Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis« Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti«.

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Upravičenci do podpore so:

 • nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • samostojni podjetnik,
 • gospodarska družba,
 • zavod,
 • zadruga.

Upravičene so naložbe, ki prispevajo k horizontalnim ciljem:

a) naložbe, ki prispevajo k varovanju okolja:

 • ureditev čistilnih naprav,
 • zmanjšanje izpustov in varčevanje z vodo, vključno z uporabo reciklirane vode za tehnološke namene,
 • ureditev vodnih zbiralnikov in vodohranov za zbiranje meteorne vode,
 • reciklaža in uporaba odpadnih surovin,
 • zmanjševanje količine odpadkov,
 • naložba se nanaša na objekt, ki je vpisan v Register nepremične kulturne dediščine;

b) naložbe, ki prispevajo k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje:

 • naložbe v učinkovito rabo energije, kot so energetska učinkovitost stavb in opreme, posodobitev energetsko učinkovitih ogrevalnih sistemov in zmanjšanje toplotnih izgub objektov z uporabo materialov z večjo toplotno izolativnostjo,
 • naložbe v pridobivanje električne in toplotne energije iz obnovljivih virov za namen prodaje,
 • ureditev ali vzdrževanje enostavnih ali nezahtevnih objektov z večjo uporabo lesa, če so nadzemni deli teh objektov zgrajeni oziroma sestavljeni iz lesenih konstrukcijskih elementov.

Upravičeni stroški so določeni v 90. c, 98. in 99. členu Uredbe.

Kot tržno primerljiva ponudba iz tretjega odstavka 90 .c člena Uredbe se šteje ponudba, če je upravičenec vsem potencialnim ponudnikom poslal enako povpraševanje z minimalnimi zahtevanimi lastnostmi blaga oziroma storitve, ponudba pa vsebuje vse minimalne zahtevane lastnosti blaga oziroma storitve, ki so bile navedene v povpraševanju.

V skladu s petim odstavkom 90. c člena Uredbe vrednost prispevka v naravi v obliki porabljenega lesa ne sme preseči 200 EUR/m3 žaganega lesa.

Neupravičeni stroški so določeni v 90. č in 96. členu Uredbe. Delovni stroj iz 1. točke 90. č člena Uredbe je delovni stroj v skladu z zakonom, ki ureja motorna vozila.

Finančne določbe

Stopnja javne podpore za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti je 50 % upravičenih stroškov naložbe, pri čemer se podpora dodeli do višine, ki ne presega skupnega zneska pomoči de minimis iz 3. člena Uredbe 1407/2013/EU.

Najnižji znesek javne podpore znaša 5.000 € na vlogo.

Če je podpora plačljiva na podlagi več zahtevkov za izplačilo sredstev, se pri odobritvi podpore izvede diskontiranje pomoči v skladu z drugim pododstavkom šestega odstavka 3. člena Uredbe 1407/2013/EU. Uporabi se zadnja referenčna obrestna mera, ki je objavljena na osrednjem spletnem mestu državne uprave: https://www.gov.si/podrocja/finance-in-davki/drzavne-pomoci.

Rok za oddajo vlog: vnos vloge v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 24. julija 2020 do vključno 21. oktobra 2020, do 23.59. ure.

Informacije o razpisu: