LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od šestih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS je v obdobju od 1.10.2018 do 30.9.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je bil povečati prepoznavnost biosfernih območij in izkoristiti potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.

VKLJUČENI PARTNERJI:
• LAS Doline Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin (nosilec operacije)
• LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
• LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
• LAS Gorenjska Košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
• LAS Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14,6250 Ilirska Bistrica
• LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana

RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:
Slovenija se ponaša s tremi bogatimi Unescovimi biosfernimi območji, ki pa še vedno ostajajo premalo prepoznavna in nepovezana tako med sabo kot z lokalnim prebivalstvom.
Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz treh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k povečani prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristili potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.
Menimo, da bomo z načrtovanimi aktivnostmi pozitivno vplivali gospodarsko rast območja. Praksa iz drugih okolij nam kaže, da ima krepitev lokalnega gospodarstva multiplikativne učinke: vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno vpliva na ostale sektorje gospodarstva. V bistvu želimo s projektom spodbuditi trajnostno gospodarstvo, ki bo upoštevalo načela ohranjanja narave in biodiverzitete, kar bo na dolgi rok prispevalo k boljši kakovosti življenja na obravnavanem območju. S promocijo aktivnosti bomo spodbudili pozitiven vpliv na lokalnem območju ter širše, saj bomo s povezovanjem in novo vzpostavljeno mrežo med ponudniki, omogočili skupen in učinkovitejši nastop na trgu
Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA (organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; v nadaljnjem besedilu: UNESCO MAB), ki poteka že od leta 1971. Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.
Biosferna območja imajo naslednje funkcije:
– ohranjanje ekosistemov, krajine in biološke pestrosti,
– spodbujanje gospodarskega razvoja, ki je gospodarsko in kulturno trajnostno usmerjen,
– logistično podporo za raziskave, monitoring, izobraževanje, ki se nanašajo na lokalno, regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave in trajnostni razvoj.
Posebnost biosfernih območij je v tem, da vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava ni pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva in drugačna. Prebivalcem ponujajo številne priložnosti, ne nazadnje prinaša Unescovo priznanje izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost. Svetovna mreža biosfernih območij vključuje danes 651 biosfernih območij v 120 državah.
S samim poimenovanjem Unesco MAB, konkretnim povezovanjem območja kot turistične destinacije in sodelovanjem z drugimi BO Slovenije bomo vnesli dodatno vrednost za trajnostno upravljanje z naravno in kulturno dediščino.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:
• Približati Biosferna območja prebivalcem in širši javnosti,
• Povezati vsa BO v Sloveniji,
• Izkoriščati potenciale biosfernih območjih za namene ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izboljševanja dohodkovnega položaja lokalnih prebivalcev,
• Komunikacija in prenos dobrih praks med biosfernimi območji,
• Povezati ponudnike s skupnim nastopom na trgu ter predstavitev biosfernih območij Slovenije za boljšo prepoznavnost,
• Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu in varovanju biosfernih območij Slovenije.

AKTIVNOSTI:
1. FAZA:
• Aktivnost 1: Koordinacija in vodenje projekta
• Aktivnost 2: Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji
• Aktivnost 3: Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečeno dnevu BO Slovenije
• Aktivnost 4: Oblikovanje in tisk izobraževalne zgibanke s predstavitvijo BO Slovenije
• Aktivnost 5: Izdelava promocijskega materiala
• Aktivnost 6: Snemanje oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije
2. FAZA:
• Aktivnost 1: Koordinacija in vodenje projekta
• Aktivnost 2: Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji
• Aktivnost 3: Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečeno dnevu BO Slovenije
• Aktivnost 4: Izvedba izobraževalnih delavnic

 

Rezultati projekta:

Skip to content