˝Dan podjetništva˝ v Rogaški Slatini

Razvojna agencija Sotla  je, v okviru projekta SPOT svetovanje Savinjska, v četrtek, 6. decembra 2018, organizirala dogodek ˝Dan podjetništva˝, ki se je odvijal v novih prostorih Poslovnega centra Vrelec v Rogaški Slatini.

Z dogodkom, za katerega je bilo veliko zanimanje, smo želeli podjetnikom, obrtnikom in drugim, ki razmišljajo o podjetništvu na območju Obsotelja in Kozjanskega, predstaviti finančne spodbude in možnosti financiranja za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP), ki so načrtovane v letu 2019.

Bojana Žaberl, direktorica RA Sotla, je predstavila Slovensko poslovno točko – SPOT svetovanje Savinjska, v okviru katere se izvajajo celovite podporne storitve za razvoj podjetništva namenjene potencialnim podjetnikom ter MSP.

V uvodu sta prisotne nagovorila mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina in Marko Drofenik direktor direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Občina Rogaška Slatina se vseskozi trudi spodbujati podjetništvo in zagotavljati osnovne pogoje za razvoj podjetništva. V ta namen so že leta 2009 vzpostavili Mrežni podjetniški inkubator Vrelec. V letošnjem letu pa so zgradili nov objekt Poslovni center Vrelec, ki bo  v podporo novim podjetjem.

V nadaljevanju navajamo spodbude, možnosti sofinanciranja in podporne storitve za MSP v prihodnjem letu:

 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo načrtuje okrog 125 mio € nepovratnih finančnih sredstev za področja podjetništva, tehnologije, internacionalizacije, lesa, turizma in regionalnega razvoja;
 • Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije bo tudi v prihodnje nudila podjetjem pomoč pri vstopu na nova tržišča ter jih seznanjala z vso potrebno dokumentacijo, ki jo pri tem potrebujejo. Poleg tega bodo podjetjem še vedno omogočali udeležbo na raznih sejmih, B2B srečanjih, srečanja z raznimi delegacijami ipd.;
 • Slovenski regionalni razvojni sklad bo razpisal ugodna razvojna posojila začetnim podjetniškim projektom na problemskih območjih z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območij, razpis za pred-financiranje razvojnih projektov in projektov kmetijskih gospodarstev, ugodna posojila podjetniškim projektom in projektom na področju obdelave in predelave lesa;
 • Slovenski podjetniški sklad bo nadaljeval s finančnim spodbudami za MSP, in sicer z zagonskimi spodbudami, semenskim kapitalom, tveganim kapitalom, mikrokrediti, garancijami in posebnimi spodbudami za lesarstvo;
 • Spodbude EKO sklada za podjetja pa se nanašajo predvsem na kredite za okoljske naložbe pravnih oseb, nepovratna sredstva za nakup električnih vozil, za izvedbo energetskega pregleda, za skupne naložbe večje energijske učinkovitosti v večstanovanjskih stavbah in za ukrepe URE v podjetjih.

V drugem delu pa so bile predstavljene še obveznosti iz novih gradbenih predpisov vezane na izvedbo del na gradbenih objektih, ki so stopile v veljavo junija letos.

Preberi več

Zaključna konferenca in okrogla miza projekta  »Jem drugače, jem domače!«

V sredo 5. decembra 2018 sta v Kulturnem domu v Kamnici potekali zaključna konferenca in  okrogla miza projekta  »Jem drugače, jem domače!«.

Projekt Jem drugače, jem domače! je projekt sodelovanja med petimi Lokalnimi akcijskimi skupinami, kjer edino LAS Obsotelje in Kozjansko prihaja iz Savinjske regije, medtem ko ostali štirje partnerji (LAS-i) prihajajo iz regije Podravje.

Dejstvo je, da se ponudniki srečujejo z velikimi spremembami na trgu, ki pa jim velika večina ne uspe slediti. Prepričani smo, da smo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k večji ozaveščenosti lokalnega okolja, posledično k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije.

Če morda izpostavimo ključne aktivnosti LAS Obsotelje in Kozjansko:

 • Dogodki osveščanja v vrtcih in osnovnih šolah (aktivne delavnice, kjer smo skupaj z otroci spoznali pomen lokalnega porekla in praktično uporabili lokalne surovine za pripravo zdravih obrokov, hkrati pa govorili tudi o zavržkih hrane in priložnostih ponovne uporabe),
 • Dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih praks (vzpostavili smo »izmenjavo« ponudnikov med LAS-i in tako omogočili njihovo promocijo izven domačega okolja, prav tako pa smo na 2 ogledih primerov dobrih praks spoznali posameznike, ki so uspeli vzpostaviti dober model trženja lokalnih produktov),
 • Izdelan e-kataloga ponudnikov (uporaben za javne zavode in druge organizacije, ki želijo kupovati lokalno, prav tako pa dobrodošel za širšo potrošniško javnost, saj zbira ponudbo lokalnih produktov projektnega območja na enem mestu).

Posebej zanimiva in pomembna pa se nam zdi aktivnost izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja. Tukaj smo na osnovi javnega poziva izbrali 10 ponudnikov na območju LAS, ki smo jim z individualnim pristopom pomagali pri oblikovanju vizualne podobe ponudnika, skupaj pregledali možnosti trženja/prodaje in promocije ter sooblikovali zgodbo, saj ponudniki znajo dobro pridelati, predelati produkte, a današnji čas od njih zahteva, da se s svojo zgodbo ločijo od drugih ponudnikov in najdejo svoje mesto na trgu in pri potrošnikih.

Izjava o projektu: LAS Obsotelje in Kozjansko – Anita Čebular, članica projektne skupine

»Odzivi otrok iz izvedenih delavnic v vrtcih in na osnovnih šolah (10 na območju LAS Obsotelje in Kozjansko) so pokazatelj, da so pogovori o pomenu lokalno pridelane hrane in zavržkih hrane ne samo dobrodošli, ampak v današnjem času tudi nujno potrebni. Veseli smo, da smo na območju LAS Obsotelje in Kozjansko 10 ponudnikom s pomočjo javnega poziva omogočili, da so skozi individualna svetovanja razvili svojo zgodbo/interpretacijo, izdelali CGP in pridobili napotke na področju trženja njihovih produktov.

Izvajalci projekta se zavedamo, da je dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva tek na dolge proge, ki ga lahko dosežemo le z medsebojnim sodelovanjem.«

V nadaljevanju povzemamo ključne teme in izjave govornikov na okrogli mizi

MKGP  – dr. Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Zelo pomembna usmeritev in izziv MKGP je v povečanju stopnje prehranske samooskrbe. Tega se bodo na MKGP lotili strukturirano in dobrimi načrti, zato da bodo ukrepi in aktivnosti v kar največjo pomoč ponudnikom. Projekte osveščanja in promocije je potrebno dolgoročno načrtovati, pripraviti ključne korake ter ciljno usmeriti na določene ciljne skupine, saj traja veliko časa, preden se spremenijo navade in zavest ljudi. Ljudje vedno bolj posegajo po domači, lokalno pridelani hrani, zato velja tudi v prihodnje s takšnimi projekti in aktivnostmi nadaljevati. Pomembna prioriteta je prav tako odprava administrativnih ovir. Že danes bodo začeli zastavljati dobro strategijo, ki bo temeljila na konkretnih ciljih. Ministrica je za višino sredstev na ukrepu LEADER/CLLD v naslednji finančni perspektivi podala pozitivne obete, da ostanejo v okvirih financ v aktualni perspektivi. Navkljub obetom, da na ravni Programa razvoja podeželja pričakuje nižanje sredstev, za ukrep LEADER/CLLD že tečejo dogovori, da se trenutnima skladoma: Evropskemu skladu za regionalni razvoj in Evropskemu kmetijskemu skladu za razvoj podeželja obeta priključitev še enega sklada, in sicer Evropskega socialnega sklada.

TOTI LAS – Doris Pavuna Stanko, TOTI LAS – vodilni partner projekta

Vsi partnerji v projektu so temo samooskrbe vključili v svoje Strategije lokalnega razvoja.  Operacijo so partnerji konec julija 2017 prijavili na 2. javni  razpis za podukrep 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, katerega je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in  prehrano. Celotna vrednost projekta znaša slabih 75.000 € (74.638,49), od tega je projekt sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja v višini 85 %. Verjamemo, da bodo imeli rezultati dolgotrajen vpliv in bodo prispevali k spremembam in pozitivnemu trendu zavedanja o pomenu lokalno pridelane hrane. Kot pomanjkljivost ocenjujemo dejstvo, da ni bilo mogoče več pozornosti nameniti centrom mesta, predvsem Mariboru in Ptuju, kjer se aktivnosti ne morejo izvajati, saj gre za območja z več kot 10.000 prebivalci, ki pa v skladu z Uredbo CLLD niso upravičena območja za izvajanje aktivnosti projektov sodelovanja. Izvedbo projekta ocenjujejo kot primer zelo dobre prakse. Ponudnike bodo spremljali tudi po zaključku projekta.

KZ Šmarje – Vinko But, direktor

KZ Šmarje je velika zadruga s 500 člani, ki se večinoma ukvarjajo s pridelavo mleka,  govejega mesa in grozdja.  Trenutno imajo nekaj več kot 30 lokalnih dobaviteljev, ki imajo različne tržne poti. Leta 2017 so se odločili, da vzpostavijo trgovino z lokalno hrano, saj je bil trend povečanega povpraševanja po  domače pridelani hrani iz lokalnega okolja. Nekateri od članov prodajajo izdelke preko njihove trgovine. Menijo, da lokalnim pridelovalcem včasih manjka poslovne resnosti pri točnosti dobav in  razumevanja kupoprodajne pogodbe. Kot zadruga omogočajo reden trg in dodaten zaslužek pridelovalcem. Vsi skupaj so s sodelovanjem nekaj pridobili. Uspelo jim je povečati prepoznavnost trgovine, ki jo nameravajo v prihodnje obdržati in promovirati na različne načine.

 

 

 

Preberi več

Vabilo na “DAN PODJETNIŠTVA”

Vabimo vas na

DAN PODJETNIŠTVA

v četrtek, 6. decembra 2018, s pričetkom ob 10. uri,

v sejni sobi Poslovnega centra Vrelec, Celjska cesta 30, 3250 Rogaška Slatina.

 

Program:

  9.30 – 10.00 REGISTRACIJA UDELEŽENCEV
10.00 – 10.20 UVODNI NAGOVORI:

–          ga. Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencije Sotla,

–          mag. Branko Kidrič, župan Občine Rogaška Slatina,

–          g. Marko Drofenik, generalni direktor direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

10.20 – 10.30 PREDSTAVITEV MPI VRELEC d.o.o. IN PC VRELEC, ga. Branka Aralica, direktorica MPI Vrelec d.o.o.
10.30 – 10.50 RAZVOJNE SPODBUDE ZA MSP V LETU 2019, ga. Bianka del Fabro Kopanja, vodja oddelka za koordinacijo in finančni nadzor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
10.50 – 11.10 PODPORNE STORITVE IN PROGRAMI ZA MSP, predstavnik SPIRIT Slovenija, javna agencija.
11.10 – 11.30 PREDSTAVITEV PRODUKTOV ZA MSP, predstavnik Slovenskega podjetniškega sklada.
11.30 – 11.50 MOŽNOSTI FINANCIRANJA ZA MSP, ga. Tjaša Kariš, vodja sektorja za izvajanje spodbud, Slovenski regionalno razvojni sklad.
11.50 – 12.10 FINANČNE SPODBUDE ZA OKOLJSKE NALOŽBE PRAVNIH OSEB, g. Gregor Rome, podsekretar Eko sklada.
12.10 – 12.40 ODMOR
12.40 – 14.10 PREDAVANJE »OBVEZNOSTI IZ NOVIH GRADBENIH PREDPISOV VEZANE NA IZVEDBO DEL NA GRADBENIH OBJEKTIH«, g. Janko Rozman, Obrtno – podjetniška zbornica Slovenije.
14.10 – 14.30 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK

 

Dogodek je brezplačen ter je namenjen potencialnim podjetnikom in podjetnikom.

Na dogodek se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronsko pošte na naslov: rasotla.spot@siol.net ali telefonske številke 041 724 110, do ponedeljka 3. 12. 2018.

 

Vabljeni, da se nam pridružite.

Preberi več

Vabilo na delavnico “Voditi sebe, da bi znali voditi druge”

SPOT svetovanje Savinjska vabi na delavnico

»VODITI SEBE, DA BI ZNALI VODITI DRUGE«,

ki bo v torek, 27. novembra, ob 10. uri,

v 1. nadstropju poslovne stavbe OKP Rogaška Slatina d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina.

Dobra poslovna ideja ni dovolj za uspešen posel, zato več kot 80% start-upov zapre podjetje v prvem letu zagona. Poleg strokovnih spretnosti, znanj in kompetenc je potrebno znati upravljati sam s sabo, biti sam svoj manager. Vodenje z lastnim vzgledom je za mala podjetja in start-upe izrednega pomena, saj vodja modelira odnose, komunikacijo, vrednote in poslanstvo podjetja na vsakodnevni ravni.

Vsebina:

 • pomen dnevne organizacije dela z osnovami učinkovitosti (Time management),
 • analiza kradljivcev časa,
 • pasti multitaskinga (večopravilnost),
 • prednosti postavljanja ciljev in prioritet ipd.

Izvajalka: Maja Jankovič, predavateljica z večletnimi izkušnjami na področju učinkovite komunikacije na delovnem mestu, avtorica izobraževalnih programov in svetovalka za razvoj kadrov in večjo učinkovitost zaposlenih.

Delavnica je namenjena potencialnim podjetnikom in podjetnikom začetnikom. Organizira jo Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska.

 Na delavnico se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronsko pošte na naslov: rasotla.spot@siol.net, do petka 23.11.2018.

Vabljeni, da se nam pridružite!

 

Preberi več

Vabilo na delavnico “Poslovanje z Nemčijo”

SPOT svetovanje Savinjska vabi na delavnico 

“POSLOVANJE Z NEMČIJO”,

ki bo v sredo, 21. novembra 2018, ob 10. uri, v sejni sobi RA Kozjansko (II. nadstropje), Ulica  skladateljev Ipavcev 17, Šentjur – zgornji trg.

V praksi se pojavljajo različne dileme glede prijav za opravljanje storitev v Nemčiji – kdaj, kje in katero dejavnost mora podjetje prijaviti? Pred prvim opravljanjem storitev mora podjetje predvsem paziti na določene specifike, ki jih zahteva Nemčija. Prav tako je potrebno paziti na posebnosti pri prijavi delavcev. V praksi pa se pojavljajo še druge težave, ki jih podjetja ne predvidevajo, zato mora imeti podjetnik prave informacije za opravljanje dela v tujini.

Vsebina:

 • Prijava dejavnosti pri nemški obrtni zbornici, regulirana dejavnost;
 • Prijava delavcev, kje in potrebna dokumentacija za delavce;
 • Prijava v SOKA-BAU, oprostitev 15% gradbenega davka, kdaj za katere dejavnosti;
 • Podizvajalci in prijava dejavnosti in njihovi delavci;
 • Opravljanje del s tretjimi državljani.

Izvajalka: Zdenka Bedekovič, svetovalka – specialistka v Svetovalnem centru Obrtno – podjetniške zbornice Slovenije s področja plač, knjigovodstva in poslovanja v tujini. Je avtorica številnih člankov revije Obrtnik podjetnik in predavateljica. Bila je predstavnica OZS v delovni skupini pri pripravi novega Zakona o čezmejnem izvajanju storitev.

Delavnica bo trajala do cca 13.30 ure in je za udeležence brezplačna. Organizira jo Razvojna agencija Sotla (partner projekta SPOT svetovanje) v sodelovanju z OOZ Šentjur.

Na delavnico se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronsko pošte na naslov: rasotla.spot@siol.net, do ponedeljka 19.11.2018.

 

Vabljeni, da se nam pridružite!

 

 

Preberi več

Ogled dobre prakse Luka Koper

Razvojna agencija Sotla je v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah v okviru aktivnosti projekta SPOT svetovanje v petek, 26. oktobra 2018, za potencialne in delujoče podjetnike in podjetja organizirala ogled dobre prakse v Luko Koper. Najprej smo si ogledali Luko Koper, ki s svojo lego predstavlja južna vrata za mednarodne trgovinske tokove med Evropo in morjem. Povezuje trgovska središča Srednje in vzhodne Evrope. Osnovna dejavnost pristanišča je pretovor in skladiščenje vseh vrst blaga ter vrsta dopolnilnih storitev na blagu in drugih storitev, kar strankam zagotavlja celovito logistično podporo. Območje pristanišča obsega 274 hektarjev kopenskih površin (50,7 hektarja pokritih skladišč in 109 hektarjev odprtih skladiščnih površin), ob 179 hektarjev morske površine in 3.282 metrov obale je 28 ladijskih privezov. Družba Luka Koper d.d. zaposluje približno tisoč oseb. V Luki je dvanajst specializiranih terminalov, ki so organizirani glede na blago oz. tovor, ki ga sprejemajo. Tako ima vsak terminal svoje značilnosti, ki določajo za blago poseben delovni proces, tehnološke postopke in tehnologijo.

Po ogledu Luke Koper smo obiskali SPOT Obalno – kraške regije, ki ga sestavljajo trije konzorcijski partnerji in pokriva območje osmih občin. Predstavili so nam značilnosti regije, rezultate, ki so jih dosegli v okviru projekta, in izzive s katerimi se srečujejo. Predstavili so nam tudi projekte, ki jih bodo izvajali v naslednjih letih in bodo sofinancirani iz Dogovora za razvoj regij.

 

     Metka Kovačič

SPOT svetovanje Savinjska

 

Preberi več

Vabilo na brezplačno usposabljanje “ABC računovodstva in obdavčitve podjetnikov”

Vsak podjetnik se zaveda, kako pomembno je poslovno načrtovanje in priprava računovodskih izkazov, iz katerih izhaja sprejemanje odločitev, najemi kreditov, poslovne bonitete, plačila davkov in podobno.

Če želite osvojiti osnovna znanja računovodskih izkazov, razumeti osnovne postavke, vedeti katere informacije o poslovanju je mogoče »razbrati« iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida in še več, vas vabimo na

dvodnevno brezplačno usposabljanje »ABC RAČUNOVODSTVA IN OBDAVČITVE PODJETNIKOV«, ki bo

v četrtek 8.11.2018 in v sredo 14.11.2018 od 9.00 do 14.00,

v prostorih Obrtno – podjetniške zbornice Šmarje pri Jelšah (II. nadstropje), Aškerčev trg 4, 3240 Šmarje pri Jelšah.

Program usposabljanja je namenjen potencialnim podjetnikom ter podjetnikom začetnikom in ga bo vodila dr. Lidija Robnik, strokovnjakinja na področju računovostva in financ.

Udeležba na usposabljanju je brezplačna, obvezna je redna prisotnost.

Prijava: Vse zainteresirane vabimo, da svojo udeležbo čimprej potrdite na e-naslovu rasotla.spot@siol.net. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, Metka Kovačič, telefon 041/724-110, e-naslov: rasotla.spot@siol.net.

 

Vabilo: Vabilo na usposabljanje ABC računovodstva in obdavčitve podjetnikov

Preberi več

Vabilo na Regijski dogodek srečanja in mreženja podpornega okolja v Savinjski regiji

SPOT SVETOVANJE SAVINJSKA

 organizira in vabi na

 REGIJSKI DOGODEK SREČANJA IN MREŽENJA PODPORNEGA OKOLJA  V SAVINJSKI REGIJI

 ki bo v četrtek, 18.10.2018, z začetkom ob 9.00,

 na sedežu SPOT svetovanje SAVINJSKA, v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Celje, Cesta na Ostrožno 4, 3000 Celje

Vabimo vas na prvi tovrstni dogodek pod okriljem projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA, ki je namenjen srečanju in povezovanju celotnega podpornega okolja za podjetništvo v regiji.

Program, ki ga bo povezovala mag. Tatjana Štinek, vsebuje predstavitve nekaterih podpornih institucij v regiji. Vsi prisotni boste imeli priložnost sodelovati  v razpravi, namenjeni krepitvi in nadgradnji medsebojnega sodelovanja s sedmimi partnerji projekta SPOT svetovanje SAVINJSKA: Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje, ŠC Slovenske Konjice-Zreče, Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec, Razvojno agencijo Savinja, Savinjsko šaleško območno razvojno agencijo d.o.o., Razvojno agencijo Sotla in Savinjsko-šaleško gospodarsko zbornico.

Vsebina:

Termin Vsebina Izvajalec
9.00 – 9.15 Uvod, predstavitev sistema SPOT Predstavnik SPIRIT/MGRT
9.15-9.30 Predstavitev SPOT svetovanje SAVINJSKA Tanja Drofelnik, svetovalka SPOT svetovanje SAVINJSKA
9.30-9.45 Predstavitev RASR d.o.o. RASR d.o.o., Iva Zorenč, direktorica
9.45-10.00 Ukrepi ZRSZ ZRSZ, vodja-direktor OS II. Celje mag.  Alenka Rumbak
10.00-10.15 Predstavitev projekta: Regionalno stičišče dostojnega dela RGZC, strokovna sodelavka na projektu Barbara Kač Kadunc
10.15-10.30 Predstavitev AJPES-a AJPES Celje, vodja izpostave Darja Lipičnik
10.30-10.45 Predstavitev U-LAB Slovenske Konjice ULAB Slovenske Konjice, Matjaž Breznik
10.45-11.15 Odmor in mreženje
11.15-11.30 Predstavitev inkubatorja INKUBATOR SAVINJSKE REGIJE, d.o.o., direktorica Saša Lavrič
11.30-11.45 Predstavitev inkubatorja SAŠA INKUBATOR d.o.o., direktorica Karla Sitar
11.45-12.00 Predstavitev EU projektov  za poslovne subjekte MIC Celje, pomočnica direktorja ŠC Celje mag. Andreja Jelen Mernik
12.00-12.15 Novosti v inkubatorju Mrežni podjetniški inkubator Vrelec d.o.o., direktorica Branka Aralica
12.15-12.30 MIC – most med izobraževanjem, usposabljanjem, gospodarstvom in razvojem MIC Velenje-vodja MIC-a, Darko Lichteneker
12.30-12.45 Predstavitev Podjetniškega inkubatorja Šentjur RA KOZJANSKO, mag. Rajko Antlej
12.45-13.05 Kompetenčni center ROBOFLEX Etra d.o.o. ROBOFLEX,  mag. Matjaž  Preložnik, koordinator demonstracijskega centra
13.05 Razprava in mreženje

Prijava:

Vse zainteresirane vabimo, da svojo udeležbo čimprej potrdite na e-naslov martina.recnik@ozs.si. Vaše prijave pričakujemo najkasneje do ponedeljka, 15. 10.2018, oziroma do zapolnitve mest.

Dodatne informacije:

SPOT Svetovanje SAVINJSKA, tel: 03 425 22 72

V pričakovanju prejema vaše potrditve udeležbe na dogodku vas lepo pozdravljamo in se veselimo srečanja!

SPOT svetovanja SAVINJSKA

Preberi več

Vabilo na ogled dobre prakse v Luko Koper

SPOT svetovanje Savinjska vabi na ogled dobre prakse v

LUKO KOPER

v petek, 26. oktobra 2018,

odhod ob 7. uri iz parkirišča za Kulturnim domom v Šmarju pri Jelšah.

Program:

 • Ogled Luke Koper – Luka Koper, d.d. v koprskem pristanišču izvaja pristaniške in logistične storitve. Pristanišče s prisotnostjo pomembnih svetovnih ladjarjev vzdržuje morske povezave z vsemi deli sveta;
 • Mreženje s SPOT svetovanje Obalno – kraške regije;
 • Kosilo.

Ogled dobre prakse je namenjen potencialnim podjetnikom in delujočim podjetjem. Organizira ga RA Sotla v sodelovanju z OOZ Šmarje pri Jelšah in je za udeležence brezplačen.

Na ogled dobre prakse se je potrebno prijaviti, in sicer preko elektronsko pošte na naslov: rasotla.spot@siol.net, do ponedeljka 22.10.2018.

Dodatne informacije: Razvojna agencija Sotla, SPOT svetovanje Savinjska, Metka Kovačič, telefon 041/724-110, e-naslov: rasotla.spot@siol.net.

Število mest je omejeno, zato pohitite s prijavo.

 

Vabilo: Vabilo na ogled dobre prakse Luka Koper

 

Preberi več

Pridobitev dovoljenja za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Ministrstvo za zdravje je v letu 2017 sprejelo Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki med drugim s seboj prinaša novost za vse poslovne subjekte, ki prodajajo tobačne izdelke. Prodaja teh izdelkov bo možna le še na podlagi dovoljenja, ki ga bo izdalo Ministrstvo zdravje.

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov določa, da se lahko tobak, tobačni in povezani izdelki od 11. 11. 2018 prodajajo  v poslovnih prostorih, za katere je bilo izdano dovoljenje. Vlagatelje zato pozivajo, da vložijo vlogo do navedenega datuma.

Vlogo za pridobitev dovoljenja je možno oddati samo elektronsko prek portala e-VEM (SPOT), kar določa Pravilnik o dovoljenjih za prodajo tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov.

Vloge lahko zakoniti zastopniki ali pooblaščenci oddajate samo prek portala e-VEM (SPOT). Na SPOT točke se lahko obrnete z namenom urejanja pooblastil za opravljanje teh postopkov preko e-VEM (SPOT).

Preberi več
Skip to content