Turizem v su�itju z naravo

Dolina Ločnice

Soteska Ločnice je regionalno gledano najbolj ohranjena rečna dolina z vsemi značilnostmi. Tukaj je tudi rastišče ogrožene rastlinske vrste: Carex bohemia. Njena naravna ohranjenost se kaže v značilni poplavni ravnici, prebojni soteski in obraščenem neandrastem toku. Soteska je v svojem vzhodnem delu primer najizrazitejšega primera rečnega vrezovanja tega tipa v Sloveniji. Ločnica izvira južno od Šmarja v gričevju Voglajnskega podolja. Teče najprej po zamočvirjeni dolini, nato po poplavni ravnici. Na poti se večkrat ostro obrne, prebije več dolin, dobi pritoka dveh potokov in se izlije v umetno Slivniško jezero.