Turizem v su�itju z naravo

Kozjanski park

Kozjanski park je območje, veliko 206 km², s statusom regijskega parka in je največji regijski park v Sloveniji. Kozjansko je pokrajina, katere meje niso natančno definirane. S tem imenom pojmujemo območje južno od Voglajne, zahodno od Sotle, vzhodno od Savinje ter severno od hribov vzhodnega Posavskega hribovja. Zajema območje na severu omejeno z Rudnico, na vzhodu s Sotlo, na jugu pa preko Vetrnika in Orlice prehaja v Senovsko in Bizeljsko gričevje. Za območje je značilna prehodnost iz predalpskih hribovitih in pretežno z gozdovi poraščenih predelov v ravnino ob Sotli. Med ravninskim Obsoteljem in hribi vzhodnega Posavskega hribovja je vinogradniško terciarno gričevje.

 

Regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli prvobitne narave, kjer je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. V regijskem parku morata biti opredeljeni najmanj dve varstveni območji, tako da je varstveno območje s strožjim varstvenim režimom opredeljeno v manjšem obsegu in točkovno. Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju regijskega parka.

 

Kozjanski park sega na projektnem območju v občini Kozje in Podčetrtek. Delež parka v občini Podčetrtek je 51 %, v občini Kozje pa 89 %.