Podjetnikom nudimo individualno svetovanje pred zagonom podjetja, ob ustanovitvi in po ustanovitvi podjetja. Podjetniško svetovanje je širok sveženj aktivnosti za pomoč podjetjem in podjetnikom, ki ob splošnem in specifičnem podjetniškem svetovanju nudi še informiranje in usmerjanje pri uresničevanju poslovnih projektov in reševanju poslovnih težav.

Svetujemo na naslednji področjih:

 • izbor statusno pravne oblike (katera oblika podjetja je za vas najprimernejša),
 • preoblikovanje s.p. v d.o.o.,
 • zaposlitev ali samozaposlitev,
 • davčno svetovanje,
 • računovodsko svetovanje,
 • finančno svetovanje,
 • priprava poslovnega načrta,
 • marketing,
 • priprava projektov in projektne dokumentacije,
 • pridobivanje evropskih sredstev.

Aktualna obvestila

Preverite naše zadnje novice

Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja

Digitalno inovacijsko središče Slovenije – DIH je v okviru Poziva podjetjem za…

Preberi več
24. decembra, 2020

ZAKLJUČEK PROJEKTA – PAMETNE VASI ZA JUTRI

Dve leti trajajoč projekt Pametne vasi za jutri, smo partnerji uspešno pripeljali do…

Preberi več
23. decembra, 2020

3. spletna transformacijska delavnica – »ŠIBKA TOČKA« – zavora ali sprožilec trajnostnega napredka podjetja

22.12.2020 ob 17.00 bo potekala 3. transformacijska delavnica je namenjena…

Preberi več
21. decembra, 2020

NASVET ZA RAZPIS P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 – 5. ODPIRANJE (5.01.2021)

Na razpisu P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 je na razpolago 56,6 mio EUR, s…

Preberi več
14. decembra, 2020

Prikaži več

  rn t
 • prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in prepoznavanju podrou010dij, kjer ima podjetje najveu010d mou017enosti za napredovanje;

rn t

 • usmeritvi za postavitev digitalne strategije podjetja z vkljuu010devanjem kljuu010dnih podrou010dij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega nau010drta za doseganje ciljev, ki bo podjetju doprinesel k optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in poslediu010dno poveu010danju dodane vrednosti;

rn t

 • vzpostavitvi poslovnega/proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje kljuu010dnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj uu010dinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir (kot npr. COVID-19 situacija), ki lou010duje vrhunska podjetja od povpreu010dnih.

rn

rnV nadaljevanju pou0161iljamo povezavo do poziva za podjetja za pridobitev ocene stopnje digitalne zrelosti podjetja u2013u00a0TUKAJu00a0in povezavo do kraju0161ega predstavitvenega videotutoriala-u00a0TUKAJ.u201d”,”post_title”:”Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja”,”post_excerpt”:””,”post_status”:”publish”,”comment_status”:”closed”,”ping_status”:”closed”,”post_password”:””,”post_name”:”poziv-podjetjem-za-pridobitev-ocene-digitalne-zrelosti-podjetja”,”to_ping”:””,”pinged”:””,”post_modified”:”2020-12-29 21:05:27″,”post_modified_gmt”:”2020-12-29 20:05:27″,”post_content_filtered”:””,”post_parent”:0,”guid”:”https://www.ra-sotla.si/?p=5337″,”menu_order”:0,”post_type”:”post”,”post_mime_type”:””,”comment_count”:”0″,”filter”:”raw”},{“ID”:5377,”post_author”:”2″,”post_date”:”2020-12-23 11:12:56″,”post_date_gmt”:”2020-12-23 10:12:56″,”post_content”:”Dve leti trajajou010d projekt Pametne vasi za jutri, smo partnerji uspeu0161no pripeljali do konca. Projekt je bil odobren na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, tako so bile projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeu017eelja (EKSRP).rnrnPartnerstvo operacije je zaobjelo dobru0161en del vzhodne Slovenije, v izvedbi aktivnosti je tako sodelovalo 5 lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Posavje(vodilni partner), LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goriu010dko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, projektne aktivnosti pa je izvajalo kar 22 upraviu010dencev/partnerjev.rnrnSkupna vrednost projekta je bila 444.339, 91 u20ac, od tega smo partnerji z odlou010dbami pridobili 336.812,25 u20ac nepovratnih CLLD sredstev sklada EKSRP. Na obmou010dju LAS Obsotelje in Kozjansko je vrednost skupna vrednost projekta znau0161ala 48.069,21 u20ac, od tega smo z odlou010dbo prejeli 38.972,40 u20ac CLLD sredstev.rnrnZakljuu010den projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, manju0161a infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter s pomou010djo razliu010dnih usposabljanj, prinesel pozitiven uu010dinek na ohranjanje in izbolju0161anje kakovosti u017eivljenja na podeu017eelju.rnrnIdeja za projekt Pametne vasi za jutri je nastala iz trenutnega stanja na podeu017eelju, to je narau0161u010dajou010de staranje, bivalne kapacitete na podeu017eelju, kakovost u017eivljenja na vasi, pomankanje storitev oz. programov na podeu017eelju,u00a0 mladi zapuu0161u010dajo podeu017eelje, stareju0161i u017eivijo sami. Ravno zato, smo u017eeleli sprejeti izziv vzpostavitve novih poslovnih modelov oz. pametnih reu0161itev, s pomou010djo katerih bomo lahko ohranili slovenskega podeu017eelja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno.rnrnNarau0161u010dajou010de staranje, pomanjkanje storitev na podeu017eelju, mladi zapuu0161u010dajo podeu017eelje, vse to so bili osnovni izzivi, ki smo jih u017eeleli s projektom reu0161iti oziroma jih omiliti. Spoprijeli smo se z izzivom: decentralizacija in vzdru017eevanje mou017enosti in pogojev, da stareju0161i u010dim dlje u010dasa ostanejo doma v svojem bivalnem okolju, vzpostavitev novi poslovnih modelov z vkljuu010devanjem socialnega podjetniu0161tva. In na koncu uspeu0161no priu0161li do reu0161itve: vzpostavitev pametnih reu0161itev, katere smo oblikovali in izvedli skozi pilotne modele.rnrnV tem u010dasu smo veu010dkrat dobili vprau0161anje, kaj sploh je pametna vas? u010ce strnemo pomen, lahko pametno vas v enem stavku opiu0161emo kot zmou017enost, da koristimo vire in proizvajamo dobrine, ki zadovoljijo nau0161e potrebe, ne da bi pri tem ogrou017eali vire za prihajajou010de generacije. Osnovni namen pa je seveda ohranitev aktivnega, mladim in stareju0161im generacijam prijaznega podeu017eelja.rnrnV izvedenih aktivnostih smo iskali smo prilou017enosti, da stareju0161i ostanejo v svojem bivalnem okolju oz. v aktivno urejenih srebrnih vaseh, da vzpostavimo nove poslovne modele z vkljuu010devanjem socialnega podjetniu0161tva, zagotovimo veu010djo povezanost z urbanimi srediu0161u010di in sploh naredimo u017eivljenje na podeu017eelskih obmou010djih u0161e bolj prijetno.rnrnZa lau017eje izvajanje projektnih aktivnosti, smo na zau010detku projekta izvedli celovito analizo obstojeu010dih mou017enosti za vzpostavitev modelov u00bbPametnih vasiu00ab in demografsko projekcijo staranja slovenskega podeu017eelja skupaj z zavodom INRISK.rnrnNaslednji korak je bil zagotovo najbolj konkreten in pomeni tudi najveu010dji doprinos, oblikovanje modelov pametnih reu0161itev za podeu017eelje, tako smo v projektu zasnovali pet pilotnih modelov, ki smo jih tudi testirali in praktiu010dno izvedli na posameznem vkljuu010denem LAS.rnrnV okviru skupne operacije smo tako pripravili in testno izvedli naslednjih 5 modelov za vzpostavitve u00bbPametnih vasi za jutriu00ab, ki bodo javno dostopni tudi v skupnem dokumentu:rn

  rn t
 • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeu017eelju,

rn t

 • Model 2: Pametna srebrna vas u2013 PSV,

rn t

 • Model 3: Digitalna tehnologija na podeu017eelju,

rn t

 • Model 4: Povezovanje podeu017eelskih ponudnikov in

rn t

 • Model 5: Druu017eenje na vasi.

rn

rn rnrnZu00a0 inovativnimi modeli, ki se nanau0161ajo na ureditev pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turistiu010dnih kmetij, vzpostavitev ponudbe prevozov za stareju0161e, aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo prostorov za druu017eenje na vasi ter oblikovanje prostou010dasnih dejavnosti na vasi, smo zagotovo na vsako obmou010dje LAS prinesli nove, zanimive in tudi nujno potrebne vsebine. Pomembno je, da so vse vsebine oblikovane tako, da so z manju0161imi prilagajanji prenosljive tako znotraj obmou010dij LAS, kot tudi v u0161iru0161em slovenskem prostoru.rnrnIzvedba celotne operacije je zahtevala veliko sodelovanja, povezovanja in izmenjave mnenj ter tudi prilagajanj na spremenjenje okoliu0161u010dine, ki so bile posledica novega koronavirusa, a smo navkljub kaku0161ni oviri LASi z skupnimi mou010dmi aktivnosti uspeu0161no pripeljali do konca.rnrnGlede na dolgoletno tradicijo, ki jo ima pristop LEADER/CLLD in pomembno vlogo pri napredku lokalne skupnosti, verjamemo, da se bomo na obmou010dij LAS tudi v prihodnje aktivno sreu010devali s konceptom pametnih vasi. Navsezadnje je sam koncept pametnih vasi trend, ki ga bo zasledoval tudi pristop LEADER /CLLD v naslednjem finanu010dnem obdobju. Strukturne spremembe, krepitev zmogljivosti in inovacije, so glavni poudarki, ki bi jih morali in jih partnerji s svojimi aktivnostmi tudi v prihodnje u017eelimo prenesti na podeu017eelje.rnrnDostop do skupnega Filma projekta Pametne vasi za jutri: FILM.rnrnDostop do kratkih filmov LAS Obsotelje in Kozjansko: PROSTO DOSTOPNA POPRAVLJALNICA in MODUL DRUu017dENJE NA VASI.rnrn “,”post_title”:”ZAKLJUu010cEK PROJEKTA – PAMETNE VASI ZA JUTRI”,”post_excerpt”:””,”post_status”:”publish”,”comment_status”:”closed”,”ping_status”:”closed”,”post_password”:””,”post_name”:”zakljucek-projekta-pametne-vasi-za-jutri”,”to_ping”:””,”pinged”:””,”post_modified”:”2020-12-29 21:05:05″,”post_modified_gmt”:”2020-12-29 20:05:05″,”post_content_filtered”:””,”post_parent”:0,”guid”:”https://www.ra-sotla.si/?p=5377″,”menu_order”:0,”post_type”:”post”,”post_mime_type”:””,”comment_count”:”0″,”filter”:”raw”},{“ID”:5380,”post_author”:”2″,”post_date”:”2020-12-21 10:14:07″,”post_date_gmt”:”2020-12-21 09:14:07″,”post_content”:”22.12.2020 ob 17.00u00a0bo potekalau00a03. transformacijska delavnicau00a0je namenjena poglobljenemu in iskrenemu pogovoru o trenutni podjetniu0161ki realnosti, ko smo se vsi, hote ali ne, znau0161li v procesu transformacije.rnrnTokratna delavnica bo osredotou010dena na:rn

  rn t
 • Zakaj, kdaj in kako se je potrebno lotiti transformacije poslovnega modela;

rn t

 • katere so u0161ibke tou010dke ali pa skriti potenciali, ki nas lahko na tej poti ovirajo ali pa dajo nov zagon, da reu0161imo ali pa nadgradimo svoj posel.

rn

rnPrijave sprejemajou00a0najkasneje do 21.12.2020. Delavnica je brezplau010dna in prvenstveno namenjenau00a0podjetjem z veu010d kot 10 zaposlenimi.rnrnu00a0Veu010d o vsebini delavnice in nau010dinu prijave:u00a0https://www.spiritslovenia.si/dogodek/366“,”post_title”:”3. spletna transformacijska delavnica – u00bbu0160IBKA TOu010cKAu00ab – zavora ali sprou017eilec trajnostnega napredka podjetja”,”post_excerpt”:””,”post_status”:”publish”,”comment_status”:”closed”,”ping_status”:”closed”,”post_password”:””,”post_name”:”3-spletna-transformacijska-delavnica-sibka-tocka-zavora-ali-sprozilec-trajnostnega-napredka-podjetja”,”to_ping”:””,”pinged”:””,”post_modified”:”2020-12-29 21:05:45″,”post_modified_gmt”:”2020-12-29 20:05:45″,”post_content_filtered”:””,”post_parent”:0,”guid”:”https://www.ra-sotla.si/?p=5380″,”menu_order”:0,”post_type”:”post”,”post_mime_type”:””,”comment_count”:”0″,”filter”:”raw”},{“ID”:5383,”post_author”:”2″,”post_date”:”2020-12-14 11:15:10″,”post_date_gmt”:”2020-12-14 10:15:10″,”post_content”:”Na razpisu P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 je na razpolago 56,6 mio EUR, s katerimi je mou017eno odobriti cca. 2270 mikrokreditov.rnrnDo 30.10.2020 je bilo odobrenih 507 mikrokreditov (vloge s u0161tevilko 1-601).rnrnPovpreu010dni odstotek odobritev prispelih vlog se giblje med 80 % in 85 %. Na podlagi tega odstotka se predvideva, da za odobritev celotne kvote za leto 2020 in 2021 zadostuje 2850 oddanih vlog.rnrnTrenutno je skupaj z u017ee odobrenimi oddanih 2600. Torej za morebitno zaprtje razpisa na odpiranju 05.01.2021 zadostuje zgolj u0161e dodatnih 250 vlog. u00a0V primeru veu010djega u0161tevila oddanih vlog na odpiranje bo Sklad skladno z razpisnimi pogoji poviu0161al prag tou010dk za odobritev kredita.rnrnPrav tako je pomembna informacija za vse potencialne prijavitelje na rok 5.1.2021, da bodo odobreni mikrokrediti za to odpiranje skladno z razpisom in sporazumom, ki zagotavlja vire za razpisana sredstva iz Sklada skladov pri SID banki, u00a0lahko u010drpani u0161ele v mesecu oktobru 2021.rnrnRazlog za to so u010dasovno omejene kvote u010drpanj razpisanih sredstev iz virov, ki se sprou0161u010dajo od januarja 2021 do oktobra 2021 in glede na veliko u0161tevilo u017ee prejetih vlog pred 5.1.2021. Slovenski podjetniu0161ki sklad skupaj s SID banko in resornim ministrstvom trudi, da bomo roke posameznih kvot skraju0161ali in zagotovili u010drpanja pred oktobrom 2021. V primeru morebitnih sprememb bomo vse prejemnike pravou010dasno obvestili.”,”post_title”:”NASVET ZA RAZPIS P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 u2013 5. ODPIRANJE (5.01.2021)”,”post_excerpt”:””,”post_status”:”publish”,”comment_status”:”closed”,”ping_status”:”closed”,”post_password”:””,”post_name”:”nasvet-za-razpis-p7-2-2020-covid-mikrokrediti-2020-2021-5-odpiranje-5-01-2021″,”to_ping”:””,”pinged”:””,”post_modified”:”2020-12-29 21:04:24″,”post_modified_gmt”:”2020-12-29 20:04:24″,”post_content_filtered”:””,”post_parent”:0,”guid”:”https://www.ra-sotla.si/?p=5383″,”menu_order”:0,”post_type”:”post”,”post_mime_type”:””,”comment_count”:”0″,”filter”:”raw”}],”post_count”:4,”current_post”:-1,”in_the_loop”:false,”post”:{“ID”:5337,”post_author”:”2″,”post_date”:”2020-12-24 11:49:56″,”post_date_gmt”:”2020-12-24 10:49:56″,”post_content”:”Digitalno inovacijsko srediu0161u010de Slovenije u2013 DIH je v okviru Poziva podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja pripravil predstavitveni video, kako lahko podjetje pridobi oceno stopnje digitalne zrelosti. Orodje je namenjeno MSP, ki izpolnijo vprau0161alnik (35 vprau0161anj), na osnovi katerega se izdela porou010dilo o njihovi digitalni zrelosti. Porou010dilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja vsebuje vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter priporou010dila s katerimi podjetje pridobi kljuu010dne usmeritve kako lahko specifiu010dno podrou010dje digitalizacije uu010dinkovito izbolju0161a in podjetju pomagajo pri:rn

  rn t
 • prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in prepoznavanju podrou010dij, kjer ima podjetje najveu010d mou017enosti za napredovanje;

rn t

 • usmeritvi za postavitev digitalne strategije podjetja z vkljuu010devanjem kljuu010dnih podrou010dij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega nau010drta za doseganje ciljev, ki bo podjetju doprinesel k optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in poslediu010dno poveu010danju dodane vrednosti;

rn t

 • vzpostavitvi poslovnega/proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje kljuu010dnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj uu010dinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir (kot npr. COVID-19 situacija), ki lou010duje vrhunska podjetja od povpreu010dnih.

rn

rnV nadaljevanju pou0161iljamo povezavo do poziva za podjetja za pridobitev ocene stopnje digitalne zrelosti podjetja u2013u00a0TUKAJu00a0in povezavo do kraju0161ega predstavitvenega videotutoriala-u00a0TUKAJ.u201d”,”post_title”:”Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja”,”post_excerpt”:””,”post_status”:”publish”,”comment_status”:”closed”,”ping_status”:”closed”,”post_password”:””,”post_name”:”poziv-podjetjem-za-pridobitev-ocene-digitalne-zrelosti-podjetja”,”to_ping”:””,”pinged”:””,”post_modified”:”2020-12-29 21:05:27″,”post_modified_gmt”:”2020-12-29 20:05:27″,”post_content_filtered”:””,”post_parent”:0,”guid”:”https://www.ra-sotla.si/?p=5337″,”menu_order”:0,”post_type”:”post”,”post_mime_type”:””,”comment_count”:”0″,”filter”:”raw”},”comment_count”:0,”current_comment”:-1,”found_posts”:242,”max_num_pages”:61,”max_num_comment_pages”:0,”is_single”:false,”is_preview”:false,”is_page”:false,”is_archive”:false,”is_date”:false,”is_year”:false,”is_month”:false,”is_day”:false,”is_time”:false,”is_author”:false,”is_category”:false,”is_tag”:false,”is_tax”:false,”is_search”:false,”is_feed”:false,”is_comment_feed”:false,”is_trackback”:false,”is_home”:false,”is_privacy_policy”:false,”is_404″:false,”is_embed”:false,”is_paged”:false,”is_admin”:true,”is_attachment”:false,”is_singular”:false,”is_robots”:false,”is_favicon”:false,”is_posts_page”:false,”is_post_type_archive”:false,”thumbnails_cached”:false},”blog_layout”:”grid”,”blog_title”:””,”blog_subtitle”:””,”blog_columns”:”3″,”hide_media”:”yes”,”hide_share”:””,”hide_content”:””,”hide_blog_title”:””,”hide_postmeta”:””,”meta_author”:”yes”,”meta_comments”:”yes”,”meta_categories”:”yes”,”meta_date”:””,”hide_likes”:”yes”,”read_more_hide”:””,”read_more_text”:”Preberi veu010d”,”content_letter_count”:90,”crop_square_img”:””,”heading_tag”:”h1″,”items_load”:”3″,”name_load_more”:”Prikau017ei veu010d”,”post_count”:4,”query_args”:{“post_status”:”publish”,”posts_per_page”:4,”orderby”:”event_start_date,event_start_time,event_name”,”order”:”DESC”,”paged”:1},”atts”:{“blog_columns”:”3″,”items_load”:”3″,”name_load_more”:”Prikau017ei veu010d”,”read_more_text”:”Preberi veu010d”,”categories”:[],”by_posts”:[],”heading_margin”:{“unit”:”px”,”top”:”-40″,”right”:”0″,”bottom”:”0″,”left”:”0″,”isLinked”:false},”custom_fonts_blog_headings_typography”:”custom”,”custom_fonts_blog_headings_font_size”:{“unit”:”px”,”size”:16,”sizes”:[]},”custom_fonts_blog_headings_line_height”:{“unit”:”px”,”size”:22,”sizes”:[]},”number_of_posts”:4,”use_navigation”:null,”custom_resp”:null,”resp_medium”:null,”resp_medium_slides”:null,”blog_navigation”:”load_more”,”spacer_load_more”:{“unit”:”px”,”size”:10,”sizes”:[]},”meta_categories”:”yes”,”hide_share”:””,”crop_square_img”:””,”order_by”:”event_start_date,event_start_time,event_name”,”heading_tag”:”h1″,”content_margin”:{“unit”:”px”,”top”:”10″,”right”:”0″,”bottom”:”0″,”left”:”0″,”isLinked”:false},”content_letter_count”:90,”custom_blog_mask”:”yes”,”custom_image_mask_color_background”:”classic”,”custom_image_hover_mask_color_background”:null,”custom_bg_color_background”:null,”hide_media”:”yes”,”blog_title”:””,”blog_subtitle”:””,”blog_layout”:”grid”,”blog_navigation_align”:null,”spacer_navigation”:null,”hide_blog_title”:””,”hide_content”:””,”hide_postmeta”:””,”meta_author”:”yes”,”meta_comments”:”yes”,”meta_date”:””,”hide_likes”:”yes”,”read_more_hide”:””,”autoplay”:null,”autoplay_speed”:null,”use_pagination”:null,”pag_type”:null,”pag_offset”:null,”custom_pag_color”:null,”pag_color”:null,”resp_tablets”:null,”resp_tablets_slides”:null,”resp_mobile”:null,”resp_mobile_slides”:null,”order”:”DESC”,”exclude_categories”:””,”tags”:””,”exclude_tags”:””,”taxonomies”:””,”exclude_taxonomies”:””,”exclude_any”:””,”author”:””,”exclude_author”:””,”heading_margin_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”heading_margin_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”custom_headings_color”:”#212121″,”custom_hover_headings_color”:”#0d11e7″,”custom_fonts_blog_headings_font_family”:””,”custom_fonts_blog_headings_font_size_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”custom_fonts_blog_headings_font_size_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”custom_fonts_blog_headings_font_weight”:””,”custom_fonts_blog_headings_text_transform”:””,”custom_fonts_blog_headings_font_style”:””,”custom_fonts_blog_headings_text_decoration”:””,”custom_fonts_blog_headings_line_height_tablet”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”custom_fonts_blog_headings_line_height_mobile”:{“unit”:”em”,”size”:””,”sizes”:[]},”custom_fonts_blog_headings_letter_spacing”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”custom_fonts_blog_headings_letter_spacing_tablet”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”custom_fonts_blog_headings_letter_spacing_mobile”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”content_margin_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”content_margin_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”custom_content_color”:”#616161″,”custom_fonts_blog_content_typography”:””,”custom_fonts_blog_content_font_family”:null,”custom_fonts_blog_content_font_size”:null,”custom_fonts_blog_content_font_size_tablet”:null,”custom_fonts_blog_content_font_size_mobile”:null,”custom_fonts_blog_content_font_weight”:null,”custom_fonts_blog_content_text_transform”:null,”custom_fonts_blog_content_font_style”:null,”custom_fonts_blog_content_text_decoration”:null,”custom_fonts_blog_content_line_height”:null,”custom_fonts_blog_content_line_height_tablet”:null,”custom_fonts_blog_content_line_height_mobile”:null,”custom_fonts_blog_content_letter_spacing”:null,”custom_fonts_blog_content_letter_spacing_tablet”:null,”custom_fonts_blog_content_letter_spacing_mobile”:null,”meta_info_margin”:{“unit”:”px”,”top”:-8,”right”:0,”bottom”:0,”left”:0,”isLinked”:true},”meta_info_margin_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”meta_info_margin_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”custom_main_color”:”#aeb6c2″,”custom_main_color_hover”:”#0d11e7″,”custom_image_mask_color_color”:””,”custom_image_mask_color_color_stop”:null,”custom_image_mask_color_color_b”:null,”custom_image_mask_color_color_b_stop”:null,”custom_image_mask_color_gradient_type”:null,”custom_image_mask_color_gradient_angle”:null,”custom_image_mask_color_gradient_position”:null,”custom_image_mask_color_image”:{“url”:””,”id”:””},”custom_image_mask_color_image_tablet”:{“url”:””,”id”:””},”custom_image_mask_color_image_mobile”:{“url”:””,”id”:””},”custom_image_mask_color_position”:null,”custom_image_mask_color_position_tablet”:null,”custom_image_mask_color_position_mobile”:null,”custom_image_mask_color_xpos”:null,”custom_image_mask_color_xpos_tablet”:null,”custom_image_mask_color_xpos_mobile”:null,”custom_image_mask_color_ypos”:null,”custom_image_mask_color_ypos_tablet”:null,”custom_image_mask_color_ypos_mobile”:null,”custom_image_mask_color_attachment”:null,”custom_image_mask_color_repeat”:null,”custom_image_mask_color_repeat_tablet”:null,”custom_image_mask_color_repeat_mobile”:null,”custom_image_mask_color_size”:null,”custom_image_mask_color_size_tablet”:null,”custom_image_mask_color_size_mobile”:null,”custom_image_mask_color_bg_width”:null,”custom_image_mask_color_bg_width_tablet”:null,”custom_image_mask_color_bg_width_mobile”:null,”custom_image_mask_color_video_link”:null,”custom_image_mask_color_video_start”:null,”custom_image_mask_color_video_end”:null,”custom_image_mask_color_play_once”:null,”custom_image_mask_color_play_on_mobile”:null,”custom_image_mask_color_video_fallback”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_gallery”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_loop”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_slide_duration”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_slide_transition”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_transition_duration”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_background_size”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_background_size_tablet”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_background_size_mobile”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_background_position”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_background_position_tablet”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_background_position_mobile”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_ken_burns”:null,”custom_image_mask_color_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:null,”custom_blog_hover_mask”:””,”custom_image_hover_mask_color_color”:null,”custom_image_hover_mask_color_color_stop”:null,”custom_image_hover_mask_color_color_b”:null,”custom_image_hover_mask_color_color_b_stop”:null,”custom_image_hover_mask_color_gradient_type”:null,”custom_image_hover_mask_color_gradient_angle”:null,”custom_image_hover_mask_color_gradient_position”:null,”custom_image_hover_mask_color_image”:null,”custom_image_hover_mask_color_image_tablet”:null,”custom_image_hover_mask_color_image_mobile”:null,”custom_image_hover_mask_color_position”:null,”custom_image_hover_mask_color_position_tablet”:null,”custom_image_hover_mask_color_position_mobile”:null,”custom_image_hover_mask_color_xpos”:null,”custom_image_hover_mask_color_xpos_tablet”:null,”custom_image_hover_mask_color_xpos_mobile”:null,”custom_image_hover_mask_color_ypos”:null,”custom_image_hover_mask_color_ypos_tablet”:null,”custom_image_hover_mask_color_ypos_mobile”:null,”custom_image_hover_mask_color_attachment”:null,”custom_image_hover_mask_color_repeat”:null,”custom_image_hover_mask_color_repeat_tablet”:null,”custom_image_hover_mask_color_repeat_mobile”:null,”custom_image_hover_mask_color_size”:null,”custom_image_hover_mask_color_size_tablet”:null,”custom_image_hover_mask_color_size_mobile”:null,”custom_image_hover_mask_color_bg_width”:null,”custom_image_hover_mask_color_bg_width_tablet”:null,”custom_image_hover_mask_color_bg_width_mobile”:null,”custom_image_hover_mask_color_video_link”:null,”custom_image_hover_mask_color_video_start”:null,”custom_image_hover_mask_color_video_end”:null,”custom_image_hover_mask_color_play_once”:null,”custom_image_hover_mask_color_play_on_mobile”:null,”custom_image_hover_mask_color_video_fallback”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_gallery”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_loop”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_slide_duration”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_slide_transition”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_transition_duration”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_background_size”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_background_size_tablet”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_background_size_mobile”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_background_position”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_background_position_tablet”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_background_position_mobile”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_ken_burns”:null,”custom_image_hover_mask_color_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:null,”custom_blog_bg_item”:””,”custom_bg_color_color”:null,”custom_bg_color_color_stop”:null,”custom_bg_color_color_b”:null,”custom_bg_color_color_b_stop”:null,”custom_bg_color_gradient_type”:null,”custom_bg_color_gradient_angle”:null,”custom_bg_color_gradient_position”:null,”custom_bg_color_image”:null,”custom_bg_color_image_tablet”:null,”custom_bg_color_image_mobile”:null,”custom_bg_color_position”:null,”custom_bg_color_position_tablet”:null,”custom_bg_color_position_mobile”:null,”custom_bg_color_xpos”:null,”custom_bg_color_xpos_tablet”:null,”custom_bg_color_xpos_mobile”:null,”custom_bg_color_ypos”:null,”custom_bg_color_ypos_tablet”:null,”custom_bg_color_ypos_mobile”:null,”custom_bg_color_attachment”:null,”custom_bg_color_repeat”:null,”custom_bg_color_repeat_tablet”:null,”custom_bg_color_repeat_mobile”:null,”custom_bg_color_size”:null,”custom_bg_color_size_tablet”:null,”custom_bg_color_size_mobile”:null,”custom_bg_color_bg_width”:null,”custom_bg_color_bg_width_tablet”:null,”custom_bg_color_bg_width_mobile”:null,”custom_bg_color_video_link”:null,”custom_bg_color_video_start”:null,”custom_bg_color_video_end”:null,”custom_bg_color_play_once”:null,”custom_bg_color_play_on_mobile”:null,”custom_bg_color_video_fallback”:null,”custom_bg_color_slideshow_gallery”:null,”custom_bg_color_slideshow_loop”:null,”custom_bg_color_slideshow_slide_duration”:null,”custom_bg_color_slideshow_slide_transition”:null,”custom_bg_color_slideshow_transition_duration”:null,”custom_bg_color_slideshow_background_size”:null,”custom_bg_color_slideshow_background_size_tablet”:null,”custom_bg_color_slideshow_background_size_mobile”:null,”custom_bg_color_slideshow_background_position”:null,”custom_bg_color_slideshow_background_position_tablet”:null,”custom_bg_color_slideshow_background_position_mobile”:null,”custom_bg_color_slideshow_ken_burns”:null,”custom_bg_color_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:null,”_title”:””,”_margin”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_margin_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_padding_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_z_index”:””,”_z_index_tablet”:””,”_z_index_mobile”:””,”_element_id”:””,”_css_classes”:””,”_animation”:””,”_animation_tablet”:””,”_animation_mobile”:””,”animation_duration”:null,”_animation_delay”:null,”_background_background”:””,”_background_color”:null,”_background_color_stop”:null,”_background_color_b”:null,”_background_color_b_stop”:null,”_background_gradient_type”:null,”_background_gradient_angle”:null,”_background_gradient_position”:null,”_background_image”:null,”_background_image_tablet”:null,”_background_image_mobile”:null,”_background_position”:null,”_background_position_tablet”:null,”_background_position_mobile”:null,”_background_xpos”:null,”_background_xpos_tablet”:null,”_background_xpos_mobile”:null,”_background_ypos”:null,”_background_ypos_tablet”:null,”_background_ypos_mobile”:null,”_background_attachment”:null,”_background_repeat”:null,”_background_repeat_tablet”:null,”_background_repeat_mobile”:null,”_background_size”:null,”_background_size_tablet”:null,”_background_size_mobile”:null,”_background_bg_width”:null,”_background_bg_width_tablet”:null,”_background_bg_width_mobile”:null,”_background_video_link”:null,”_background_video_start”:null,”_background_video_end”:null,”_background_play_once”:null,”_background_play_on_mobile”:null,”_background_video_fallback”:null,”_background_slideshow_gallery”:null,”_background_slideshow_loop”:null,”_background_slideshow_slide_duration”:null,”_background_slideshow_slide_transition”:null,”_background_slideshow_transition_duration”:null,”_background_slideshow_background_size”:null,”_background_slideshow_background_size_tablet”:null,”_background_slideshow_background_size_mobile”:null,”_background_slideshow_background_position”:null,”_background_slideshow_background_position_tablet”:null,”_background_slideshow_background_position_mobile”:null,”_background_slideshow_ken_burns”:null,”_background_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:null,”_background_hover_background”:””,”_background_hover_color”:null,”_background_hover_color_stop”:null,”_background_hover_color_b”:null,”_background_hover_color_b_stop”:null,”_background_hover_gradient_type”:null,”_background_hover_gradient_angle”:null,”_background_hover_gradient_position”:null,”_background_hover_image”:null,”_background_hover_image_tablet”:null,”_background_hover_image_mobile”:null,”_background_hover_position”:null,”_background_hover_position_tablet”:null,”_background_hover_position_mobile”:null,”_background_hover_xpos”:null,”_background_hover_xpos_tablet”:null,”_background_hover_xpos_mobile”:null,”_background_hover_ypos”:null,”_background_hover_ypos_tablet”:null,”_background_hover_ypos_mobile”:null,”_background_hover_attachment”:null,”_background_hover_repeat”:null,”_background_hover_repeat_tablet”:null,”_background_hover_repeat_mobile”:null,”_background_hover_size”:null,”_background_hover_size_tablet”:null,”_background_hover_size_mobile”:null,”_background_hover_bg_width”:null,”_background_hover_bg_width_tablet”:null,”_background_hover_bg_width_mobile”:null,”_background_hover_video_link”:null,”_background_hover_video_start”:null,”_background_hover_video_end”:null,”_background_hover_play_once”:null,”_background_hover_play_on_mobile”:null,”_background_hover_video_fallback”:null,”_background_hover_slideshow_gallery”:null,”_background_hover_slideshow_loop”:null,”_background_hover_slideshow_slide_duration”:null,”_background_hover_slideshow_slide_transition”:null,”_background_hover_slideshow_transition_duration”:null,”_background_hover_slideshow_background_size”:null,”_background_hover_slideshow_background_size_tablet”:null,”_background_hover_slideshow_background_size_mobile”:null,”_background_hover_slideshow_background_position”:null,”_background_hover_slideshow_background_position_tablet”:null,”_background_hover_slideshow_background_position_mobile”:null,”_background_hover_slideshow_ken_burns”:null,”_background_hover_slideshow_ken_burns_zoom_direction”:null,”_background_hover_transition”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_border_border”:””,”_border_width”:null,”_border_width_tablet”:null,”_border_width_mobile”:null,”_border_color”:null,”_border_radius”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_box_shadow”:null,”_box_shadow_box_shadow_position”:null,”_border_hover_border”:””,”_border_hover_width”:null,”_border_hover_width_tablet”:null,”_border_hover_width_mobile”:null,”_border_hover_color”:null,”_border_radius_hover”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_tablet”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_border_radius_hover_mobile”:{“unit”:”px”,”top”:””,”right”:””,”bottom”:””,”left”:””,”isLinked”:true},”_box_shadow_hover_box_shadow_type”:””,”_box_shadow_hover_box_shadow”:null,”_box_shadow_hover_box_shadow_position”:null,”_border_hover_transition”:{“unit”:”px”,”size”:””,”sizes”:[]},”_element_width”:””,”_element_width_tablet”:””,”_element_width_mobile”:””,”_element_custom_width”:null,”_element_custom_width_tablet”:null,”_element_custom_width_mobile”:null,”_element_vertical_align”:null,”_element_vertical_align_tablet”:null,”_element_vertical_align_mobile”:null,”_position”:””,”_offset_orientation_h”:null,”_offset_x”:null,”_offset_x_tablet”:null,”_offset_x_mobile”:null,”_offset_x_end”:null,”_offset_x_end_tablet”:null,”_offset_x_end_mobile”:null,”_offset_orientation_v”:null,”_offset_y”:null,”_offset_y_tablet”:null,”_offset_y_mobile”:null,”_offset_y_end”:null,”_offset_y_end_tablet”:null,”_offset_y_end_mobile”:null,”hide_desktop”:””,”hide_tablet”:””,”hide_mobile”:””}}” />

Prihajajoči dogodki


Prikaži vse prihajajoče dogodke

Razvojna agencija Sotla


Na prvo stran

Skip to content