Category: Nekategorizirano

2 nova projekta sodelovanja LAS

Razvojna agencija Sotla je bila kot partner v konzorciju projektne prijave, ki jo je pripravil LAS Obsotelje in Kozjansko, uspešna v dveh projektih sodelovanja LAS.
Tako bomo v prihajajočih mesecih skupaj s partnerji operacije “Pametne vasi za jutri”, razvijali pametne rešitve na podeželju, na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, bomo to počeli skupaj z Ljudsko univerzo Rogaška Slatina, Centrom Ponovne Uporabe, PE Tuncovec in Občino Rogaška Slatina.
Na drugi strani pa bomo v operaciji “Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem”, na območju LAS Obsotelje in Kozjansko, skupaj s Kozjanskim parkom, povezovali biosferna območja Slovenije in skušali kar najbolje uporabiti Unsecov znak – Man and Biosphere za prepoznavnost našega območja.

Operaciji sta odobreni na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja operacij sodelovanja lokalnih akcijskih skupin.”

Veselimo se novih izzivov, znanji in rešitev.

Preberi več

Objava prostega delovnega mesta

Tukaj najdete objavljene novice o prostih delovnih mestih na RA Sotla.

PROSTO DELOVNO MESTO:
prosto strokovno delovno mesto PODROČNI SVETOVALEC III – Strokovni sodelavec. Več o prijavi in pogojih najdete tukaj – Objava prostega delovnega mesta.

Preberi več

Najava Javnega razpisa “Mentorske sheme za socialna podjetja”

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani najavilo Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«. Vrednost javnega razpisa bo 3,1 milijone evrov, predvidena so 3 (tri) odpiranja.

Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESSS).

Na javni razpis se bodo lahko prijavila registrirana socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

Upravičeni stroški bodo predvidoma: stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev, stroški investicij v neopredmetena sredstva, stroški informiranja in komuniciranja, stroški službenih potovanj, pavšalno financiranje .

Višina sofinanciranja bo predvidoma 100% upravičenih stroškov operacije. Maksimalna višina dodeljenih sredstev bo 25.000,00 EUR.

Javni razpis bo predvidoma objavljen v avgustu 2018.

Preberi več
Frühling

MILIJON EVROV ZA NOVO DESTINACIJO

Razvojna agencija Sotla bo v naslednjih 29 mesecih kot partner sooblikovala vzpostavitev nove turistične destinacije, ki bo s pomočjo vinskih cest predstavljala kulturno dediščino Slovenije in Hrvaške.
Projekt čezmejnega sodelovanja Slovenije in Hrvaške “In cultura veritas”, ki se je začel izvajati v mesecu avgustu 2018, v koordinatorstvu vodilnega partnerja Zagrebške županije, je na 3. roku javnega poziva Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvatska uspešno pridobil sredstva za realizacijo skupnih ciljev nove destinacije. Ob vodilnem partnerju na hrvaški strani v projektu sodelujejo še dva partnerja iz Hrvaške: Muzejski dokumentacijski center in Združenje hrvaških potovalnih agencij. Na slovenski strani pa ob Razvojni agenciji Sotla v projektu sodeluje tudi Občina Šmarje pri Jelšah in Kmetijsko gozdarski zavod Maribor.
Skupna vrednost projekta je 1,003.317 €, od tega bodo partnerji skupaj pridobili dobrih 850.000 € sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt nadaljuje dobro sodelovanje med Obsoteljem in Kozjanskim ter zagrebško županijo. Skupen cilj partnerjev je dodaten dvig prepoznavnosti, privlačnosti, dostopnosti in zaščite kulturne dediščine vključenih območij ter povečanje gospodarske aktivnosti z razvojem nove, trajnostno usmerjene turistične destinacije.
Z nadgradnjo vsebin na vinskih cestah želijo v destinaciji razviti nove vsebine, ki bodo zanimive za obiskovalce, hkrati pa bodo ponudnike spodbujale k razmišljanju o vključevanju dediščine v svojo ponudbo. Ker bo nova destinacije povezovala 4 vinske ceste (šmarsko-virštanjsko (VTC 10) na slovenski ter plešivičko, zelinsko in samoborsko na hrvaški strani), bodo tudi vsebine imele poudarek na dediščini vinarstva in vinogradništva, tako bodo v projektu organizirane vinske razstave v muzejih, degustacije v objektih kulturne dediščine in podobno. Da bi destinacije postali še bolj privlačni, bodo evropska sredstva vložena v infrastrukturo za obiskovalce, tako bo na slovenski strani Občina Šmarje pri Jelšah uredila objekt Skazove hiše in dodatno opremila Šmarsko vinsko klet, vzpostavila štiri točke, kjer bodo nameščene pametne klopi in turistomati s promocijsko vsebino destinacije (na Sladki Gori, Tinskem, v Lembergu in Šmarju pri Jelšah). Razvojna agencija Sotla bo skrbela za dodatne promocijske aktivnosti doma in v tujini, nadgradnjo znanj obstoječih ponudnikov ob vinski cesti in sodelovala pri vzpostavljanju novih produktov. Velik doprinos čezmejni destinaciji pa bo celovita digitalizacija ponudbe, za katero je v projektu predvidenih skoraj 200.000 €.
Verjamemo, da bo zaradi partnerskega povezovanja, dodatnih vsebin in skupne promocije, tudi na območju VTC 10 moč opaziti dodatne obiskovalce.

Preberi več

Finančne spodbude Zavoda za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje je v mesecu juliju objavil spremembo javnega povabila Zaposli. me in razpisal dodatna sredstva za subvencije za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije.

 

Zaposli.me 

Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod) je spremenil javno povabilo Zaposli.me, in sicer se lahko starejši od 50 let ter osebe z nedokončano ali končano največ osnovnošolsko izobrazbo, stare 30 let ali več, že takoj po prijavi v evidenco brezposelnih na Zavodu, vključijo v subvencionirano zaposlitev.

Namen javnega povabila je spodbuditi zaposlovanje oseb iz omenjene ciljne skupine, izboljšati dostop do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter poskrbeti za boljšo socialno vključenost ter enake možnosti na trgu dela.

Na podlagi javnega povabila lahko delodajalci pridobijo 5 do 7 tisoč € subvencije. Delovno razmerje mora trajati najmanj eno leto za polni delovni čas, oz. za krajši delovni čas (v skladu z odločbo o invalidnosti).

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vpisane vsaj 12 mesecev v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Pred oddaje ponudbe, morajo delodajalci na Zavodu objaviti prosto delovno mesto. Na podlagi tega jim Zavod napoti brezposelne osebe iz ciljne skupine povabila, glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora delodajalec odda ponudbo na javno povabilo. Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je opredeljeno v javnem povabilu.

Javno povabilo je odprto do porabe sredstev oz. do 31.07.2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Celotno besedilo javnega povabila in prijavni obrazci so na voljo na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/zaposli-me-2017-2019

 

Subvencije za trajno zaposlovanje brezposelnih mladih iz vzhodne Slovenije

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je namenilo dodatnih 500.000 € za zaposlitev brezposelnih mladih iz vzhodne kohezijske regije.

Delodajalci lahko oddajo ponudbo za trajno zaposlovanje mladih s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji.  V program se lahko vključijo mladi, ki še niso dopolnili 30 let in so prijavljeni v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu.

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo 5.000 € za zaposlitev brezposelnih mladih za nedoločen čas.

Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev oz. do 31.07.2019, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Celotno besedilo javnega povabila in prijavni obrazci so na voljo na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje, https://www.ess.gov.si/

 

                                                             Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Preberi več

Pridobitev potrdila A1

Slovensko podjetje, ki želi v drugi državi članici EU izvajati storitve, mora za vsakega delavca, ki ga namerava napotiti, pridobiti potrdilo A1.  S potrdilom delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji.

Delodajalec lahko čezmejno izvaja storitev pod pogojem, da:

 • običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
 • ne krši pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje, ki se nanašajo na pravice delavca,
 • napoteni delavec običajno ne opravlja dela v državi napotitve,
 • se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je delodajalec registriran v Republiki Sloveniji, razen v primeru napotitve delavca v povezano gospodarsko družbo in
 • se storitev izvaja na enega izmed dovoljenih načinov.

Pogoje za pridobitev potrdila A1 delodajalec izkaže:

 • da je vpisan v Poslovni register Slovenije najmanj 2 meseca,
 • da ima odprt transakcijski račun v skladu z zakonom in ni blokiran,
 • s številom zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in številom napotenih delavcev v razmerju do delavcev, ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji,
 • z izjavo delodajalca o opravljanju dejavnosti, ki jo izpolni na vlogi,
 • delodajalec ne sme kršiti pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje,
 • delodajalec je v opazovanem obdobju predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in
 • delodajalec nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

Samozaposlena oseba pa lahko izvaja storitve čezmejno če:

 • običajno opravlja dejavnost v Republiki Sloveniji,
 • se storitev izvaja v okviru dejavnosti, za katero je samozaposlena oseba registrirana v Republiki Sloveniji in
 • se storitev izvaja na podlagi sklenjene pogodbe z naročnikom storitve.

Izpolnjevati mora sledeče pogoje:

 • najmanj dva meseca je vpisana v Poslovni register Slovenije,
 • najmanj dva meseca je že vključena v obvezna socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji na podlagi samozaposlitve,
 • nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti in
 • pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavi, da v Republiki Sloveniji dejansko običajno opravlja dejavnost.

ZZZS preverja izpolnjevanje pogojev napotenega delavca na osnovi podatkov evidence zavarovanih oseb in izbranih potrdil A1.

Vlogo za pridobitev oz. izdajo  potrdila A1 lahko delodajalec ali samozaposlena oseba vloži največ 30 dni pred predvidenim pričetkom čezmejnega opravljanja storitve. Vlogo za pridobitev in vlogo za predčasno prekinitev potrdila A1 je možno oddati le preko SPOT portala (dosedanji portal eVEM). Za izdajo potrdila A1 preko SPOT portala lahko zaprosi zakoniti zastopnik poslovnega subjekta ali pooblaščena oseba, katero pooblasti zakoniti  zastopnik za izvajanje tega postopka.

Pogoje za začasno izvajanje storitev v drugi državi članici določa Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS).

Vir: Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS) (Ur.RS l. 10/2017).

 

        Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

 

Preberi več

JR ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU

NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH (JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih)

Namen: je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Lokacija: Obmejna problemska območja, na našem območju je to območje občin Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek in Kozje.

Upravičeni stroški: celovita energetska obnova stavb, obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode; ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

Pogoji projekta:
– Turistična kapaciteta mora biti evidentirana v AJPES-u – Register nastanitvenih obratov in mora imeti najmanj 8 stalnih ležišč.
– Načrtovana vrednost projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.
– Za objekt, ki je predmet investicije mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.

Višina nepovratnih sredstev: do 75 % (vzhod) upravičenih stroškov oz. najmanj 50.000,00 € in največ 200.000,00 € (Razpis po shemi De minimis)

Rok za prijavo: 10. avgust 2018
Več informacij o razpisu: TUKAJ.

Preberi več

2 ODOBRENA PROJEKTA SLOVENIJA-HRVAŠKA

Na Razvojni agencij Sotla smo bili uspešni z dvema projektoma v programu sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, in sicer projektoma “Ride&Bike II” in “In cultura veritas”, medtem ko je bil tretji projekt, “Doživljaj a la carte”, odložen, kar pomeni, da še vedno obstaja možnost za realizacijo.

V okviru tretjega roka Javnega razpisa je bilo oddanih 88 projektnih vlog. Na dvodnevnem zasedanju v Puli, so člani OzS razpravljali o 63-ih administrativno ustreznih in upravičenih projektnih predlogih. Na zasedanju je bilo odobrenih 17 projektnih predlogov, nadaljnjih 7 projektnih predlogov je bilo odloženih, 39 projektnih predlogov pa je bilo zavrnjenih.

V okviru prednostne osi 2 je bilo odobrenih 12 projektov v skupni vrednosti 13.657.740 EUR ESRR, in sicer:

RIDE&BIKE II
INSPIRACIJA
MITSKI PARK
Carnivora Dinarica
kulTura
Prehistory Adventure
NATURE&WILDLIFE
MINE TOUR
In cultura veritas
LIVING CASTLES
Kaštelir
VEZI NARAVE

V okviru prednostne osi 3 je bilo odobrenih 5 projektov v vrednosti 3.380.873 EUR ESRR, in sicer:

EMERGENCY EuroRegion
CrossCare
2SoKroG
HITRO
ENRAS

Več o vsebini projektov kmalu 🙂

Celotna novica tukaj.

Preberi več

Javni razpis »Mikrokrediti za mikro in mala podjetja«

slovenski_podjetniski_sklad1Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.

Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov) izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih opravlja na območju RS.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana s podjetjem. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.

Kredit lahko krije do 85 % vrednosti upravičenih stroškov.

Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5 % p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Rok za črpanje kredita je 5 mesecev od tekočega odpiranja vlog.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Vrednost razpisa: Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR.

Rok: Razpis bo odprt do 20. 3. 2014 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 20. 3. 2014, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Roki za predložitev vlog v letu 2014 so: 20. 1., 20. 2. in 20. 3.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Preberi več
Skip to content