Občina Rogaška Slatina tudi letos namenja finančna sredstva iz občinskega proračuna za pospeševanje zaposlovanja v Občini Rogaška Slatina.

Za sredstva lahko zaprosijo:

 • majhne družbe in samostojni podjetniki posamezniki s sedežem dejavnosti v občini Rogaška Slatina,
 • fizične osebe, kadar gre za namene samozaposlovanja in imajo stalno prebivališče v občini Rogaška Slatina in so državljani Republike Slovenije.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva (2) meseca pred zaposlitvijo in ima sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina,
 • zaposlitev za nedoločen čas osebe, ki je bila na Zavodu za zaposlovanje RS – Urad za delo Šmarje pri Jelšah prijavljena kot brezposelna oseba vsaj dva (2) meseca pred zaposlitvijo, ima stalno prebivališče v občini Rogaška Slatina in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest in je bila zaposlitev sklenjena v tekočem koledarskem letu.

Upravičenec mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • da je novo zaposlena oseba državljan Republike Slovenije,
 • da je novo zaposlena oseba prijavljena na Zavodu za zaposlovanje – Urad za delo Šmarje pri Jelšah najmanj dva meseca pred dnem zaposlitve,
 • da je zaposlitev brezposelne osebe sklenjena v tekočem koledarskem letu,
 • da ima gospodarski subjekt sedež dejavnosti v občini Rogaška Slatina ter na novo zaposluje osebo s stalnim bivališčem na območju občine Rogaška Slatina,
 • da je zaposlitev sklenjena za nedoločen čas,
 • da pomoč predstavlja spodbudo za neto povečanje delovnih mest,
 • da skupni znesek pomoči, dodeljene enotnemu podjetju na podlagi pravila »de minimis« ne sme preseči 200.000,00 EUR v obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR).

Upravičenci lahko pridobijo 1.700,00 € za vsako novo zaposleno osebo za nedoločen čas. Enemu upravičencu (delodajalcu) se v tekočem letu lahko dodeli subvencija za največ dve (2) novi zaposlitvi. Pri dodeljevanju subvencij se upošteva pravilo »de minimis«.

Rok za prijavo je najkasneje do 31. 10. 2020 oz. do porabe namenskih sredstev.

Dodatne informacije o razpisnih pogojih so na voljo na Občini Rogaška Slatina, Oddelek za gospodarstvo, Valerija Šket na telefonski številki 03/81-81-728, elektronska pošta: valerija.sket@rogaska-slatina.si, vsak delovnik med 8. in 14. uro.

 

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

Vir:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija.