Slovenski podjetniški sklad je v letošnjem letu  uvedel nov produkt za mikro, mala in srednja velika podjetja (v nadaljevanju MSP) t.i. vavčerji. Osnovni namen vavčerjev je dodeljevanje finančnih spodbud manjših vrednosti, ki bo MSP omogočal lažji dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s katerimi podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

V mesecu januarju sta bila objavljene že dva javna poziva za vavčerja, in sicer:

V petek 22. februarja 2019 pa so bili objavljeni še štirje novi, in sicer:

 Vsem javnim pozivom za vavčerje je skupno:

 • maksimalna stopnja sofinanciranja je do 60 %,
 • za različne vsebine vavčerjev lahko upravičenec letno pridobi največ 30.000 € izplačil,
 • upravičenec ima lahko hkrati v izvajanju največ tri vavčerje,
 • obdobje upravičenosti stroškov je od 1.1.2019 do 30.9.2023,
 • javni pozivi so odprti do porabe sredstev oz. do 31.03.2023,
 • upravičenec lahko uveljavlja povračilo tistih stroškov, ki so nastali in bili plačani do oddaje zahtevka za izplačilo,
 • javni pozivi se izvajajo v okviru sheme de minimis,
 • DDV ni upravičen strošek,
 • pri izboru zunanjega izvajalca mora prijavitelj ravnati gospodarstvo in storitev pridobiti po tržni ceni. Tako mora prijavitelj k vlogi priložiti tri tržno primerljive ponudbe zunanjih izvajalcev (razen če posamezni javni poziv določa drugače).

V nadaljevanju podajamo kratke predstavitve javnih pozivov za vavčerje.

Javni poziv za Vavčer za zaščito patentov, modelov in znamk

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu so:

 • stroški priprave dokumentacije za prijavo in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino patenta, modela, znamke kar vključuje strošek zastopnika za pripravo dokumentacije z vsemi potrebnimi aktivnostmi do registracije intelektualne lastnine,
 • stroški prijave in/ali vzdrževanja in/ali širjenja v tujino za patent, model, znamko pri UIL, tujih patentnih uradih ali evropskem patentnem uradu,
 • stroški prevoda prijave , ki je predmet vloge in za katero se bodo uveljavljali upravičeni stroški po tem javnem pozivu.

Minimalna višina subvencije je 1.000 €, maksimalna višina subvencije:

 • 5.000,00 € – brez vključenega popolnega preizkusa,
 • 9.999,99 € – z vključenimi popolnim preizkusom.

 Javni poziv za Vavčer za pridobitev certifikatov

Upravičeni stroški so sledeči stroški:

 • stroški priprave na certificiranje (stroški zunanjega izvajalca)
 • stroški certificiranja za pridobitev oz. vzdrževanje certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov ter validacije okoljske izjave pridobljenih na podlagi mednarodnih/evropskih/enakovrednih slovenskih standardov (ISO, IATF, IEC in ITU, CEN, CENELEC in ETSI, EMAS, ECOLABEL).

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna višina pa 9.999,99 €.

Javni poziv za Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Upravičeni stroški po javnem pozivu so stroški zunanjih izvajalcev za postavitev in opremljanje dela skupnega razstavnega prostora, ki je namenjen MSP (v okviru skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmu v tujini). Postavite in opremljanje dela skupinskega razstavnega prostora zajema:

 • oblikovanje in postavitev konstrukcije sejemske stojnice,
 • prevoz eksponatov.

Upravičeni stroški so samo za tiste mednarodne sejme v tujini, na katerih SPIRIT Slovenija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva in za katere je prijavitelj pred oddajo vloge prejel iz strani SPIRIT Slovenija potrditev, da je vključen med razstavljavce skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva (le to se prejel na osnovi oddane prijave na javno povabilo SPIRIT Slovenija).

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna višina pa 3.000,00 €.

Javni poziv za Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino

Upravičeni stroški so stroški prijavitelja na gospodarskih delegacijah v tujino, katere organizirajo GZS in regionalne gospodarske zbornice, OZS in regionalne izpostave, OZS, MZZ, skupaj z diplomatsko-konzularnimi predstavništvi v tujini, MGRT, SPIRIT, SPS, Poslovni klubi, Evropska podjetniška mreža, SID Banka SIO-ti, STO in tuje gospodarske zbornice, ki delujejo v Sloveniji in organizirajo delegacije za slovenska podjetja, in sicer:

 • stroški kotizacije na gospodarskih delegacijah v tujini,
 • stroški prevoza – so stroški letala in/ali vlaka in/ali avtobusa in/ali službenega vozila med državama za udeleženca,
 • stroški nočitev – upravičeni so samo stroški nočitev ali nočitev z zajtrkom;
 • Stroški B2B – upravičeni stroški za B2B se lahko uveljavljajo le, če so bili izvedeni v času trajanja delegacije in v kolikor niso vključeni že v stroške navedene v prvi alineji tega odstavka.

Stroški se lahko uveljavljajo samo za eno osebo s strani MSP.

Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna višina pa 5.000,00 €.

Javni poziv za Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih

Upravičeni stroški so stroški do dveh udeležencev s strani MSP, in sicer:

 • stroški aktivne udeležbe na mednarodnih forumih (stroški kotizacije, vpisa v katalog, B2B srečanja, …)
 • stroški prevoza in nočitev.

Kot mednarodni forum se šteje mednarodni strokovni forum ali konferenca s področja dejavnosti, s katero se prijavitelj ukvarja.

Minimalna višina subvencije je 500,00 €, maksimalna višina pa 5.000,00 €.

Javni poziv za Vavčer za tržne raziskave tujih trgov

Upravičeni stroški po javnem razpisu so stroški zunanjih izvajalcev, ki prijavitelju pripravljajo tržno raziskavo.

Minimalna višina subvencije je 1.000,00 €, maksimalna višina pa 5.000,00 €.

 

Vir:

 • Slovenski podjetniški sklad (https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi)

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska