Projekt “Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem”, je pokazal potrebo po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, njeni interpretaciji in seveda tudi infrastrukturnih ureditvah. Danes v otroštvu ni več samoumevno preživljanje časa na prostem, je pa to zagotovo nuja, ki jo narekuje trenutni tempo.  Naravo želimo prikazati kot enega od najboljših načinov učenja, in povezati učenje v šoli spet s tem, kar se dogaja v resničnem svetu, v naravi.

Skupaj z razširjeno projektno skupino na območju našega LAS smo tako prišli do ideje, da na območju gradu Podsreda uredimo gospodarsko poslopje, kjer bi ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, nujno morali urediti info točko o glavnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanski park ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve bi dodali tudi ureditev trgovine produktov Kozjanskega parka, ponudnikov blagovne znamke Sožitje ter ostalih primernih ponudnikov Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Predvidene aktivnosti:

 • vzpostaviti mrežo centrov interpretacije naravne dediščine, kjer bi na sodoben način pripomogli k ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja narave in kulture,
 • razvijati nove produkte, ki bodo na eni strani izobraževalni na drugi strani pa želimo oblikovati prodajne produkte, s poudarkom na doživetjih in zgodbarjenju,
 • skupni načrt interpretacijskih točk narave,
 • implementirati nova znanja – in nadgraditi prenos, tako je ideja, da vsak partnerski LAS poskrbi za dovoljenja za zasaditev nekaj dreves visokodebelnih travniških jablan ali hrušk, Kozjanski park poskrbi za sadike in tudi usposobi osebe znotraj posameznega LAS-a za vzgojo teh sadik. Ohranjane visokodebelnih travniških sadovnjakov je eden najlepših primerov dobrih praks ohranjanja narave.
 • mladim želimo približati naravo in kulturo – najti pot, da predvsem mladim na zanimiv način približamo prednosti zavarovanih območij in območij Nature 2000, jih spodbudimo k razmisleku o delovnih mestih in priložnostih, ki jih ponuja.

 Upravičenci:

 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Posavje
 • LAS Pri dobrih ljudeh
 • LAS S ciljem

Partnerji na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko:

 • Občina Kozje
 • Kozjanski park
 • Razvojna agencija Sotla

Vrednost projekta z DDV: 141.810,73 €

Zaprošena sredstva: 99.998,51 €

 

 

Skip to content