Turizem v su�itju z naravo

Natura 2000

Območje Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij, razglašenih v državah članicah Evropske unije z osnovnim ciljem ohraniti biotsko raznovrstnost za bodoče rodove. Posebna varstvena območja so torej namenjena ohranjanju živalskih in rastlinskih vrst ter habitatov, ki so redki ali na evropski ravni, ogroženi zaradi dejavnosti človeka.

Območja NATURA 2000 so določena na podlagi direktive o pticah (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic) - SPA območja, in direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst) - SCI območja. Predloge območij, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi direktive o habitatih, bo Evropska komisija sprejela po posebnem postopku, ki običajno traja nekaj let.

Vlada je območja NATURA 2000 potrdila z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 49/04 in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), Uradni list RS, št. 110/04

 

Območja Nature 2000 na projektnem območju so:

 

  • Dolgi potok na Rudnici (rastlinske in živalske vrste območja (Natura 2000): veliki studenčar; habitatni tipi (Natura 2000): Ilirski bukovi gozdovi in bukovi gozdovi),
  • Boč - Haloze – Donačka gora,
  • Kozjansko – Dobrava – Jovsi,
  • Pustišekova Polšna (jama se nahaja na robu večje vrtače v Lastniču),
  • Orlica (pripada vzhodnemu delu Posavskega hribovja in je okoli 14 km dolgo ter do 4 km široko hribovje z vrhovi okoli 700 m) in
  • Bohor.