Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

SPOROČILO OB ZAKLJUČKU PROJEKTA

Dve leti trajajoč projekt Pametne vasi za jutri, smo partnerji uspešno pripeljali do konca. Projekt je bil odobren na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, tako so bile projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Partnerstvo operacije je zaobjelo dobršen del vzhodne Slovenije, v izvedbi aktivnosti je tako sodelovalo 5 lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Posavje(vodilni partner), LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, projektne aktivnosti pa je izvajalo kar 22 upravičencev/partnerjev.

Skupna vrednost projekta je bila 444.339, 91 €, od tega smo partnerji z odločbami pridobili 336.812,25 € nepovratnih CLLD sredstev sklada EKSRP. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko je vrednost skupna vrednost projekta znašala 48.069,21 €, od tega smo z odločbo prejeli 38.972,40 € CLLD sredstev.

Zaključen projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, manjša infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter s pomočjo različnih usposabljanj, prinesel pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Ideja za projekt Pametne vasi za jutri je nastala iz trenutnega stanja na podeželju, to je naraščajoče staranje, bivalne kapacitete na podeželju, kakovost življenja na vasi, pomankanje storitev oz. programov na podeželju,  mladi zapuščajo podeželje, starejši živijo sami. Ravno zato, smo želeli sprejeti izziv vzpostavitve novih poslovnih modelov oz. pametnih rešitev, s pomočjo katerih bomo lahko ohranili slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno.

Naraščajoče staranje, pomanjkanje storitev na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, vse to so bili osnovni izzivi, ki smo jih želeli s projektom rešiti oziroma jih omiliti. Spoprijeli smo se z izzivom: decentralizacija in vzdrževanje možnosti in pogojev, da starejši čim dlje časa ostanejo doma v svojem bivalnem okolju, vzpostavitev novi poslovnih modelov z vključevanjem socialnega podjetništva. In na koncu uspešno prišli do rešitve: vzpostavitev pametnih rešitev, katere smo oblikovali in izvedli skozi pilotne modele.

V tem času smo večkrat dobili vprašanje, kaj sploh je pametna vas? Če strnemo pomen, lahko pametno vas v enem stavku opišemo kot zmožnost, da koristimo vire in proizvajamo dobrine, ki zadovoljijo naše potrebe, ne da bi pri tem ogrožali vire za prihajajoče generacije. Osnovni namen pa je seveda ohranitev aktivnega, mladim in starejšim generacijam prijaznega podeželja.

V izvedenih aktivnostih smo iskali smo priložnosti, da starejši ostanejo v svojem bivalnem okolju oz. v aktivno urejenih srebrnih vaseh, da vzpostavimo nove poslovne modele z vključevanjem socialnega podjetništva, zagotovimo večjo povezanost z urbanimi središči in sploh naredimo življenje na podeželskih območjih še bolj prijetno.

Za lažje izvajanje projektnih aktivnosti, smo na začetku projekta izvedli celovito analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev modelov »Pametnih vasi« in demografsko projekcijo staranja slovenskega podeželja skupaj z zavodom INRISK.

Naslednji korak je bil zagotovo najbolj konkreten in pomeni tudi največji doprinos, oblikovanje modelov pametnih rešitev za podeželje, tako smo v projektu zasnovali pet pilotnih modelov, ki smo jih tudi testirali in praktično izvedli na posameznem vključenem LAS.

V okviru skupne operacije smo tako pripravili in testno izvedli naslednjih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«, ki bodo javno dostopni tudi v skupnem dokumentu:

 • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju,
 • Model 2: Pametna srebrna vas – PSV,
 • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju,
 • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov in
 • Model 5: Druženje na vasi.

Z  inovativnimi modeli, ki se nanašajo na ureditev pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitev ponudbe prevozov za starejše, aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo prostorov za druženje na vasi ter oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi, smo zagotovo na vsako območje LAS prinesli nove, zanimive in tudi nujno potrebne vsebine. Pomembno je, da so vse vsebine oblikovane tako, da so z manjšimi prilagajanji prenosljive tako znotraj območij LAS, kot tudi v širšem slovenskem prostoru.

Izvedba celotne operacije je zahtevala veliko sodelovanja, povezovanja in izmenjave mnenj ter tudi prilagajanj na spremenjenje okoliščine, ki so bile posledica novega koronavirusa, a smo navkljub kakšni oviri LASi z skupnimi močmi aktivnosti uspešno pripeljali do konca.

Glede na dolgoletno tradicijo, ki jo ima pristop LEADER/CLLD in pomembno vlogo pri napredku lokalne skupnosti, verjamemo, da se bomo na območij LAS tudi v prihodnje aktivno srečevali s konceptom pametnih vasi. Navsezadnje je sam koncept pametnih vasi trend, ki ga bo zasledoval tudi pristop LEADER /CLLD v naslednjem finančnem obdobju. Strukturne spremembe, krepitev zmogljivosti in inovacije, so glavni poudarki, ki bi jih morali in jih partnerji s svojimi aktivnostmi tudi v prihodnje želimo prenesti na podeželje.

   

DOKAZILA IN AKTIVNOSTI OPERACIJE

AKTIVNOSTI PROJEKTA: Aktivnosti operacije so enakomerno porazdeljene med partnerji, prav tako vsaka posamezna aktivnost vključuje tudi skupne aktivnosti. Vsi partnerji se v operaciji vključujejo z vsemi zastavljenimi aktivnostmi v obsegu, kot so bile za to zaznane potrebe in cilji na posameznem območju.

1 Vodenje in koordinacija projekta

Projektno partnerstvo bo oblikovalo projektno ekipo, ki jo bo sestavljal po 1 član iz vsakega LAS. Vodenje in koordinacija bodo zajemali redno komuniciranje med partnerji, srečevanja ekipe na nivoju operacije sodelovanja. Vodenje in koordinacija zajema še: vodenje dokumentacije o izvajanju operacije, spremljanje izvedenih aktivnosti, sprotno preverjanje doseganja rezultatov, vodenje dokumentacije in poročanje, finančno spremljanje izvajanja.   

  Projektna srečanja med partnerji bodo potekala elektronsko, preko e pošte, Google drive  in Skype sestankov. Izvedli bomo tudi 3 osebna srečanja, in sicer po 1 »kick off« srečanje, 1 srečanje po vmesni evalvaciji razvitih pilotnih modelov “Pametne vasi za jutri” in 1 srečanje po končni evalvaciji pilotnih modelov.

 To so vse aktivnosti namenjene organizaciji, usklajevanju, nadziranju z namenom, da bo operacija in njeni izbrani cilji doseženi.

 2 Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«

Projektni partnerji v okviru svojih aktivnosti načrtujemo izvedbo skupne analize obstoječih možnosti  za vzpostavitev koncepta Pametnih vasi in demografskih projekcij staranja Slovenskega podeželja ter na podlagi projekcij določiti potrebne kapacitete zdravstvene in socialne infrastrukture za oskrbo starostnikov za vseh 5 območij Lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: LAS – ov).  Analiza bo izdelana za vse partnerje na temelju  podatkov pridobljenih s strani pristojnih institucij. Manjkajoči podatki bodo izbrani s pomočjo anket.

Analiza bo vsebovala naslednje ključne elemente:

Obstoječo demografsko sliko in analizo obstoječih storitev in možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«, ki bo vključevala vrsto storitev na prej navedenih območij LAS – ov, in sicer trajnostno oskrbo, pomoč  in oskrba na domu, zdravstveno nega, kot del zdravstvene storitve, trajnostna mobilnost na podeželju in trenutna IKT podpora, trenutne prostočasne Storitve.

 • Izvedba projekcije staranja prebivalstva slovenskega podeželja za področje partnerskih LAS do leta 2070 po posameznih občinah LAS-a.
 • Izdelava  projekcije potreb po zdravstveni  negi  in socialni  oskrbi starajočega se prebivalstva občin, vključenih v partnerske LAS do leta 2070.
 • Pregled trenutnih zmogljivosti in potreben razvoj kapacitet zdravstvene in socialne infrastrukture za zagotavljanje zdravstvene nege in socialne  oskrbe prebivalstva v pametnih vaseh.
 • Dohodkovna struktura prebivalstva in lastništvo  stanovanjskih nepremičnin,  v katerih bivajo starejši  občani na podeželju in preučitev prednosti zadružništva pri oskrbi starejših iz vidika stanovanjske oskrbe in oskrbe s hrano ter izvajanja storitev zdravstvene nege, ob upoštevanju energetske učinkovitosti in infrastrukture prijazne okolju.
 • Pregled trenutnih zmogljivosti in potreben razvoj ponudb na področju oskrbe prebivalstva (kmetijstvo in prehrana, energetika, zagotavljanje večje mobilnosti in novih informacijsko komunikacijskih tehnologij za  oskrbo prebivalstva v pametnih vaseh.

–> OBJAVA DOKUMENTA: ANALIZA OBSTOJEČIH MOŽNOSTI ZA VZPOSTAVITEV KONCEPTA PAMETNIH VASI se nahaja TUKAJ.

3 Oblikovanje pilotnih modelov – programom za pametne vasi – vasi za starejše

 LASi bodo sodelovali pri pripravi pilotnih modelov s svojim znanjem in izkušnjami. Tako se bo oblikovalo 5 kvalitetnih modelov, ki bodo kot pilotne aktivnosti (aktivnost 4: Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju) prilagojeni glede na potrebe iz lokalnega okolja posameznega LASa. Vsak pilotni model bo oblikovan splošno, generalno glede na potrebe okolja vseh LAS, ga bomo pa z nadgradnjo, razširitvijo, glede na dejanske potrebe/izzive okolja implementirali na območju posamezne LAS. Oblikovani modeli posameznih LAS – ov bodo združeni v skupni model pametnih rešitev t. i. »Pametne vasi za jutri«.

V okviru skupne operacije bo pripravljenih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«: 

 • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju 
 • Model 2: Pametna srebrna vas – PSV 
 • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju 
 • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov 
 • Model 5: Druženje na vasi – LAS Obsotelje in Kozjansko

LAS Obsotelje in Kozjansko bo pripravil:

Model druženja na vasi – LAS Obsotelje in Kozjansko –  v katerem bomo oblikovali 6 konkretnih modulov/vsebin, ki jih bodo lahko starejši implementirali pri svojih druženjih na vasi.

POPRAVI SI SAM S programom neformalnega druženja »naredi sam« bomo ciljnim skupinam ponudili dostopne, raznolike in aktualne zelene vsebine, ki bodo prispevale k opolnomočenju za samostojno življenje na podeželju ter zmanjševanju osamljenosti. Z ohranjanjem obrtnih dejavnosti, ki so nujno potrebne za manjša popravila in jih primanjkuje, bomo zmanjševali osamljenost ciljne skupine in ohranjali njihove socialne veščin in spretnosti. Področje krožnega gospodarstva prinaša nove priložnosti tudi za druženje na podeželju in ohranjanje socialnih stikov).

UPORABI PONOVNO, STARA ZNANJA IN PRENOS NA MLADE Z novim modelom bomo pripomogli k zmanjševanju revščine, saj bomo omogočili druženje ciljne skupine in ljudi s posebnimi potrebami. V programu DIY neformalnega druženja za zmanjševanje osamljenosti  bomo usposobili ciljno skupino na področju obrtnih del (mizarstvo, lesarstvo, šiviljstvo, popravila..) z izvajanjem učnih in animacijskih delavnic, pri čemer bo program potekal po načelu krožnega gospodarstva, torej brez odpadkov. Glede na to, da na trgu primanjkuje mizarjev, obdelovalcev lesa in kovin, šivilj, popravljalcev in vzdrževalcev ter obrtnih delavcev, je naš program zagotovo pomemben prispevek ciljnim skupinam, da si ohranijo kompetence, spretnosti, znanja in veščine, ki bodo povečale njihove možnosti, da ostanejo na podeželju čim dlje in da niso osamljeni. Z vključevanjem mladih to področje predstavlja možnost razvoja zelenih delovnih mest, saj bodo te storitve potrebovali tudi tisti, ki ne bodo mogli od doma.

OBLADOVANJE STAROSTNIH »TEGOB« – alternativa Za obvladovanje starostnih tegob bodo potekale učne delavnice izdelave in popravil izdelkov, ki imajo pomembno funkcijo pri ohranjanju in izboljšanju kakovosti življenja starejšim osebam z starostnimi tegobami. Z vključitvijo ranljivih skupin bomo razvili nove alternativne rešitve pri obvladovanju starajoče družbe, saj ta ciljna skupina potrebuje izdelke in način življenja iz preteklosti, ki pozitivno vpliva na ohranjanje spomina in mentalno zdravje v sedanjosti (prilagojena pohištvena oprema in pripomočki, izvajanje ročnih del iz preteklosti).

KULINARIČNA PREOBRAZBA Modul namenjen je namenjen temu, da udeleženci iz sestavin, ki jih poznajo, naredijo nove jedi v moderni preobrazbi. Območje Obsotelje in Kozjansko pozna kar nekaj avtohtonih jedi, ki jih nekateri iz druge regije ne jedo. Delavnica je namenjena spoznavanju sestavin in jedi ter jih narediti sodobne. Z novimi recepti bomo približali mestno kulinariko tudi na vas ter tako ustvarjali nove moderne vaške jedi.

ZDRAVSTVENA SAMOOSKRBA NA DOMU STAREJŠIH Regija je zaznamovana z visokim deležem starejših ljudi in tudi obolelih. Zaradi izseljevanja v druge kraje ostajajo starejši sami v svojih domovih in morajo znati poskrbeti sami za sebe. Mnogi pa živijo tudi v večstanovanjskih hišah in se soočajo z negovanjem starejše osebe. Največkrat prihajamo ljudje tudi na takšen način v konflikte, saj ne vemo pravilno odreagirati, ko ugotovimo, da nekaj sami več ne zmoremo. Da ostajamo zdravi, je nujno poznati celostno delovanje človeka. Delavnica je razdeljena na 3 enote:

 • komunikacija s starostniki (tudi oboleli z demenco in ostalimi možganskimi poškodbami)
 • prva pomoč in negovanje na domu
 • psihosocialna pomoč pri iskanju smisla v trenutkih krize

SLOVSTVENA FOLKLORA OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA Območje Obsotelja in Kozjanskega je bogato s slovstveno folkloro. Mnogi poklici so na območju že skoraj izumrli (kovač, dimnikar, urar, pletenje iz šibja). Imamo zelo bogato ustno izročilo, ki je skozi desetletja iz roda v rod prenašalo različne zgodbe, pesmi, anekdote razbojnikov, dobrih vil in folklornih plesov. Združiti želimo vse omenjeno v dogodke slovstvene folklore ter z delavnicami ustvariti umetno ustno izročilo (nastal bo krajši promocijski film ohranjanja slovstvene folklore Obsotelja in Kozjanskega ter video zapisi zbranega gradiva – v obliki vloganja, objave na socialnih omrežjih, lahko tudi katalog). Delavnica je razdeljena na 2 enote:

–      Babi, pripoveduj!

–      Skoraj izumrli poklici Obsotelja in Kozjanskega

 

 • Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju

V okviru operacije bo LAS Obsotelje in Kozjansko izvedel naslednji pilot:

 PILOT 1: DRUŽENJE NA VASI

Izvedba v prejšnji aktivnosti opisanega modela v 2 vaseh na območju Obsotelja in Kozjanskega.

 • Testna izvedba pilota;
 • Monitoring in evalvacija pilota.
 • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju(LAS Goričko) –> OBJAVA DOKUMENTA: MODEL TRAJNOSTNE MOBILNOSTI se nahaja TUKAJ.
 • Model 2: Pametna srebrna vas – PSV (LAS Posavje) –> OBJAVA DOKUMENTA: KONCEPT PAMETNE SREBRNE VASI se nahaja TUKAJ.
 • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju (LAS Prlekija) –> OBJAVA DOKUMENTA: MODEL DIGITALNA TEHNOLOGIJA sem nahaja TUKAJ.
 • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov (LAS PDL 2020) –> OBJAVA DOKUMENTA: MODEL POVEZOVANJA LOKALNIH PONUDNIKOV se nahaja TUKAJ. 
 • Model 5: Druženje na vasi (LAS Obsotelje in Kozjansko) –> OBJAVA DOKUMENTA: MODEL DRUŽENJE NA VASI se nahaja TUKAJ. 

–> SKUPNI MODEL PAMETNIH REŠITEV NA PODEŽELJU (5 modelov + Priloga prostorskega načrta PSV) se nahaja TUKAJ. Priloga je TUKAJ.

5 Ogled in prenos dobrih praks

Izmenjava izkušenj in prenos znanj med LASi bo potekala tudi z ogledom in prenosom dobrih praks. Partnerstvo 5-tih LASov je bilo vzpostavljeno tudi z namenom, da se skozi sodelovanja izmenjajo izkušnje in pridobijo nova znanja iz vzpostavljenih pilotov.

Partnerji bomo v okviru operacije organizirali in izvedli 2 študijska obiska

 • Ogled dobre prakse v LAS Posavje, kateri že ima vzpostavljen model prevozov za starejše. Predstavljen bo model prevozov za starejše – Sopotnik, kateri se na območju Las Posavje že uspešno izvaja. Študijski obisk bo izveden pred izvedbo pilotnega modela.
 • Ogled dobre prakse v LAS Prlekija in Goričko po vzpostavljenih modelih pametnih rešitev, in sicer LAS Posavje prenos dobre prakse po vzpostavljenem modelu – prenos dobre prakse po vzpostavljenem pilotu na Goričkem – prevozi za starejše z e-avtomobilom, ki zagotavlja okoljsko trajnost) in predstavitev modela digitalne tehnologije na podeželju – LAS Prlekija

6 Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju

»Smart Villages« kot se jim pove v angleščini in »Pametne vasi« kot jih poimenujemo pri nas, dajejo poudarek na novih in obstoječih mrežah in storitvah ter novih in obstoječih teritorialnih strategijah za boljšo uporabo znanja v korist prebivalcem na podeželju. Predvsem z razvojem novih modelov, produktov, storitev dvigujemo kvaliteto podeželskega življenja ter s tem temu prebivalstvu omogočamo nove priložnosti ter jim prikažemo obstoječe možnosti. Dodatno znanje jim bomo nudili v okviru različni usposabljanj.

Usposabljanja LAS Obsotelje in Kozjansko

 • Usposabljanje za hišnega mojstra prostovoljca (popravi sam), 5x2uri, predvidoma 10 oseb,
 • Usposabljanje za animatorja/oskrbovalca, ki bo lahko izvajalec modela Druženje na vasi.
 • Ureditev in nakup opreme za brezplačno in javno dostopno popravljalnico v Centru ponovne uporabe v Tuncovcu (Rogaška Slatina).

7 Promocijske aktivnosti

Promocijske aktivnosti so razdeljene na dva dela, prvi del je promocija in komunikacija s ciljno publiko in drugi del promocija in komunikacija s širšo javnostjo. Za oba dela bo v začetku operacije pripravljena komunikacijska strategija, ki bo projektnim partnerjem služila kot smernica za izvajanje te aktivnosti.

LAS Obsotelje in Kozjansko bo izdelal 2 promocijska filma, eden bo namenjen predstavitvi koncepta pametnih vasi, drugi promociji v operaciji opremljene popravljalnice.

Dostop do kratkih filmov LAS Obsotelje in Kozjansko: PROSTO DOSTOPNA POPRAVLJALNICA in MODUL DRUŽENJE NA VASI.

8 Skupna evalvacija projekta

Za kvalitetno izvajanje projekta bomo izvajali vmesno evalvacijo in končno evalvacijo (skupni sestanki projektne skupine) na ravni celotne operacije, kar bo omogočilo kvalitetno izvedbo predvidenih aktivnosti.

SKUPNA EVALVACIJA PAMETNIH REŠITEV NA PODEŽELJU (EVALVACIJE VSEH 5 MODELOV) se nahaja TUKAJ.

SPLOŠNI CILJI PROJEKTA SODELOVANJA: Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri.

SKUPNI REZULTATI PROJEKTA:

 • Izdelana skupna Analiza obstoječih kapacitet na vasi za starejše in demografske projekcije staranja slovenskega prebivalstva (dokument)
 • Oblikovanih in izdelanih 5 pilotnih modelov (M1: Trajnostna mobilnost na podeželju, M2: Pametna srebrna vas – PSV, M3: Digitalna tehnologija na podeželju, M4: Povezovanje podeželskih ponudnikov, M5: Druženje na vasi) ter 1 koncept rešitev, t. i. Model pametnih vasi za jutri (Vsak LAS oblikuje en model, vseh pet modelov se združi v skupen dokument = Model Pametnih vasi za jutri)-
 • Izvedenii pilotni modeli oz. programi na podeželju (vsak LAS izvaja svoje programe)
 • izvedeni ogledi, prenos in implementacija dobrih praks v območja LAS: 2 študijska obiska: en obisk v LAS Posavje, en obisk v LAS Prlekija, LAS Goričko, LAS PDL
 • Izvedena usposabljanja za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju (vsak LAS izvaja svoja usposabljanja)
 • Izvedena evalvacija projekta (vmesna in končna) – skupen dokument
 • Izdelan promocijski material in izvedene promocijske aktivnosti (aktivnost porazdeljena med LAS; vsak LAS izdela določen material – izdelan logotip projekta, zgibanka s predstvaitvijo projekta, igra spomin, puzzzle…)

Dostop do skupnega Filma projekta Pametne vasi za jutri: .

 

 

Skip to content