Predmet razpisa: dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v občini Rogatec za leto 2018. sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«.

Višina razpisanih sredstev: 8.500,00 EUR.

Za sredstva lahko zaprosijo:

 • majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogatec,
 • fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja, pod pogojem, da imajo stalno prebivališče v občini Rogatec in so državljani Republike Slovenije.

Do sredstev niso upravičeni gospodarski subjekti, ki:

 • so v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji,
 • so v težavah in dobivajo državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje,
 • delujejo v cestnoprometnem sektorju in želijo dodeljeno finančno pomoč nameniti za nabavo  vozil za cestni prevoz tovora,
 • delujejo v sektorju ribištva in akvakulture, kakor ju zajema Uredba Sveta (ES) št. 104/2000
 • delujejo na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v prilogi I k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti,
 • delujejo na področju predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k pogodbi v naslednjih primerih:
 1. če je znesek pomoči določen na podlagi cene ali količine zadevnih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih zadevna podjetja dajo na trg,
 2. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu RS za zaposlovanje – Uradu za delo Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: ZRSZ) prijavljena najmanj dva meseca kot brezposelna oseba, ki ima stalno prebivališče v občini Rogatec,
 • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na ZRSZ prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva meseca pred zaposlitvijo in ima stalno prebivališče v občini Rogatec in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

Pomoč tako ne sme biti namenjena izvozu oziroma z izvozom povezane dejavnosti v tretje države ali države članice, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo. Pomoč prav tako ne sme biti pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

Pogoji, katere mora upravičenec izpolnjevati za pridobitev sredstev:

 • da je novozaposlena oseba državljan Republike Slovenije,
 • da je novozaposlena oseba prijavljena na ZRSZ najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve,
 • da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
 • da ima gospodarski subjekt sedež dejavnosti v občini Rogatec ter na novo zaposluje osebo s stalnim bivališčem na območju Občine Rogatec,
 • da je zaposlitev sklenjena za nedoločen čas (najmanj 3 leta),
 • da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
 • da skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Višina subvencije, ki jo lahko pridobijo upravičenci: 1.700,00 EUR  za vsako novozaposleno osebo za nedoločen čas.

Enemu upravičencu – delodajalcu se v tekočem letu lahko dodeli subvencija za največ dve novi zaposlitvi. Pri dodeljevanju subvencij se upošteva pravilo »de minimis«.

Rok za prijavo: 15.11.2018 oz. do porabe namenskih sredstev.

Dodatne informacije: po telefonu 03/812-10-24 oz. po elektronski pošti:  suzana.likar@rogatec.si, kontaktna oseba mag. Suzana Likar.

novi logo