Javni razpis »Mikrokrediti za mikro in mala podjetja«

slovenski_podjetniski_sklad1Predmet razpisa: Predmet produkta so mikrokrediti za mikro in mala podjetja.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje virov financiranja mikro in malim podjetjem za nemoteno poslovanje. Produkt bo preprečeval finančno izključenost mikro in malih podjetij.

Med upravičene stroške se upoštevajo: izdatki za materialne investicije (nakup opreme, gradnja ali nakup poslovnih prostorov) izdatki za obratna sredstva (nakup materiala, nakup trgovskega blaga, opravljene storitve, za plače).

Upravičeni stroški morajo nastati za potrebe poslovnih procesov, ki jih opravlja na območju RS.

Nakup je dovoljeno izvesti le od tretjih oseb po tržnih pogojih. Tretja oseba ne sme biti več kot 25 % povezana s podjetjem. Med upravičene stroške ne spada nakup cestno prometnih sredstev.

Najnižji znesek kredita znaša 5.000,00 EUR, najvišji znesek kredita znaša 25.000,00 EUR.

Kredit lahko krije do 85 % vrednosti upravičenih stroškov.

Obrestna mera za pogodbene obresti je fiksna, določena v % p. a. (z besedo: odstotki letno). Pogodbena obrestna mera je 3,5 % p.a. Obrestno obdobje, za katerega se obračunava pogodbena obrestna mera, je mesečno.

Najkrajša ročnost kredita je 12 mesecev, najdaljša pa 60 mesecev. Najdaljši možni moratorij na odplačilo glavnice je 6 mesecev. Začetek moratorija se prične z zapadlostjo roka za črpanje kredita. Rok za črpanje kredita je 5 mesecev od tekočega odpiranja vlog.

Pogoji za sodelovanje: Na razpis se lahko prijavijo mikro in mala podjetja (gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadruge z omejeno odgovornostjo, ki opravljajo gospodarsko dejavnost), ki imajo vsaj 1 zaposlenega in manj kakor 50 zaposlenih in imajo letni promet in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 10 milijonov EUR.

Vrednost razpisa: Skupni obseg sredstev za razpisane mikrokredite je 5.000.000,00 EUR.

Rok: Razpis bo odprt do 20. 3. 2014 oziroma do porabe sredstev. V primeru, da bodo sredstva porabljena pred 20. 3. 2014, bo Sklad objavil zaprtje razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije.

Roki za predložitev vlog v letu 2014 so: 20. 1., 20. 2. in 20. 3.

Razpisna dokumentacija: Razpisna dokumentacija je dosegljiva v pisni obliki na sedežu Slovenskega podjetniškega sklada in na spletni strani: www.podjetniskisklad.si.

Preberi več
Skip to content