Vabilo na spletni seminar “Priprava računovodskih in davčnih izkazov za leto 2020”

SPOT svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

»PRIPRAVA RAČUNOVODSKIH IN DAVČNIH IZKAZOV ZA LETO 2020«,

 ki bo v torek, 2. februarja 2021, ob 10. uri.

Davčni zavezanci so dolžni sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oz. letno poročila skladno z veljavno zakonodajo. Na delavnici boste dobili napotke in priporočila za pripravo računovodskega in davčnega obračuna, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2020.

Vsebina spletnega seminarja:

 • ključni poudarki za sestavljanje računovodskih izkazov po ZGD-1 in SRS,
 • poročanje AJPES,
 • objava letnih poročil,
 • aktualne spremembe SRS,
 • ključni poudarki za pripravo davčnega obračuna za 2020 z aktualnimi novostmi,
 • davčna obravnava posameznih vrst prihodkov in odhodkov,
 • uveljavljanje davčnih olajšav,
 • poslovanje s povezanimi osebami,
 • vpliv ukrepov COVID na izkazano davčno osnovo.

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 3 pedagoške ure in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah.

Izvajalec: Deloitte Slovenija – Nina Žefran in Ajda Žitnik. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi storitve revizije, davčnega, pravnega, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj.

 Potek spletnega seminarja

Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 10.00 in 12.30.

Število mest je omejeno.

Za udeležbo na spletnem seminarju morate posredovati svoj e-mail naslov, s katerim boste vstopali v program za sodelovanje v spletnem seminarju. Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste prejeli na vaš elektronski naslov ob potrjeni prijavi oziroma pred izvedbo spletnega seminarja.

Predlagamo, da nam že ob prijavi pošljete vaša morebitna vprašanja, saj bomo tako lahko zagotovili sprotne odgovore predavateljev spletnega seminarja.

 Na spletni seminar se je potrebno prijaviti s prijavnico (v prilogi), ki jo izpolnjeno pošljite na elektronski naslov: rasotla.spot@siol.net.  Prijave zbiramo do  petka, 29. 01. 2021, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vljudno vabljeni!

 

Prijavnica na spletni seminar Priprava računovodskih in davčnih izkazov za leto 2020

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina v letu 2021

Občina Rogaška Slatina tudi letos namenja finančna sredstva iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina.

Za sredstva lahko zaprosijo:

 • majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogaška Slatina,
 • fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Rogaška Slatina in so državljani Republike Slovenije.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva (2) meseca pred zaposlitvijo in ima sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina,
 • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva (2) meseca pred zaposlitvijo, ima stalno prebivališče v občini Rogaška Slatina in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest in je bila zaposlitev sklenjena v tekočem koledarskem letu.

Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je novo zaposlena oseba državljan Republike Slovenije,
 • da je novo zaposlena oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje – Urad za delo Šmarje pri Jelšah najmanj dva (2) meseca pred dnem zaposlitve,
 • da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
 • da ima gospodarski subjekt sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina ter na novo zaposluje osebo s stalnim bivališčem na območju občine Rogaška Slatina,
 • da je zaposlitev sklenjena za nedoločen čas,
 • da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
 • da skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila «de minimis« ne sme preseči 200.000,00 € v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 €).

Upravičenci lahko pridobijo 1.700,00 € za vsako novo zaposleno osebo za nedoločen čas.

Enemu upravičencu (delodajalcu) se v tekočem letu lahko dodeli subvencija za največ dve (2) novi zaposlitvi. Pri dodeljevanju subvencij se upošteva pravilo »de minimis«.

Rok za prijavo je najkasneje do 31. 10. 2021 oz. do porabe namenskih sredstev.

Dodatne informacije o razpisnih pogojih so na voljo na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Valerija Šket na telefonski številki 03/81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija

Preberi več

Spodbude za zelena delovna mesta

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravil javno povabilo za spodbujanje zaposlovanja na zelenih delovnih mestih.

Javno povabilo bo Zavod objavil na svoji spletni strani in bo predvidoma odprto od 20. 1. do 30. 6. 2021 oziroma do porabe sredstev. Sredstva v višini 1,5 milijona EUR je zagotovilo Ministrstvo za okolje in prostor iz Sklada za podnebne spremembe.

Zelena delovna mesta so pomemben vidik trajnostnega razvoja, saj lahko prispevajo k ciljem na področju podnebnih sprememb, ohranjanja narave in okolja ter posredno k aktivaciji brezposelnih oseb. S spodbudami želimo prispevati k ozelenitvi gospodarstva, okrepitvi prizadevanja za učinkovitejšo rabo energije in virov ter k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov.

Delodajalci, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega povabila, bodo za zaposlitev brezposelne osebe na zelenem delovnem mestu za nedoločen čas, prejemali  mesečno subvencijo v višini 340,00 evrov, ki se bo izplačevala največ 24 mesecev.

Kaj spada k zelenim delovnim mestom?

Merila v javnem povabilu upoštevajo več različnih področij, ki oblikujejo široko definicijo zelenega delovnega mesta. Upoštevani bodo poklici in dejavnost delodajalca, ki so kategorizirani glede na prispevek k trajnostnim praksam oziroma so opredeljeni glede na »odtenek zelenosti«. Dodaten prispevek bo delodajalec lahko izkazal s pridobljenimi standardi in certifikati (na primer ISO 14 001, EMAS), med merili pa se bodo presojali tudi proizvodi in storitve delodajalca ter aktivnosti, ki so v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji.

Pogoji za delodajalce bodo natančno opredeljeni v javnem povabilu.

Zaposlovanje na zelenih delovnih mestih bo povečalo človeške potenciale v procesih prehoda v nizkoogljično družbo. S subvencijami želimo okrepiti kadrovske moči v zelenem gospodarstvu, varovanju okolja in narave ter drugih trajnostnih aktivnostih.

Za dodatna pojasnila glede javnega povabila spremljajte spletne strani Zavoda RS za zaposlovanje.

Preberi več

Javni razpis – »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2021«

Predmet razpisa je izbor najboljših 50 poslovnih modelov podjetnic začetnic, ki so svoje podjetje registrirale v letu 2020 in 2021 in še niso sodelovale na enakem razpisu v letu 2020.

Namen razpisa je nagraditi najboljših 50 predstavljenih poslovnih modelov podjetnic začetnic v letu 2020 in 2021 ter jih spodbujati pri vzpostavljanju lastnega podjetja.

Cilj razpisa bomo dosegli z naslednjimi rezultati:

 • ustanovitev in uspešen zagon najmanj 50 novih podjetij, ki jih vodijo ženske;
 • stabilnejši začetek poslovne poti za nagrajene podjetnice začetnice;
 • povečanje inovativnosti in tržne usmerjenosti poslovnih modelov.

Ciljne skupine/upravičenci – upravičene prejemnice so podjetnice začetnice, ki so v letu 2020 in 2021 registrirale svoje podjetje (d.o.o. ali s.p.) in so uspešno zaključile celotno usposabljanje ABC podjetništva (vsi moduli), ki ga bo v letu 2021 organiziralo pet točk SPOT Svetovanje (SPOT Svetovanje Osrednjeslovenska, SPOT Svetovanje Goriška, SPOT Svetovanje Podravje, SPOT Svetovanje Gorenjska, SPOT Svetovanje Savinjska) ter so se s svojo predstavitvijo poslovnega modela uvrstile med prvih 50 najbolje ocenjenih.

Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 150.000 EUR. SPIRIT Slovenija bo prejemnicam zagotovil izplačilo denarne spodbude v višini 3.000,00 EUR bruto.

Prejeta sredstva predstavljajo pomoč »de minimis«.

Razpis bo odprt do vključno 31. 5. 2021 do 14.00 ure.

Razpoložljivost dokumentacije – razpisna dokumentacija je na voljo na tej povezavi:

www.spiritslovenia.si/javni-razpisi-in-narocila.

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k dokumentaciji so prijaviteljicam dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: podjetnice@spiritslovenia.si.

 

Preberi več

Anketa o prestrukturiranju v malih in srednje velikih podjetjih

Slovenski podjetniški sklad izvaja anketo o prestrukturiranju v malih in srednje velikih podjetjih. Ker je o podrobnostih prestrukturiranja v malih in srednje velikih podjetjih (MSP) in njegovih rezultatih malo znanega, želijo proučiti značilnosti in učinke različnih oblik prestrukturiranja slovenskih MSP (npr. notranje prestrukturiranje, (izogibanje) stečaju/zaprtju, preselitev, zunanje izvajanje, premestitev/delokalizacija, združitve in prevzemi, širitev poslovanja – kamor se uvršča tudi notranje izvajanje in internacionalizacija, digitalizacija poslovanja ipd.).

Da bi dobili pravo sliko o dejanskem stanju, je stališče podjetnikov ključnega pomena, zato vas vljudno prosimo, da si vzamete nekaj minut časa in v anketi odgovorite na zastavljena vprašanja o že izvedenem prestrukturiranju vašega podjetja oziroma o morebitnem prestrukturiranju po pandemiji covid-19.

Izpolnjevanje ankete je povsem anonimno, traja 10-12 minut, rezultati pa bodo analizirani le na celotnem vzorcu v okviru raziskave Slovenski podjetniški observatorij, ki jo izvaja Inštitut za podjetništvo in management malih podjetij, na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru.

Povezava do spletne ankete: https://www.1ka.si/a/313726

Anketa bo aktivna do 22. januarja 2021

Preberi več

Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT razdelila dodatnih 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi. Javni poziv je objavljen na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Prijavitelji, ki so maske že prejeli na podlagi prvega javnega povabila samozaposlenim in mikro podjetjem z 1 do 4 zaposlenimi z dne 4. 11. 2020, do mask po tem javnem povabilu niso upravičeni, razen če bo povpraševanje manjše od razpoložljivih mask.

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale preko spletne strani. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani www.ozs.si/ooz.

Poziv je odprt do 22. 1. 2021. Pod pogoji, določenimi v javnem pozivu, se ga lahko zapre prej ali pa podaljša.

Preberi več

Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021 s strani MGRT

Priprava programa pomoči gospodarstvu za leto 2021, posebna pozornost namenjena zagotavljanju likvidnosti podjetij

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo zajeten program razvojnih spodbud za leto 2021, ki vključujejo tako nepovratna, kot povratna sredstva, s katerimi bo prispevalo h gospodarskemu okrevanju po zaključku epidemije.

Med prioritetami sta zagotavljanje likvidnosti podjetjem in pomoč za njihov zeleni in digitalni prehod za višjo dodano vrednost. Celotna vrednost pomoči gospodarstvu skozi razvojne spodbude v letu 2021 bo znašala 660 milijonov evrov, od tega 248 milijonov evrov nepovratnih in 410 milijonov evrov povratnih sredstev. Poleg neposrednih ukrepov s strani ministrstva bodo podjetja lahko skozi program pridobila produkte pomoči še prek Slovenskega podjetniškega sklada, Slovenskega regionalnega razvojnega sklada, Javne agencije SPIRIT Slovenija, Slovenske turistične organizacije ter SID Banke.

Podatki o učinkih sedmih paketov protikorona ukrepov v prejšnjem letu sicer kažejo, da je slovensko gospodarstvo robustno in da je večji del podjetij ohranil kondicijo, ki jim bo omogočila hitro okrevanje. Pa vendar z zaskrbljenostjo spremljamo stanje in trende na področju malega in srednjega gospodarstva, še posebej na področju storitev. Kljub temu, da je Vlada Republike Slovenije z ukrepi uspela ohraniti večino delovnih mest, je zaskrbljujoč tudi trend rasti brezposelnosti.

V letošnjem letu bo za številna mala in srednja podjetja velik izziv zagotavljanje likvidnosti, zato je to ena od prioritet Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). Med drugim bo glede tega pomembno vlogo odigral Slovenski podjetniški sklad (SPS), ki svoje produkte predstavlja na svoji spletni strani in bo v letošnjem letu dodatno razširil svoj program pomoči. Za zagotavljanje likvidnosti mikro, malim in srednjim podjetjem bo SPS zagotavljal garancijo za zavarovanje bančnih kreditov ter subvencijo obrestne mere. Podjetja bodo lahko zaprosila za garancijo za posojila v višini 60 ali 80 % z ročnostjo do 10 let in moratorijem do 2 let, kar jim bo omogočilo lažje, hitrejše in cenejše pridobivanja bančnih kreditov.

Garancije za bančne kredite bodo namenjene tako za pridobivanje obratnih sredstev (plače, materialni stroški, stroški storitev, stroški zalog), kot za investicije v novo tehnološko opremo, nakup strojev, investicijam na področju čiste energije ter ostalim investicijam v  podjetništvu in obrtništvu, ki omogočajo uspešen nastop na trgu.

SPS bo zagotavljal posojila v zneskih od 5.000 evrov do 50.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva ter na ta način pomagal podjetjem zagotavljati likvidnost. Neposredni mikrokrediti SPS so namenjeni posebnim ciljnim skupinam, ki se soočajo s težavami pri pridobivanju finančnih sredstev na trgu. Njihova pridobitev je enostavna in hitra ter brez stroškov odobritve. Nizka obrestna mera, možnost moratorija in daljša ročnost so samo tri prednosti, ki so ključne za te ciljne skupine.

Prek SPS bodo tudi v letošnjem letu na voljo vavčerji – enostavne spodbude manjših vrednosti  v obliki nepovratnih sredstev do 9.999 EUR za različne poslovne storitve.

Z vsemi finančnimi in vsebinskimi spodbudami bo  SPS letos z 210 milijonov evrov podprl 5.200 malih in srednjih podjetij. Vložena sredstva bodo spodbudila za 352 milijonov evrov novih investicij.

Številne nove ukrepe za gospodarsko okrevanje bo v 2021 izvajala tudi javna agencija SPIRIT Slovenija. Dejavnostim v gostinstvu in turizmu bo predvidoma v prvem četrtletju letošnjega leta za zagotavljanje likvidnosti na voljo 36,2 milijonov evrov sredstev.

Podjetja bodo imela na voljo tudi podporo pri zelenem prehodu v krožno, nizkoogljično in podnebno odporno gospodarstvo. Prek javnega razpisa bo na voljo 5,0 milijonov evrov iz sredstev Podnebnega sklada, predvidoma v prvem četrtletju. Poleg tega bo sofinancirano delovanje poslovnih klubov v tujini, kjer bo na voljo pol milijona evrov, predvidoma v prvem četrtletju.

Vavčer za raziskovalce iz sredstev pomoči za okrevanje Evropska sredstva – REACT EU se bo začel izvajati s 7,0 milijonov evrov, čemur bodo sledili drugi ukrepi iz REACT EU, ki bodo naknadno določeni.

Sicer pa so podjetjem na voljo obstoječi ukrepi agencije z novimi odpiranji v letu 2021:

 • Javni razpis za sofinanciranje individualnih nastopov podjetijna mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022, roka za oddajo vlog 14. 5. 2021 in 3. 9. 2021, na voljo 900.000 evrov.
 • Javni razpis »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov«, rok za oddajo vlog 30. 9. 2021, na voljo 1,1 milijonov evrov.
 • Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022»E-POSLOVANJE 2019-2022, rok za oddajo vlog, 1.10.2021, na voljo 2,3 milijonov evrov.
 • Javni razpis »Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti«, roka za oddajo vlog 5.6.2020 in 10.11.2020, na voljo 2,5 milijonov evrov.

 

Vir: MGRT

Preberi več

Ugodni mikrokrediti tudi v letu 2021 za podjetja v obmejnih problemskih območjih

Slovenski podjetniški sklad bo z ZELO UGODNIMI MIKROKREDITI tudi v letu 2021 krepil razvojni zaostanek podjetij v obmejnih problemskih območjih

Podjetja, ki so locirana na enem izmed OBMEJNIH problemskih območij imajo možnost preko Slovenskega podjetniškega sklada, v okviru razpisa P7R 2020 – Mikrokrediti za obmejna problemska območja v Republiki Sloveniji tudi v letu 2021 dostopati do zelo ugodnega mikrokredita v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR pod izredno ugodnimi pogoji.

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je dne 31.12.2020 v Uradnem listu RS št.  204/2020 in na spletni strani SPS, objavil javni razpis P7R 2020  – Mikrokrediti na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. Razpis P7R 2020 je  namenjen najemanju ugodnih mikrokreditov za podjetja locirana na enem izmed obmejnih problemskih območij.

Postopek pridobitve mikrokredita v višini od 5.000 do 25.000 EUR/podjetje je HITER in ENOSTAVEN, hkrati pa je za kreditojemalca izredno ugoden. Ugodnosti so še posebej izrazite v

 • nižji obrestni meri (pogodbena fiksna letna obrestna mera 1,1 % je enaka efektivni obrestni meri),
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnosti koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do največ 85 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • stroški kredita se ne zaračunavajo.

Do mikrokredita so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja:

 • ki se soočajo s težavami pri pridobivanju svežih finančnih virov in se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na problemskem območju z visoko brezposelnostjo ali obmejnem problemskem območju,
 • ki imajo sedež podjetja ali obrata na  obmejnem problemskem območju vsaj zadnjih 6 mesecev,
 • ki so organizirana kot gospodarske družbe, zadruge z omejeno odgovornostjo, samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske družbe ali zadruge z omejeno odgovornostjo s statusom socialnega podjetja v skladu z Zakonom o socialnem podjetništvu.

Podjetja, ki imajo vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas in izpolnjujejo zgoraj naštete pogoje, lahko vlogo oddajo s prilogami na ePortal SPSa na naslednje prijavne roke:

 • 1.02.2021, 01.03.2021, 01.04.2021, 01.05.2021, 01.06.2021, 01.07.2021, 01.09.2021 in 01.10.2021.

Vse podrobnejše informacije so dostopne na ravni javnega razpisa P7R 2020, ki ga najdete na spletni strani SPS-a:  https://podjetniskisklad.si/sl/

Preberi več

SEDMI PROTIKORONA PAKET UKREPOV – PKP7

SEDMI PROTIKORONA PAKET UKREPOV – PKP7  namenjen delodajalcem in samostojnim podjetnikom.

DZ je sprejel sedmi protikoronski zakon, vreden 550 milijonov evrov, ki prinaša ukrepe za pomoč gospodarstvu in zaščito delovnih mest. Podaljšujejo se tudi nekateri ukrepi iz predhodnih šestih protikoronskih zakonov.

Ključni ukrepi, namenjeni delodajalcem in samostojnim podjetnikom.

Izplačilo kriznega dodatka: Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja izplačana mesečna plača ni presegla dvakratnika minimalne plače (1.881,16 EUR bruto I), delodajalec izplača ob plači za mesec december 2020 krizni dodatek v višini 200,00 EUR, ki je oproščen plačila vseh davkov in prispevkov.

Odpoved pogodbe o zaposlitvi delavcu, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev: Delodajalec lahko delavcu odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe utemeljenega razloga z odpovednim rokom 60 dni, če delavec izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine.

Sprememba višine nadomestila plače za primer odrejene karantene ali višje sile: Višina nadomestila plače za primer odrejene karantene ali višje sile po novem ne sme biti nižja od minimalno določene plače v Republiki Sloveniji. Ukrep podaljšan do 31. 3. 2021.

Sprememba pri oddaji vloge za čakanje na delo: Zavod RS za zaposlovanje, pri finančnem organu ne bo več preverjal, ali ima zavezanec poravnane vse davčne obveznosti, ampak bo moral delodajalec o tem predložiti izjavo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kasnejša izraba letnega dopusta: Delavec, ki zaradi nujnih delovnih potreb, povezanih z obvladovanjem virusa SARS-CoV-2 ali zaradi posledic epidemije COVID-19, ni mogel izrabiti preostanka letnega dopusta za leto 2020 v rokih, kot jih določa Zakon o delovnih razmerjih, ima pravico letni dopust za leto 2020 izrabiti do 31. decembra 2021.

Vračilo neupravičeno pridobljenih sredstev: Za uveljavljena povračila, ki se nanašajo na obdobje od 1. januarja 2021 in za katera upravičenec ugotovi, da ne izpolnjuje padca prihodkov, FURS obvesti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2021 oziroma za obdobje, ki vključuje podatke za obdobje drugega polletja 2021, oziroma do roka za predložitev obračuna davka od dohodkov iz dejavnosti za leto 2021.

Povračilo sredstev za nakup hitrih antigenskih testov: Delodajalec lahko uveljavlja povračilo sredstev za izvedbo hitrih testov v višini 40,00 EUR na zaposlenega na dan oddaje vloge.

Fiksni stroški: Pri kritju fiksnih stroškov podjetij, ki ga je uveljavil šesti protikoronski zakon, se povračilo teh stroškov lahko podvoji do 2000 evrov mesečno na zaposlenega. Upravičeno obdobje pomoči za nekrite fiksne stroške podaljšano do 31. 3. 2021.

Najemna razmerja: Upravičenci so najemniki poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti. Objavljen Pravilnik o izvajanju oprostitve in delne oprostitve plačila najemnin zaradi omilitve posledic drugega vala epidemije Covid-19.

Povečal se bo obseg sredstev, namenjen za zagotavljanje likvidnosti gospodarstva. Tista podjetja, ki jih je koronska kriza najbolj prizadela (podjetja v storitvenih dejavnostih, gostinstvu, turizmu in transportu) bodo lahko tudi uporabila posebna posojila SID banke in Slovenskega podjetniškega sklada z državnim jamstvom.

Nekateri podaljšani oz. spremenjeni ukrepi:

 • Ukrep skrajšanega delovnega časa podaljšan do 30 6. 2021 (dopolnjeno 30. 12. 2020),
 • Ukrep kratkotrajne bolniške odsotnosti do 3 dni velja le še do 31. 12. 2020,
 • Elektronsko pošiljanje obvestil IRSD o delu na domu še do 31. 3. 2021,
 • Podaljšanje ukrepa odloga plačila davkov in prispevkov, akontacije davka in davčnega odtegljaja,
 • Ukrep temeljnega dohodka in delno povrnjenega izgubljenega dohodka podaljšan do 31. 3. 2021

  (Povzeto po objavi Vlade in UR)

 

 

 

 

Preberi več

Povračilo nadomestila za karanteno ali višjo silo po šestem interventnem zakonu

Od 2. decembra, je na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje, na portalu za delodajalce na voljo nova vloga za povračilo nadomestila plače zaradi karantene ali višje sile na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije (ZIUOPDVE). V 6. interventnem zakonu (PKP6), ki velja od 28. novembra, višja sila zajema obveznost varstva otrok, ustavitev javnega prevoza in zaprtje državnih mej.

Delodajalci lahko uveljavljate celotno povračilo izplačanih nadomestil plače:

 • za zaposlene, ki zaradi karantene na domu ne morejo opravljati dela, če izjavite, da zanje ne morete organizirati dela na domu,
 • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga obveznega varstva otrok (kot posledica karantene na domu ali druge zunanje objektivne okoliščine nemožnosti obiskovanja vrtca, osnovne šole do 5. razreda ali socialnovarstvene storitve),
 • za zaposlene, ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga nezmožnosti prihoda na delo (ustavitve javnega prevoza, zaprtja mej s sosednjimi državami).

Pravico do povračila uveljavljate z vlogo, ki jo oddate elektronsko na portalu za delodajalce na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Predložite jo v 8 dneh od začetka odsotnosti zaposlenega zaradi karantene na domu ali višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja). Vlogo za povračilo pri vseh vrstah karantene na domu v navedenem roku lahko oddate najkasneje do 31. 12. 2020.

Če uveljavljate pravico do povračila za obdobje pred začetkom veljavnosti novega zakona (ZIUOPDVE), morate vlogo oddati v 8 dneh od začetka veljavnosti zakona, torej najkasneje do 7. 12. 2020. Povračilo nadomestila zaradi karantene lahko uveljavljate od 1. 10. 2020, zaradi višje sile od 1. 9. 2020.

Pri karanteni na domu vlogi priložite kopijo potrdila o napotitvi v karanteno in izjavo, da za zaposlenega ni možno organizirati dela na domu.

Pri karanteni zaradi prihoda z območja z visokim tveganjem za okužbo iz države na rdečem seznamu vlogi priložite izjavo zaposlenega o obstoju osebnih okoliščin. Mednje sodijo:

 • smrt zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • smrt otroka, posvojenca ali otroka zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
 • smrt staršev, zakonca ali zunajzakonskega partnerja starša ali posvojitelja,
 • rojstva otroka ali vabilo na sodišče.

Kadar zaposleni ne more opravljati dela zaradi višje sile (obveznosti varstva otrok, ustavitve javnega prevoza ali zaprtja meja), vlogi priložite izjavo zaposlenega o obstoju okoliščin za nastanek višje sile.

Pri napotitvi v karanteno na domu lahko zaposleni prejema nadomestilo plače iz tega razloga le za obdobje, za katero je bil v karanteni na domu. Tudi pri nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile lahko zaposleni prejema nadomestilo plače le za obdobje, za katero veljajo okoliščine višje sile, ki opravičujejo njegovo odsotnost.

Povračilo zaradi odrejene karantene ali višje sile lahko uveljavljate vsi delodajalci v Sloveniji, razen:

 • neposrednih ali posrednih uporabnikov proračuna RS oziroma proračuna občine, katerega delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %,
 • tistih, ki opravljate finančno ali zavarovalniško dejavnost v okviru skupine K po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) in ste imeli 13. 3. 2020 več kot 10 zaposlenih,
 • tujih diplomatskih predstavništev in konzulatov, mednarodnih organizacij, njihovih predstavništev ter institucij, organov in agencij EU v Sloveniji.

 

 

Vir: Zavod RS Za zaposlovanje: https://www.ess.gov.si/

Preberi več
Skip to content