Category: Nekategorizirano

Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi z dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni, razen če bo povpraševanje manjše od razpoložljivih mask.

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale preko spletne strani. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani www.ozs.si/ooz.

Poziv je odprt do 22. 1. 2021. Pod pogoji, določenimi v javnem pozivu, se ga lahko zapre prej ali pa podaljša.

Preberi več

Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021 s strani MGRT

Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021, posebna pozornost namenjena zagotavljanju likvidnosti podjetij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije.

Med prioritetami sta zagotavljanje likvidnosti podjetjem in pomoč za njihov zeleni in digitalni prehod za višjo dodano vrednost. Celotna vrednost pomoči gospodarstvu skozi razvojne spodbude v letu 2021 bo znašala 660 milijonov evrov, od tega 248 milijonov evrov nepovratnih in 410 milijonov evrov povratnih sredstev. Poleg neposrednih ukrepov s strani ministrstva bodo podjetja lahko skozi program pridobila produkte pomoči še prek Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, Javne agencije SPIRIT Slovenija, Slovenske turistične organizacije ter SID Banke.

Podatki o učinkih sedmih paketov protikorona ukrepov v prejšnjem letu sicer kažejo, da je slovensko gospodarstvo robustno in da je večji del podjetij ohranil kondicijo, ki jim bo omogočila hitro okrevanje. Pa vendar z zaskrbljenostjo spremljamo stanje in trende na področju malega in srednjega gospodarstva, še posebej na področju storitev. Kljub temu, da je Vlada Republike Slovenije z ukrepi uspela ohraniti večino delovnih mest, je zaskrbljujoč tudi trend rasti brezposelnosti.

V letošnjem letu bo za številna mala in srednja podjetja velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato je to ena od prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Med drugim bo glede tega pomembno vlogo odigral Slovenski podjetniški sklad (SPS), ki svoje produkte predstavlja na svoji spletni strani in bo v letošnjem letu dodatno razširil svoj program pomoči. Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov ter subvencijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 % z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 let, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanja bančnih kreditov.

Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), kot za investicije v novo tehnološko opremo, nakup strojev, investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v  podjetništvu in obrtništvu, ki omogočajo uspešen nastop na trgu.

SPS bo zagotavljal posojila v zneskih od 5.000 evrov do 50.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva ter na ta način pomagal podjetjem zagotavljati likvidnost. Neposredni mikrokrediti SPS so namenjeni posebnim ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev na trgu. Njihova pridobitev je enostavna in hitra ter brez stroškov odobritve. Nizka obrestna mera, možnost moratorija in daljša ročnost so samo tri prednosti, ki so ključne za te ciljne skupine.

Prek SPS bodo tudi v letošnjem letu na voljo vavčerji – enostavne spodbude manjših vrednosti  v obliki nepovratnih sredstev do 9.999 EUR za različne poslovne storitve.

Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo  SPS letos z 210 milijonov evrov podprl 5.200 malih in srednjih podjetij. Vložena sredstva bodo spodbudila za 352 milijonov evrov novih investicij.

Številne nove ukrepe za gospodarsko okrevanje bo v 2021 izvajala tudi javna agencija SPIRIT Slovenija. Dejavnostim v gostinstvu in turizmu bo predvidoma v prvem četrtletju letošnjega leta za zagotavljanje likvidnosti na voljo 36,2 milijonov evrov sredstev.

Podjetja bodo imela na voljo tudi podporo pri zelenem prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Prek javnega razpisa bo na voljo 5,0 milijonov evrov iz sredstev Podnebnega sklada, predvidoma v prvem četrtletju. Poleg tega bo sofinancirano delovanje poslovnih klubov v tujini, kjer bo na voljo pol milijona evrov, predvidoma v prvem četrtletju.

Vavčer za raziskovalce iz sredstev pomoči za okrevanje Evropska sredstva – REACT EU se bo začel izvajati s 7,0 milijonov evrov, čemur bodo sledili drugi ukrepi iz REACT EU, ki bodo naknadno določeni.

Sicer pa so podjetjem na voljo obstoječi ukrepi agencije z novimi odpiranji v letu 2021:

 • Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetijna mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, roka za oddajo vlog 14. 5. 2021 in 3. 9. 2021, na voljo 900.000 evrov.
 • Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, rok za oddajo vlog 30. 9. 2021, na voljo 1,1 milijonov evrov.
 • Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022»E-POSLOVANJE 2019-2022, rok za oddajo vlog, 1.10.2021, na voljo 2,3 milijonov evrov.
 • Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, roka za oddajo vlog 5.6.2020 in 10.11.2020, na voljo 2,5 milijonov evrov.

 

Vir: MGRT

Preberi več

Ugodni mikrokrediti tudi v letu 2021 za podjetja v obmejnih problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad bo z ZELO UGODNIMI MIKROKREDITI tudi v letu 2021 krepil razvojni zaostanek podjetij v obmejnih problemskih območjih

Podjetja, ki so locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2020 – Mikrokrediti za obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji tudi v letu 2021 dostopati do zelo ugodnega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je dne 31.12.2020 v Uradnem listu RS št.  204/2020 in na spletni strani SPS, objavil javni razpis P7R 2020  – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Razpis P7R 2020 je  namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja locirana na enem izmed obmejnih problemskih območij.

Postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 do 25.000 EUR/podjetje je HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca izredno ugoden. Ugodnosti so še posebej izrazite v

 • nižji obrestni meri (pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • stroški kredita se ne zaračunavajo.

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju,
 • ki imajo sedež podjetja ali obrata na  obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddajo s prilogami na ePortal SPSa na naslednje prijavne roke:

 • 1.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 01.09.2021 in 01.10.2021.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2020, ki ga najdete na spletni strani SPS-a:  https://podjetniskisklad.si/sl/

Preberi več

SEDMI PROTIKORONA PAKET UKREPOV – PKP7

SEDMI PROTIKORONA PAKET UKREPOV – PKP7  namenjen delodajalcem in samostojnim podjetnikom.

DZ je sprejel sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov, ki prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest. Podaljšujejo se tudi nekateri ukrepi iz predhodnih šestih protikoronskih zakonov.

Ključni ukrepi, namenjeni delodajalcem in samostojnim podjetnikom.

Izplačilo kriznega dodatka: Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I), delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200,00 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev: Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Sprememba višine nadomestila plače za primer odrejene karantene ali višje sile: Višina nadomestila plače za primer odrejene karantene ali višje sile po novem ne sme biti nižja od minimalno določene plače v Republiki Sloveniji. Ukrep podaljšan do 31. 3. 2021.

Sprememba pri oddaji vloge za čakanje na delo: Zavod RS za zaposlovanje, pri finančnem organu ne bo več preverjal, ali ima zavezanec poravnane vse davčne obveznosti, ampak bo moral delodajalec o tem predložiti izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kasnejša izraba letnega dopusta: Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih, ima pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.

Vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev: Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobje od 1. januarja 2021 in za katera upravičenec ugotovi, da ne izpolnjuje padca prihodkov, FURS obvesti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

Povračilo sredstev za nakup hitrih antigenskih testov: Delodajalec lahko uveljavlja povračilo sredstev za izvedbo hitrih testov v višini 40,00 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Fiksni stroški: Pri kritju fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uveljavil šesti protikoronski zakon, se povračilo teh stroškov lahko podvoji do 2000 evrov mesečno na zaposlenega. Upravičeno obdobje pomoči za nekrite fiksne stroške podaljšano do 31. 3. 2021.

Najemna razmerja: Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve in delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije Covid-19.

Povečal se bo obseg sredstev, namenjen za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva. Tista podjetja, ki jih je koronska kriza najbolj prizadela (podjetja v storitvenih dejavnostih, gostinstvu, turizmu in transportu) bodo lahko tudi uporabila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Nekateri podaljšani oz. spremenjeni ukrepi:

 • Ukrep skrajšanega delovnega časa podaljšan do 30 6. 2021 (dopolnjeno 30. 12. 2020),
 • Ukrep kratkotrajne bolniške odsotnosti do 3 dni velja le še do 31. 12. 2020,
 • Elektronsko pošiljanje obvestil IRSD o delu na domu še do 31. 3. 2021,
 • Podaljšanje ukrepa odloga plačila davkov in prispevkov, akontacije davka in davčnega odtegljaja,
 • Ukrep temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka podaljšan do 31. 3. 2021

  (Povzeto po objavi Vlade in UR)

 

 

 

 

Preberi več

Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja

Digitalno inovacijsko središče Slovenije – DIH je v okviru Poziva podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja pripravil predstavitveni video, kako lahko podjetje pridobi oceno stopnje digitalne zrelosti. Orodje je namenjeno MSP, ki izpolnijo vprašalnik (35 vprašanj), na osnovi katerega se izdela poročilo o njihovi digitalni zrelosti. Poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja vsebuje vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter priporočila s katerimi podjetje pridobi ključne usmeritve kako lahko specifično področje digitalizacije učinkovito izboljša in podjetju pomagajo pri:

 • prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in prepoznavanju področij, kjer ima podjetje največ možnosti za napredovanje;
 • usmeritvi za postavitev digitalne strategije podjetja z vključevanjem ključnih področij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega načrta za doseganje ciljev, ki bo podjetju doprinesel k optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in posledično povečanju dodane vrednosti;
 • vzpostavitvi poslovnega/proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje ključnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj učinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir (kot npr. COVID-19 situacija), ki ločuje vrhunska podjetja od povprečnih.

V nadaljevanju pošiljamo povezavo do poziva za podjetja za pridobitev ocene stopnje digitalne zrelosti podjetja – TUKAJ in povezavo do krajšega predstavitvenega videotutoriala- TUKAJ.”

Preberi več

ZAKLJUČEK PROJEKTA – PAMETNE VASI ZA JUTRI

Dve leti trajajoč projekt Pametne vasi za jutri, smo partnerji uspešno pripeljali do konca. Projekt je bil odobren na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, tako so bile projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Partnerstvo operacije je zaobjelo dobršen del vzhodne Slovenije, v izvedbi aktivnosti je tako sodelovalo 5 lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Posavje(vodilni partner), LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, projektne aktivnosti pa je izvajalo kar 22 upravičencev/partnerjev.

Skupna vrednost projekta je bila 444.339, 91 €, od tega smo partnerji z odločbami pridobili 336.812,25 € nepovratnih CLLD sredstev sklada EKSRP. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko je vrednost skupna vrednost projekta znašala 48.069,21 €, od tega smo z odločbo prejeli 38.972,40 € CLLD sredstev.

Zaključen projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, manjša infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter s pomočjo različnih usposabljanj, prinesel pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Ideja za projekt Pametne vasi za jutri je nastala iz trenutnega stanja na podeželju, to je naraščajoče staranje, bivalne kapacitete na podeželju, kakovost življenja na vasi, pomankanje storitev oz. programov na podeželju,  mladi zapuščajo podeželje, starejši živijo sami. Ravno zato, smo želeli sprejeti izziv vzpostavitve novih poslovnih modelov oz. pametnih rešitev, s pomočjo katerih bomo lahko ohranili slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno.

Naraščajoče staranje, pomanjkanje storitev na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, vse to so bili osnovni izzivi, ki smo jih želeli s projektom rešiti oziroma jih omiliti. Spoprijeli smo se z izzivom: decentralizacija in vzdrževanje možnosti in pogojev, da starejši čim dlje časa ostanejo doma v svojem bivalnem okolju, vzpostavitev novi poslovnih modelov z vključevanjem socialnega podjetništva. In na koncu uspešno prišli do rešitve: vzpostavitev pametnih rešitev, katere smo oblikovali in izvedli skozi pilotne modele.

V tem času smo večkrat dobili vprašanje, kaj sploh je pametna vas? Če strnemo pomen, lahko pametno vas v enem stavku opišemo kot zmožnost, da koristimo vire in proizvajamo dobrine, ki zadovoljijo naše potrebe, ne da bi pri tem ogrožali vire za prihajajoče generacije. Osnovni namen pa je seveda ohranitev aktivnega, mladim in starejšim generacijam prijaznega podeželja.

V izvedenih aktivnostih smo iskali smo priložnosti, da starejši ostanejo v svojem bivalnem okolju oz. v aktivno urejenih srebrnih vaseh, da vzpostavimo nove poslovne modele z vključevanjem socialnega podjetništva, zagotovimo večjo povezanost z urbanimi središči in sploh naredimo življenje na podeželskih območjih še bolj prijetno.

Za lažje izvajanje projektnih aktivnosti, smo na začetku projekta izvedli celovito analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev modelov »Pametnih vasi« in demografsko projekcijo staranja slovenskega podeželja skupaj z zavodom INRISK.

Naslednji korak je bil zagotovo najbolj konkreten in pomeni tudi največji doprinos, oblikovanje modelov pametnih rešitev za podeželje, tako smo v projektu zasnovali pet pilotnih modelov, ki smo jih tudi testirali in praktično izvedli na posameznem vključenem LAS.

V okviru skupne operacije smo tako pripravili in testno izvedli naslednjih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«, ki bodo javno dostopni tudi v skupnem dokumentu:

 • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju,
 • Model 2: Pametna srebrna vas – PSV,
 • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju,
 • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov in
 • Model 5: Druženje na vasi.

 

Z  inovativnimi modeli, ki se nanašajo na ureditev pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitev ponudbe prevozov za starejše, aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo prostorov za druženje na vasi ter oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi, smo zagotovo na vsako območje LAS prinesli nove, zanimive in tudi nujno potrebne vsebine. Pomembno je, da so vse vsebine oblikovane tako, da so z manjšimi prilagajanji prenosljive tako znotraj območij LAS, kot tudi v širšem slovenskem prostoru.

Izvedba celotne operacije je zahtevala veliko sodelovanja, povezovanja in izmenjave mnenj ter tudi prilagajanj na spremenjenje okoliščine, ki so bile posledica novega koronavirusa, a smo navkljub kakšni oviri LASi z skupnimi močmi aktivnosti uspešno pripeljali do konca.

Glede na dolgoletno tradicijo, ki jo ima pristop LEADER/CLLD in pomembno vlogo pri napredku lokalne skupnosti, verjamemo, da se bomo na območij LAS tudi v prihodnje aktivno srečevali s konceptom pametnih vasi. Navsezadnje je sam koncept pametnih vasi trend, ki ga bo zasledoval tudi pristop LEADER /CLLD v naslednjem finančnem obdobju. Strukturne spremembe, krepitev zmogljivosti in inovacije, so glavni poudarki, ki bi jih morali in jih partnerji s svojimi aktivnostmi tudi v prihodnje želimo prenesti na podeželje.

Dostop do skupnega Filma projekta Pametne vasi za jutri: FILM.

Dostop do kratkih filmov LAS Obsotelje in Kozjansko: PROSTO DOSTOPNA POPRAVLJALNICA in MODUL DRUŽENJE NA VASI.

Preberi več

3. spletna transformacijska delavnica – »ŠIBKA TOČKA« – zavora ali sprožilec trajnostnega napredka podjetja

22.12.2020 ob 17.00 bo potekala 3. transformacijska delavnica je namenjena poglobljenemu in iskrenemu pogovoru o trenutni podjetniški realnosti, ko smo se vsi, hote ali ne, znašli v procesu transformacije.

Tokratna delavnica bo osredotočena na:

 • Zakaj, kdaj in kako se je potrebno lotiti transformacije poslovnega modela;
 • katere so šibke točke ali pa skriti potenciali, ki nas lahko na tej poti ovirajo ali pa dajo nov zagon, da rešimo ali pa nadgradimo svoj posel.

Prijave sprejemajo najkasneje do 21.12.2020. Delavnica je brezplačna in prvenstveno namenjena podjetjem z več kot 10 zaposlenimi.

 Več o vsebini delavnice in načinu prijave: https://www.spiritslovenia.si/dogodek/366

Preberi več

NASVET ZA RAZPIS P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 – 5. ODPIRANJE (5.01.2021)

Na razpisu P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 je na razpolago 56,6 mio EUR, s katerimi je možno odobriti cca. 2270 mikrokreditov.

Do 30.10.2020 je bilo odobrenih 507 mikrokreditov (vloge s številko 1-601).

Povprečni odstotek odobritev prispelih vlog se giblje med 80 % in 85 %. Na podlagi tega odstotka se predvideva, da za odobritev celotne kvote za leto 2020 in 2021 zadostuje 2850 oddanih vlog.

Trenutno je skupaj z že odobrenimi oddanih 2600. Torej za morebitno zaprtje razpisa na odpiranju 05.01.2021 zadostuje zgolj še dodatnih 250 vlog.  V primeru večjega števila oddanih vlog na odpiranje bo Sklad skladno z razpisnimi pogoji povišal prag točk za odobritev kredita.

Prav tako je pomembna informacija za vse potencialne prijavitelje na rok 5.1.2021, da bodo odobreni mikrokrediti za to odpiranje skladno z razpisom in sporazumom, ki zagotavlja vire za razpisana sredstva iz Sklada skladov pri SID banki,  lahko črpani šele v mesecu oktobru 2021.

Razlog za to so časovno omejene kvote črpanj razpisanih sredstev iz virov, ki se sproščajo od januarja 2021 do oktobra 2021 in glede na veliko število že prejetih vlog pred 5.1.2021. Slovenski podjetniški sklad skupaj s SID banko in resornim ministrstvom trudi, da bomo roke posameznih kvot skrajšali in zagotovili črpanja pred oktobrom 2021. V primeru morebitnih sprememb bomo vse prejemnike pravočasno obvestili.

Preberi več

POMEMBNO OBVESTILO VSEM PRIJAVITELJEM NA JAVNI RAZPIS P7-2 COVID MIKROKREDITI 2020

Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani SID banke (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«).

Vplačila za leto 2020 so bila izvedena, sredstva, odobrena prvi skupini prispelih vloga, pa že izplačana.

Ostala sredstva bodo odobrena in črpana glede na vrstni red in skladno z 11. in 14. točko javnega razpisa po naslednjih terminih:

Številka oddane vloge Predviden datum izdaje sklepa Predviden datum črpanja kredita
od  602 do 1124 najkasneje med 18.12. in 22.1.2020 od 4.1.2021 naprej
od okvirno 1125 do 1500 najkasneje med 10.1 in 20.1.2021 od 30.01.2021 naprej
od okvirno 1500 do 1888 informacija sledi
od okvirno 1889 do 2225 informacija sledi
od okvirno 2225 do 2486 informacija sledi

 

SPS bo skupaj s SID banko in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo poskušal doseči spremembo odložilnega pogoja in bo o morebitnih spremembah vse prosilce tudi ustrezno obvestil.   

Preberi več

VABLJENI NA 2. TRANSFORMACIJSKO DELAVNICO “ŠIBKA TOČKA” – zavora ali sprožilec trajnostnega napredka podjetja

10.12.2020 ob 17.00 bo potekala 2. transformacijska delavnica namenjena poglobljenemu in iskrenemu pogovoru o trenutni realnosti, ko smo se vsi, hote ali ne, znašli v procesu transformacije.

Delavnica bo usmerjena k prepoznavanju in udejanjanju nujnih korakov za boljše upravljanje podjetij in sicer bo pozornost usmerjena na:

 • prepoznavanje »šibkih točk« poslovanja,
 • prepoznavanje »močnih temeljev in skritih potencialov« poslovanja,
 • vzpostavljanje novih ali transformaciji obstoječih poslovnih modelov
 • poslovanja,
 • vzpostavljanju pravih načinov vodenja, komuniciranja in graditve dobrih medsebojnih odnosov v podjetjih.

 

Prijave sprejemajo najkasneje do 09.12.2020. Delavnica je brezplačna in prvenstveno namenjena podjetjem z več kot 10 zaposlenimi.

 

Več o vsebini delavnice in načinu prijave: https://www.spiritslovenia.si/dogodek/364

 

Preberi več
Skip to content