NAJAVA JAVNEGA POZIVA – gostinstvo

Gostinci, bodite pozorni: predvidoma jutri (8. 4. 2021) bo na spletni strani SPIRIT Slovenija, javna agencija objavljen 2. Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19.
Fotografija: Peter H from Pixabay.

Preberi več

Projektni predlogi – ORP 2021-2027 – podaljšanje roka

Zaradi interesa in kompleksnosti tematike smo rok za oddajo projektnih predlogov podaljšali do 9. aprila 2021.

V sklopu priprave Območnega razvojnega programa (ORP) za Obsotelje in Kozjansko 2021–2027 vas vabimo k oddaji vaših predlogov razvojnih projektov subregijskega pomena.

Projektne predloge oddate tako, da izpolnite obrazec, ki je dostopen na POVEZAVI (klik). Za vsak projektni predlog prosimo izpolnite nov obrazec.

 Rok za oddajo projektnih predlogov je 9. april 2021. Nabor projektov bo skupaj z osnutkom ORP posredovan tudi v javno obravnavo, tako bomo zagotovili, da bo dokument »živ« in ga bomo lahko po potrebi še dopolnjevali.

Če želite dodatne informacije, navodila ali usmeritve, smo vam na voljo. V vsakem primeru pa predlagamo, da se pred oddajo projektnega predloga posvetujete s svojo območno razvojno agencijo:

Vabljeni k sooblikovanju prihodnosti Obsotelja in Kozjanskega.

Preberi več

Vpis v evidenco regionalnih razvojnih agencij

MGRT je 16. 3. 2021 izdal odločbo o vpisu v evidenco regionalnih razvojnih agencij za Savinjsko razvojno regijo, in sicer za obdobje 2021-2027. Skladno s to odločbo je v evidenco regionalnih razvojnih agencij vpisan RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o., kot nosilna institucija med ostalimi razvojnimi agencijami v regiji, je vpisana tudi Razvojna agencija Sotla kot sodelujoča institucija.

Z namenom doseganja večje učinkovitosti, celovitosti in enakomernosti izvajanja  razvojno pospeševalnih nalog je delovanje Savinjske regije namreč organizirano tako, da na ravni subregij Obsotelje in Kozjansko, Osrednje Celjsko, Dravinjsko, Spodnje Savinjsko in Savinjsko-Šaleško delujejo razvojne institucije.

Subregionalne razvojne institucije imajo različno statusno organiziranost, vse pa  samostojno in v sodelovanju z RASR, izvajajo subregionalne in regionalne razvojne naloge.

Preberi več

Javni poziv »HUMUSPROJEKT – HÖGI«

Javni poziv za sodelovanje kmetij v projektu »HUMUSPROJEKT – HÖGI«

Podnebne spremembe so eden največjih izzivov 21. stoletja. Prihajajo hitreje, kot smo predvidevali in posebej kmetijstvo je usodno odvisno od vremena oziroma podnebnih razmer, saj imajo temperatura zraka in tal, sončno obsevanje, zračna vlaga, količina in razporeditev padavin, pogostnost in intenzivnost vremenskih ujm odločilen vpliv na kmetijsko pridelavo.

Predvsem in zaradi zgornjih dejstev smo se lokalne akcijske skupine v Sloveniji (lokalne akcijske skupine: Bogastvo podeželja, Obsotelje in Kozjansko ter Ovtar slovenskih goric) in Avstriji (LAG Zeitkultur Oststeirisches Kernland) povezale in prijavile skupen projekt sodelovanja na podukrep 19.3. z naslovom HUMUS PROJEKT – HOGI, s katerim želimo ublažiti posledice podnebnih sprememb v kmetijstvu. V projektu kot upravičenci sodelujejo še Ökoregion Kaindorf GmbH na avstrijski strani in KGZS Zavod Ptuj, Razvojna agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina na slovenski strani projektnega območja.

ROK ZA ODDAJO PRIJAVNICE JE 10. 3. 2021

Javni poziv najdete na JP Humus.

Prijavo oddajte na mail: anita.sotla@siol.net ZA LAS Obsotelje in Kozjansko (območje občin Kozje,  Podčetrtek,  Rogaška  Slatina, Rogatec  in  Šmarje  pri  Jelšah).

DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije se lahko obrnete na vodjo projekta (mag. Mojca Metličar), LAS Bogastvo podeželja, in sicer mail: info@las-bogastvopodezelja.si in na telefon 02 749 36 33 ali 051 300 419.

Prav tako vam je na voljo predstavnica na območju vašega LAS:

 

Preberi več

Izobraževanje ANIMATORJI – Pametne vasi za jutri

Spoštovani animatorji, animatorke,

veseli nas, da ste se odločili, da boste nadgradili svoje zanje in ga kot animator in izvajalec modela Druženja na vasi delili še med ostale, tako na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko kot na območju drugih vključenih LAS.

Vabimo vas, da sodelujete na izobraževanju, ki bo tokrat potekalo nekoliko drugače:

 • najprej si preberite gradivo, ki smo ga pripravili za vas: Usposabljanje za animatorje – gradivo
 • si podrobno poglejte video pripomoček, kjer imate nazorne prikaze in napotke za izvedbo posameznega modula,
 • prijavite se na osebni pogovor pri  ustvarjalcih modula do 18. 12. 2020, s katerimi boste preko spletne aplikacije pripravili razgovor in preveritev znanja, pokličite na:
  • Razvojna agencija Sotla: rasotla@siol.net, 03 817 18 60,
  • Ljudska univerza Rogaška Slatina: jasna.colneric@lu-rogaska.si, 03 818 24 40
  • Center ponovne uporabe: ajda@cpu-reuse.com, 031 305 608

Če boste ob prebiranju gradiva imeli kakšno dodatno vprašanje, se lahko obrnete na koordinatorje projekta, ki smo hkrati tudi pripravljavci gradiva, kontakti so zgoraj.

Veselimo se sodelovanja in izvedb novih ponovitev Druženja na vasi.

Projektna skupina Pametnih vasi za jutri na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko

 

 

Projekt Pametne vasi za jutri (podukrep 19.3), ima skupni izziv vseh vključenih LAS-ov, in sicer ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri.

Skupaj s partnerji v projektu smo v projektu pristopili k oblikovanju pilotnih modelov – konceptov na vasi, ki bodo po našem mnenju pomenili doprinos za nadaljnji razvoj slovenskega podeželja.

LAS-i so sodelovali pri pripravi pilotnih modelov s svojim znanjem in izkušnjami. Oblikovali smo 5 kvalitetnih modelov, ki so bili kot pilotne aktivnosti prilagojeni glede na potrebe iz lokalnega okolja posameznega LAS-a.

V okviru skupne operacije je pripravljenih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«:

 • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju(LAS Goričko)
 • Model 2: Pametna srebrna vas – PSV (LAS Posavje)
 • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju (LAS Prlekija)
 • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov(LAS Pri dobrih ljudeh)
 • Model 5: Druženje na vasi (LAS Obsotelje in Kozjansko)

Na Razvojni agenciji Sotla, Ljudski univerzi Rogaška Slatina in CPU smo veseli, da lahko z vami delimo znanja, ki smo jih zbrali ob pripravi modela Druženje na vasi in ga nadgradili v dveh izvajanjih. Zaradi razmer, povezanih z novim koronavirusom, smo eno izvedbo modela Druženja na vasi izvedli fizično v vasi Kostrivnica, medtem ko smo drugo ponovitev izpeljali kot dogodek na spletu.

 

Preberi več

MESEČNI TEMELJNI DOHODEK

Pomembno obvestilo ‼️

Samozaposleni, družbeniki, kmetje,

izjava za mesečni temeljni dohodek je na voljo. Vložite jo lahko izključno prek eDavkov (mobilna aplikacija📲 ali portal 💻).

Namig: če boste izjavo vložili do konca oktobra, bo nakazilo na vašem TRR že 10. 11.

Vse informacije najdete tukaj https://bit.ly/2TybgGc

Preberi več

Brezobrestni krediti za problemske občine B1

Razpisnik:Slovenski regionalno razvojni sklad

Datum objave:31.7.2020

Rok za oddajo:24.8.2020 in 9.10.2020

Višina sofinanciranja:brezobrestni kredit

Več: https://bit.ly/2Dubfid

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

• ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

o Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

UPRAVIČENCI

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o gospodarskih družbah, registrirani kot,

– pravna oseba, o družba z neomejeno odgovornostjo, o komanditna družba, o družba z omejeno odgovornostjo, o delniška družba, o komanditna delniška družba, o evropska delniška družba, o gospodarsko interesno združenje, o evropsko gospodarsko interesno združenje,

– fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

Subjekti, kot so opredeljeni v Zakonu o zadrugah, registrirani kot, – zadruga, – zadružna zveza.

Vlagatelji morajo biti MSP (mikro, malo ali srednje veliko podjetje) ter izvajati projekt in imeti registriran sedež podjetja ali poslovno enoto na problemskem ali obmejnem problemskem območju.

Vlagatelj mora biti vpisan v sodni register pred 1.1.2018. 

Upravičeno območje projektov po podprogramu B1: 

– Problemsko območje (obmejno in občine Hrastnik, Radeče, Trbovlje)

– Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dornava, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrastnik, Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kočevje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Lovrenc na Pohorju, Loška Dolina, Loški Potok, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren-Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podlehnik, Podvelka, Podčetrtek, Poljčane, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče-Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogatec, Rogaška Slatina, Rogašovci, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Tišina, Tolmin, Trbovlje, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Žetale, Žirovnica.

UPRAVIČENI STROŠKI

Upravičeni stroški, ki lahko nastanejo od 1. 2. 2020, so:

– Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem

– Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov

– Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe/drugih poslovnih prostorov

– Nova oprema

– Rabljena oprema

– Novi delovni stroji

– Rabljeni delovni stroji

Neopredmetena sredstva

– Administrativni stroški

– Stroški materiala

– Stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev

– Stroški transportnih storitev

– Stroški sejmov, reklame in reprezentance

– Stroški plač in povračil v zvezi z delom

– Drugi operativni stroški. 

POGOJI KREDITA

• Obrestna mera: brezobrestno posojilo, brez stroškov vodenja posojila in sklepanja posojilne pogodbe.

• Skupna doba vračanja: do 60 mesecev z vključenim moratorijem največ 6 mesecev in ne sme presegati ekonomske dobe projekta.

• Delež sofinanciranja Sklada: do 100 % upravičenih stroškov, v kar ni vključen DDV.

• Višina zaprošenega zneska posojila: min. 5.000,00 EUR, max. 50.000,00 EUR.

Preberi več

P7C 2020 COVID – KREDITI ZA BLAŽITEV POSLEDIC EPIDEMIJE SARS-CoV-2

Razpisnik: Slovenski podjetniški sklad

Datum objave:31.7.2020

Rok za oddajo:24.08 in 09.10.2020

Višina sofinanciranja:brezobrestni kredit

Več: https://bit.ly/31PNBF1

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so: • omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v: – brezobrestnem kreditu, – brez stroškov odobravanja in vodenja, – nižjih zavarovalnih zahtevah, – ročnosti kredita, – možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita. • omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita), • »preživetje« oz. ohranitev poslovanja podjetij, • ohranitev delovnih mest.

UPRAVIČENCI

Na razpis se lahko prijavijo podjetja MSP (imeti mora vse spodnje pogoje):

1.  ki opravljajo glavno dejavnost:

➢ I55.1 – Dejavnosti hotelov in podobnih nastanitvenih obratov:

➢ I55.2 – Dejavnosti počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje;

➢ I55.3 – Dejavnost avtokampov, taborov;

➢ I56 – Dejavnost strežbe jedi in pijač;

➢ N79 – Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti;

➢ N82.3. – Organiziranje razstav, sejmov in srečanj,

➢ R90 – Kulturne in razvedrilne dejavnosti ter

➢ N49.391 – Medkrajevni in drug cestni potniški promet (pod pogojem, da podjetje razpolaga z licenco za prevoz potnikov in je registrirano v registru licenc cestnih prevozov pri GZS ali registru licenc pri OZS)

2. ima na zadnji dan meseca pred mesecem oddaje vloge najmanj 5 in največ 49 zaposlenih za polni delovni čas

3. ima sedež podjetja v Republiki Sloveniji, vendar ima sedež podjetja ali obrata izven problemskih območjih (območja občin Pokolpja: Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Kostel, Črnomelj, Semič in Metlika ter območja občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje) in izven obmejnih problemskih območjih

4. imeti S.BON-1 (Ajpes) na podlagi letnega poročila za leto 2019 z oceno vsaj SB8. 

POGOJI KREDITA

Najnižji znesek kredita znaša 5.000 EUR, najvišji znesek kredita znaša 50.000 EUR.

Kredit lahko krije do 100% vrednosti upravičenih stroškov projekta.

Ročnost kredita: najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša 60 mesecev.

Moratorij na odplačilo glavnice kredita: lahko traja od 1 do 6 mesecev in se šteje v odplačilno dobo kredita. Začetek moratorija se začne z zapadlostjo roka za črpanje kredita.

Obrestna mera: je 0% in predstavlja brezobrestno posojilo in je enaka efektivni obrestni meri5 . Obrestno obdobje, za katerega se določi pogodbena obrestna mera, je mesečno in se prične na dan črpanja kredita.

Zavarovanje kredita:

➢ za kredite od 5.000 EUR do vključno 25.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice;

➢ za kredite od 25.001 EUR do vključno 50.000 EUR: 5 bianco podpisanih menic z nepreklicno menično izjavo in nalogom za plačilo menice ter sklenitev kreditne pogodbe v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. 

Stroški: brez stroškov odobritve, brez stroškov upravljanja posojil, pribitka in ostalih stroškov. 

UPRAVIČENI STROŠKI

Med upravičene stroške se upoštevajo:

a) naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme),

b) naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc),

c) stroški materiala in trgovskega blaga,

d) stroški storitev,

e) stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Preberi več

IN CULTURA VERITAS – študijska tura

Študijska tura na slovenski vinski cesti

9. julija smo kot del aktivnosti projekta In cultura veritas na Razvojni agenciji Sotla izvedli kulturno-gurmansko študijsko turo, na katero smo povabili predstavnike medijev, turistične agencije in turistične vodnike z državno licenco.

Celotno aktivnost smo izvedli v skladu in ob upoštevanju ukrepov za zajezitev širjenja okužb s COVID-19, tako smo na strokovni ogled popeljali skupino 20 udeležencev. Udeleženci so študijsko turo zapuščali navdušeni, kako ne bi bili, saj je program upravičil naziv kulturno-gurmansko potepanja, na njem pa smo poskrbeli tudi za podrobnejšo predstavitev projekta In cultura veritas in čezmejnega območja, ki smo ga povezali v novo turistično destinacijo.

Zaradi omejitev, ki so posledica COVID-19, smo izvedli študijsko turo po slovenskem delu območja, in sicer na območju subregije Obsotelje in Kozjansko, kjer se vije Šmarsko-virštanjska vinska turistična cesta. Začeli smo z ogledom in spoznavanjem ponudbe Šmarske vinske kleti, ki smo jo v projektu tudi investicijsko uredili.  Zbrane sta na začetku nagovorila župan občine Šmarje pri Jelšah Matija Čakš in direktorica Razvojne agencije Sotla Bojana Žaberl.

Po zajtrku, ki ga je pripravila gostilna Krpan Šmarje pri Jelšah, in je zajemal degustacijo lokalno pridelanih produktov ter degustaciji vin šmarskih vinogradnikov, smo nadaljevali z ogledom Muzeja baroka. Da so udeleženci spoznali “Kalvarijo”, so se po njej peš povzpeli do cerkve svetega Roka, kjer so spoznali baročne presežke tega dela Slovenije.

Za gastronomsko razvajanje so poskrbeli v Hiši vin Emino, kjer smo ob odličnem kosilu degustirali tudi vin iz njihove kleti. Po panoramski vožnji po območju smo se ustavili na »kozjanski plaži«, v Vinotoču Gruska, kjer smo degustirali peneča vina blagovne znamke Vina Mramor. Za konec smo si privoščili še sladico Frozija, domač zmrznjen jogurt in ogled kmetije Sinkovič na Bučah.  

Študijsko turo je vodil Igor Podgoršek.

Udeleženci so bili enotni – nujno se spet vrnemo, saj nas je ponudba nadvse pozitivno presenetila. In zraven bojda pripeljejo tudi prijatelje …

Preberi več

NOVI PROJEKTI IN VSEBINE NA OBMOČJU OBSOTELJA IN KOZJANSKEGA

Razvojna agencija Sotla je kot vodilni partner LAS Obsotelje in Kozjansko konec meseca februarja na 5. javni razpis za podukrep 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine ki ga je razpisalo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, oddala šest projektnih predlogov. Vsebine prijavljenih projektov so se nanašale na  področje turizma, kmetijstva in gastronomije, ohranjanja zavarovanih območij narave ter spodbujanja razvoja rokodelstva. Sredi tedna smo prejeli odobritev treh oddanih projektov, ki bodo zagotovo pomenili zanimive in dodatne vsebine za območje Obsotelja in Kozjanskega.

NOVE ROKODELSKE VSEBINE

Projekt Roko-delci smo prijavili v sodelovanju s še tremi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec ter Občina Rogatec.

Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu smo pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje.

Vsak vključen LAS bo izvajal še specifične aktivnosti povezane z dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih znanj, nadgradnjo tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosom znanj med LAS-i, prenosom podjetniških znanj (izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj ), promocijo in trženjem rokodelskih znanj ter vodenje in koordinacija projekta.

Na območju našega LAS gre posebej izpostaviti aktivnosti v Rogatcu, kjer ob vključenih aktivnostih (promocija, izvedba izobraževanj, tisk priročnika o pletenju iz šibja in steklarstvu), načrtujejo tudi nakup zvočnih vodnikov za Muzej na prostem v več jezikovnih različicah in CNC stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi delavnic steklarstva. Poseben doprinos pa bodo zagotovo nove digitalne vsebine, saj v muzejske zbirke projekt prinaša tudi VR (virtualna resničnost) rešitve. 

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 136.603,65 evrov, od tega smo pridobili 99.998,11 evrov nepovratnih CLLD sredstev. 

POVEZOVANJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVE

Projekt Centri interpretacije zavarovanih območij smo prijavili v sodelovanju s še tremi slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla, Kozjanski park in Občina Kozje.

Na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko trenutno izvajamo projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki je pokazal potrebno po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, njeni interpretaciji in seveda tudi infrastrukturnih ureditvah. Danes v otroštvu ni več samoumevno preživljanje časa na prostem, je pa to zagotovo nuja, ki jo narekuje trenutni tempo. V projektu želimo s prilagojenimi aktivnostmi (tabori) mladim približati naravo in kulturo in jih spodbuditi k razmisleku o delovnih mestih in priložnostih, ki jih zavarovana območje narave ponujajo.

Skupaj z razširjeno projektno skupino smo na območju našega LAS tako prišli do ideje, da na območju gradu Podsreda uredimo gospodarsko poslopje, kjer bomo ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, uredili tudi info točko o glavnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanskega parka ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve bi je predvidena tudi ureditev trgovine produktov blagovne znamke Sožitje in ostalih domačih izdelkov iz območja Obsotelja in Kozjanskega.

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 141.810,73 evrov, od tega smo pridobili 99.998,51 evrov nepovratnih CLLD sredstev. 

ZA POVEČANJE DELEŽA HUMUSA V TLEH

Projekt Humusprojekt – HöGI smo prijavili v sodelovanju s še dvema slovenskimi lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) in enim LAS iz Avstrije, tako je to projekt mednarodnega sodelovanja LAS, kar mu daje tudi poseben status. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko kot upravičenci v projektu sodelujejo še Razvojna agencija Sotla in OKP Rogaška Slatina.

Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu. Zaradi vezave CO2 se namreč zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje, zelo obremenjuje. Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8.000 ton in 100.000 ton po petih letih, s pomočjo pridobljenega CO2 certifikata, ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom. Projekt bo tako povečal regionalno uspešnost, inovativno združil mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgradil obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe, v njem bo izdelana inovativna mednarodna baza podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. Na območju našega LAS bomo k sodelovanju povabili približno 15 kmetij, na katerih bomo vzorčili in analizirali deleža humusa v tleh in nato na osnovi analize preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili in prilagodili bomo tudi aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Ena izmed predvidenih aktivnosti je tudi posvet Akademija humus v Sloveniji, ki bo nadgrajena tudi z izobraževanji slovenskih udeležencev na dnevih humusa v Kaindorf v Avstriji.

Na območju našega LAS bomo ob zgornjih, skupnih aktivnostih projekta, z investicijami poskrbeli še za prestrukturiranje predelave humusa, in sicer z dograditvijo merilnega sistem kompostarne Tuncovec ter čipiranjem odlaganja komunalnih odpadkov. Oboje bo izvedel OKP Rogaška Slatina.

Celotna vrednost projekta na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko je 82.562,27 evrov, od tega smo pridobili 61.594,12 evrov nepovratnih CLLD sredstev. 

Bojana Žaberl, direktorica Razvojne agencija Sotla

»Veseli smo, da smo navkljub veliki konkurenci (vrednost zaprošenih sredstev prijavljenih projektov je bila 11 milijonov evrov, na voljo pa le 3 milijone sredstev), uspeli s kar tremi projektnimi predlogi. Verjamemo, da vsi trije projekti na območje prinašajo vsebine, ki bodo uporabne in imele širši družbeni vpliv. Naj dodamo, da trenutno že izvajamo dva projekta sodelovanja LAS, enega smo že zaključili, tako se lahko v tej perspektivi pohvalimo s kar šestimi projekti sodelovanja LAS.«

Preberi več
Skip to content