Pobuda: Vaška in trška jedra

Ker na Razvojni agenciji Sotla ter LAS Obsotelje in Kozjansko želimo slediti pobudam lokalnega okolja, smo v sodelovanju z občinami, posebej z občino Rogatec, uspeli dogovoriti sestanek z ministrom za kmetijstvo dr. Jožetom Podgorškom in njegovimi strokovnimi sodelavci. Tema sestanka je bila pobuda za pripravo projektov na temo obnova/ohranitev trških in vaških jeder, v kateri je sodelovalo 11 občin v Savinjski regiji. Spletni sestanek je bil izveden sredi aprila.

Uvodoma je g. Martin Mikolič, župan občine Rogatec, v imenu pobudnikov predstavil idejo o projektu »Trška in vaška jedra«, kot predlog umestitve celovitih vsebin na področju ohranjanja kulturne dediščine, ki bi skrbele za obnovo in modernizacijo zaokroženih območjih kulturne dediščine, v okvir Strateškega načrta ali skozi razpise drugih ministrstev za prihodnje programsko obdobje. Omenil je možnost finančnih sredstev za razvoj infrastrukture na podeželju v programskem obdobju 2007-2013. Omenil je, da se na podeželju ne sme pozabiti tudi na nekmetijske vsebine na podeželju.

Bojana Žaberl, RA Sotla, je povedala, da sta bila v preteklem programskem obdobju ukrepa 323 Ohranjanje in izboljšanje dediščine na podeželju in 322 Obnova in razvoj vasi primera dobre prakse. Na območju Obsotelja in Kozjanskega je bilo izvedenih 17 projektov, v vrednosti skoraj 4 mio EUR, od tega so prejeli okoli 2,4 mio EUR nepovratnih sredstev. V teh projektih so bila urejena vaška in trška jedra s pripadajočo infrastrukturo, obnovljeni 3 objekti kulturne dediščine, večnamenski objekt, katerim so dodali vsebino. Tudi v prihodnje so potrebe za tovrstne projekte in vsebine. RA Sotla je tudi upravljalec oz. vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko, ki se pripravlja tudi na novo programsko obdobje, vendar meni, da je v okviru LEADER premalo sredstev za tovrstne projekte.

Minister, dr. Podgoršek, se je strinjal glede urejenih vasi, vaških jeder za kvaliteto življenja, tudi za mlade družine. Strinjal se je, da je potrebno v vasi pripeljat primerljive pogoje nekega normalnega življenja, zato potrebujemo razvito podeželje. Meni, da se v okviru LEADER kljub vsemu lahko tudi v prihodnje pokrivajo podobne investicije, kot so se v okviru preteklih ukrepov 323 in 322. Zavzema se okrepitev pomena LEADER projektov, za regijski pristop in regijske nosilce, tudi v okviru LAS-ov, da se išče rešitve, pobude območja, modele razvoja ter posamezne rešitve za razvoj lokalnega območja, tudi kmetijstva. Pozdravlja tovrstno pobudo in celovit pristop k razvoju območja, da se pomaga območju, kjer so največje potrebe.

Alina Cunk Perkič je kot vodja Medresorske delovne skupine za pripravo CLLD po 2020, za štiri EU sklade, izpostavila, da med MKGP in SVRK že potekajo pogovori o razmejitvah posameznih področjih – komplementarnosti v okviru Partnerskega sporazuma, katera področja se bodo financirala v okviru posameznih skladov. Glede pobude, da se projekt izvede v 11 občinah, kar presega območje enega LAS, ukrep LEADER pride v poštev le primeru projekta sodelovanja LAS. Potrebe lokalnega območja morajo biti prepoznati v okviru strategije lokalnega razvoja.

Veseli smo, da je naša pobuda naletela na odobravanje, verjamemo, da bomo lahko s skupnimi pristopi zagotovili dodatna sredstva in ohranjanje dediščine tudi v prihajajočem finančnem obdobju.

 

Preberi več

Vprašalnik – vpliv turizma

Vpliv turizma na razvoj mediteranskih regij – projekt ALMERE

Spoštovani anketiranci, spoštovane anketiranke,

kot del aktivnosti projekta ALMERE, ki ga Razvojna agencija Sotla izvaja skupaj s partnerji v okviru programa Erasmus+ (znotraj ključnega ukrepa 2), nas zanima vaše dojemanje vplivov turizma na sredozemske regije.

Pred vami je vprašalnik z nekaj preprostimi vprašanji, na katere se boste morali na lestvici od 1 (se popolnoma ne strinjam) do 7 (popolnoma strinjati) opredeliti, ali se strinjate ali ne.

Vprašalnik je popolnoma anonimen in podatki se bodo zbirali izključno za raziskave, opravljene v okviru projekta.

Za več informacij pišite na e-poštni naslov: anita.sotla@siol.net

Za izpolnjevanje kliknite na povezavo:  VPRAŠALNIK

 

 

Preberi več

NAJAVA JAVNEGA POZIVA – gostinstvo

Gostinci, bodite pozorni: predvidoma jutri (8. 4. 2021) bo na spletni strani SPIRIT Slovenija, javna agencija objavljen 2. Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.
Fotografija: Peter H from Pixabay.

Preberi več

Projektni predlogi – ORP 2021-2027 – podaljšanje roka

Zaradi interesa in kompleksnosti tematike smo rok za oddajo projektnih predlogov podaljšali do 9. aprila 2021.

V sklopu priprave Območnega razvojnega programa (ORP) za Obsotelje in Kozjansko 2021–2027 vas vabimo k oddaji vaših predlogov razvojnih projektov subregijskega pomena.

Projektne predloge oddate tako, da izpolnite obrazec, ki je dostopen na POVEZAVI (klik). Za vsak projektni predlog prosimo izpolnite nov obrazec.

 Rok za oddajo projektnih predlogov je 9. april 2021. Nabor projektov bo skupaj z osnutkom ORP posredovan tudi v javno obravnavo, tako bomo zagotovili, da bo dokument »živ« in ga bomo lahko po potrebi še dopolnjevali.

Če želite dodatne informacije, navodila ali usmeritve, smo vam na voljo. V vsakem primeru pa predlagamo, da se pred oddajo projektnega predloga posvetujete s svojo območno razvojno agencijo:

Vabljeni k sooblikovanju prihodnosti Obsotelja in Kozjanskega.

Preberi več

Vpis v evidenco regionalnih razvojnih agencij

MGRT je 16. 3. 2021 izdal odločbo o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij za Savinjsko razvojno regijo, in sicer za obdobje 2021-2027. Skladno s to odločbo je v evidenco regionalnih razvojnih agencij vpisan RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot nosilna institucija med ostalimi razvojnimi agencijami v regiji, je vpisana tudi Razvojna agencija Sotla kot sodelujoča institucija.

Z namenom doseganja večje učinkovitosti, celovitosti in enakomernosti izvajanja  razvojno pospeševalnih nalog je delovanje Savinjske regije namreč organizirano tako, da na ravni subregij Obsotelje in Kozjansko, Osrednje Celjsko, Dravinjsko, Spodnje Savinjsko in Savinjsko-Šaleško delujejo razvojne institucije.

Subregionalne razvojne institucije imajo različno statusno organiziranost, vse pa  samostojno in v sodelovanju z RASR, izvajajo subregionalne in regionalne razvojne naloge.

Preberi več

Javni poziv »HUMUSPROJEKT – HÖGI«

Javni poziv za sodelovanje kmetij v projektu »HUMUSPROJEKT – HÖGI«

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov 21. stoletja. Prihajajo hitreje, kot smo predvidevali in posebej kmetijstvo je usodno odvisno od vremena oziroma podnebnih razmer, saj imajo temperatura zraka in tal, sončno obsevanje, zračna vlaga, količina in razporeditev padavin, pogostnost in intenzivnost vremenskih ujm odločilen vpliv na kmetijsko pridelavo.

Predvsem in zaradi zgornjih dejstev smo se lokalne akcijske skupine v Sloveniji (lokalne akcijske skupine: Bogastvo podeželja, Obsotelje in Kozjansko ter Ovtar slovenskih goric) in Avstriji (LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland) povezale in prijavile skupen projekt sodelovanja na podukrep 19.3. z naslovom HUMUS PROJEKT – HOGI, s katerim želimo ublažiti posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. V projektu kot upravičenci sodelujejo še Ökoregion Kaindorf GmbH na avstrijski strani in KGZS Zavod Ptuj, Razvojna agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina na slovenski strani projektnega območja.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE JE 10. 3. 2021

Javni poziv najdete na JP Humus.

Prijavo oddajte na mail: anita.sotla@siol.net ZA LAS Obsotelje in Kozjansko (območje občin Kozje,  Podčetrtek,  Rogaška  Slatina, Rogatec  in  Šmarje  pri  Jelšah).

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo projekta (mag. Mojca Metličar), LAS Bogastvo podeželja, in sicer mail: info@las-bogastvopodezelja.si in na telefon 02 749 36 33 ali 051 300 419.

Prav tako vam je na voljo predstavnica na območju vašega LAS:

 

Preberi več

Izobraževanje ANIMATORJI – Pametne vasi za jutri

Spoštovani animatorji, animatorke,

veseli nas, da ste se odločili, da boste nadgradili svoje zanje in ga kot animator in izvajalec modela Druženja na vasi delili še med ostale, tako na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko kot na območju drugih vključenih LAS.

Vabimo vas, da sodelujete na izobraževanju, ki bo tokrat potekalo nekoliko drugače:

 • najprej si preberite gradivo, ki smo ga pripravili za vas: Usposabljanje za animatorje – gradivo
 • si podrobno poglejte video pripomoček, kjer imate nazorne prikaze in napotke za izvedbo posameznega modula,
 • prijavite se na osebni pogovor pri  ustvarjalcih modula do 18. 12. 2020, s katerimi boste preko spletne aplikacije pripravili razgovor in preveritev znanja, pokličite na:
  • Razvojna agencija Sotla: rasotla@siol.net, 03 817 18 60,
  • Ljudska univerza Rogaška Slatina: jasna.colneric@lu-rogaska.si, 03 818 24 40
  • Center ponovne uporabe: ajda@cpu-reuse.com, 031 305 608

Če boste ob prebiranju gradiva imeli kakšno dodatno vprašanje, se lahko obrnete na koordinatorje projekta, ki smo hkrati tudi pripravljavci gradiva, kontakti so zgoraj.

Veselimo se sodelovanja in izvedb novih ponovitev Druženja na vasi.

Projektna skupina Pametnih vasi za jutri na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko

 

 

Projekt Pametne vasi za jutri (podukrep 19.3), ima skupni izziv vseh vključenih LAS-ov, in sicer ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri.

Skupaj s partnerji v projektu smo v projektu pristopili k oblikovanju pilotnih modelov – konceptov na vasi, ki bodo po našem mnenju pomenili doprinos za nadaljnji razvoj slovenskega podeželja.

LAS-i so sodelovali pri pripravi pilotnih modelov s svojim znanjem in izkušnjami. Oblikovali smo 5 kvalitetnih modelov, ki so bili kot pilotne aktivnosti prilagojeni glede na potrebe iz lokalnega okolja posameznega LAS-a.

V okviru skupne operacije je pripravljenih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«:

 • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju(LAS Goričko)
 • Model 2: Pametna srebrna vas – PSV (LAS Posavje)
 • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju (LAS Prlekija)
 • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov(LAS Pri dobrih ljudeh)
 • Model 5: Druženje na vasi (LAS Obsotelje in Kozjansko)

Na Razvojni agenciji Sotla, Ljudski univerzi Rogaška Slatina in CPU smo veseli, da lahko z vami delimo znanja, ki smo jih zbrali ob pripravi modela Druženje na vasi in ga nadgradili v dveh izvajanjih. Zaradi razmer, povezanih z novim koronavirusom, smo eno izvedbo modela Druženja na vasi izvedli fizično v vasi Kostrivnica, medtem ko smo drugo ponovitev izpeljali kot dogodek na spletu.

 

Preberi več

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK

Pomembno obvestilo ‼️

Samozaposleni, družbeniki, kmetje,

izjava za mesečni temeljni dohodek je na voljo. Vložite jo lahko izključno prek eDavkov (mobilna aplikacija📲 ali portal 💻).

Namig: če boste izjavo vložili do konca oktobra, bo nakazilo na vašem TRR že 10. 11.

Vse informacije najdete tukaj https://bit.ly/2TybgGc

Preberi več

Brezobrestni krediti za problemske občine B1

Razpisnik:Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:31.7.2020

Rok za oddajo:24.8.2020 in 9.10.2020

Višina sofinanciranja:brezobrestni kredit

Več: https://bit.ly/2Dubfid

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

• ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

o Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

UPRAVIČENCI

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot,

– pravna oseba, o družba z neomejeno odgovornostjo, o komanditna družba, o družba z omejeno odgovornostjo, o delniška družba, o komanditna delniška družba, o evropska delniška družba, o gospodarsko interesno združenje, o evropsko gospodarsko interesno združenje,

– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, – zadruga, – zadružna zveza.

Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018. 

Upravičeno območje projektov po podprogramu B1: 

– Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje)

– Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2020, so:

– Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem

– Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov

– Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov

– Nova oprema

– Rabljena oprema

– Novi delovni stroji

– Rabljeni delovni stroji

Neopredmetena sredstva

– Administrativni stroški

– Stroški materiala

– Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev

– Stroški transportnih storitev

– Stroški sejmov, reklame in reprezentance

– Stroški plač in povračil v zvezi z delom

– Drugi operativni stroški. 

POGOJI KREDITA

• Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.

• Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

• Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

• Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

Preberi več

P7C 2020 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave:31.7.2020

Rok za oddajo:24.08 in 09.10.2020

Višina sofinanciranja:brezobrestni kredit

Več: https://bit.ly/31PNBF1

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so: • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: – brezobrestnem kreditu, – brez stroškov odobravanja in vodenja, – nižjih zavarovalnih zahtevah, – ročnosti kredita, – možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita), • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij, • ohranitev delovnih mest.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje):

1.  ki opravljajo glavno dejavnost:

➢ I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:

➢ I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

➢ I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;

➢ I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;

➢ N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

➢ N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

➢ R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

➢ N49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas

3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih

4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8. 

POGOJI KREDITA

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri5 . Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita:

➢ za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

➢ za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. 

Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov. 

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Preberi več
Skip to content