu štetu u KZŽ, osjetio se i u Savinjskoj regiji, a prilikom kojeg je bilo vidljiva opća nespremnost na takav izazov. Osim prirodnih nepogoda, moguća je pojavnost nesreća uzrokovanih ljudskim faktorom (npr. zrakoplovne nesreće, sudar vlakova, nuklearna nesreća i sl.) koje također zahtijevaju brzu i spretnu reakciju hitnih spasilačkih službi te staloženost šire javnosti. Stoga se zajednički teritorijalni izazovi ogledaju u:

 • nedovoljnoj operativnoj povezanosti hitnih spasilačkih službi na prekograničnom području;
 • nedostatku zajedničke prekogranične koordinacije hitnih spasilačkih službi;
 • visokoj razini fokusiranosti hitnih službi na područja za koja su osnovana;
 • potencijalu za zajednički razvoj, unaprjeđenju znanja i vještina;
 • niskoj razini postojeće prekogranične suradnje;
 • nepostojanju sustavnog prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi; te
 • neadekvatnoj pripremljenosti šire javnosti na učinkovitu reakciju tijekom i nakon nesreća.

Ovo iskustvo potresa te sve češće vijesti o elementarnim nepogodama u relativnoj blizini i na samom prostoru ovog prekograničnog područja, ukazali su na potrebu za uspostavom sustavne koordinacije i unapređenja postojećeg sustava hitnih intervencija na principima zajedničke prekogranične suradnje.

Stoga, Zagorska razvojna agencija kao vodeći partneri predvodi projektni tim u provedbi projekta „Unapređenje kvalitete suradnje i partnerstva hitnih službi Krapinsko-zagorske županije i Savinske regije – CRO-SI-SAFE“ koji se realizira u okviru programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014-2020 uz financijsku potporu Europskog fonda za regionalni razvoj.

Na projektu, uz Zagorsku razvojnu agenciju sudjeluju tri projektna i osam projektnih partnera iz Hrvatske i Slovenije. Projektni partneri su: Krapinsko-zagorska županija, Razvojna agencija Sotla i Općina Rogatec, dok su pridruženi partneri: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Ministrstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske – Policijska uprava Krapinsko-zagorska, Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Zlatar Bistrica, Zdravstveni dom Celje, Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, Gasilska zveza Slovenije i Razvojna agencija Savinjske regije.

Projekt će trajati 12 mjeseci odnosno provodi se u razdoblju 01. lipnja 2022. godine do 31. svibnja 2023. godine.

Ukupna vrijednost projekta CRO-SI-SAFE iznosi 739.612,25 EUR, a projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 628,670,40 EUR.

Glavni cilj projekta je unaprjeđenje prekograničnog partnerstva hitnih spasilačkih službi uspostavom zajedničkog protokola prekogranične suradnje CRO-SI-SAFE tima radi unaprjeđenja sustava civilne zaštite te povećanja otpornosti na nepogode i nesreće na području Krapinsko-zagorske županije i Savinjske regije. Projektom se izravno doprinosi jačanju prekograničnih kapaciteta te pružanju prekograničnih javnih usluga hitnih spasilačkih službi usmjerenih na ruralna područja.

Ključni rezultati projekta su uspostavljanje prekograničnog CRO-SI-SAFE tima i definiranje zajedničkog protokola suradnje te dodatno razvijene vještine i znanja te kompetencije tima, dok su direktni ishodi:

 • Uspostavljen CRO-SI-SAFE tim s definiranim protokolom suradnje
 • Poboljšana razina znanja i vještina lokalnih dionika spasilačkih službi

S obzirom da će CRO-SI-SAFE tim biti oformljen dionicima iz sektora civilne i zdravstvene zaštite te da će se projektom izraditi zajednički protokol suradnje tima, provođenje projektnih aktivnosti rezultirat će povećanjem razine kvalitete suradnje u uslugama zdravstva i sigurnosti, s naglaskom na sigurnost u slučaju nepogoda ili masovnih nesreća, unutar projektnog područja.

S druge strane, aktivnosti osvještavanja i edukacije šire javnosti rezultirat će povećanjem znanja lokalnog stanovništva o pravilnim reakcijama i načinima postupanja tijekom i nakon masovnih nesreća. S obzirom da su dijelovi projektnog područja tipični ruralni prostori koje karakterizira nešto veća razina izoliranosti, edukacijskim aktivnostima će se, između ostalog, nastojati povećati razina educiranosti i osviještenosti djece i mladih, žena u ruralnim prostorima, izoliranijih starijih osoba i ostalih ranjivih skupina stanovništva. Projektom će se također opremiti po jedna iskustvena soba za simulaciju masovnih nesreća u Krapinsko-zagorskoj županiji i Savinjskoj regiji, a bit će u funkciji unaprjeđenja pripremljenosti s jedne strane, djelatnika hitnih službi, te druge, šire javnosti tijekom i nakon masovnih nesreća te unapređenja njihovih vještina i kompetencija u pružanju predviđenih prekograničnih usluga.

 

KONTAKTI

Vodeći partner

Zagorska razvojna agencija

Frana Galovića 1b, HR-49000 Krapina

www.zara.hr

zara@zara.hr

tel. +385 49 373 161

 

Projektni partneri

Krapinsko-zagorska županija

Magistratska 1, HR-49000 Krapina

www.kzz.hr

tel. +385 49 329 111

 

. . .

 

Razvojna agencija Sotla

Aškerčev trg 24, SI-3240 Šmarje pri Jelšah

www.ra-sotla.si

tel. +386 3 817 18 60

 

. . .

 

Općina Rogatec

Pot k ribniku 4, SI-3252 Rogatec

www.obcina.rogatec.si

tel. +386 3 812 10 00

 

Skip to content