Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani objavilo napovedani javni razpis za mentorske sheme za socialna podjetja.

Javni razpis je razdeljena na dva sklopa (sklop A in sklop B).

Namen javnega razpisa (sklop A) je spodbujanje, mobilizacija, motivacija in proaktivno delovanje zaposlenih v socialnih podjetjih, s poudarkom na zaposlenih iz ranljivih ciljnih skupin, za njihovo večjo socialno vključenost in višjo stopnjo zaposlenosti, in sicer preko mentorjev, kot pomembnega dela podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji. Namen javnega razpisa (sklop B) pa je okrepiti znanje mentorjev na področju socialnega podjetništva preko izobraževanj oziroma usposabljanj (»train the trainer«).

Cilji javnega razpisa za sklop A so: dvig znanja in kompetenc zaposlenih v socialnih podjetjih, razvoj dejavnosti socialnega podjetništva, vključevanje in povečanje aktivacije ranljivih skupin v socialnih podjetjih, zmanjšanje socialne izključenosti in tveganja revščine s spodbujanjem vključevanja ranljivih ciljnih skupin, ohranjanje obstoječih in ustvarjanje novih delovnih mest v socialnih podjetjih, zagotavljanje trajnega delovanja socialnih podjetij na trgu.

Dvig usposobljenosti, znanja in kompetenc mentorjev za socialno podjetništvo pa je cilj za sklop B.

Izbrane operacije v sklopu A bodo morale z svojimi aktivnostmi vključevanja zaposlenih v programe mentorstva za obdobje najmanj šestih mesecev in največ enega leta prispevati k:

  • razvoju poslovanja socialnih podjetij (z oblikovanjem oziroma nadgradnjo poslovnih modelov, ki bodo prispevali k večji stabilnosti in trajnosti poslovanja socialnih podjetij),
  • dvigu usposobljenosti zaposlenih v socialnih podjetjih na različnih področjih delovanja socialnih podjetij,
  • večji socialni vključenosti zaposlenih v socialnih podjetjih s poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah.

Izbrane operacije v sklopu B pa bodo morale z aktivnostmi usposabljanja oziroma izobraževanja mentorjev za obdobje najmanj treh mesecev za socialno podjetništvo, zaposlenim zagotoviti ustrezna dodatna znanja ter kompetence za izvajanje mentorstva socialnih podjetij ter na tak način bistveno prispevati k oblikovanju ustreznega podpornega okolja za socialna podjetja v Sloveniji.

Prijavitelji sklopa A so socialna podjetja, ki bodo usposabljala oziroma v programe mentorstva vključila svoje zaposlene, prijavitelji sklopa B pa so socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki izkazujejo vsaj eno referenco na področju socialnega podjetništva in bodo z vključitvijo zaposlenih oziroma samozaposlenih oseb v usposabljanje za mentorje socialnim podjetjem prispevala k razvoju podpornega okolja za socialna podjetja.

Izvajanje mentorskega programa in z njim povezanih aktivnosti lahko traja do največ 1 leto. Po tem obdobju mora socialno podjetje zagotoviti trajnost svojega delovanja, kar mora biti razvidno iz vloge na javni razpis.

Višina sofinanciranja je predvidoma 100% upravičenih stroškov operacije. Posamezna operacija lahko dobi največ do 25.000,00 EUR.

Razpis predvideva tri roke za oddajo vloge na javni poziv, prvi rok je 17.09.2018, rok za oddajo vloge na drugi in tretji rok pa bo objavljen naknadno.

 

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1156)

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska