Telefon: 00386 (0)3 817 18 60 // Fax: 00386 (0)3 817 18 68 // E-pošta: info@rasotla.si

Zanimivo je, da kar 29,17% celotne površine območja Obsotelja in Kozjanskega spada v območje Natura 2000. Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile države članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. Na varstvenih območjih želimo ohraniti živalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali pa so v Evropi že ogroženi.

Razvojna agencija Sotla v izvajanju in pri prijavah na različne EU programe skrbi, da upošteva načela varovanja okolja, učinkovite rabe energije, obnovljivih virov ter tako doprinese k trajnostnemu razvoju območja.

Poseben status na območju ima gotovo Kozjanski regijski park, ki je eno najstarejših in največjih zavarovanih območij na vzhodu Slovenije. Preplet človekovega delovanja in naravni procesi so ustvarili pogoje in omogočili preživetje nekaterih redkih, ogroženih in ranljivih živalskih in rastlinskih vrst ter njihovih habitatov.

Zaradi visoke stopnje biotske raznovrstnosti spada večji del parka v ekološko pomembna območja Slovenije in evropsko pomembna naravovarstvena območja NATURA 2000. Širše območje Kozjanskega z Obsoteljem se ponaša s statusom biosfernega rezervata v okviru programa Človek in biosfera (MAB -Man and Biosphere), ki deluje pod okriljem UNESCA.

Suha travišča in bukovi gozdovi vzhodnega Posavskega hribovja, stari travniški sadovnjaki na gričevnatih pobočjih in mokrišča ob Sotli so naravovarstveno najpomembnejši  habitati in soustvarjajo mozaično kozjansko kulturno krajino. Predvsem je tu pestra favna metuljev (okoli 1100 vrst), hroščev in ptic (vijeglavka, pivka, pogorelček, rjavi srakoper, smrdokavra, sokol selec).
V ohranjeno naravo je vtkano stoletno delo človeka, kot so mogočni gradovi, prastare cerkve in romarska središča, srednjeveški trgi ter značilne kozjanske domačije s skrbno obdelano zemljo. Kozjanski park se ponaša z »najbolj grajskim med gradovi na Slovenskem«, gradom Podsreda iz 12. stoletja, enim najpomembnejših spomenikov romanske arhitekture v Sloveniji in Evropi.
Kozjansko jabolko je postalo simbol varovanja narave, ohranjanja dediščine in tradicije, zdravja ter prepoznavnosti zavarovanega območja Kozjanskega regijskega parka.

RA Sotla se aktivno vključuje tudi v aktivnosti projekta Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije).

Skip to content