Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme. Namen javnega poziva je zagotovitev ustrezne varnosti zaposlenih in varnega poslovanja v času epidemije COVID19 oz. po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.

Predmet javnega poziva je sofinanciranje nakupa zaščitne opreme (zaščitnih mask obraznih – pralnih, zaščitnih mask obraznih-za enkratno uporabo, zaščitnih rokavic, razkužil, termometrov za merjenje telesne temperature-brezstičnih) za zagotavitev ustrezne zaščite pred okužbami in širjenjem virusa COVID19.

Ciljne skupine na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge (v nadaljevanju MSP).

Pogoji za projekt

  1. Projekt mora biti skladen z namenom in predmetom javnega poziva.
  2. Pri izboru dobavitelja mora prijavitelj ravnati gospodarno in zaščitno opremo kupiti po tržni ceni.
  3. Prijavitelj mora kupiti zaščitno opremo ustrezne kvalitete, ki mora biti namenjena zaposlenim v podjetju, tako da je zagotovljena ustrezna varnost zaposlenih in omogočeno varno poslovanje oz. delovanje podjetja v času epidemije COVID19 in po njej kot preventiva pred ponovnim širjenjem virusa.
  4. V okviru projekta se lahko sofinancirajo le že nastali stroški oz. izdatki (od 12.3.2020) do datuma oddaje vloge.
  5. Nedovoljeno je uveljavljati sofinanciranje za zaščitno opremo, v kolikor je: dobavitelj povezana družba po pravilih zakona, ki ureja gospodarske družbe ali zakoniti zastopnik prijavitelja, ali njegov družinski član: udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik dobavitelja, neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot petindvajset odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu dobavitelja.

Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva

Koriščenje sredstev bo možno v letu 2020. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov se prične od 12.3.2020 in traja do 31.10.2020.

Do sofinanciranja je upravičen nakup zaščitne opreme, ki je bil izveden znotraj obdobja upravičenosti do dne oddaje vloge.

V okviru javnega poziva se lahko odobri največ ena vloga na posamezno podjetje na ravni matične številke.

Upravičeni stroški in način financiranja

Višina pavšalnega zneska za posamezni projekt lahko znaša največ zmnožek 200 EUR x število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge ter hkrati ne sme presegati 9.999,00 EUR, pri čemer izračun maksimalne možne kvote 200 EUR/zaposlenega temelji na izračunih analize cen zaščitne opreme.

Slovenski podjetniški sklad bo priznal največ naslednje dovoljene vrednosti na kos posamezne kategorije zaščitne opreme (to je zaščitne maske, razkužila, rokavice, termometri), ki so opredeljene v izračunih analize cen zaščitne opreme (izražene v ceni brez DDV na kos):

  • zaščitne maske obrazne – pralne – največ do 4 EUR/kos,
  • zaščitne maske obrazne – za enkratno uporabo –  največ do 1 EUR/kos,
  • zaščitne rokavice – največ do 0,10 EUR/kos,
  • razkužila – največ do 20 EUR/liter,
  • termometri za merjenje telesne temperature – brezstični, – največ do 50 EUR/kos.

Ni zahtevano, da prijavitelj uveljavlja nakup za vse zgoraj navedene kategorije zaščitne opreme. Glede na potrebe za zagotovitev varnega poslovanja, lahko prijavitelj uveljavlja eno ali več od navedenih kategorij zaščitne opreme.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača najmanj 1.000,00 EUR in največ do 9.999,00 EUR.

DDV ni upravičen strošek.

Rok za oddajo vloge

Javni poziv je odprt do porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo vlog je 31.10.2020.

Vlogo je potrebno oddati elektronsko preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada. Za dostop do ePortala Slovenskega podjetniškega sklada je potrebno digitalno potrdilo zakonitega zastopnika.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov zascitna@podjetniskisklad.si.