MESEČNI TEMELJNI DOHODEK

Pomembno obvestilo ‼️

Samozaposleni, družbeniki, kmetje,

izjava za mesečni temeljni dohodek je na voljo. Vložite jo lahko izključno prek eDavkov (mobilna aplikacija📲 ali portal 💻).

Namig: če boste izjavo vložili do konca oktobra, bo nakazilo na vašem TRR že 10. 11.

Vse informacije najdete tukaj https://bit.ly/2TybgGc

Preberi več

Brezobrestni krediti za problemske občine B1

Razpisnik:Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:31.7.2020

Rok za oddajo:24.8.2020 in 9.10.2020

Višina sofinanciranja:brezobrestni kredit

Več: https://bit.ly/2Dubfid

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

• ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

o Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

UPRAVIČENCI

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot,

– pravna oseba, o družba z neomejeno odgovornostjo, o komanditna družba, o družba z omejeno odgovornostjo, o delniška družba, o komanditna delniška družba, o evropska delniška družba, o gospodarsko interesno združenje, o evropsko gospodarsko interesno združenje,

– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, – zadruga, – zadružna zveza.

Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018. 

Upravičeno območje projektov po podprogramu B1: 

– Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje)

– Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2020, so:

– Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem

– Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov

– Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov

– Nova oprema

– Rabljena oprema

– Novi delovni stroji

– Rabljeni delovni stroji

Neopredmetena sredstva

– Administrativni stroški

– Stroški materiala

– Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev

– Stroški transportnih storitev

– Stroški sejmov, reklame in reprezentance

– Stroški plač in povračil v zvezi z delom

– Drugi operativni stroški. 

POGOJI KREDITA

• Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.

• Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

• Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

• Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

Preberi več

P7C 2020 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave:31.7.2020

Rok za oddajo:24.08 in 09.10.2020

Višina sofinanciranja:brezobrestni kredit

Več: https://bit.ly/31PNBF1

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so: • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: – brezobrestnem kreditu, – brez stroškov odobravanja in vodenja, – nižjih zavarovalnih zahtevah, – ročnosti kredita, – možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita), • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij, • ohranitev delovnih mest.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje):

1.  ki opravljajo glavno dejavnost:

➢ I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:

➢ I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

➢ I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;

➢ I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;

➢ N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

➢ N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

➢ R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

➢ N49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas

3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih

4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8. 

POGOJI KREDITA

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri5 . Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita:

➢ za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

➢ za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. 

Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov. 

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Preberi več

IN CULTURA VERITAS – študijska tura

Študijska tura na slovenski vinski cesti

9. julija smo kot del aktivnosti projekta In cultura veritas na Razvojni agenciji Sotla izvedli kulturno-gurmansko študijsko turo, na katero smo povabili predstavnike medijev, turistične agencije in turistične vodnike z državno licenco.

Celotno aktivnost smo izvedli v skladu in ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19, tako smo na strokovni ogled popeljali skupino 20 udeležencev. Udeleženci so študijsko turo zapuščali navdušeni, kako ne bi bili, saj je program upravičil naziv kulturno-gurmansko potepanja, na njem pa smo poskrbeli tudi za podrobnejšo predstavitev projekta In cultura veritas in čezmejnega območja, ki smo ga povezali v novo turistično destinacijo.

Zaradi omejitev, ki so posledica COVID-19, smo izvedli študijsko turo po slovenskem delu območja, in sicer na območju subregije Obsotelje in Kozjansko, kjer se vije Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta. Začeli smo z ogledom in spoznavanjem ponudbe Šmarske vinske kleti, ki smo jo v projektu tudi investicijsko uredili.  Zbrane sta na začetku nagovorila župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš in direktorica Razvojne agencije Sotla Bojana Žaberl.

Po zajtrku, ki ga je pripravila gostilna Krpan Šmarje pri Jelšah, in je zajemal degustacijo lokalno pridelanih produktov ter degustaciji vin šmarskih vinogradnikov, smo nadaljevali z ogledom Muzeja baroka. Da so udeleženci spoznali “Kalvarijo”, so se po njej peš povzpeli do cerkve svetega Roka, kjer so spoznali baročne presežke tega dela Slovenije.

Za gastronomsko razvajanje so poskrbeli v Hiši vin Emino, kjer smo ob odličnem kosilu degustirali tudi vin iz njihove kleti. Po panoramski vožnji po območju smo se ustavili na »kozjanski plaži«, v Vinotoču Gruska, kjer smo degustirali peneča vina blagovne znamke Vina Mramor. Za konec smo si privoščili še sladico Frozija, domač zmrznjen jogurt in ogled kmetije Sinkovič na Bučah.  

Študijsko turo je vodil Igor Podgoršek.

Udeleženci so bili enotni – nujno se spet vrnemo, saj nas je ponudba nadvse pozitivno presenetila. In zraven bojda pripeljejo tudi prijatelje …

Preberi več

NOVI PROJEKTI IN VSEBINE NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

Razvojna agencija Sotla je kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko konec meseca februarja na 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oddala šest projektnih predlogov. Vsebine prijavljenih projektov so se nanašale na  področje turizma, kmetijstva in gastronomije, ohranjanja zavarovanih območij narave ter spodbujanja razvoja rokodelstva. Sredi tedna smo prejeli odobritev treh oddanih projektov, ki bodo zagotovo pomenili zanimive in dodatne vsebine za območje Obsotelja in Kozjanskega.

NOVE ROKODELSKE VSEBINE

Projekt Roko-delci smo prijavili v sodelovanju s še tremi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Občina Rogatec.

Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu smo pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje.

Vsak vključen LAS bo izvajal še specifične aktivnosti povezane z dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih znanj, nadgradnjo tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosom znanj med LAS-i, prenosom podjetniških znanj (izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj ), promocijo in trženjem rokodelskih znanj ter vodenje in koordinacija projekta.

Na območju našega LAS gre posebej izpostaviti aktivnosti v Rogatcu, kjer ob vključenih aktivnostih (promocija, izvedba izobraževanj, tisk priročnika o pletenju iz šibja in steklarstvu), načrtujejo tudi nakup zvočnih vodnikov za Muzej na prostem v več jezikovnih različicah in CNC stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi delavnic steklarstva. Poseben doprinos pa bodo zagotovo nove digitalne vsebine, saj v muzejske zbirke projekt prinaša tudi VR (virtualna resničnost) rešitve. 

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 136.603,65 evrov, od tega smo pridobili 99.998,11 evrov nepovratnih CLLD sredstev. 

POVEZOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE

Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij smo prijavili v sodelovanju s še tremi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Kozjanski park in Občina Kozje.

Na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko trenutno izvajamo projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki je pokazal potrebno po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, njeni interpretaciji in seveda tudi infrastrukturnih ureditvah. Danes v otroštvu ni več samoumevno preživljanje časa na prostem, je pa to zagotovo nuja, ki jo narekuje trenutni tempo. V projektu želimo s prilagojenimi aktivnostmi (tabori) mladim približati naravo in kulturo in jih spodbuditi k razmisleku o delovnih mestih in priložnostih, ki jih zavarovana območje narave ponujajo.

Skupaj z razširjeno projektno skupino smo na območju našega LAS tako prišli do ideje, da na območju gradu Podsreda uredimo gospodarsko poslopje, kjer bomo ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, uredili tudi info točko o glavnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve bi je predvidena tudi ureditev trgovine produktov blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov iz območja Obsotelja in Kozjanskega.

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 141.810,73 evrov, od tega smo pridobili 99.998,51 evrov nepovratnih CLLD sredstev. 

ZA POVEČANJE DELEŽA HUMUSA V TLEH

Projekt Humusprojekt – HöGI smo prijavili v sodelovanju s še dvema slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) in enim LAS iz Avstrije, tako je to projekt mednarodnega sodelovanja LAS, kar mu daje tudi poseben status. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina.

Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu. Zaradi vezave CO2 se namreč zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje, zelo obremenjuje. Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8.000 ton in 100.000 ton po petih letih, s pomočjo pridobljenega CO2 certifikata, ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom. Projekt bo tako povečal regionalno uspešnost, inovativno združil mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgradil obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe, v njem bo izdelana inovativna mednarodna baza podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. Na območju našega LAS bomo k sodelovanju povabili približno 15 kmetij, na katerih bomo vzorčili in analizirali deleža humusa v tleh in nato na osnovi analize preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili in prilagodili bomo tudi aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Ena izmed predvidenih aktivnosti je tudi posvet Akademija humus v Sloveniji, ki bo nadgrajena tudi z izobraževanji slovenskih udeležencev na dnevih humusa v Kaindorf v Avstriji.

Na območju našega LAS bomo ob zgornjih, skupnih aktivnostih projekta, z investicijami poskrbeli še za prestrukturiranje predelave humusa, in sicer z dograditvijo merilnega sistem kompostarne Tuncovec ter čipiranjem odlaganja komunalnih odpadkov. Oboje bo izvedel OKP Rogaška Slatina.

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 82.562,27 evrov, od tega smo pridobili 61.594,12 evrov nepovratnih CLLD sredstev. 

Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencija Sotla

»Veseli smo, da smo navkljub veliki konkurenci (vrednost zaprošenih sredstev prijavljenih projektov je bila 11 milijonov evrov, na voljo pa le 3 milijone sredstev), uspeli s kar tremi projektnimi predlogi. Verjamemo, da vsi trije projekti na območje prinašajo vsebine, ki bodo uporabne in imele širši družbeni vpliv. Naj dodamo, da trenutno že izvajamo dva projekta sodelovanja LAS, enega smo že zaključili, tako se lahko v tej perspektivi pohvalimo s kar šestimi projekti sodelovanja LAS.«

Preberi več

PAMETNE VASI ZA JUTRI – e-druženje

Ste starejši od 50 let in bi želeli kakšen dan preživeti v zanimivi družbi in pridobiti nova znanja? Pridružite se nam na e-izvedbi modula Druženje na vasi, ki je del aktivnosti projekta Pametne vasi za jutri.

Udeležba je brezplačna, prijave zbiramo na e-naslovu rasotla@siol.net. Ob prijavi prosim sporočite svoje ime in priimek ter elektronski naslov, na katerega vam bomo poslali povabilo za sodelovanje.

Veselimo se prijetnega druženja v nekoliko drugačni obliki.

URNIK

Popravi si sam: Obnova pohištva (1. delavnica) 23. 6. 2020 ob 9:00 uri (torek)
Komunikacija s starostniki 26. 6. 2020 ob 10.00 (petek)
Popravi si sam: Obnova pohištva (2. delavnica) 2. 7. 2020 ob 9:00 uri (četrtek)
Zdravstvena nega 1. 7. 2020 ob 16. uri (sreda)
Kulinarična preobrazba 8. 7. 2020 ob 9. uri (sreda)
Uporabi ponovno stara znanja in prenos na mlade: Klubska mizica v »vintage« stilu 9. 7. 2020 ob 9:00 uri (četrtek)
Psihosocialna pomoč pri iskanju smisla v trenutkih krize 13. 7. 2020 ob 10. uri (ponedeljek)
Slovstvena folklora 15. 7. 2020 ob 10. uri (sreda)
Uporabi ponovno stara znanja in prenos na mlade: »Upcycling« oblačil 16. 7. 2020 ob 9:00 uri (četrtek)
Obvladovanje starostnih tegob: Izdelava cvetja iz krep papirja 23. 7. 2020 ob 9:00 uri (četrtek)
Obvladovanje starostnih tegob: Druženje z bolniki z demenco 30. 7. 2020 ob 9:00 uri (četrtek)

Preberi več

SPREMEMBRA 3. JP LAS

OBVESTILO: 1. sprememba 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva EKSRP

Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko je na 2. izredni dopisni seji, dne 16. 3. 2020, potrdil 1. spremembo 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva EKSRP (3. Javni poziv).

Zaradi izrednih razmer (splošnih omejitev poslovanja in delovanja zaradi epidemije virusa COVID-19) se rok za oddajo vlog podaljša iz 20. 3. 2020 na 20. 4. 2020. Za potrdila in dokazila (glej poglavje 9 Prijavnega obrazca, točke 7, 8 in 16), ki jih je potrebno priložiti vlogi na javni poziv in imajo predpisan rok veljavnosti, se le-ta podaljša za 30 dni in se šteje od 20. 4. 2020.

V 3. Javnem pozivu v Navodilih prijaviteljem za izdelavo vloge in Prijavnem obrazcu, se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge ter potrdila in dokazila, ki imajo predpisan rok veljavnosti, nadomesti z novimi zgornjimi datumi. Ostale določbe javnega poziva ostanejo nespremenjene.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Preberi več

UKREPI ZARADI KORONAVIRUSA (COVID-19)

O B V E S T I L O
UKREPI ZARADI KORONAVIRUSA (COVID-19)

Spoštovane stranke,
obveščamo vas, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s povečano stopnjo tveganja prenosa COVID-19, od današnjega dne do preklica na Razvojni agenciji Sotla ni uradnih ur, poslovanje pa poteka preko telefona, elektronske pošte in navadne pošte.
V tem času smo dosegljivi preko naslednjih komunikacijskih kanalov:
– telefon: 03 817 18 60,
– mobilna številka: 041 724 110,
– e-pošta: rasotla@siol.net.

Oddaja vlog na 3. JP LAS Obsotelje in Kozjansko, je še vedno mogoča na način, opisan v razpisni dokumentaciji, priporočamo pa predhodno uskladitev po enem izmed zgoraj naštetih komunikacijskih kanalov.

Hvala za razumevanje.

Preberi več

DELAVNICA: TURISTIČNA PROMOCIJA

Čezmejno povezovanje prinaša tudi priložnosti za povezovanje na področju vašega dela in ustvarja nove priložnosti, vas vabim na delavnico slovenskih in hrvaških turističnih delavcev (zavodi, turistične agencije, turistični vodniki), na kateri boste lahko izmenjali tudi kontakte in vzpostavili nove možnosti sodelovanja.

Delavnica v sklopu aktivnosti projekta In Cultura Veritas: TURISTIČNA PROMOCIJA
Pridružite se nam, če vas zanima dodatna promocija vaše ponudbe v čezmejni destinaciji (www.inculturaveritas.eu).

KDAJ? ponedeljek, 9. marec 2020, ob 10. uri.
KJE? Anin dvor, Cvetlični Hrib 1a, 3250 Rogaška Slatina.

P R O G R A M
10.00 – 10.15 Predstavitev projekta In cultura veritas
Anita Čebular, Razvojna agencija Sotla

10.15 – 11.00 Atrakcije in storytelling v čezmejni destinaciji – z njima razvijamo prepoznavnost produktov
dr.sc. Romana Lekić, strokovnjakinja za destinacijski menadžment

11.00 – 11.15 Odmor

11.15 – 12.00 Kakšna je dobra interpretacija dediščine? Pristopi in praktični prikaz na zbirki v Aninem dvoru
Aleksander S. Jurkovič (Nani Poljanec), Zavod Ljudski muzej

12.00 – 12.30 Ogled Aninega dvora in kosilo

Prijave zbiramo na ta e-naslov, in sicer do četrtka, 5. 3. 2020 na ta e-naslov (anita.sotla@siol.net) ali na telefon 03 817 18 60.

Več v vabilu: Delavnica 9. 3. 2020

Preberi več

OBJAVLJEN 3. JP LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO

LAS Obsotelje in Kozjansko je objavila 3. javni poziv za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020, sofinancirane iz sklada EKSRP.

VEČ: dokumentacija javnega poziva (LINK).

Predmet javnega poziva: Predmet javnega poziva je izbor operacij, ki bodo upravičene do javne podpore iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje operacij je Lokalni akcijski skupini Obsotelje in Kozjansko dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP).

Razpoložljiva sredstva in stopnja sofinanciranja: Višina razpoložljivih nepovratnih javnih finančnih sredstev znaša 607.280,16 eurov. Operacije lahko pridobijo sofinanciranje 85 % upravičenih stroškov s podporo sklada EKSRP.

Rok za oddajo vlog: 20. 3. 2020.

Informacije o javnem pozivu: vsak delovni dan med 9. in 12. uro:
• osebno po predhodnem dogovoru na sedežu LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, Šmarje pri Jelšah,
• po telefonu: 03/81-71-860,
• po e-pošti: info.lasok@gmail.com,
• kontaktni osebi: Sabina Kampuš in Katja Romih.

Preberi več
Skip to content