OBVESTILO: 1. sprememba 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva EKSRP

Organ upravljanja LAS Obsotelje in Kozjansko je na 2. izredni dopisni seji, dne 16. 3. 2020, potrdil 1. spremembo 3. javnega poziva za izbor operacij iz naslova podukrepa ˝Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost˝ za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, za sredstva EKSRP (3. Javni poziv).

Zaradi izrednih razmer (splošnih omejitev poslovanja in delovanja zaradi epidemije virusa COVID-19) se rok za oddajo vlog podaljša iz 20. 3. 2020 na 20. 4. 2020. Za potrdila in dokazila (glej poglavje 9 Prijavnega obrazca, točke 7, 8 in 16), ki jih je potrebno priložiti vlogi na javni poziv in imajo predpisan rok veljavnosti, se le-ta podaljša za 30 dni in se šteje od 20. 4. 2020.

V 3. Javnem pozivu v Navodilih prijaviteljem za izdelavo vloge in Prijavnem obrazcu, se besedilo v vseh točkah, ki vsebujejo rok oddaje vloge ter potrdila in dokazila, ki imajo predpisan rok veljavnosti, nadomesti z novimi zgornjimi datumi. Ostale določbe javnega poziva ostanejo nespremenjene.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.