Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 (6.JR)

Projekt: PRO-EKO 

Vključeni partnerji:

 • LAS s CILjem, vodilni partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.,
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, vodilni partner: Razvojna agencija Sotla,
 • LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, Ulica Republike 72, Guča 32230, Srbija.

Partnerji na nivoju LAS:

 • LAS s CILjem, vodilni partner: Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.:
  Kmetija Košenija, Franc Kejžar,
  Štefka Kejžar, nosilka dopolnilne dejavnosti,
  Kmetija Rok Likar;
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, vodilni partner: Razvojna agencija Sotla:
  Razvojna agencija Sotla,
  Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec,
  Društvo žena Donačka gora;
 • LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, Ulica Republike 72, Guča 32230, Srbija.

Opis projekta:

Projekt PRO – EKO zajema več delovnih sklopov, v vseh pa je cilj podpreti proizvodnjo lokalne, prednostno ekološke hrane in jo primerno predstaviti potrošnikom, ker želimo vzpostaviti vez in odnos med kmetom in lokalnim kupcem. Izhajamo iz obstoječih izkušenj in znanja, želimo pa doseči tudi izmenjavo dobrih praks med tremi vključenimi LASi in konkretno implementacijo, ki se bo odražala v končnih produkti in usmeritvah, ki bodo tržno in javno zanimive tudi po zaključku projekta.

V projektu želimo spodbuditi obstoječe ekološke pridelovalce, da dodajo vrednost svojim proizvodom na način, da povečajo proizvodnjo ekološke hrane, izdelajo in na trgu ponudijo nove izdelke ter ustrezno predstavijo ekološko kmetovanje in ekološke produkte, kar bo pripomoglo tudi k prepoznavnosti ekološke hrane. Vzpostaviti želimo celotno podporno okolje kjer bodo preko pilotnih primerov predstavljeni modeli kako povečati zanimanje za ekološko hrano ter kako povečati pridelavo in dodati vrednost tej hrani. Pilotno pristopamo k različnim modelom – prvi model obravnava ekološke gorske kmetije, ki nameravajo razvijati ekološko proizvodnjo ter z novimi produkti prispevati k večji finančni stabilnosti kmetije. Drugi model obravnava primer obstoječega ponudnika, ki že proizvaja ekološke proizvode in jim bo povečal vrednost predvsem z drugačnim načinom predstavitve ter novo embalažo. Tretji model pa inovativno vpleta sodobne tehnologije (MR aplikacija zeliščnega vrta v kombinaciji s Hololens očali) ob nakup sodobne opreme za pridelavo/predelavo ekoloških zeliščnih produktov. Vsi vključeni ekološki proizvajalci pa bodo izdelali turistične programe ter promocijske letake za svojo kmetijo, pripravili skupni e-promocijski letak, ki bodo primerni tudi za uporabo v izobraževalne in turistične namene. Inovativni pristop, ki uvaja model študijskega krožka na daljavo,  v katerem bodo sodelovali vsi vključeni ekološki ponudniki in LASi, predstavlja zanimiv model, ki je lahko prenosljiv tudi izven projektnega območja, saj omogoča zbiranje idej in kreacijo novih produktov v krogu najpomembnejših deležnikov. V praksi bomo implementirali te izkušnje tako, da bomo izdelali predstavitvene programe za vključene kmetije oziroma ekološko proizvodnjo.  Sodelovali bomo tudi pri skupnem nastopu na trgu in trženju, saj bodo s CNC programom pripravili izrise in kalupe ter tesno izdelali serijo refil darilne embalaže za skupni nastop na trgu in izdelke testno ponudili tudi v okviru spletne trgovine e-Lodn.

Projekt je zagotovo poseben tudi zaradi inovacije, ki jo bomo partnerji preizkusili v času izvajanja projekta: gre za inovacijo zaščite površin pred divjadjo, ki sicer povzroča veliko škodo na pridelkih, kar zmanjšuje količino pridelka in dohodek kmetij. Ker so se izkazali modri odsevniki ob cestah kot primerna zaščita pred divjadjo, bomo testirali možnost uporabe odsevnikov na kmetijskih površinah. Na kmetijskih površinah se že uporablja modri trak, ki pa je učinkovit podnevi, ko običajno ni škode divjadi. Za nočno uporabo, bo Rok Likar iz odsevnikov ter senzorskih luči izdelal model zaščite, ki temelji na osnovi nevidne modre črte, ki odganja divjad. Sistem bo samooskrben, saj bo deloval na sončno energijo, obenem pa ne bo uporabil fizične prepreke, kar bo omogočilo nemoteno obdelavo površin. Rok bo sistem testiral na več lokacijah (saj gre za premičen model) in pod različnimi koti, če bo to potrebno. Svoje izsledke bo predstavil na srečanju partnerjev in na spletni strani LAS. Če bodo rezultati pozitivni, pa bomo sistem predstavil tudi širše. Tudi s to inovacijo želimo vplivati na večje količine pridelane ekološke hrane in na večji dohodek ekoloških kmetij.

Rezultati:

DP1 PRO-DUKT
DP1-A1: Investicije v povečanje proizvodnje ekološke hrane,
DP1-A2: Investicije v povečanje predelave ekološke hrane,
DP1-A3: Investicije v predstavitev ekološke hrane in ekološkega kmetovanja,
DP1-A4: Turistični produkt povezan z ekološkim kmetovanjem:
– Priprava programa za osnovnošolske otroke (Kmetija Rok Likar),
– Priprava turističnih programov, ki bodo nastali v okviru študijskega krožka izmenjave znanja in -izkušenj in implementacije v praksi (Kmetija Košenjia, Kmetija Rok Likar, Zavod            Rogatec, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, Razvojna agencija Sotla),
DP1- A5: Testna inovacija uporabe modrih odsevnikov proti divjadi z uporabo sončne energije (Kmetija Rok Likar),
DP1- A6: Pregled zahtev in pogojev za ekološko kmetovanje v obeh vključenih državah,  z možnostjo prenosa  prakse uvedbe dopolnilne dejavnosti na kmetiji v Srbij  (LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, LAS s CILjem, RA Sotla, Zavod Rogatec, Štefka Kejžar, Rok Likar).

DP2 PRO-IZVODNJA
DP1 A1:Izdelava HACCP načrta in izobraževanje za uporabnike:
– HACCP načrt za sušenje zelenjave, sadja, zelišč (LAS s CIljem, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec),
– Izdelava izhodišč za splošne HACCP smernice za sušenje ekoloških proizvodov na kmetiji (LAS s CILJem,  RA Sotla, LAG Dragičevo – Jelica – Zapadna Morava),
– Svetovanja in izdelava izseka iz sirarskih smernic za zainteresirane sirarje z novimi produkti (LAS CILjem, na logaškem območju),
DP1 A2: Izdelava proizvajalnih specifikacij in označevanje novih produktov (LASs CILJem, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter RA Sotla),
DP2 A4: Izmenjava znanj in izkušenj v okviru obiska v Srbiji (nosilec aktivnosti LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava).

DP3 PRO-DAJA
DP3 A1: Priprava proizvoda za trg:
– Nakup licence za program za risanje za CNC stroj (Zavod za kultur,  turizem in razvoj Rogatec),
– Nakup embalaže (kmetija Košenija, Štefka Kejžar),
– Tisk nalepk (kmetija Košenija, Štefka Kejžar),
DP3 A2: Načrt trženja novih proizvodov (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava),
DP3 A3: Izmenjava znanj in izkušenj in implementacija v praksi:
– Izdelava skupne darilne embalaže – uporaba CNC (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Štefka Kejžar, LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava),
– Študijski krožek ekoloških ponudnikov – izdelava turističnih programov  (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Štefka Kejžar, kmetija Rok Likar, LAS s CILjem, RA Sotla, LAG         Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava),
DP3 A4: Skupni nastop na trgu:
– Spletna trgovina dodajanje novih produktov  – testna refil serija embalaže in produktov (Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec),
– Pregled možnosti skupne prodaje Slovenija/Srbija in možnost skupne prodaje (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragičevo – Jelica – Zapadna Morava),
– Kmečka tržnica (Idrija) in Zeleni festival (Rogatec) – skupna prodaja in trženjske poti (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragičevo – Jelica – Zapadna Morava, ekološki ponudniki, Društvo      žena Donačka gora,  tudi partnerji v projektu),
– Izdelava programa za skupine, turiste (Kmetija Košenjia – Štefka Kejžar, Kmetija Rok Likar, Zavod Rogatec, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, LAS s CILjem).

DP4 PRO-MOCIJA
DP4 A1: Pilotne izvedbe turističnih programov (dan odprtih vrat, izmenjava med partnerji)  (Kmetija Košenjia – Štefka Kejžar, Kmetija Rok Likar, Zavod Rogatec, LAG Dragačevo – Jelica –  Zapadna Morava, LAS s CILjem, RA Sotla),
DP4 A2: Zeleni festival – Ekološki festival izmenjave semen:
– Organizacija festivala in sodelovanje partnerjev ter organizacija delavnice Velika moč narave in zelišč v sklopu Zelenega festivala (RA Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec,   Društvo podeželskih žena Donačka Gora, sodelovanje drugih partnerjev iz LAS s CILjem in LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava),
– Delavnica: semena in prilagajanje na podnebne spremembe (RA Sotla in Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec),
– Izmenjava znanj in izkušenj in implementacija v praksi preko sodelovanja društev podeželskih žena (Društvo podeželskih žena Donačka Gora, LAS s CILjem),
– Okrogla mize z naslovom: Dopolnile dejavnosti na ekoloških kmetijah: priložnosti Slovenije in Srbije – izvedeno na eni izmed kmetij v bližini (RA Sotla, sodelovanje tudi drugih partnerjev in udeležencev iz vključenih območij),
DP4 A3: Predstavitev inovacije za zaščito površin pred divjadjo:
– Predstavitev partnerjem na okrogli mizi v okviru obiska (Rok Likar, kmetija, sodelovanje drugih partnerjev),
– Predstavitev v obliki članka na spletni strani LAS (Rok Likar, kmetija, LAS s CIljem)

DP7 Promocija projekta
Priprava obvestil za splet in FB (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava),
4 predstavitvene oddaje na radiu (LAS s CILjem),
Promocija operacije v okviru prireditev in drugih dogodkov (LAS s CILjem, RA Sotla, LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava.

Cilji:

Cilj iz SLR

LAS s Obsotelje in Kozjansko

Prispevek operacije k doseganju ciljev SLR
Krepitev podjetniškega podpornega okolja za dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje Operacija v veliki meri pripomore k dvigu podjetniškega podpornega okolja in novim delovnim mestom, saj sledi novim produktom ter novim načinom predstavitve ekološke hrane.
Kazalnik: Število sodelujočih deležnikov:1
Vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev Poleg vključenih partnerjev, bodo preko vzpostavljenih pogojev za trženje lahko sodelovali tudi drugi lokalni ponudniki ekološke hrane.
Kazalnik: Število sodelujočih lokalnih ponudnikov: 3
Razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo Izdelan bo turistični program (doživetje s Hololens očali) ter novi izdelki v refil embalaži, kar lahko razumemo kot dva ločena turistična produkta.
Kazalnik: Število novih turističnih produktov 2

Celotna vrednost operacije: 383.270,19 EUR.
Nepovratna sredstva v okviru operacije: 199.995,82 EUR.

Celotna vrednost operacije v okviru LAS s CILjem: 131.277,79 EUR.
Nepovratna sredstva v okviru LAS s CILjem: 99.999,80 EUR.

Celotna vrednost operacije v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko: 135.992,40 EUR.
Nepovratna sredstva v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko: 99.996,02 EUR.

Obdobje izvajanja operacije: 24.  2. 2022 do 23. 2. 2025.

Hiperpovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in hiperpovezava na spletno stran PRP (www.program-podezelja.si/).
Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

 

Skip to content