Category: Nekategorizirano

Slovenski podjetniški sklad je razpisal za 15 mio € novih mikrokreditov

Slovenski podjetniški sklad želi podjetjem neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo večjo likvidnost, hitrejši razvoj in nadaljnjo rast podjetij. Podjetjem sta na voljo dva razpisa, in sicer:

 • P7 2021 – Mikrokrediti,
 • P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo.

 

P7 2021 – Mikrokrediti

Predmet javnega razpisa so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja.

Upravičenci so mikro in mala podjetja ter zadruge.

Upravičeni stroški po javnem razpisu so:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Nakup vozil za cestni prevoz tovora, stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin ne spadajo pod upravičene stroške.

Upravičenci lahko pridobijo kredit v višini od 5.000,00 do največ 25.000,00 €. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja.

Roki za oddajo vlog so naslednji: 20.01.2022 (do 14.00 ure), 10.02.2022 (do 14.00 ure), 1.03.2022 (do 14.00 ure).

 

P7C-2 2021 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije COVID 19 na gospodarstvo

Predmet javnega razpisa je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni Covid 19 na gospodarstvo.

Cilja javnega razpisa sta:

 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja in
 • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita).

Upravičenci so mikro, mala in srednja velika podjetja, zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Upravičeni stroški po javnem razpisu so:

 • naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 • naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 • stroški materiala in trgovskega blaga,
 • stroški storitev,
 • stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 • zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Nakup vozil za cestni prevoz tovora, stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin ne spadajo pod upravičene stroške.

Upravičenci lahko pridobijo kredit v višini od 5.000,00 do največ 50.000,00 €. Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov podjetja.

Roki za oddajo vlog so naslednji: 25.01.2022 (do 14.00 ure), 25.02.2022 (do 14.00 ure), 25.03.2022 (do 14.00 ure).

Več informacij o javnih razpisih je na voljo tukaj.

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Vabilo na spletni seminar “Davčni obračun za leto 2021”

SPOT Svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

»DAVČNI OBRAČUN ZA LETO 2021«,

ki bo v sredo, 19. januarja 2022, ob 10. uri.

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročilo skladno z veljavno zakonodajo. Na seminarju boste dobili napotke in priporočila za pripravo davčnega obračuna, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2021.

Vsebina spletnega seminarja:

 • razlike v ugotavljanju davčne osnove (po dejanskih/normiranih odhodkih),
 • poslovanje s povezanimi osebami (kaj je primerljiva tržna cena),
 • znižanje davčne osnove z izvzemom prihodkov (nepridobitna dejavnost, interventna zakonodaja, dividende in dobiček iz naslova odsvojitve),
 • davčno nepriznani odhodki (neverodostojna knjigovodska listina, bonitete, prikrito izplačilo dobička),
 • delno priznani odhodki (rezervacije, amortizacija, oslabitve terjatev, reprezentanca),
 • uveljavljanje davčnih olajšav (pogoji, višina, prenos),
 • spremembe davčne zakonodaje.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 4 pedagoške ure in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT Svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalec: Jasmina Malnar Molek, svetovalka v Svetovalnem centru Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, je predavateljica z več kot 25 letnimi delovnimi izkušnjami na področju računovodstva in davkov ter avtorica strokovnih člankov.

 Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 10.00 in 13.15.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko e-prijavnice. Prijave zbiramo do ponedeljka, 17. januarja 2022, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni razpisi za MSP_januar 2022

Preberi več

Obvezna vložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki

Za osebe, ki opravljajo dejavnost in uveljavljajo vračilo trošarine, bo od 1. januarja 2022 obvezna predložitev zahtevkov za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa.

Sprememba Zakona o trošarinah, ki je bil objavljen Uradnem listu RS, št. 92/21 v 20.a členu določa, da osebe, ki uveljavljajo vračilo trošarine na podlagi Zakona o trošarinah in opravljajo dejavnost, od 1. januarja 2022 obvezno predložijo zahtevek za vračilo trošarine v elektronski obliki preko informacijskega sistema davčnega organa. S tem se opušča uveljavljanje vračila trošarine z vložitvijo zahtevka v papirni obliki.

Med osebe, ki opravljajo dejavnost, za katere velja obveznost predložitve zahtevka v elektronski obliki, sodijo tudi osebe, ki so v registru kmetijskih gospodarstev pri ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, evidentirane kot nosilci kmetijskega gospodarstva ter v skladu s 94. členom ZTro-1 vlagajo zahtevke za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za fizične osebe (TRO-A) ali vlagajo zahtevek za vračilo trošarine za energente, porabljene za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo za pravne osebe, agrarne skupnosti ali samostojne podjetnike posameznike (TRO-B).

Obvezna predložitev zahtevkov v elektronski obliki velja tudi za zahtevke, ki bodo vloženi po 1. 1. 2022, za obdobja uveljavljanja vračila, ki se sicer nanašajo na davčna obdobja leta 2021.

V skladu s spremembo Zakona o trošarinah lahko osebe uveljavijo pravico iz naslova trošarin, in sicer vračilo plačane trošarine:

 • na podlagi 19. člena ZTro-1,
 • pri pošiljanju trošarinskih izdelkov v drugo državo članico na podlagi 20. člena ZTro-1,
 • za energente, ki se porabijo za industrijsko‐komercialni namen na podlagi 93. člena ZTro-1,
 • za kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo na podlagi 94. člena ZTro-1,
 • za komercialni prevoz blaga in potnikov na podlagi 95. člena ZTro-1,
 • za energente, ki jih porabijo energetsko intenzivna podjetja, na podlagi 96. člena ZTro-1.

Vlaganje zahtevkov v elektronski obliki bo mogoče preko aplikacije IS E-TROD v katerega se bo lahko vstopalo ali z kvalificiranim digitalnim potrdilom ali z uporabniškim imenom in geslom (samo za fizične osebe in fizične osebe z dejavnostjo).

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

Vir:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu: Aktualni razpisi za MSP_december 2021

Preberi več

Kulinarična delavnica v okviru projekta CIZO – Centri interpretacije zavarovanih območij

Del aktivnosti projekta CIZO – Centri interpretacije zavarovanih območij (podukrep 19.3), so tudi kulinarične delavnice, ki jih nato implementiramo tudi na območje drugih vključenih LAS.

Kako speči domač jabolčni štrudl si lahko ogledate na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=3O_8V6CpwAI

Prilagamo pa tudi tri recepte:

– pečena jabolka: Pečena jabolka I.

– jabolčni štrudl: Jabolčni štrudl (jabolčni zavitek)

– pečena raca/gos z jabolki: Pečena raca_gos z jabolki

Preberi več

Nadaljevanje s pristopom LEADER/CLLD tudi v obdobju 2021-2027

Veseli smo, da z uspešnim pristopom LEADER/CLLD na našem območju LAS Obsotelje in Kozjansko nadaljujemo tudi v obdobju 2021-2027, ki bo že tretje obdobje delovanja LAS.

Na seji Sveta županov območja Obsotelja in Kozjanskega je bil tako sprejet sklep, da je na območju vsekakor izkazan interes za oblikovanje lokalne akcijske skupine za izvajanje pristopa LEADER/CLLD tudi v programskem obdobju 2021-2027. Svet je sprejel sklep, da aktivnosti za novo obdobje izvaja in vodi Razvojna agencija Sotla kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko.

Preberi več

Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim (ne)ravnovesjem

V mesecu septembru so raziskovalci na Oddelek za krajinsko arhitekturo UL BF kot strokovna podpora Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) pričeli z izvajanjem slovenskega dela mednarodne pilotne aktivnosti: Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim neravnovesjem – Prostorski učinki politik (TIA). Pilotna aktivnost je ena izmed šestih aktivnosti v podporo izvajanju Teritorialne agende 2030, ki so jo sprejeli ministri, pristojni za teritorialno kohezijo in prostorski razvoj v decembru 2020. Poleg Slovenije oziroma Ministrstva za okolje in prostor v konzorciju partnerjev sodelujejo še Poljska (vodilna partnerica), Nemčija, Nizozemska in Češka.

Osnovni cilj pilotne aktivnosti je prispevati k zmanjšanju prostorskih neravnovesij, ki jih na različnih vrstah območij povzročajo sektorske politike zaradi svoje premajhne občutljivosti za potrebe in prostorske značilnosti različnih vrst območij.

Konkretno bo presoja v Sloveniji preizkušena na dveh prostorsko različnih območjih, eden teh je čezmejno podeželsko območje Obsotelja in Kozjanskega. V ta namen bomo identificirali potencialne učinke izbranih sektorskih politik (osnova Strategija kulturne dediščine 2020-2023) in pri tem ugotavljali, ali so različni od pričakovanih in ali so v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije 2050 (Osnutek).

Razvojna agencija Sotla na območju povezuje deležnike in skrbi za pomoč pri konkretizaciji položnih aktivnosti. To je bila prva delavnica na pilotnem območju Obsotelje & Kozjansko.

Preberi več

Vabilo na delavnico »Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim neravnovesjem – Prostorski učinki politik«

Vabimo vas na prvo delavnico projekta »Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim neravnovesjem – Prostorski učinki politik«,

ki bo v torek, 30. novembra 2021, od 10.00 do 14.00 v Kongresni dvorani Atlantida Boutique Hotela, Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina.

 

Delavnica je organizirana v okviru pilotne aktivnosti za izvajanje Teritorialne agende 2030: Kako sektorske politike prispevajo k prostorskim neravnovesjem – Prostorski učinki politik TIA, v katerem sodeluje Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Biotehniško fakulteto Univerze v Ljubljani.

Osrednja aktivnost bo seznanitev s presojo prostorskih učinkov kot metodo vrednotenja, ukrepi izbrane Strategije kulturne dediščine 2020-2023 ter preliminarna opredelitev njenih učinkov na pilotno območje Obsotelja in Kozjanskega v navezavi s čezmejnim območjem. Na delavnici bomo najprej podrobneje predstavili pilotno aktivnost, sledila bosta predstavitev metode presoje prostorskih učinkov kot metode vrednotenja in interaktivni del, v katerem bodo udeleženci kvalitativno identificirali potencialne učinke izbrane strategije na njihovo območje. V drugem delu dogodka bo predstavljeno kvantitativno ocenjevanje učinkov in nadaljnji koraki v projektu. Natančnejši program delavnice bo posredovan pred dogodkom.

K sodelovanju na delavnici vljudno vabimo predstavnike lokalnih deležnikov na izbranem pilotnem območju Obsoteljskega in Kozjanskega in sosednjega čezmejnega območja.

Prosimo vas, da se zaradi lažje organizacije delavnice do četrtka, 25. 11. 2021, prijavite na delavnico preko obrazca na tej povezavi.

Delavnica bo izvedena ob upoštevanju takrat veljavnih predpisov za zajezitev širjenja okužb z novim koronavirusom, možni sta hibridna izvedba ali izvedba na lokaciji v živo. O načinu poteka delavnice bomo vse prijavljene obvestili najkasneje v petek, 26. 11. 2021.

Kontaktna oseba za vsa vsebinska pojasnila o Pilotni aktivnosti Teritorialne Agende 2030 in izvedbi delavnice: Ines Lupše, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor, e-pošta: ines.lupse@gov.si, telefon: 00386 (0)1 478 7026.

Vabilo: Vabilo_prva_delavnica_PO_Obsotelje-Kozjansko

Preberi več
Skip to content