Predstavitev sofinancirane aktivnosti 

Naziv aktivnosti:

19.4 Podpora za tekoče stroške in stroške animacije v okviru Lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020.

Povzetek:

Podpora iz podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« (podukrep 19.4) je namenjena za sofinanciranje stroškov, ki so nastali pri upravljanju in delovanju LAS, vključno s spremljanjem in vrednotenjem SLR, animaciji območja LAS in pomoči potencialnim upravičencem za razvijanje projektnih idej in pripravo operacij.

Cilji:

 • vzpostavitev pogojev za trženje lokalnih proizvodov in storitev,
 • krepitev podjetniškega podpornega okolja ter dvig usposobljenosti za podjetništvo in zaposlovanje,
 • spodbujanje ukrepov trajnostne mobilnosti,
 • razvoj dodatne »zelene« ponudbe območja,
 • razvoj novih turističnih produktov in manjša vlaganja v podporno infrastrukturo,
 •  vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog,
 • vzpostavitev pogojev za vseživljenjsko učenje in medgeneracijsko druženje,
 • ohranitev obstoječih naravnih danosti ter dvig ozaveščenosti prebivalstva o pomenu varstva narave in okolja.

Glavne aktivnosti za doseganje ciljev:

 • delavnice za animacijo prebivalcev,
 • priprava promocijskih gradiv,
 • objavljanje člankov v medijih,
 • izvajanje javnih pozivov za pridobitev vlog v okviru podukrepa 19.2, Podpora za izvajanje operacij v okviru SLR,
 • posredovanje s strani Organa upravljanja potrjenih operacij na ARSKTRP,
 • vlaganje sprememb operacij,
 • vlaganje zahtevkov za izplačilo,
 • vlaganje projektov sodelovanja v okviru Podukrepa 19.3, Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja LAS.

Pričakovani rezultati:

Animacija območja oziroma vključevanje skupnosti na območju LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 je usmerjena:
• k identificiranju potreb na območju LAS,
• v izvajanje projektnih aktivnosti v okviru operacij,
• k doseganju kazalnikov, zastavljenih v Strategiji lokalnega razvoja,
• k enakomernemu razvoju območja LAS.

Povzetek:

CLLD (Community Led Local Development oz. Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) je nadgradnja do sedaj poznanega pristopa LEADER, kateri se je na EU ravni izkazal kot uspešna metoda razvojnega načrtovanja in izvajanja operacij. CLLD je orodje za spodbujanje celovitega in uravnoteženega lokalnega razvoja po načelu »od spodaj navzgor« in omogoča reševanje razvojnih problemov, usklajeno delovanje s pomočjo različnih virov financiranja ter prožnost pri doseganju razvojih ciljev. K izvajanju pristopa CLLD so v Sloveniji pristopili trije sklad, in sicer Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP), Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR).

Tematska področja ukrepanja:

 1. Ustvarjanje delovnih mest
 2. Razvoj osnovnih storitev
 3. Varstvo okolja in ohranjanje narave
 4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Izvajanje CLLD določa Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 42/15, 28/16, 73/16, 72/17 in 23/18).

Cilj CLLD je spodbujanje socialnega vključevanja ter boj proti revščini in kakršnikoli diskriminaciji, zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in gospodarski razvoj območij. Poleg tega pa je cilj prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturne dediščine, kulturne krajine in njenih elementov.«

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si).

Vir sofinanciranja:

Za izvajanje podukrepa »Podpora za tekoče stroške in stroške animacije« je LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020 upravičen do največ 290.395,00 EUR in se dodeli iz glavnega sklada EKSRP.

Za vsebino na spletni strani LAS Obsotelje in Kozjansko je odgovorna Lokalna akcijska skupina LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020, ki jo zastopa vodilni partner Razvojna agencija Sotla.

Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Naziv aktivnosti:

19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020

OPERACIJA: Jem drugače, jem domače!

LAS Obsotelje in Kozjansko je eden od petih partnerskih LAS, ki so se prijavili na 2. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za sodelovanje med LAS-i. LAS bo tako v letu 2018 sodeloval pri izvajanju projekta, katerega poudarek je spodbujanje prehranske samooskrbe.

VKLJUČENI PARTNERJI:

 • TOTI LAS, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (nosilec operacije)
 • LAS Lastovica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
 • LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
 • LAS Dobro za nas, Trg svobode 5, 2310 Slovenska Bistrica
 • LAS Obsotelje in Kozjansko, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

RAZLOG ZA IZVEDBO OPERACIJE:

Slovenija se še vedno sooča z nizko stopnjo prehranske samooskrbe in ne izkorišča svojih potencialov na področju potrošnje kmetijsko-živilskih proizvodov lokalnega izvora. Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, nova zelena delovna mesta, varovanje okolja ter skrb za zdravje ljudi.

Z usklajenim in aktivnim sodelovanjem LAS-ov iz dveh statističnih regij na ukrepu LAS sodelovanje bomo prispevali k dvigu stopnje prehranske samooskrbe.

Operacije »Jem drugače – jem domače!« je usklajen z usmeritvami nacionalne politike na področju spodbujanja kratkih verig in lokalne samooskrbe in je skladen z Resolucijo o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 – »Zagotovimo.si hrano za jutri« ter s Programom razvoja podeželja 2014-2020. Aktivnosti operacije zasledujejo tudi cilje potrjenih Strategij lokalnega razvoja.

Kljub temu, da se zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane v zadnjih letih povečuje, menimo, da še vedno velik del prebivalstva kakovostni hrani iz neposredne bližine ne posveča dovolj pozornosti. Slabo sodelovanje, pomanjkanje organiziranega nastopa na trgu ter slaba prepoznavnost ponudnikov ob vedno hitrejšem tempu življenja usmerja potrošnike v velike trgovske centre, kjer je poreklo in kakovost blaga drugotnega pomena. V zadnjem času smo priča intenzivnim promocijskim kampanjam trgovskih centrov, s katerimi želijo prepričati potrošnike, da je pri njih vse domače, pri čemer je še vedno velika večina njihovega blaga tujega porekla in pogosto slabše kakovosti. Posledično se zmanjšuje obisk lokalnih tržnic, kar negativno vpliva na prodajo lokalnih ponudnikov.

Dejstvo je, da se ponudniki srečujejo z velikimi spremembami na trgu, ki pa jim velika večina ne uspe slediti. Prepričani smo, da bomo z usklajenim in celovitim sodelovanjem vključenih LAS-ov in ključnih deležnikov prispevali k izboljšanju pogojev za prodajo lokalno pridelane hrane ter posredno vplivali na dvig lokalne samooskrbe in lokalne ekonomije. Vsak evro, porabljen lokalno, multiplikativno učinkuje na izboljšanje lokalne ekonomije ter vpliva na dvig standarda lokalnega prebivalstva.

CILJI OPERACIJE SODELOVANJA:

 • Povečati osveščenost otrok in njihovih staršev glede pomena lokalno pridelane hrane,
 • Povečati usposobljenost ponudnikov za uspešnejši nastop na trgu,
 • Povečati prepoznavnost lokalnih ponudnikov in njihove ponudbe,
 • Dvig zavesti ter spreminjanje nakupovalnih navad lokalnega prebivalstva.

AKTIVNOSTI:

V okviru operacije bomo izvajali naslednje aktivnosti:

 • Aktivnost 1.1: Dogodki osveščanja v vrtcih in osnovnih šolah ter vključevanje njihovih staršev
 • Aktivnost 2.1: Izvedba izobraževalnih modulov in individualnega svetovanja (izobraževalni moduli bodo na področju 1. Trženje/prodaja/promocija; 2.Oblikovanje zgodbe; 3.Javno nastopanje), namenjeno bodo 10 zainteresiranim ponudnikom iz območja LAS
 • Aktivnost 3.1: Dogodki na lokalnih tržnicah ter ogledi dobrih praks
 • Aktivnost 3.2: Izdelava e-kataloga ponudnikov
 • Aktivnost 4.1: Promocijske aktivnosti

Preverite tudi povezavo na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm) in na spletno stran PRP (https://www.program-podezelja.si).

Vas zanima kaj več? Bi se želeli aktivno vključiti? Pokličite nas na 03 / 817 18 60 ali pa nam pišite na rasotla@siol.net.