Turizem v su�itju z naravo

Trg Lemberg

Lemberg leži v ozki dolini ob potoku Lemberžica, ki priteče izpod Pečice in se izliva v Mestinjščico. Lemberg je do 11. stoletja pripadal posesti Breže -Seliških, leta 1072 pa so ga dobili krški škofje in ga dajali v najem. O prastari prisotnosti človeka priča najdba kamnite sekire in bronastega dleta, ki ju hrani muzej v Celju.

Naselje, ki se je razvilo pod gradom, se leta 1386 in 1436 omenja kot patrimonialni trg z običajnimi trškimi pravicami in privilegiji. Zaradi lege na križišču cest v Šmarje, Rogatec in Poljčane sta tu cveteli trgovina in obrt. Poseben pomen so mu dajali tedenski sejmi od leta 1506 ob nedeljah, od 1558 ob ponedeljkih ter letna sejma ob prazniku sv. Pankracija in v nedeljo po sv. Urliku. Kasneje trg dobi pravico do šestih letnih in živinskih sejmov. Med obrtniki so bili pomembni lončarji in usnjarji. Vendar Lemberg ni razvil več kot tržno ulico in tudi ni bil obzidan. Svoj višek doseže v 18. stoletju. V prvi polovici 19. stoletja je začel propadati zaradi prenosa župnije na Sladko Goro in premestitve ceste skozi Pečico in Podplat. Pogorel je dvakrat. Na njegovo imenitnejšo preteklost spominjata zlasti kamnit sramotilni steber (pranger) sredi trga in zraven njega stoječi nekdanji rotovž.