Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Category: SPOT

Povračilo nadomestila za karanteno ali višjo silo po šestem interventnem zakonu

Od 2. decembra, je na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, na portalu za delodajalce na voljo nova vloga za povračilo nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE). V 6. interventnem zakonu (PKP6), ki velja od 28. novembra, višja sila zajema obveznost varstva otrok, ustavitev javnega prevoza in zaprtje državnih mej.

Delodajalci lahko uveljavljate celotno povračilo izplačanih nadomestil plače:

 • za zaposlene, ki zaradi karantene na domu ne morejo opravljati dela, če izjavite, da zanje ne morete organizirati dela na domu,
 • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga obveznega varstva otrok (kot posledica karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, osnovne šole do 5. razreda ali socialnovarstvene storitve),
 • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga nezmožnosti prihoda na delo (ustavitve javnega prevoza, zaprtja mej s sosednjimi državami).

Pravico do povračila uveljavljate z vlogo, ki jo oddate elektronsko na portalu za delodajalce na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Predložite jo v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi karantene na domu ali višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja). Vlogo za povračilo pri vseh vrstah karantene na domu v navedenem roku lahko oddate najkasneje do 31. 12. 2020.

Če uveljavljate pravico do povračila za obdobje pred začetkom veljavnosti novega zakona (ZIUOPDVE), morate vlogo oddati v 8 dneh od začetka veljavnosti zakona, torej najkasneje do 7. 12. 2020. Povračilo nadomestila zaradi karantene lahko uveljavljate od 1. 10. 2020, zaradi višje sile od 1. 9. 2020.

Pri karanteni na domu vlogi priložite kopijo potrdila o napotitvi v karanteno in izjavo, da za zaposlenega ni možno organizirati dela na domu.

Pri karanteni zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo iz države na rdečem seznamu vlogi priložite izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. Mednje sodijo:

 • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • smrt staršev, zakonca ali zunajzakonskega partnerja starša ali posvojitelja,
 • rojstva otroka ali vabilo na sodišče.

Kadar zaposleni ne more opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja), vlogi priložite izjavo zaposlenega o obstoju okoliščin za nastanek višje sile.

Pri napotitvi v karanteno na domu lahko zaposleni prejema nadomestilo plače iz tega razloga le za obdobje, za katero je bil v karanteni na domu. Tudi pri nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile lahko zaposleni prejema nadomestilo plače le za obdobje, za katero veljajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo njegovo odsotnost.

Povračilo zaradi odrejene karantene ali višje sile lahko uveljavljate vsi delodajalci v Sloveniji, razen:

 • neposrednih ali posrednih uporabnikov proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
 • tistih, ki opravljate finančno ali zavarovalniško dejavnost v okviru skupine K po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) in ste imeli 13. 3. 2020 več kot 10 zaposlenih,
 • tujih diplomatskih predstavništev in konzulatov, mednarodnih organizacij, njihovih predstavništev ter institucij, organov in agencij EU v Sloveniji.

 

 

Vir: Zavod RS Za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/

Preberi več

Delno kritje fiksnih stroškov

Pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do 1. septembra 2020, lahko v primeru zmanjšanja obsega poslovanja zaradi posledic epidemije COVID-19 ali dejavnosti ne morejo opravljati, zaprosijo za pomoč v obliki delnega kritja fiksnih stroškov za obdobje zadnjega četrtletja 2020, če so prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30 % glede na enako obdobje leta 2019.

Kdo bo upravičenec do pomoči?

Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve ZIUOPDVE (28.11.2020):

 • vsaj enega zaposlenega,
 • samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 • gospodarska družba družbenika ali delničarja  oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja,
  ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70 %, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Upravičenec do pomoči tudi ni podjetje, ki je bilo na dan 31.12.2019 v težavah, skladno opredelitvijo v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

Upravičenec mora tudi zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Kakšna je višina pomoči?

Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, potem:

 • Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30 % do vključno 70 % pripada 0,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju  oziroma
  1,8 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.
 • Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70 % pripada 1,2 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 3,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. 12. 2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020.

Finančna uprava RS bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 in to v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra), za katerega bo upravičenec uveljavljal pomoč.

Sporočilo za javnost s strani FURS-a se nahaja s klikom na povezavo: Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

Preberi več

Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP6)

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma PKP6 je začel veljati 28. novembra 2020.

PKP6 podaljšuje naslednje ukrepe:

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021

S PKP6 podaljšujejo ukrep subvencioniranega delovnega časa do 30. junija 2021. Na ta način že s sprejemom novega PKP6 določajo, do kdaj bo veljal ukrep, ter na ta način odpravljajo negotovost v gospodarstvu.

Nadomestila plače za čas čakanja na delo doma 

Predlog PKP6 podaljšuje nadomestilo plače za čas čakanja na delo do 31. 1. 2021. Hkrati zvišuje višino povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma za vloge od meseca novembra 2020 dalje.

Predlog so dopolnili tako, da 100 % nadomestilo plače prejmejo vsa podjetja, ki še niso in tudi ne bodo presegla 800.000 evrov državnih pomoči, vsa ostala so upravičena do 80 % povračila s strani države. Delodajalec se bom sam odločil, v kakšni višini bo zahteval povračilo, podlaga pa bo njegova izjava, s katero bo izjavil, da iz naslova državnih pomoči še ni prejel 800.000 evrov. Ukrep bo veljal od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021.

Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev

Omogoči se nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov, da se v kar največji meri omilijo negativne posledice druge epidemije COVID-19 na gospodarstvo in še nekatere kategorije kreditojemalcev. Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil je podaljšan za 12 mesecev, tudi tistih pri javnih skladih (30. 6. 2021) in pri MGRT za podjetja v težavah (1 leto po preklicu epidemije).

Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 1. 2021. Kreditojemalec iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 12. 2020.

Finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka

Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o kmetijstvu-1, ki ima zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, je upravičen do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 30 % izpad dohodka.

Oprostitev plačila vrtca, če ga otrok ne obiskuje

Starši, katerih otroci od 26. oktobra 2020, zaradi ukrepa vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah ter visokošolskih zavodih ne obiskujejo vrtca, so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila.

Nadomestilo izpada plačil javnim in zasebnim vrtcem s koncesijo 

Javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo izpad plačil staršev krije državni proračun. Izpad plačil staršev se prizna za čas trajanja ukrepa o prepovedi zbiranja, za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Kritje izpada prihodkov socialnovarstvenim zavodom zaradi nezasedenih kapacitet in najema dodatnih prostorov 

Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva krije izpad prihodkov v višini cene oskrbe I v standardni dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19.

Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva krije izpad prihodkov v višini cene za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij, ki je najnižja med vsemi oblikovanimi cenami za kategorije oskrbe institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami, za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19.

PKP6 uvaja nekatere nove ukrepe:

Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem

Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020. Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred prvim septembrom 2020, in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 30 odstotkov.

Znesek, do katerega bodo podjetja upravičena, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 30 – 70 %, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista, ki jim bo promet padel za več kot 70 %, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje.

Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000 evrov na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal. Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih lahko prejmejo podjetja, in sicer do 3 milijone evrov oziroma do 800.000 evrov za tista podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019.

Upravičenci bodo na Finančno upravo predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v mesecu dobili izplačilo.

Omogočanje zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije

Delodajalec lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj za obdobje do 31. 8. 2021.

Pogodba o zaposlitvi se tako lahko sklene tudi s strokovnim delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javno veljavnih programov.

 Poenostavljene postopke prijave dela na domu za lažje organiziranje dela med razglašeno epidemijo

Vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (IRSD) v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom dela delavca na domu, se poenostavlja. Delodajalci bodo zahtevano vsebino vnesli v obrazec, ki ga bo IRSD objavil na spletni strani. Delodajalci bodo lahko obrazec vlagali elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT), ki ga upravlja MJU.

Poenostavljeno oddajanje vlog za socialne transferje in druge pravice iz javnih sredstev

Zaradi narave pravic iz javnih sredstev in pravic mora biti v času razglašene epidemije odločanje o le-teh čim hitrejše, zato je treba omogočiti čim bolj enostavno oddajo vloge. S predlogom PKP6 se predlaga, da se vloge v času razglašene epidemije lahko vložijo tudi po elektronski pošti, z ali brez elektronskega podpisa ali s fizičnim podpisom in skeniranjem.

Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika

Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika oziroma generirano izdajanje potrdil NIJZ za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva oseb, ki ostanejo v karanteni na domu zaradi tvegane stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, v primeru, ko je epidemiološka situacija v državi takšna, da se dnevno število okuženih tako poveča, da NIJZ ne more več opravljati epidemiološke preiskave (ne more poiskati vseh visoko tveganih stikov in jih napotiti v karanteno na domu).

Dodatke za delo v sivi in rdeči coni (30 % osnove plače) ne glede na razglasitev epidemije

Dodatek za delo v sivi in rdeči coni (30 % osnove plače) velja ne glede na razglašeno karanteno. Na ta način se zaposlene dodatno nagradi za delo v rdeči in sivi coni, neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja osebam dodatek v višini do 65 odstotkov.

Oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost

PKP6 ureja področje najemnin, in sicer se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

Preberi več

Javni razpis MIKROKREDITI 2020, 2021 (P7-2 2020 COVID)

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. 

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez stroškov odobravanja in vodenja, nižjih zavarovalnih zahtevah.

UPRAVIČENCI: Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo, ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja, je na njegovo poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID19, ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas, ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev.

POGOJI KREDITA

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. 

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del).

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja. 

UPRAVIČENI STROŠKI: Med upravičene stroške se upoštevajo:

 1. naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 2. naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 3. stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. stroški storitev,
 5. stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 6. zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.

Roki za oddajo vlog:

 • v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10., 06. 11.
 • v letu 2021: 05. 01., 25. 02., 08. 04., 27. 05., 09. 09., 28. 10. in 07. 12.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 42 in (02) 234 12 64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Preberi več

Vabilo na delavnico »CANVA – sami oblikujte privlačne grafične rešitve za svoje podjetje«,

Razvojna agencija Sotla, v okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska, vabi na delavnico z naslovom:

»CANVA – sami oblikujte privlačne grafične rešitve za svoje podjetje«,

ki bo v sredo, 16. septembra 2020 ob 13. uri,

v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Vrelec d.o.o., Prvomajska 35, Rogaška Slatina.

Na delavnici se boste seznanili z uporabo brezplačnega spletnega orodja za oblikovanje grafičnih rešitev »Canva«, ki omogoča kreiranje z več sto profesionalno oblikovanimi postavitvami. Z orodjem »Canva« je preprosto oblikovati vabila, letake, brošure, darilne bone, vizitke, logotipe, enostavne video vsebine, gradiva za objavo na Facebook-u ter Instagram-u in še mnogo več. Primerno je tako za posameznike, za občasno domačo uporabo, kot tudi za podjetja, ki dnevno potrebujejo nove in lepo oblikovane vizualne kreacije.

Na delavnici potrebujete: prenosni računalnik.

Delavnica je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajala bo 4 pedagoške ure in je za udeležence brezplačna. Organizira jo Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska.

Izvajalka: Katja Šket, arhitektka in profesorica likovne umetnosti, ambasadorka vizualnega izražanja, kreativna direktorica oblikovalskega studia, izvaja svetovanja, delavnice in predavanja s področja kreativnih oblikovalskih pristopov.

Prijava: Vse zainteresirane vabimo, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov rasotla.spot@siol.net. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, Metka Kovačič (telefon 041/724-110, e-naslov:rasotla.spot@siol.net).

Vabljeni, da se nam pridružite!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Letošnje leto je zaznamovala epidemija novega virusa COVID – 19, ki je ustavila življenje ljudi in poslovanje podjetij za nekaj časa. Predvsem MSP-ji so tisti, ki so doživeli največje izgube prihodkov, in bodo sedaj potrebovali kar nekaj časa, da bodo lahko nazaj polno zaživeli. Za uspešno okrevanje bodo seveda morali upoštevati vse ukrepe, ki jih je potrebno izvajati za preprečevanje širitve tega novega virusa. Država razume njihovo stisko, zato jim je priskočila na pomoč z kar nekaj novimi razpisi, s katerimi si MSP-ji lahko deloma nadomestijo izgube.

Kateri razpisi so MSP-jem na voljo, so predstavljeni v priloženem dokumentu.

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Vabljeni na spletni seminar “Kako preko razpisov priti do sredstev”

SPOT svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

KAKO PREKO RAZPISOV PRITI DO SREDSTEV,  

 ki bo v petek, 19. junija 2020, ob 10. uri.

Predstavili bomo aktualno stanje razpisov za podjetnike in odgovorili na vprašanje kako preko razpisov priti do finančnih sredstev. Prejeli boste tudi informacije o novostih, spremembah in pričakovanjih na področju nepovratnih sredstev ter ugodnih kreditov.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 2 pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, v sodelovanju z MPI Vrelec d.o.o.

Izvajalec seminarja bo podjetje TIKO PRO d.o.o., ki je specializirano za pomoč podjetjem pri črpanju nepovratnih sredstev v Sloveniji in EU. Z nami bosta ga. Martina Anderlič, direktorica in ga. Ana Kovačič, vodja prodaje in marketinga.

Potek spletnega seminarja

Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 10.00 in 11.30.

Število mest je omejeno.

Za udeležbo na spletnem seminarju morate posredovati svoj e-naslov, s katerim boste vstopali v program za sodelovanje v spletnem seminarju. Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste prejeli na vaš elektronski naslov ob potrjeni prijavi oziroma pred izvedbo spletnega seminarja.

Predlagamo, da nam že ob prijavi pošljete vaša morebitna vprašanja, saj bomo tako lahko zagotovili sprotne odgovore predavateljev spletnega seminarja.

 Na spletni seminar se je potrebno prijaviti s prijavnico (priloga), ki jo izpolnjeno pošljite na elektronski naslov: rasotla.spot@siol.net. Prijave zbiramo do srede, 17. 6. 2020, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vabljeni, da se nam pridružite.

 

Prijavnica: Prijavnica na spletni seminar Kako preko razpisov priti do sredstev

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Udeleženke ABC podjetništva lahko dobijo 3.000 EUR spodbude Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo

Namen natečaja je nagraditi najboljših petintrideset predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2019 in 2020 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Udeleženke ABC podjetništva se lahko prijavijo na javni natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model podjetnic začetnic, ki ga je objavil SPIRIT Slovenija. V okviru javnega natečaja bo 70 podjetnic z najbolje ocenjenimi vlogami prejelo brezplačno mentorsko pomoč za pripravo ustrezne predstavitve svojega poslovnega modela. Na oktobrskem poslovnem dogodku bodo v obliki kratkih predstavitev (pitchev) predstavile svoj poslovni model, najboljših 35 pa bo prejelo finančno spodbudo za uspešnejši začetek samostojne poslovne poti. Sredstva preko SPIRIT Slovenija zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Rok za prijavo je 15. junij 2020, do 12. ure.

Več informacij najdete na https://www.spiritslovenia.si/novica/1347
Povezava na javni natečaj https://www.podjetniski-portal.si/moj-spletni-prirocnik/33401-natecaj-za-podelitev-financnih-spodbud-za-najboljsi-poslovni-model-in-njegovo-predstavitev-podjetnic-zacetnic-2020

Preberi več

Vabljeni na 3-dnevno usposabljanje: »DIGITALNI MARKETING – REŠITEV ZA PREBOJ IZ NEGOTOVIH ČASOV«

PRIJAVA NI VEČ MOGOČA, SAJ SMO ZAPOLNILI VSA PROSTA MESTA. 

Vabljeni na 3-dnevno usposabljanje:
»DIGITALNI MARKETING – REŠITEV ZA PREBOJ IZ NEGOTOVIH ČASOV«,
ki bo v torek, 9. 6. 2020, sredo, 10. 6. 2020 in ponedeljek, 15. 6. 2020 med 14.00 in 16.30,
v spodnji dvorani Kulturnega doma Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 20, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Vsebina usposabljanja:

 • Kako lahko digitalni marketing pomaga pospeševati prodajo in graditi blagovno znamko v času negotovih razmer.
 • Kako iz globalnega oglaševanja presedlati na lokalno oglaševanje.
 • Katera so najprimernejša orodja za lokalno oglaševanje.
 • Kako pridobiti več lokalnih kupcev z orodji (Google maps, Google My Business, Facebook in Instagram orodjem).
 • Ureditev in optimizacija podatkov na Google zemljevidu in Google My Business.
 • Izdelava učinkovitih oglasov na Facebook in Instagram platformi.

Na usposabljanju potrebujete: prenosni računalnik.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, obvezna je redna prisotnost.

Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in OOZ Šentjur.

Izvajalec: ga. Tanja Fric, dipl. ekon., strokovnjakinja za digitalni marketing, izdelavo spletnih strani in predavateljica s področja računalništva.

Prijava: Vse zainteresirane vabimo, da svojo udeležbo potrdite na e-naslovu rasotla.spot@siol.net. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, Metka Kovačič (telefon 041/724-110, e-naslov: rasotla.spot@siol.net).

 

Vljudno vabljeni.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Pregled ukrepov tretjega protikoronskega paketa

Predlog tretjega protikoronskega zakona naj bi stopil v veljavo 1. junija 2020, je vreden eno milijardo evrov, predvideva sledeče:

 1. Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa

UKREP: Povračilo nadomestila plače za preostali del delovnega časa do polnega delovnega časa, za katerega je delavcu odrejeno čakanje na delo, v deležu od pet do 20 ur tedensko.

UPRAVIČENCI: Delodajalec, ki je pravna ali fizična oseba, ustanovljena pred 13. marcem 2020, ki po lastni oceni najmanj 10 % zaposlenih mesečno ne more zagotavljati najmanj 90 % dela. Izjema so neposredni ali posredni uporabniki proračuna države oz. občin z več kot 50 % deležem prihodkov iz javnih virov.

ZAHTEVA: Delodajalec v času prejemanja subvencije in še mesec dni po tem ne sme začeti postopka odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga delavcem, ki jim je odredil delo s skrajšanim delovnim časom in prav tako ne večjemu številu delavcev.

VELJAVNOST: Od 1. junija 2020 do 31. decembra 2020.

 1. Delno povračilo nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo

UKREP: Povračilo nadomestila plače v višini 80 % zakonsko določenega zneska za primer začasnega čakanja na delo, vendar ne v višjem znesku od najvišjega zneska denarnega nadomestila za primer brezposelnosti.

UPRAVIČENCI: Delodajalci z glavno dejavnostjo na področju turizma in gostinstva ter nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Zakon našteva: dejavnosti hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje, dejavnost avtokampov in taborov, dejavnost restavracij in druge strežbe jedi, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti, organiziranje razstav, sejmov in srečanj, spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje, obratovanje objektov za kulturne prireditve, dejavnost igralnic ter medkrajevni in drug cestni potniški promet.

POGOJ: Padec prihodkov v letu 2020 zaradi epidemije za več kot 10 % glede na leto 2019. V primeru, da niso poslovali v celem letu, se upoštevajo povprečni mesečni prihodki.

VELJAVNOST: Do 30. junija 2020.

 1. Turistični boni

UKREP: Povračilo stroška nastanitve oz. nastanitve z zajtrkom, plačanih s turističnimi boni, ki jih država izda osebam s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 13. marec 2020 (rojeni do vključno leta 2002 prejmejo bon v višini 200 evrov, mlajši pa 50 evrov).

UPRAVIČENCI: Turistični ponudniki iz dejavnosti hotelov in drugih podobnih nastanitvenih obratov, dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje ter dejavnosti avtokampov in taborov.

VELJAVNOST: Do 31. decembra 2020.

 1. Dodatne finančne spodbude za podjetja

UKREP: Državne pomoči v obliki nepovratnih in povratnih sredstev za sofinanciranje izpada prihodka v turizmu in gostinstvu, za zagotovitev podpore predelovalni dejavnosti na obmejnih problemskih področjih, za zagotovitev digitalizacije in digitalne transformacije podjetij ter za razvojne projekte.

UPRAVIČENCI: Mikro, mala in srednje velika podjetja ter velika podjetja, ki se soočajo z negativnimi posledicami epidemije.

 1. Manj strogi pogoji pri državnih spodbudah za spodbujanje investicij

UKREP: Vrednost investicije, za katero se dodeli spodbuda, tako kot v veljavnem zakonu za spodbujanje investicij ostaja milijon evrov v predelovalni dejavnosti ter pol milijona evrov v storitveni in razvojno-raziskovalni dejavnosti, se pa znižuje zahtevano število delovnih mest, ki ga mora investicija ustvariti v treh letih po zaključku. Poleg tega se znižuje vrednost investicije s statusom bistvenega prispevka k razvoju slovenskega gospodarstva, in sicer na 12, tri oz. dva milijona evrov.

UPRAVIČENCI: Investitorji v Sloveniji.

VELJAVNOST: Do 30. junija 2021.

 1. Različne oblike pomoči gospodarskim subjektom in drugim upravičencem na več področjih.
 2. Ukrep finančnega inženiringa za namen financiranja gospodarskih subjektov na področju cestnih prevozov, za katerega država v letu 2020 nameni 10 milijonov evrov, SID banka pa 25 milijonov evrov.
 3. Finančna pomoč upravljavcem žičniških naprav v višini od 1.000 evrov za vlečnice z nizko vodeno vrvjo do 12.200 evrov za nihalne žičnice in vzpenjače.
 4. Ne glede na določbe zakona o javnih naročilih se lahko veljavne pogodbe ali veljavni okvirni sporazumi za izvajanje posebnih linijskih prevozov, ki se v času razglašene epidemije niso mogli izvajati oz. so se izvajali bistveno oteženo, brez javnega razpisa podaljšajo do 1. septembra 2021.
 5. Rastlinjaki za pridelavo hrane se lahko do konca leta 2020 postavijo na vseh kmetijskih zemljiščih z boniteto pod 35. Pobude za izkoriščanje geotermalne vode za namene uporabe v rastlinjakih se obravnavajo prednostno.
 6. Možnost podaljšanja dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu ali gozdarstvu za tujce za največ 150 dni.
 7. Odpis nadomestila za stavbno pravico in znižanje cen zakupnin kmetijskih zemljišč v upravljanju Sklada kmetijskih in gozdnih zemljišč do konca leta 2020. Sklad lahko v brezplačni zakup za dobo 10 let odda kmetijska zemljišče v zaraščanju, drevesa in grmičevje ali kmetijsko zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem.
 8. Kritje stroška socialno-varstvene storitve pomoč družini na domu, ki se zaradi epidemije ne izvede, v višini 80 odstotkov. Krizni dodatek za zasebne izvajalce te storitve. Kritje stroška oskrbnine uporabnikom institucionalnega varstva, ki so bili iz razloga epidemije premeščeni v domačo oskrbo.
 9. Zvišanje subvencije plače za zaposlene invalide za 10 odstotkov minimalne plače.
 10. Izdaja vrednotnic v vrednosti vstopnice organizatorjem športnih prireditev, ki teh zaradi epidemije ne morejo izvesti.
 11. Izplačilo dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve pripadnikom civilne zaščite in drugim sodelujočim pri opravljanju nalog za zajezitev epidemije v višini 30 evrov dnevno.
 12. Oprostitev plačila vrtca za otroke, ki od 18. maja do 30. junija ne bodo obiskovali vrtca.
 13. Delno povračilo sredstev zdravstvenim, socialno-varstvenim in vzgojno-izobraževalnim zavodom, ki v času epidemije niso mogli izvajati dejavnosti.

 

 

Vir in informacije: Podjetniški portal

 

Preberi več
Skip to content