Category: Nekategorizirano

NAJAVA JAVNEGA POZIVA – gostinstvo

Gostinci, bodite pozorni: predvidoma jutri (8. 4. 2021) bo na spletni strani SPIRIT Slovenija, javna agencija objavljen 2. Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.
Fotografija: Peter H from Pixabay.

Preberi več

Javni razpis P1 plus 2021 – Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Predmet produkta so garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere.

Garancije so namenjene zagotavljanju rasti in razvoju MSP-jev preko novih naložb, posodabljanju tehnološke opreme in zagotavljanju obratnega kapitala, v povezavi z razvojnimi investicijami (plače, materialni stroški, stroški storitev, zalog). Razpis je namenjen tudi investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v podjetništvu in obrtništvu.

Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je največ do 93.700.000 EUR.

Ocenjena skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 9.370.000 EUR.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravne ali fizične osebe, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirane kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki , zadruge in zavodi, ter socialna podjetja (so.p.) s statusom gospodarske družbe ter zadruge in zavodi, ki so se preoblikovali po Zakonu o socialnem podjetništvu.

Podjetja lahko zaprosijo za garancije v višini 60 % ali 80 % vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z roč­nostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let. Gre za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPSa, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + od 0,50/0,75/1,00 %, odvisno od vrste garancije.

Obrestna mera je prilagojena starosti in stopnji razvitosti podjetja (klasični projekt, tehnološko inovativni projekt, dejavnost iz šifre G – trgovina, za kritje škode COVID-19).

Več o razpisu najdete tukaj.

Preberi več

Projektni predlogi – ORP 2021-2027 – podaljšanje roka

Zaradi interesa in kompleksnosti tematike smo rok za oddajo projektnih predlogov podaljšali do 9. aprila 2021.

V sklopu priprave Območnega razvojnega programa (ORP) za Obsotelje in Kozjansko 2021–2027 vas vabimo k oddaji vaših predlogov razvojnih projektov subregijskega pomena.

Projektne predloge oddate tako, da izpolnite obrazec, ki je dostopen na POVEZAVI (klik). Za vsak projektni predlog prosimo izpolnite nov obrazec.

 Rok za oddajo projektnih predlogov je 9. april 2021. Nabor projektov bo skupaj z osnutkom ORP posredovan tudi v javno obravnavo, tako bomo zagotovili, da bo dokument »živ« in ga bomo lahko po potrebi še dopolnjevali.

Če želite dodatne informacije, navodila ali usmeritve, smo vam na voljo. V vsakem primeru pa predlagamo, da se pred oddajo projektnega predloga posvetujete s svojo območno razvojno agencijo:

Vabljeni k sooblikovanju prihodnosti Obsotelja in Kozjanskega.

Preberi več

Vpis v evidenco regionalnih razvojnih agencij

MGRT je 16. 3. 2021 izdal odločbo o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij za Savinjsko razvojno regijo, in sicer za obdobje 2021-2027. Skladno s to odločbo je v evidenco regionalnih razvojnih agencij vpisan RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot nosilna institucija med ostalimi razvojnimi agencijami v regiji, je vpisana tudi Razvojna agencija Sotla kot sodelujoča institucija.

Z namenom doseganja večje učinkovitosti, celovitosti in enakomernosti izvajanja  razvojno pospeševalnih nalog je delovanje Savinjske regije namreč organizirano tako, da na ravni subregij Obsotelje in Kozjansko, Osrednje Celjsko, Dravinjsko, Spodnje Savinjsko in Savinjsko-Šaleško delujejo razvojne institucije.

Subregionalne razvojne institucije imajo različno statusno organiziranost, vse pa  samostojno in v sodelovanju z RASR, izvajajo subregionalne in regionalne razvojne naloge.

Preberi več

Javni razpis za sofinanciranje začetnih investicij in ustvarjanja novih delovnih mest na obmejnih problemskih območij v letih 2021 in 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Cilj javnega razpisa je znižanje vstopnih stroškov investitorjem, katerih investicija bo imela ugodne učinke na novo zaposlovanje in ohranjanje delovnih mest ali vsaj na ohranjanje delovnih mest, tehnološko razvojne programe ali spodbujanje razvoja podjetništva in/ali spodbujanje razvoja turizma.

Investicija se mora izvajati na območju občin: Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogaška Slatina, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tišina, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Žetale in Žirovnica.

Ciljne skupine
Na razpis se lahko prijavijo vse pravne in fizične osebe (v nadaljevanju: podjetja), ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so na dan oddaje vloge na ta javni razpis vsaj 18 mesecev registrirane oziroma vpisane po Zakonu o gospodarskih družbah, oz. Zakona o zadrugah, oz. po ustreznih predpisih, ki veljajo v drugih državah in bodo izvedle investicijo na upravičenem območju.

Višina razpisanih sredstev in intenzivnost pomoči:
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša 23.813.372,16 €:

 • za leto 2021: 8.258.312,57 €,
 • za leto 2022: 15.555.059,59 €.

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Vzhodni kohezijski regiji je oz. v nobenem primeru ne sme preseči:

 • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči v Zahodni kohezijski regiji je oz. v nobenem primeru ne sme preseči:

 • 30 % vrednosti upravičenih stroškov za mala podjetja,
 • 20 % vrednosti upravičenih stroškov za srednje velika podjetja in
 • 10 % vrednosti upravičenih stroškov za velika podjetja.

Projekt je mogoče sofinancirati v višini od najmanj 20.000,00 € do največ 600.000,00 €.

Obdobje upravičenosti:

 1. Upravičeni stroški so stroški za nakup osnovnih sredstev in so nastali in bili plačani v času od oddaje vloge na javni razpis do dneva, ko je bil poslan zahtevek za izplačilo na MGRT.
 2. Strošek je upravičen, če je bilo osnovno sredstvo kupljeno, plačano in dobavljeno in je bilo ob izdaji zahtevka za izplačilo usposobljeno za delovanje na upravičenem območju v obdobju upravičenosti stroškov.
 3. Začetek obdobja upravičenosti stroškov je datum oddaje vloge na javni razpis.

Upravičeni stroški so:

 • nakup strojev in opreme,
 • nakup nematerialnih naložb, ki pomenijo prenos tehnologije z nakupom patentiranih pravic, licenc, know-howa in nepatentiranega tehničnega znanja, pod pogojem, da se uporabljajo na območju izvajanja razpisa,
 • gradbena-obrtniška-inštalacijska (GOI) dela,
 • nakup objektov in zemljišč.

Rok za prijavo: kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo oddane na pošti s priporočeno pošto najkasneje do 30.4.2021 do 24.00 ure (za prvo odpiranje) in do 30.8.2021 do 24.00 ure (za drugo odpiranje).

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive izključno na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si, z obvezno oznako: »4300-1/2021«.

Preberi več

RAZPIS ZA DODELITEV FINANČNIH SREDSTEV IZ OBČINSKEGA PRORAČUNA ZA POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA V OBČINI ROGATEC ZA LETO 2021

Predmet razpisa je dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2021.

Višina razpisanih sredstev je 8.500,00 €.

Upravičenci:

 • majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec,
 • fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Rogatec in so državljani Republike Slovenije.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu RS za zaposlovanje – Uradu za delo Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena najmanj dva meseca kot brezposelna oseba, ki ima stalno prebivališče v občini Rogatec,
 • zaposlitev osebe za nedoločen čas osebe, ki je bila na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima stalno prebivališče v občini Rogatec in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

Višina subvencije, ki jo lahko pridobijo upravičenci je 1.700,00 € za vsako novozaposleno osebo za nedoločen čas. Enemu upravičencu – delodajalcu se v tekočem letu lahko dodeli subvencija za največ dve novi zaposlitvi. Pri dodeljevanju subvencij se upošteva pravilo »de minimis«.

Rok za prijavo – od datuma objave razpisa, do porabe namenskih sredstev oziroma najkasneje do 15.11.2021.

Vse dodatne informacije o razpisnih pogojih in postopkih so vam na voljo na Občini Rogatec, mag. Suzana LIKAR, po telefonu: 03/812-10-24 oz. po elektronski pošti: suzana.likar@rogatec.si.

Preberi več

Subvencije za zaposlitev v letu 2021 s strani Zavoda RS za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje tudi letos delodajalcem omogoča različne subvencije za zaposlitev brezposelnih oseb. Na voljo so naslednja javna povabila: Zaposli.me, Trajno zaposlovanje mladih, Zelena delovna mesta in Spodbude za zaposlovanje v učnih delavnicah.

Zaposli.me 2020
Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje brezposelnih, ki so:

 • starejši od 50 let,
 • stari 30 let ali več, pri tem pa so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, imajo končano največ osnovno šolo in bodo po vključitvi v programe socialne aktivacije znova postali dejavni na trgu dela, so prejemniki denarne socialne pomoči, so postali brezposelni zaradi posledic epidemije ali pa od zaključka njihove zaposlitve v programu javnih del še ni minilo 12 mesecev.

Delodajalci kandidate zaposlijo za polni delovni čas (40 ur na teden) za najmanj 12 mesecev. Delodajalci pa lahko zaposlijo invalide, kateri lahko opravljajo samo delo za krajši delovni čas in pa dolgotrajno brezposelne, ki so najmanj 12 mesecev prijavljeni v evidenci brezposelnih, in sicer za krajši tedenski delovni čas od polnega (vendar ne manj kot 20 ur na teden).

Trajno zaposlovanje mladih
Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb. Mesečna subvencija znaša 208,00 € in se lahko izplačuje do 24 mesecev. Skleniti je potrebno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. S krajšim delovnim časom (ne krajše od 20 ur na teden), lahko delodajalci zaposlijo invalide, ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti delajo krajši delovni čas.

Zelena delovna mesta
Namen tega javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih (npr. gozdno-lesna veriga). Delodajalec lahko prejme mesečno subvencijo v višini 340,00 €, za največ 24 mesecev, v kolikor zaposli osebo, ki je prijavljena v evidenci brezposelnih oseb.  Za krajši delovni čas lahko zaposli tudi invalidno osebo (ne krajše od 20 ur na teden), ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti dela krajši delovni čas.

Učne delavnice 2020
Za zaposlitev osebe vključene v program Učne delavnice, lahko delodajalec prejme 740,00 € subvencije za polni delovni čas, delovno razmerje pa mora biti sklenjeno za vsaj pol leta. Če se delovno razmerje podaljša ali ohrani še za vsaj pol leta brez prekinitve, je delodajalec upravičen do dodatnih 6 mesečnih subvencij. V kolikor pa delodajalec zaposli invalidno osebo (ne krajše od 20 ur na teden), ki lahko v skladu z odločbo o invalidnosti dela krajši delovni čas, je tudi upravičen do subvencije, vendar v sorazmerno nižjem znesku.

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu:

Aktualni razpisi za MSP 8.03.2021

Preberi več

Javni poziv »HUMUSPROJEKT – HÖGI«

Javni poziv za sodelovanje kmetij v projektu »HUMUSPROJEKT – HÖGI«

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov 21. stoletja. Prihajajo hitreje, kot smo predvidevali in posebej kmetijstvo je usodno odvisno od vremena oziroma podnebnih razmer, saj imajo temperatura zraka in tal, sončno obsevanje, zračna vlaga, količina in razporeditev padavin, pogostnost in intenzivnost vremenskih ujm odločilen vpliv na kmetijsko pridelavo.

Predvsem in zaradi zgornjih dejstev smo se lokalne akcijske skupine v Sloveniji (lokalne akcijske skupine: Bogastvo podeželja, Obsotelje in Kozjansko ter Ovtar slovenskih goric) in Avstriji (LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland) povezale in prijavile skupen projekt sodelovanja na podukrep 19.3. z naslovom HUMUS PROJEKT – HOGI, s katerim želimo ublažiti posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. V projektu kot upravičenci sodelujejo še Ökoregion Kaindorf GmbH na avstrijski strani in KGZS Zavod Ptuj, Razvojna agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina na slovenski strani projektnega območja.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE JE 10. 3. 2021

Javni poziv najdete na JP Humus.

Prijavo oddajte na mail: anita.sotla@siol.net ZA LAS Obsotelje in Kozjansko (območje občin Kozje,  Podčetrtek,  Rogaška  Slatina, Rogatec  in  Šmarje  pri  Jelšah).

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo projekta (mag. Mojca Metličar), LAS Bogastvo podeželja, in sicer mail: info@las-bogastvopodezelja.si in na telefon 02 749 36 33 ali 051 300 419.

Prav tako vam je na voljo predstavnica na območju vašega LAS:

 

Preberi več

Vabilo na spletni seminar “Finančne spodbude v gospodarstvu v letu 2021”

SPOT svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

Finančne spodbude za gospodarstvo v letu 2021«.  

 Seminar bo izveden v četrtek, 11. marca 2021, z začetkom ob 9. uri.

Udeleženci boste prejeli informacijo, katera povratna in nepovratna sredstva iz različnih razpisov bodo v letu 2021 namenjena gospodarstvu. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je napovedalo, da bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 2 pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalec seminarja bo podjetje TIKO PRO d.o.o., ki je specializirano za pomoč podjetjem pri črpanju nepovratnih sredstev v Sloveniji in EU.

Potek spletnega seminarja: Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 9.00 in 10.30.

Prijava: Udeležba na predavanju je za vse udeležence brezplačna, obvezna je prijava preko povezave: https://forms.gle/ikk9QpuLkbgDLdST6.

Prijave zbiramo do torka, 9. marca 2021, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste pred izvedbo spletnega seminarja prejeli na vaš elektronski naslov.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več
Skip to content