Poziv podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja

Digitalno inovacijsko središče Slovenije – DIH je v okviru Poziva podjetjem za pridobitev ocene digitalne zrelosti podjetja pripravil predstavitveni video, kako lahko podjetje pridobi oceno stopnje digitalne zrelosti. Orodje je namenjeno MSP, ki izpolnijo vprašalnik (35 vprašanj), na osnovi katerega se izdela poročilo o njihovi digitalni zrelosti. Poročilo z oceno stopnje digitalne zrelosti podjetja vsebuje vizualizacijo in temeljito razlago rezultatov ter priporočila s katerimi podjetje pridobi ključne usmeritve kako lahko specifično področje digitalizacije učinkovito izboljša in podjetju pomagajo pri:

 • prepoznavanju realnega stanja digitaliziranosti podjetja in prepoznavanju področij, kjer ima podjetje največ možnosti za napredovanje;
 • usmeritvi za postavitev digitalne strategije podjetja z vključevanjem ključnih področij digitalizacije in pripravo konkretnega akcijskega načrta za doseganje ciljev, ki bo podjetju doprinesel k optimizaciji poslovnih/proizvodnih procesov in posledično povečanju dodane vrednosti;
 • vzpostavitvi poslovnega/proizvodnega okolja, ki bo zaradi pravilne uporabe za podjetje ključnih digitalnih tehnologij lahko bistveno bolj učinkovito pri premagovanju gospodarskih ovir (kot npr. COVID-19 situacija), ki ločuje vrhunska podjetja od povprečnih.

V nadaljevanju pošiljamo povezavo do poziva za podjetja za pridobitev ocene stopnje digitalne zrelosti podjetja – TUKAJ in povezavo do krajšega predstavitvenega videotutoriala- TUKAJ.”

Preberi več

ZAKLJUČEK PROJEKTA – PAMETNE VASI ZA JUTRI

Dve leti trajajoč projekt Pametne vasi za jutri, smo partnerji uspešno pripeljali do konca. Projekt je bil odobren na 3. javnem razpisu za podukrep 19.3: Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, tako so bile projektne aktivnosti sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Partnerstvo operacije je zaobjelo dobršen del vzhodne Slovenije, v izvedbi aktivnosti je tako sodelovalo 5 lokalnih akcijskih skupin (LAS): LAS Posavje(vodilni partner), LAS Prlekija, LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Goričko 2020 in LAS Pri dobrih ljudeh 2020, projektne aktivnosti pa je izvajalo kar 22 upravičencev/partnerjev.

Skupna vrednost projekta je bila 444.339, 91 €, od tega smo partnerji z odločbami pridobili 336.812,25 € nepovratnih CLLD sredstev sklada EKSRP. Na območju LAS Obsotelje in Kozjansko je vrednost skupna vrednost projekta znašala 48.069,21 €, od tega smo z odločbo prejeli 38.972,40 € CLLD sredstev.

Zaključen projekt je skozi pilotne izvedbe modelov, manjša infrastrukturna vlaganja in nakup opreme ter s pomočjo različnih usposabljanj, prinesel pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.

Ideja za projekt Pametne vasi za jutri je nastala iz trenutnega stanja na podeželju, to je naraščajoče staranje, bivalne kapacitete na podeželju, kakovost življenja na vasi, pomankanje storitev oz. programov na podeželju,  mladi zapuščajo podeželje, starejši živijo sami. Ravno zato, smo želeli sprejeti izziv vzpostavitve novih poslovnih modelov oz. pametnih rešitev, s pomočjo katerih bomo lahko ohranili slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno.

Naraščajoče staranje, pomanjkanje storitev na podeželju, mladi zapuščajo podeželje, vse to so bili osnovni izzivi, ki smo jih želeli s projektom rešiti oziroma jih omiliti. Spoprijeli smo se z izzivom: decentralizacija in vzdrževanje možnosti in pogojev, da starejši čim dlje časa ostanejo doma v svojem bivalnem okolju, vzpostavitev novi poslovnih modelov z vključevanjem socialnega podjetništva. In na koncu uspešno prišli do rešitve: vzpostavitev pametnih rešitev, katere smo oblikovali in izvedli skozi pilotne modele.

V tem času smo večkrat dobili vprašanje, kaj sploh je pametna vas? Če strnemo pomen, lahko pametno vas v enem stavku opišemo kot zmožnost, da koristimo vire in proizvajamo dobrine, ki zadovoljijo naše potrebe, ne da bi pri tem ogrožali vire za prihajajoče generacije. Osnovni namen pa je seveda ohranitev aktivnega, mladim in starejšim generacijam prijaznega podeželja.

V izvedenih aktivnostih smo iskali smo priložnosti, da starejši ostanejo v svojem bivalnem okolju oz. v aktivno urejenih srebrnih vaseh, da vzpostavimo nove poslovne modele z vključevanjem socialnega podjetništva, zagotovimo večjo povezanost z urbanimi središči in sploh naredimo življenje na podeželskih območjih še bolj prijetno.

Za lažje izvajanje projektnih aktivnosti, smo na začetku projekta izvedli celovito analizo obstoječih možnosti za vzpostavitev modelov »Pametnih vasi« in demografsko projekcijo staranja slovenskega podeželja skupaj z zavodom INRISK.

Naslednji korak je bil zagotovo najbolj konkreten in pomeni tudi največji doprinos, oblikovanje modelov pametnih rešitev za podeželje, tako smo v projektu zasnovali pet pilotnih modelov, ki smo jih tudi testirali in praktično izvedli na posameznem vključenem LAS.

V okviru skupne operacije smo tako pripravili in testno izvedli naslednjih 5 modelov za vzpostavitve »Pametnih vasi za jutri«, ki bodo javno dostopni tudi v skupnem dokumentu:

 • Model 1: Trajnostna mobilnost na podeželju,
 • Model 2: Pametna srebrna vas – PSV,
 • Model 3: Digitalna tehnologija na podeželju,
 • Model 4: Povezovanje podeželskih ponudnikov in
 • Model 5: Druženje na vasi.

 

Z  inovativnimi modeli, ki se nanašajo na ureditev pametnih srebrnih vasi, aktivacijo turističnih kmetij, vzpostavitev ponudbe prevozov za starejše, aktivnostmi digitalnega opismenjevanja, ureditvijo prostorov za druženje na vasi ter oblikovanje prostočasnih dejavnosti na vasi, smo zagotovo na vsako območje LAS prinesli nove, zanimive in tudi nujno potrebne vsebine. Pomembno je, da so vse vsebine oblikovane tako, da so z manjšimi prilagajanji prenosljive tako znotraj območij LAS, kot tudi v širšem slovenskem prostoru.

Izvedba celotne operacije je zahtevala veliko sodelovanja, povezovanja in izmenjave mnenj ter tudi prilagajanj na spremenjenje okoliščine, ki so bile posledica novega koronavirusa, a smo navkljub kakšni oviri LASi z skupnimi močmi aktivnosti uspešno pripeljali do konca.

Glede na dolgoletno tradicijo, ki jo ima pristop LEADER/CLLD in pomembno vlogo pri napredku lokalne skupnosti, verjamemo, da se bomo na območij LAS tudi v prihodnje aktivno srečevali s konceptom pametnih vasi. Navsezadnje je sam koncept pametnih vasi trend, ki ga bo zasledoval tudi pristop LEADER /CLLD v naslednjem finančnem obdobju. Strukturne spremembe, krepitev zmogljivosti in inovacije, so glavni poudarki, ki bi jih morali in jih partnerji s svojimi aktivnostmi tudi v prihodnje želimo prenesti na podeželje.

Dostop do skupnega Filma projekta Pametne vasi za jutri: FILM.

Dostop do kratkih filmov LAS Obsotelje in Kozjansko: PROSTO DOSTOPNA POPRAVLJALNICA in MODUL DRUŽENJE NA VASI.

Preberi več

3. spletna transformacijska delavnica – »ŠIBKA TOČKA« – zavora ali sprožilec trajnostnega napredka podjetja

22.12.2020 ob 17.00 bo potekala 3. transformacijska delavnica je namenjena poglobljenemu in iskrenemu pogovoru o trenutni podjetniški realnosti, ko smo se vsi, hote ali ne, znašli v procesu transformacije.

Tokratna delavnica bo osredotočena na:

 • Zakaj, kdaj in kako se je potrebno lotiti transformacije poslovnega modela;
 • katere so šibke točke ali pa skriti potenciali, ki nas lahko na tej poti ovirajo ali pa dajo nov zagon, da rešimo ali pa nadgradimo svoj posel.

Prijave sprejemajo najkasneje do 21.12.2020. Delavnica je brezplačna in prvenstveno namenjena podjetjem z več kot 10 zaposlenimi.

 Več o vsebini delavnice in načinu prijave: https://www.spiritslovenia.si/dogodek/366

Preberi več

NASVET ZA RAZPIS P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 – 5. ODPIRANJE (5.01.2021)

Na razpisu P7-2 2020 COVID MIKROKREDITI 2020, 2021 je na razpolago 56,6 mio EUR, s katerimi je možno odobriti cca. 2270 mikrokreditov.

Do 30.10.2020 je bilo odobrenih 507 mikrokreditov (vloge s številko 1-601).

Povprečni odstotek odobritev prispelih vlog se giblje med 80 % in 85 %. Na podlagi tega odstotka se predvideva, da za odobritev celotne kvote za leto 2020 in 2021 zadostuje 2850 oddanih vlog.

Trenutno je skupaj z že odobrenimi oddanih 2600. Torej za morebitno zaprtje razpisa na odpiranju 05.01.2021 zadostuje zgolj še dodatnih 250 vlog.  V primeru večjega števila oddanih vlog na odpiranje bo Sklad skladno z razpisnimi pogoji povišal prag točk za odobritev kredita.

Prav tako je pomembna informacija za vse potencialne prijavitelje na rok 5.1.2021, da bodo odobreni mikrokrediti za to odpiranje skladno z razpisom in sporazumom, ki zagotavlja vire za razpisana sredstva iz Sklada skladov pri SID banki,  lahko črpani šele v mesecu oktobru 2021.

Razlog za to so časovno omejene kvote črpanj razpisanih sredstev iz virov, ki se sproščajo od januarja 2021 do oktobra 2021 in glede na veliko število že prejetih vlog pred 5.1.2021. Slovenski podjetniški sklad skupaj s SID banko in resornim ministrstvom trudi, da bomo roke posameznih kvot skrajšali in zagotovili črpanja pred oktobrom 2021. V primeru morebitnih sprememb bomo vse prejemnike pravočasno obvestili.

Preberi več

POMEMBNO OBVESTILO VSEM PRIJAVITELJEM NA JAVNI RAZPIS P7-2 COVID MIKROKREDITI 2020

Skladno z razpisom so razpisana sredstva za leto 2020 in 2021. V točki 14. Javnega razpisa je zapisan odložilni pogoj v smislu, da se sredstva javnega razpisa lahko izplačujejo končnim upravičencem šele, ko je izvedeno vplačilo sredstev s strani SID banke (skladno s sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija št. 50-66121/20« in sklenjenim Finančnim sporazumom za izvajanje finančnega instrumenta »EKP Mikroposojila za MSP 2 (2014-2020)/COVID-19 za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija št. 50-66111/20«).

Vplačila za leto 2020 so bila izvedena, sredstva, odobrena prvi skupini prispelih vloga, pa že izplačana.

Ostala sredstva bodo odobrena in črpana glede na vrstni red in skladno z 11. in 14. točko javnega razpisa po naslednjih terminih:

Številka oddane vloge Predviden datum izdaje sklepa Predviden datum črpanja kredita
od  602 do 1124 najkasneje med 18.12. in 22.1.2020 od 4.1.2021 naprej
od okvirno 1125 do 1500 najkasneje med 10.1 in 20.1.2021 od 30.01.2021 naprej
od okvirno 1500 do 1888 informacija sledi
od okvirno 1889 do 2225 informacija sledi
od okvirno 2225 do 2486 informacija sledi

 

SPS bo skupaj s SID banko in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo poskušal doseči spremembo odložilnega pogoja in bo o morebitnih spremembah vse prosilce tudi ustrezno obvestil.   

Preberi več

VABLJENI NA 2. TRANSFORMACIJSKO DELAVNICO “ŠIBKA TOČKA” – zavora ali sprožilec trajnostnega napredka podjetja

10.12.2020 ob 17.00 bo potekala 2. transformacijska delavnica namenjena poglobljenemu in iskrenemu pogovoru o trenutni realnosti, ko smo se vsi, hote ali ne, znašli v procesu transformacije.

Delavnica bo usmerjena k prepoznavanju in udejanjanju nujnih korakov za boljše upravljanje podjetij in sicer bo pozornost usmerjena na:

 • prepoznavanje »šibkih točk« poslovanja,
 • prepoznavanje »močnih temeljev in skritih potencialov« poslovanja,
 • vzpostavljanje novih ali transformaciji obstoječih poslovnih modelov
 • poslovanja,
 • vzpostavljanju pravih načinov vodenja, komuniciranja in graditve dobrih medsebojnih odnosov v podjetjih.

 

Prijave sprejemajo najkasneje do 09.12.2020. Delavnica je brezplačna in prvenstveno namenjena podjetjem z več kot 10 zaposlenimi.

 

Več o vsebini delavnice in načinu prijave: https://www.spiritslovenia.si/dogodek/364

 

Preberi več

Aktualni razpisi za MSP

Kateri razpisi so na voljo MSP, lahko preberete v priloženem dokumentu:

Aktualni razpisi za MSP 9.12

Preberi več

How to Make the Most of a Weekend

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Preberi več

Exbition of the Picturesque City Views

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Preberi več

14 Best Things to Do in Our City

The bodies were lying in the streets un-buried. All railroads and vessels carrying food and such things into the great city had ceased runnings and mobs of the hungry poor pillaging.

Preberi več
Skip to content