1.  Slovenski podjetniški sklad tudi letos ponuja mikrokredite za MSP pod ugodnimi pogoji

Slovenski podjetniški sklad (v nadaljevanju SPS) je v Uradnem listu RS št. 84/2018 objavil javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019.

Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start up podjetjem. Podjetja lahko preko SPSa na hiter in enostaven način dostopajo do mikrokreditov brez stroškov odobritve.

Cilji javnega razpisa so ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • mikro in mala podjetjaorganizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas,
 • zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.

Skupno razpisanih sredstev je 12 mio EUR.  Podjetje lahko pridobi mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR in jim omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji, kot so:

 • nižja obrestna mera,
 • ročnosti kredita do 60 mesecev,
 • možnost koriščenja moratorija do 6 mesecev,
 • kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, a največ 25.000 EUR,
 • minimalno zavarovanje kredita je 5 menic podjetja.

Upravičeni stroški so naložbe v opredmetena osnovna sredstva (nakup nove opreme), naložbe v neopredmetena osnovna sredstva (nakup patentiranih pravic, licenc), stroški materiala in trgovskega blaga, stroški storitev, stroški dela (neto plača, dohodnina, prispevki iz in na plačo, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, stroški prehrane med delom).

Med upravičene stroške sodi tudi zaračunan pripadajoči DDV.

Med upravičene stroške ne spada nakup vozil za cestni prevoz tovora.

Rok za predložitev prijave na razpis je 17.01.2019, 2. nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju, ter na prijavne roke 4.7. in 11. 7., 22.8. in 29.8. 2019 in nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19.12.2019.

 

 1. Finančne spodbude za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v Uradnem listu RS 81/2018,  objavilo javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %). Razpis je namenjen:

 • spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov,
 • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP (v nadaljevanju: MSP) ,
 • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa soustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP in izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba  energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu, pri čemer je bila prva registracija pred statusnim preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena pred 1. 1. 2016.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
 • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Prijavitelji po tem javnem razpisu so podjetja, ki so se registrirala oz. priglasila pri pristojnem organu pred 1. 1. 2016 (upošteva se datum registracije podjetja na sodišču oz. pri pristojnem organu).

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.554.701,04 EUR.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunski leti 2019 in 2020, oziroma traja do porabe sredstev.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

 • leto 2019: 2.752.543,87 EUR
 • leto 2020: 2.802.157,17 EUR

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od oddaje vloge na javni razpis do 30. 9. 2020.

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb)
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
 • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Financirane operacije oz. upravičeni stroški, ki so predmet sofinanciranja, se morajo uporabljati izključno pri prijavitelju.

Intenzivnost pomoči za podjetja v vzhodni kohezijski regiji je do 35 % za srednje velika podjetja in do 45 % za mikro in mala podjetja.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 500.000,00 EUR.

Rok za predložitev vlog je 20. 2. 2019.

 

Vir:

 • Slovenski podjetniški slad

(https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=72)

 

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska