Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Predstavitev sofinancirane aktivnosti 

Naziv aktivnosti:

19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020.

Povzetek:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji:

 • vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev,
 • krepitev podjetniškega podpornega okolja ter dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje,
 • spodbujanje ukrepov trajnostne mobilnosti,
 • razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja,
 • razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo,
 •  vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog,
 • vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje,
 • ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani Organa upravljanja potrjenih operacij na ARSKTRP,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlaganje projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 je usmerjena:
• k identificiranju potreb na območju LAS,
• v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
• k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
• k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:

CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, kateri se je na EU ravni izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. CLLD je orodje za spodbujanje celovitega in uravnoteženega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev. K izvajanju pristopa CLLD so v Sloveniji pristopili trije sklad, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja:

 1. Ustvarjanje delovnih mest
 2. Razvoj osnovnih storitev
 3. Varstvo okolja in ohranjanje narave
 4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18).

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.«

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si).

Vir sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 upravičen do največ 290.395,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP.

Za vsebino na spletni strani LAS Obsotelje in Kozjansko je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, ki jo zastopa vodilni partner Razvojna agencija Sotla.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od petih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je spodbujanje prehranske samooskrbe.

VKLJUČENI PARTNERJI:

 • TOTI LAS, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (nosilec operacije)
 • LAS Lastovica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
 • LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
 • LAS Dobro za nas, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi.

Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz dveh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k dvigu stopnje prehranske samooskrbe.

Operacije »Jem drugače – jem domače!« je usklajen z usmeritvami nacionalne politike na področju spodbujanja kratkih verig in lokalne samooskrbe in je skladen z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« ter s Programom razvoja podeželja 2014-2020. Aktivnosti operacije zasledujejo tudi cilje potrjenih Strategij lokalnega razvoja.

Kljub temu, da se zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane v zadnjih letih povečuje, menimo, da še vedno velik del prebivalstva kakovostni hrani iz neposredne bližine ne posveča dovolj pozornosti. Slabo sodelovanje, pomanjkanje organiziranega nastopa na trgu ter slaba prepoznavnost ponudnikov ob vedno hitrejšem tempu življenja usmerja potrošnike v velike trgovske centre, kjer je poreklo in kakovost blaga drugotnega pomena. V zadnjem času smo priča intenzivnim promocijskim kampanjam trgovskih centrov, s katerimi želijo prepričati potrošnike, da je pri njih vse domače, pri čemer je še vedno velika večina njihovega blaga tujega porekla in pogosto slabše kakovosti. Posledično se zmanjšuje obisk lokalnih tržnic, kar negativno vpliva na prodajo lokalnih ponudnikov.

Dejstvo je, da se ponudniki srečujejo z velikimi spremembami na trgu, ki pa jim velika večina ne uspe slediti. Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne ekonomije ter vpliva na dvig standarda lokalnega prebivalstva.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

 • Povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,
 • Povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
 • Povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
 • Dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

AKTIVNOSTI:

V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Aktivnost 1.1: Dogodki osveščanja v vrtcih in osnovnih šolah ter vključevanje njihovih staršev
 • Aktivnost 2.1: Izvedba izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja (izobraževalni moduli bodo na področju 1. Trženje/prodaja/promocija; 2.Oblikovanje zgodbe; 3.Javno nastopanje), namenjeno bodo 10 zainteresiranim ponudnikom iz območja LAS
 • Aktivnost 3.1: Dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih praks
 • Aktivnost 3.2: Izdelava e-kataloga ponudnikov
 • Aktivnost 4.1: Promocijske aktivnosti

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od šestih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.10.2018 do 30.9.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je povečati prepoznavnost biosfernih območij in izkoristiti potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.
VKLJUČENI PARTNERJI:
• LAS Doline Soče, Trg tigrovcev 1, 5220 Tolmin (nosilec operacije)
• LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
• LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško
• LAS Gorenjska Košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
• LAS Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14,6250 Ilirska Bistrica
• LAS Krasa in Brkinov, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:
Slovenija se ponaša s tremi bogatimi Unescovimi biosfernimi območji, ki pa še vedno ostajajo premalo prepoznavna in nepovezana tako med sabo kot z lokalnim prebivalstvom.
Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz treh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k povečani prepoznavnosti biosfernih območij in izkoristili potenciale, ki jih »Unesco-vo« imenovanje prinaša območju.
Menimo, da bomo z načrtovanimi aktivnostmi pozitivno vplivali gospodarsko rast območja. Praksa iz drugih okolij nam kaže, da ima krepitev lokalnega gospodarstva multiplikativne učinke: vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno vpliva na ostale sektorje gospodarstva. V bistvu želimo s projektom spodbuditi trajnostno gospodarstvo, ki bo upoštevalo načela ohranjanja narave in biodiverzitete, kar bo na dolgi rok prispevalo k boljši kakovosti življenja na obravnavanem območju. S promocijo aktivnosti bomo spodbudili pozitiven vpliv na lokalnem območju ter širše, saj bomo s povezovanjem in novo vzpostavljeno mrežo med ponudniki, omogočili skupen in učinkovitejši nastop na trgu
Man and the Biosphere Programme (MAB) je medvladni raziskovalni program UNESCA (organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo, ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation; v nadaljnjem besedilu: UNESCO MAB), ki poteka že od leta 1971. Njegov cilj je vzpostaviti ravnovesje odnosa med človekom, naravo in kulturnim izročilom. Razglašena biosferna območja predstavljajo vzorčne primere za uresničevanje trajnostnega razvoja na lokalni, nacionalni in globalni ravni.
Biosferna območja imajo naslednje funkcije:
– ohranjanje ekosistemov, krajine in biološke pestrosti,
– spodbujanje gospodarskega razvoja, ki je gospodarsko in kulturno trajnostno usmerjen,
– logistično podporo za raziskave, monitoring, izobraževanje, ki se nanašajo na lokalno, regionalno, nacionalno in globalno ohranjanje narave in trajnostni razvoj.
Posebnost biosfernih območij je v tem, da vzpostavljajo pozitiven odnos in enakovredno partnerstvo med človekom in naravo. V biosfernih območjih zavarovana narava ni pomembnejša od uravnoteženega gospodarskega razvoja. Prav zato so ta območja zanimiva in drugačna. Prebivalcem ponujajo številne priložnosti, ne nazadnje prinaša Unescovo priznanje izjemno promocijsko prednost in prepoznavnost. Svetovna mreža biosfernih območij vključuje danes 651 biosfernih območij v 120 državah.
S samim poimenovanjem Unesco MAB, konkretnim povezovanjem območja kot turistične destinacije in sodelovanjem z drugimi BO Slovenije bomo vnesli dodatno vrednost za trajnostno upravljanje z naravno in kulturno dediščino.
CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:
• Približati Biosferna območja prebivalcem in širši javnosti,
• Povezati vsa BO v Sloveniji,
• Izkoriščati potenciale biosfernih območjih za namene ohranjanja naravne in kulturne dediščine ter izboljševanja dohodkovnega položaja lokalnih prebivalcev,
• Komunikacija in prenos dobrih praks med biosfernimi območji,
• Povezati ponudnike s skupnim nastopom na trgu ter predstavitev biosfernih območij Slovenije za boljšo prepoznavnost,
• Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o pomenu in varovanju biosfernih območij Slovenije.
AKTIVNOSTI:
V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti, ki bodo potekale v dveh fazah:
1. FAZA:
• Aktivnost 1: Koordinacija in vodenje projekta
• Aktivnost 2: Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji
• Aktivnost 3: Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečeno dnevu BO Slovenije
• Aktivnost 4: Oblikovanje in tisk izobraževalne zgibanke s predstavitvijo BO Slovenije
• Aktivnost 5: Izdelava promocijskega materiala
• Aktivnost 6: Snemanje oddaje o perspektivnih in inovativnih podjetniških idejah v BO Slovenije
2. FAZA:
• Aktivnost 1: Koordinacija in vodenje projekta
• Aktivnost 2: Organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij v BO Slovenije ter prenos znanja med območji
• Aktivnost 3: Organizacija in izvedba lokalne prireditve posvečeno dnevu BO Slovenije
• Aktivnost 4: Izvedba izobraževalnih delavnic

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od štirih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 3. Javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v obdobju od 1.1.2019 do 30.6.2020 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema zmanjševanja poseljenosti podeželja.
VKLJUČENI PARTNERJI:
• LAS Posavje, Cesta krških žrtev 2, 8270 Krško (vodilni partner)
• LAS Prlekija, Prešernova ulica 2, 9240 Ljutomer
• LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci
• LAS Pri dobrih ljudeh 2020, Renkovci 8, 9224 Turnišče
• LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah
RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:
V Evropski uniji tehnološke spremembe predstavljajo velik izziv za podeželje. Da bi to lahko ustrezno odgovorilo nanje, je potrebno oblikovati nekatere nove koncepte, med katerimi velja izpostaviti koncept tako imenovanih »Pametne vasi za jutri«.
Skupni izziv operacije sodelovanja je ohranitev slovenskega podeželja, da ostane in postane vitalno, razvito, poseljeno ter omogoča kakovostno bivanje za danes in za jutri. Operacija se nanaša na reševanje problema, ki ga opredeljuje tudi Program razvoja podeželja 2014-2020 (v nadaljevanju: PRP), to je zmanjševanje poseljenosti podeželja. Če ne bomo sistematično pristopili k reševanju omenjenega problema, lahko zmanjševanje poseljenosti podeželja privede do družbeno nezaželenega praznjenja območij, zato v operaciji zasledujemo cilj ohranjanja vitalnosti podeželskih območij, na eni strani z infrastrukturno ureditvijo, na drugi strani pa z razvojem pametnih konceptov kulturnih, prostočasnih in drugih dejavnosti, ki ohranjajo podeželje živo. Posebno pozornost bomo namenili vključevanju starejših in medgeneracijskem povezovanju, saj se podeželje sooča s hitrim staranjem prebivalstva, ki ga je potrebno ustrezno reševati.
Koncept pametnih vasi za jutri med drugim zajema povezovanje lokalnih pridelovalcev in potrošnikov ter omogoča usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe). Izobraževanja bodo izvedena na podeželju in tako še bolj približana prebivalcem na vasi. Z namenom, da dosežemo cilje projekta bomo LAS – i izvedli tudi vmesno in končno evalvacijo razvitih modelov. Operacija bo podeželju skozi pilotne izvedbe in različna usposabljanja doprinesla pozitiven učinek na ohranjanje in izboljšanje kakovosti življenja na podeželju in možnosti za nova delovna mesta na podeželju.
CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:
• ohranitev vitalnega, razvitega, poseljenega slovenskega podeželja za kakovostno bivanje
• povečati poseljenost podeželja
• oblikovanje pilotnih modelov pametnih rešitev, ki ohranjajo podeželje živo
• povezati lokalne pridelovalce in potrošnike z namenom usposabljanja iz različnih ciljno usmerjenih področij (digitalna tehnologija, medgeneracijsko sožitje, neformalna oskrba, stereotipi o starejših, ozaveščanje o varovanju narave, energetski učinkovitosti, ločevanju odpadkov, pomen lokalne oskrbe)
AKTIVNOSTI:
V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:
• Vodenje in koordinacija projekta
• Analiza obstoječih možnosti za vzpostavitev koncepta »Pametnih vasi«
• Oblikovanje pilotnih modelov – programov za pametne vasi – vasi za starejše
• Izvedba pilotnih modelov oz. programov na podeželju
• Ogled in prenos dobrih praks
• Usposabljanje za boljšo uporabo pametnih rešitev na podeželju
• Promocijske aktivnosti
• Skupna evalvacija projekta

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Upravičenci:

 • LAS S ciljem
 • LAS Dobro za nas
 • LAS Loškega pogorja
 • LAS Obsotelje in Kozjansko

Partnerji na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko:

 • Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec
 • Občina Rogatec
 • Razvojna agencija Sotla

OPIS PROJEKTNIH AKTIVNOSTI:

Projekt izhaja iz prepoznanih skupnih potreb in priložnosti na področju dokumentiranja tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosa teh znanj, njihove nadgradnje s strokovnimi smernicami razvoja in predstavitve ter trženja rokodelstva. K projektu smo pristopili LASi, v katerih aktivno delujejo rokodelski centri, ki so partnerji v projektu in člani lokalnih LAS-ov ter želijo s skupnimi aktivnostmi nadgraditi obstoječe rokodelske produkte, razviti nove ter ustrezno predstaviti, tržiti in interpretirati bogato rokodelsko dediščino in znanje.

Rokodelstvo je pomemben vidik razvoja podeželja. Izhaja iz tradicije kulturne dediščine, lokalnih materialov, razpoložljivih znanj in zagotavlja trajnostni razvoj območja. Je del bogate tradicije, ki jo v projektu želimo nadgraditi in primerno predstaviti širši javnosti. Gre za pomemben segment identitete in razpoznavnosti območij posameznih LASov, ki jo posamezni rokodelski centri že strokovno razvijajo in tržijo. S povezovanjem bomo nadgradili in implementirali izkušnje in znanje na območju vključenih LAS, obenem pa bomo omogočili rokodelcem iz drugih območij, da koristijo znanje, ki bo nastalo v projektu Roko-delci. S predstavitvami in trženjem  rokodelskih izdelkov ter predstavitvami rokodelskih znanj na celotnem vključenem območju (vključevanje rokodelcev na prireditvah) se bo povečala prepoznavnost in s tem tudi možnosti za trženje rokodelskih izdelkov.

Vsak partner pa bo izvajal še specifične aktivnosti povezane z dokumentiranjem tradicionalnih rokodelskih znanj, nadgradnjo tradicionalnih rokodelskih znanj, prenosom znanj med LAS-i, prenosom podjetniških znanj (izvedba podjetniških izobraževanj in individualnih svetovanj ), promocijo in trženjem rokodelskih znanj ter vodenje in koordinacija projekta. ZKTR ob ostalih aktivnostih (promocija, izvedba izobraževanj, tisk priročnika o pletenju iz šibja in steklarstvu) načrtuje v projektu tudi nakup audio guidov (oprema in snemanje) za muzej na prostem v več jezikovnih različicah in CNC stroja za izdelavo kalupov, ki jih potrebujejo pri izvedbi delavnic steklarstva ter umestitev VR rešitev v muzejske zbirke.

VREDNOST PROJEKTA Z DDV: 136.603,65 €

ZAPROŠENA SREDSTVA: 99.998,11 €

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Upravičenci:

 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Posavje
 • LAS Pri dobrih ljudeh
 • LAS S ciljem

Partnerji na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko:

 • Občina Kozje
 • Kozjanski park
 • Razvojna agencija Sotla

Trenutno izvajamo projekt Približajmo Unescova biosferna območja prebivalcem, ki je pokazal potrebno po nadaljnjem ozaveščanju o pomenu varovanja narave, njeni interpretaciji in seveda tudi infrastrukturnih ureditvah. Danes v otroštvu ni več samoumevno preživljanje časa na prostem, je pa to zagotovo nuja, ki jo narekuje trenutni tempo.  Naravo želimo prikazati kot enega od najboljših načinov učenja, in povezati učenje v šoli spet s tem, kar se dogaja v resničnem svetu, v naravi.

Skupaj z razširjeno projektno skupino na območju našega LAS smo tako prišli do ideje, da na območju gradu Podsreda uredimo gospodarsko poslopje, kjer bi ob sprejemni pisarni za obiskovalce gradu Podsreda, nujno morali urediti info točko o glavnih značilnosti zavarovanega območja Kozjanski park ter Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje. Znotraj ureditve bi dodali tudi ureditev trgovine produktov Kozjanskega parka, ponudnikov blagovne znamke Sožitje ter ostalih primernih ponudnikov Kozjanskega parka in Biosfernega območja Kozjansko in Obsotelje.

Predvidene aktivnosti:

 • vzpostaviti mrežo centrov interpretacije naravne dediščine, kjer bi na sodoben način pripomogli k ozaveščanju o pomembnosti ohranjanja narave in kulture,
 • razvijati nove produkte, ki bodo na eni strani izobraževalni na drugi strani pa želimo oblikovati prodajne produkte, s poudarkom na doživetjih in zgodbarjenju,
 • skupni načrt interpretacijskih točk narave,
 • implementirati nova znanja – in nadgraditi prenos, tako je ideja, da vsak partnerski LAS poskrbi za dovoljenja za zasaditev nekaj dreves visokodebelnih travniških jablan ali hrušk, Kozjanski park poskrbi za sadike in tudi usposobi osebe znotraj posameznega LAS-a za vzgojo teh sadik. Ohranjane visokodebelnih travniških sadovnjakov je eden najlepših primerov dobrih praks ohranjanja narave.
 • mladim želimo približati naravo in kulturo – najti pot, da predvsem mladim na zanimiv način približamo prednosti zavarovanih območij in območij Nature 2000, jih spodbudimo k razmisleku o delovnih mestih in priložnostih, ki jih ponuja.

VREDNOST PROJEKTA Z DDV: 141.810,73 

ZAPROŠENA SREDSTVA: 99.998,51 €

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Upravičenci:

 • LAS Bogastvo podeželja
 • LAS Ovtar
 • LAS Obsotelje in Kozjansko
 • LAS Regija Oststeiermark GmbH

Partnerji na ravni LAS Obsotelje in Kozjansko:

 • OKP Rogaška Slatina, d.o.o.
 • Razvojna agencija Sotla

Pilotni projektni predlog povezuje dve državi: Slovenijo, in Avstrijo. V okviru mednarodnega projekta želimo na inovativen način razširiti (nadgraditi) obstoječe prakse in metode za povečanje deleža humusa v tleh.

Namen projekta je dvigniti delež humusa v tleh s potencialno vezavo CO2. V Sloveniji, bomo k sodelovanju povabili okoli 15 kmetij na območju LAS. Na testnih kmetijah bomo vzorčili in analizirali tla glede deleža humusa, s pomočjo katerega bomo nato preračunali dejansko vezavo CO2. Vzpostavili prevedli in prilagodili bomo aplikacijo, ki bo služila kot mednarodna baza podatkov glede vsebnosti humusa v tleh na različnih lokacijah. Izvedli bomo posvet Akademija HUMUS v Sloveniji, organizirali izobraževanje (okroglo mize), ter poslali dvakrat na izobraževanje cca 30 ljudi na dneve humusa v Kaindorf na akademiji Humus. Projektni predlog predstavlja inovativen celosten pristop k zvišanju humusa v tleh in k dvigu rodovitnosti tal v kmetijstvu, ki hkrati zaradi vezave CO2 zmanjša negativen vpliv na okolje, ki ga CO2 kot toplogredni plin zaradi velikih izgub v ozračje, zelo obremenjuje.  Kot končen rezultat projekta se pričakuje, da bi količina vezanega CO2 v nastalem humusu ob koncu projekta znašala 8. 000 ton in 100.000 ton po petih letih, s pomočjo pridobljenega CO2 Certifikata ki bi ga lahko uveljavljale le projektne regije s Humus programom – zanimivost za turiste (povečanje dohodkov iz turizma), povečati regionalno uspešnost, inovativno združiti mednarodne dobre prakse in metode za povečevanje humusa v tleh, nadgraditi obstoječe prakse in uveljaviti nove ukrepe,  izdelati inovativno mednarodno bazo podatkov o humusu v različnih državah za raziskovalne namene in nadaljnje inovativne postopke.

Rezultat operacije sodelovanja:

 • vzpostavljen sistem določanja humusa v tleh,
 • vzpostavljena, prevedena in prilagojena aplikacija za spremljanje humusa v Sloveniji,
 • vzpostavljena mreža kmetij vključenih v pilotski projekt,
 • izvedena akademija humusa v Sloveniji,
 • udeležba na dnevih humusa v Kaindorfu,
 • izmenjava znanj in izkušenj med partnerji,
 • prestrukturiranje predelave humusa v LAS Obsotelje in Kozjansko (dograditev merilnega sistem Kompostarna Tuncovec in čipiranje odlaganja komunalnih odpadkov – oboje nosilec OKP).

VREDNOST PROJEKTA Z DDV: 82.562,27 €

ZAPROŠENA SREDSTVA: 61.594,12 €

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP in na spletno stran PRP.

Vas zanima kaj več? Bi se želeli aktivno vključiti? Pokličite nas na 03 / 817 18 60 ali pa nam pišite na rasotla@siol.net.

Skip to content