Delno kritje fiksnih stroškov

Pravne ali fizične osebe, ki so bile registrirane najkasneje do 1. septembra 2020, lahko v primeru zmanjšanja obsega poslovanja zaradi posledic epidemije COVID-19 ali dejavnosti ne morejo opravljati, zaprosijo za pomoč v obliki delnega kritja fiksnih stroškov za obdobje zadnjega četrtletja 2020, če so prihodki od prodaje v zadnjem četrtletju 2020 upadli vsaj za 30 % glede na enako obdobje leta 2019.

Kdo bo upravičenec do pomoči?

Pravna ali fizična oseba, ki je bila registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti najkasneje do 1. septembra 2020 in ima na dan uveljavitve ZIUOPDVE (28.11.2020):

 • vsaj enega zaposlenega,
 • samozaposlenega, ki je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  na podlagi 15. člena ZPIZ-2,
 • gospodarska družba družbenika ali delničarja  oziroma zadruga ali zavod ustanovitelja,
  ki je poslovodna oseba in je na ta dan vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  na podlagi 16. člena ZPIZ-2.

Do pomoči niso upravičeni neposredni ali posredni proračunski uporabniki, če je bil delež prihodkov iz javnih virov v letu 2019 višji od 70 %, delodajalci, ki opravljajo finančno ali zavarovalniško dejavnost in imajo na dan oddaje vloge več kot 10 zaposlenih, tuja diplomatska predstavništva, konzulati, mednarodne organizacije in njihova predstavništva ter institucije, organi ali agencije Evropske unije v Republiki Sloveniji.

Upravičenec do pomoči tudi ni podjetje, ki je bilo na dan 31.12.2019 v težavah, skladno opredelitvijo v 18. točki 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 651/2014.

Upravičenec mora tudi zagotavljati, da se nekriti fiksni stroški ne krijejo iz drugih virov, kot so zavarovanja, začasni ukrepi pomoči ali podpora iz drugih virov.

Kakšna je višina pomoči?

Če je bil upravičenec ustanovljen do vključno 1. oktobra 2019, potem:

 • Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki od prodaje upadli od 30 % do vključno 70 % pripada 0,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju  oziroma
  1,8 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.
 • Tistim, ki jim bodo v zadnjem četrtletju prihodki upadli za več kot 70 % pripada 1,2 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 na mesec v upravičenem obdobju oziroma 3,6 % letnih prihodkov od prodaje za leto 2019.

Če je bil upravičenec ustanovljen po 1. oktobru 2019, se pri izračunu upada prihodkov od prodaje kot pri izračunu višine pomoči namesto letnih prihodkov od prodaje za leto 2019 upoštevajo prihodki od prodaje od njegove registracije do vključno 1. septembra 2020, preračunani na enako obračunsko obdobje.

Vloga bo dostopna zgolj na eDavkih in to predvidoma od 17. 12. 2020 dalje. Rok za oddajo vloge je 31. 12. 2020.

Finančna uprava RS bo nakazala pomoč do 20. 1. 2021 in to v enkratnem znesku za tisto obdobje (od oktobra do decembra), za katerega bo upravičenec uveljavljal pomoč.

Sporočilo za javnost s strani FURS-a se nahaja s klikom na povezavo: Pomoč v obliki delnega povračila nekritih fiksnih stroškov.

Preberi več

Šesti paket ukrepov za omilitev posledic epidemije (PKP6)

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 oziroma PKP6 je začel veljati 28. novembra 2020.

PKP6 podaljšuje naslednje ukrepe:

Subvencioniranje skrajšanega delovnega časa do 30. 6. 2021

S PKP6 podaljšujejo ukrep subvencioniranega delovnega časa do 30. junija 2021. Na ta način že s sprejemom novega PKP6 določajo, do kdaj bo veljal ukrep, ter na ta način odpravljajo negotovost v gospodarstvu.

Nadomestila plače za čas čakanja na delo doma 

Predlog PKP6 podaljšuje nadomestilo plače za čas čakanja na delo do 31. 1. 2021. Hkrati zvišuje višino povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma za vloge od meseca novembra 2020 dalje.

Predlog so dopolnili tako, da 100 % nadomestilo plače prejmejo vsa podjetja, ki še niso in tudi ne bodo presegla 800.000 evrov državnih pomoči, vsa ostala so upravičena do 80 % povračila s strani države. Delodajalec se bom sam odločil, v kakšni višini bo zahteval povračilo, podlaga pa bo njegova izjava, s katero bo izjavil, da iz naslova državnih pomoči še ni prejel 800.000 evrov. Ukrep bo veljal od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021.

Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil za 12 mesecev

Omogoči se nov odlog plačila obveznosti iz sklenjenih kreditnih pogodb kot tudi na novo odobrenih kreditov, da se v kar največji meri omilijo negativne posledice druge epidemije COVID-19 na gospodarstvo in še nekatere kategorije kreditojemalcev. Odlog plačil obveznosti iz bančnih posojil je podaljšan za 12 mesecev, tudi tistih pri javnih skladih (30. 6. 2021) in pri MGRT za podjetja v težavah (1 leto po preklicu epidemije).

Banka odobri kreditojemalcu odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 1. 2021. Kreditojemalec iz drugega odstavka 2. člena ZIUOPOK naslovi na banko vlogo za odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe najkasneje do 31. 12. 2020.

Finančno nadomestilo kmetom zaradi izpada dohodka

Nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o kmetijstvu-1, ki ima zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, je upravičen do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 30 % izpad dohodka.

Oprostitev plačila vrtca, če ga otrok ne obiskuje

Starši, katerih otroci od 26. oktobra 2020, zaradi ukrepa vlade o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah ter visokošolskih zavodih ne obiskujejo vrtca, so za čas, ko otrok ne obiskuje vrtca, oproščeni plačila.

Nadomestilo izpada plačil javnim in zasebnim vrtcem s koncesijo 

Javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo izpad plačil staršev krije državni proračun. Izpad plačil staršev se prizna za čas trajanja ukrepa o prepovedi zbiranja, za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega centra za socialno delo.

Kritje izpada prihodkov socialnovarstvenim zavodom zaradi nezasedenih kapacitet in najema dodatnih prostorov 

Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva krije izpad prihodkov v višini cene oskrbe I v standardni dvoposteljni sobi s souporabo sanitarij za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19.

Iz proračuna Republike Slovenije se za obdobje od 1. junija 2020 do 31. decembra 2021 izvajalcem socialno varstvene storitve institucionalnega varstva krije izpad prihodkov v višini cene za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij, ki je najnižja med vsemi oblikovanimi cenami za kategorije oskrbe institucionalnega varstva odraslih s posebnimi potrebami, za vse nezasedene kapacitete, ki so prazne zaradi zagotavljanja ukrepa omejevanja okužbe s COVID-19.

PKP6 uvaja nekatere nove ukrepe:

Delno kritje fiksnih stroškov najbolj prizadetim podjetjem

Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020. Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred prvim septembrom 2020, in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 30 odstotkov.

Znesek, do katerega bodo podjetja upravičena, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 30 – 70 %, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista, ki jim bo promet padel za več kot 70 %, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje.

Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000 evrov na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal. Pri tem so omejeni najvišji zneski, ki jih lahko prejmejo podjetja, in sicer do 3 milijone evrov oziroma do 800.000 evrov za tista podjetja, ki so ustanovljena po 1. oktobru 2019.

Upravičenci bodo na Finančno upravo predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v mesecu dobili izplačilo.

Omogočanje zaposlitev za določen čas zaradi nujnih delovnih potreb v času epidemije

Delodajalec lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklene pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez javne objave prostega delovnega mesta. V tem primeru se lahko pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, vendar najdalj za obdobje do 31. 8. 2021.

Pogodba o zaposlitvi se tako lahko sklene tudi s strokovnim delavcem, ki še nima opravljenega strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja, če izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta v programu, ki ga izvaja vzgojno-izobraževalni zavod in za katerega je vpisan v razvid kot izvajalec javno veljavnih programov.

 Poenostavljene postopke prijave dela na domu za lažje organiziranje dela med razglašeno epidemijo

Vsebina, ki jo morajo delodajalci posredovati Inšpektoratu Republike Slovenije za delo (IRSD) v okviru obveščanja o nameravanem organiziranju dela na domu pred začetkom dela delavca na domu, se poenostavlja. Delodajalci bodo zahtevano vsebino vnesli v obrazec, ki ga bo IRSD objavil na spletni strani. Delodajalci bodo lahko obrazec vlagali elektronsko, preko informacijskega sistema za podporo poslovnim subjektom (SPOT), ki ga upravlja MJU.

Poenostavljeno oddajanje vlog za socialne transferje in druge pravice iz javnih sredstev

Zaradi narave pravic iz javnih sredstev in pravic mora biti v času razglašene epidemije odločanje o le-teh čim hitrejše, zato je treba omogočiti čim bolj enostavno oddajo vloge. S predlogom PKP6 se predlaga, da se vloge v času razglašene epidemije lahko vložijo tudi po elektronski pošti, z ali brez elektronskega podpisa ali s fizičnim podpisom in skeniranjem.

Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika

Generirano izdajanje potrdil o karanteni na domu zaradi visoko tveganega stika oziroma generirano izdajanje potrdil NIJZ za uveljavljanje pravice do nadomestila plače ali drugih pravic iz naslova zdravstvenega in socialnega varstva oseb, ki ostanejo v karanteni na domu zaradi tvegane stika z okuženo osebo s SARS-CoV-2, v primeru, ko je epidemiološka situacija v državi takšna, da se dnevno število okuženih tako poveča, da NIJZ ne more več opravljati epidemiološke preiskave (ne more poiskati vseh visoko tveganih stikov in jih napotiti v karanteno na domu).

Dodatke za delo v sivi in rdeči coni (30 % osnove plače) ne glede na razglasitev epidemije

Dodatek za delo v sivi in rdeči coni (30 % osnove plače) velja ne glede na razglašeno karanteno. Na ta način se zaposlene dodatno nagradi za delo v rdeči in sivi coni, neodvisno od določb kolektivne pogodbe, ki v času epidemije zagotavlja osebam dodatek v višini do 65 odstotkov.

Oprostitev najemnin (najemojemalci), če je lastnik država ali lokalna skupnost

PKP6 ureja področje najemnin, in sicer se najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.

Preberi več

Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Predmet javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu za čas prvega vala razglašene epidemije COVID-19 v obdobju od 12. marca do 31. maja 2020.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Upravičenci – do sredstev so upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih SKD dejavnosti:

 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
 • I 56.101 Restavracije in gostilne,
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020.

Upravičeni stroški so obratovalni stroški in se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska. Pavšalni znesek se bo izračunal za vsak posamezni primer in bo znašal 16,5 % celotnih odhodkov zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar največ 9.999,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure.

Način prijave : Navodila za pripravo vloge in način oddaje vloge so navedeni v pozivni dokumentaciji (3. poglavje) in javnem pozivu (14. točka).

Vlogo morate izpolniti in oddati s pomočjo spletnega obrazca, ki omogoča poenostavitev izpolnjevanja pozivnih obrazcev in prilog. Vlogo podpišete s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Prijava na javni poziv s fizičnimi dokumenti ni možna.

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s prijavo in pojasnila k pozivni dokumentaciji so dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: jpg-covid19@spiritslovenia.si

Vabljeni k ogledu že objavljenih odgovorov na prejeta vprašanja.

Vse novosti o javnem pozivu se objavljajo na spletni strani SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Brezplačne zaščitne maske za samozaposlene in mikro podjetja

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) v imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) poziva samozaposlene in mikro podjetja z 1 do 4 zaposlenimi  k prevzemu brezplačnih zaščitnih mask. Te bodo prijaviteljem, tako članom kot nečlanom OZS, na voljo na 62 območnih obrtno-podjetniških zbornicah po vsej Sloveniji.

OZS bo v imenu MGRT razdelila 5 milijonov zaščitnih mask s ciljem preprečitve širjenja okužbe s COVID-19.

Zaščitne maske lahko prejmejo samozaposleni ter mikro podjetja z enim do največ štirimi zaposlenimi.

Javni poziv je objavljen na spletni strani www.ozs.si/maske .

Na poziv se lahko prijavijo tisti, ki izpolnjujejo pogoje, določene v javnem pozivu.

Postopek razdeljevanja zaščitnih mask

Upravičencem se odobrijo le pravočasno oddane in popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo. Vloge se bodo oddale prek spletne strani www.ozs.si/maske. Upravičenec bo prevzel zaščitne maske osebno  na tisti območni obrtno-podjetniški zbornici, na območju katere ima sedež podjetja. Seznam območnih zbornic je prav tako objavljen na spletni strani https://www.ozs.si/ooz.

Poziv je odprt do 15. 11. 2020 oz. do razdelitev vseh razpoložljivih zaščitnih mask.

Preberi več

O B V E S T I L O – UKREPI ZARADI KORONAVIRUSA (COVID-19)

Spoštovane stranke,

obveščamo vas, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa COVID-19, poslovanje na Razvojni agenciji Sotla poteka omejeno.

Stranke sprejemamo po prehodni najavi.

Dosegljivi smo preko naslednjih komunikacijskih kanalov:
– telefon: 03 817 18 60,
– mobilna številka: 041 724 110,
– e-pošta: rasotla@siol.net.

Pisarna v Rogaški Slatini (MPI Vrelec, Prvomajska ulica 35, 3250 Rogaška Slatina) je do preklica zaprta.

Hvala za razumevanje.

Preberi več

Spletni seminar »POSTOPKI DELODAJALCA DO ZAKONITEGA OPRAVLJANJA DELA NA DOMU«,

VABILO

SPOT svetovanje Savinjska vabi na spletni seminar z naslovom:

»POSTOPKI DELODAJALCA DO ZAKONITEGA OPRAVLJANJA DELA NA DOMU«,

ki bo v petek, 23. oktobra 2020, ob 10. uri.

V spletnem seminarju bomo pogledali, kako so se že in kako naj se še podjetja pripravijo na spopadanje z novim koronavirusom, ko pridemo do tematike dela od doma. Delo od doma z novim koronavirusom namreč ni le trend, temveč postaja oblika dela prihodnosti. Predenj se  delodajalci odločite za to možnost in jo ponudite svojim zaposlenim, preverite kakšne so vaše obveznosti.

Vsebina spletnega seminarja:

 • Ali je za delo od doma nujna izdelava ocene tveganja?
 • Kdaj gre za delo od doma?
 • Kdaj lahko delodajalec delavcu enostransko odredi delo od doma?
 • Kdaj je za delo od doma potrebna sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi in ali zadostuje aneks?
 • Kakšne evidence je delodajalec dolžan voditi v času dela od doma?
 • Kaj je treba sporočati inšpektoratu za delo?
 • Kakšne so pristojnosti inšpektorjev pri delu od doma?
 • Kaj lahko delodajalec stori, če delavec odklanja delo od doma?
 • Ali je sprejem pravilnika o delu na domu nujen?
 • Kako izračunamo višino nadomestila za uporabo sredstev?

Spletni seminar je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajal bo 2 pedagoški uri in je za udeležence brezplačen. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah.

Izvajalec: Deloitte Slovenija – Bara Gradišar, Andreja Škofič Klanjšček, Maja Pangeršič in Uroš Rožič. Deloitte Slovenija sodi med vodilne družbe za strokovne storitve v Sloveniji, ki nudi storitve revizije, davčnega, pravnega, poslovnega in finančnega svetovanja ter svetovanja na področju tveganj.

Potek spletnega seminarja

Spletni seminar bo potekal v ON-LINE obliki (v živo), in sicer med 10.00 in 11.30.

Število mest je omejeno.

Za udeležbo na spletnem seminarju morate posredovati svoj e-mail naslov, s katerim boste vstopali v program za sodelovanje v spletnem seminarju. Vsa navodila in napotke za sledenje spletnemu seminarju boste prejeli na vaš elektronski naslov ob potrjeni prijavi oziroma pred izvedbo spletnega seminarja.

Predlagamo, da nam že ob prijavi pošljete vaša morebitna vprašanja, saj bomo tako lahko zagotovili sprotne odgovore predavateljev spletnega seminarja.  

Na spletni seminar se je potrebno prijaviti na elektronski naslov: rasotla.spot@siol.net.  Prijave zbiramo do  srede, 21. 10. 2020, oziroma do zapolnitve prostih mest.

Vabljeni, da se nam pridružite.

Preberi več

Javni razpis MIKROKREDITI 2020, 2021 (P7-2 2020 COVID)

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim in srednje velikim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije ter zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na gospodarstvo. 

Cilji javnega razpisa so:

 • ohranitev delovnih mest,
 • spodbujanje nastanka novih delovnih mest,
 • spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva,
 • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita, brez stroškov odobravanja in vodenja, nižjih zavarovalnih zahtevah.

UPRAVIČENCI: Mikrokredit po tem javnem razpisu je lahko odobren samostojnemu podjetniku ali pravni osebi, organizirani kot gospodarska družba ali zadruga z omejeno odgovornostjo, ima status mikro, malega ali srednje velikega podjetja, je na njegovo poslovanje vplival izbruh nalezljive bolezni COVID19, ima na dan oddaje vloge najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas, ob oddaji vloge posluje z isto davčno številko najmanj šest mesecev.

POGOJI KREDITA

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji 25.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: z rokom vračila 2, 3, 4 ali 5 let.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita traja od 1 do 6 mesecev, z možnostjo podaljšanja do največ ½ dobe ročnosti kredita. 

Obrestna mera je 37,5 % 6 mesečnega EURIBORA (spremenljivi del referenčne obrestne mere) + 0,8 % p.a. (fiksni del).

Zavarovanje kredita: 5 menic podjetja. 

UPRAVIČENI STROŠKI: Med upravičene stroške se upoštevajo:

 1. naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),
 2. naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),
 3. stroški materiala in trgovskega blaga,
 4. stroški storitev,
 5. stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo oz. za s.p-je prispevke za socialno varnost, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).
 6. zaračunan pripadajoči DDV na preostale upravičene stroške.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora ter stroški gradnje, nakupa in obnove poslovnih nepremičnin.

S kreditom ni dovoljeno povračilo sredstev podjetju na osnovi že plačanih obveznosti.

Roki za oddajo vlog:

 • v letu 2020: 16. 10., 23. 10., 30. 10., 06. 11.
 • v letu 2021: 05. 01., 25. 02., 08. 04., 27. 05., 09. 09., 28. 10. in 07. 12.

Vse ostale informacije dobite na telefonskih številkah: (02) 234 12 88, (02) 234 12 74, (02) 234 12 42 in (02) 234 12 64 ali na e-naslovu bostjan.vidovic@podjetniskisklad.si.

Preberi več

Vabljeni na 4-dnevno usposabljanje: »EXCEL – začetni nivo«

Vabljeni na 4-dnevno usposabljanje: »EXCEL – začetni nivo«,
ki bo v ponedeljek, 12. 10. 2020, sredo, 14. 10. 2020, ponedeljek, 19. 10. 2020 in sredo, 21. 10. 2020, od 12.00 do 16.00 ure,
v prostorih Obrtno – podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah (II. nadstropje), Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri Jelšah.

V primeru prilagoditve razmeram COVID-19 pa je možna tudi izvedba e-oblike usposabljanja.

Vsebina usposabljanja:

 • tipkovnica (pregled tipk in bližnjic),
 • delovni zvezek v Excelu (premikanje po preglednici, označevanje celic, stolpcev in vrstic, ustvarjanje novega delovnega zvezka, vnos podatkov, prenašanje in kopiranje podatkov),
 • delovni listi v Excelu (vstavljanje, premikanje, kopiranje, brisanje delovnih listov, skrivanje in razkrivanje delovnih listov, oblikovanje širine stolpcev in višine vrstic,…),
 • oblikovanje celic,
 • formule in funkcije,
 • grafični prikaz podatkov – grafikoni,
 • priprava za tiskanje (nastavitev usmerjenosti strani, nastavitev robov strani, ustvarjanje ročnih prelomov strani na delovnem listu, nastavitev območja tiskanja,..),
 • filtriranje podatkov.

Na usposabljanju potrebujete: prenosni računalnik (z naloženim Microsoft Office).

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, obvezna je redna prisotnost.

Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom, mikro, malim in srednje velikim podjetjem. Organizira ga Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah.

Izvajalec: g. Marko Kužner, lastnik podjetja LearnIT Marko Kužner s.p., ima dolgoletne izkušnje z izvajanjem računalniških tečajev za uporabo programskega paketa Microsoft Office (tako osnovna raven, kot ekspertni nivo).

Prijava: Vse zainteresirane vabimo, da svojo udeležbo potrdite na e-naslovu rasotla.spot@siol.net. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, Metka Kovačič (telefon 041/724-110, e-naslov:rasotla.spot@siol.net).

Vljudno vabljeni.

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več

Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19

Predmet tega javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške za ponovni zagon poslovanja podjetij. Podpira se ponovni zagon podjetij in njihovo polno delovanje na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja.

Namen javnega razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest, kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se podjetjem omogoči ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih (med 10 – 49 zaposlenih), ki so še posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19, pa jim je bilo poslovanje dodatno oteženo (zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja na obmejnem območju – zaprtost mej in omejevanje prehodov). S tem bo podjetjem omogočen ponovni vstop na trg, izboljšanje uspešnosti delovanja (v primerjavi z delovanje v kriznem obdobju) in ohranjanje konkurenčnosti na ciljnih trgih.

Cilj razpisa je obstoj in delovanje podprtih podjetij ter  njihova uspešna vključitev v tržne procese, ponovna komercializacija proizvodov, procesov in storitev. 

Podpira se ponovni zagon podjetja in polno delovanje podjetij na način, da se podjetju zagotovijo sredstva za delovanje v obliki nepovratne pomoči, za investicije, zunanje storitve ter plače, z namenom ponovnega začetka rednega poslovanja. Za ta namen se podjetju dodeli subvencija v višini najmanj 20.000,00 EUR in največ 200.000,00 EUR, pri čemer stroški plač ne smejo presegati 100.000,00 EUR.

Cilji javnega razpisa

 • zmanjšanje posledic izpada prihodka in poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih,
 • polno delovanje podjetij,
 • ohranjanje delovnih mest.

Upravičeni stroški

Med upravičene stroške sodijo: 

 1. stroški plač se izplačajo v obliki standardnega stroška na enoto (glede na opravljeno delo se lahko uveljavlja celoten ali sorazmerni del standardnega stroška na enoto),
 2. investicije v opremo in druga opredmetena ter neopredmetena osnovna sredstva,
 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev,
 4. DDV je upravičen strošek, v primeru, da je nepovračljiv.

Posredni stroški se izplačajo v obliki 15 % pavšala glede na stroške plač.

Upravičenci

Mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svojo glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki. Prijavitelji morajo biti na obmejnem problemskem območju registrirani pred 1. 1. 2018 (upošteva se datum registracije podjetja oziroma datum priglasitve pri pristojnem organu).

Rok za prijavo: 5. 10. 2020

Razpisna dokumentacija in več informacij o razpisu: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-financiranje-spodbud-za-ponovni-zagon-poslovanja-podjetij-v-obmejnih-problemskih-obmocjih-covid19/ 

Preberi več

Vabilo na delavnico »CANVA – sami oblikujte privlačne grafične rešitve za svoje podjetje«,

Razvojna agencija Sotla, v okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska, vabi na delavnico z naslovom:

»CANVA – sami oblikujte privlačne grafične rešitve za svoje podjetje«,

ki bo v sredo, 16. septembra 2020 ob 13. uri,

v Mrežnem podjetniškem inkubatorju Vrelec d.o.o., Prvomajska 35, Rogaška Slatina.

Na delavnici se boste seznanili z uporabo brezplačnega spletnega orodja za oblikovanje grafičnih rešitev »Canva«, ki omogoča kreiranje z več sto profesionalno oblikovanimi postavitvami. Z orodjem »Canva« je preprosto oblikovati vabila, letake, brošure, darilne bone, vizitke, logotipe, enostavne video vsebine, gradiva za objavo na Facebook-u ter Instagram-u in še mnogo več. Primerno je tako za posameznike, za občasno domačo uporabo, kot tudi za podjetja, ki dnevno potrebujejo nove in lepo oblikovane vizualne kreacije.

Na delavnici potrebujete: prenosni računalnik.

Delavnica je namenjena mikro, malim in srednje velikim podjetjem, trajala bo 4 pedagoške ure in je za udeležence brezplačna. Organizira jo Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska.

Izvajalka: Katja Šket, arhitektka in profesorica likovne umetnosti, ambasadorka vizualnega izražanja, kreativna direktorica oblikovalskega studia, izvaja svetovanja, delavnice in predavanja s področja kreativnih oblikovalskih pristopov.

Prijava: Vse zainteresirane vabimo, da svojo udeležbo potrdite na e-naslov rasotla.spot@siol.net. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, Metka Kovačič (telefon 041/724-110, e-naslov:rasotla.spot@siol.net).

Vabljeni, da se nam pridružite!

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.

Preberi več
Skip to content