Občina Kozje je objavila javni razpis za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje.

Sredstva so namenjena za:

 • sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest;
 • sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov;
 • sofinanciranje promocije izdelkov in storitev.

Upravičeni vlagatelji so:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
 • podjetja, ki nimajo poslovnega sedeža na območju občine, izvajajo pa dejavnost na območju občine,
 • fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v občini,
 • fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in nimajo stalnega prebivališča v občini, izvajajo pa dejavnost na območju občine.

Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Namen ukrepa je povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) kot brezposelna oseba, je državljan RS in ima stalno prebivališče v Občini Kozje ali izvaja dejavnost na območju Občine Kozje,
 • zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, ki je bila prijavljena na ZRSZ kot brezposelna oseba, je državljan RS, ima stalno prebivališče v Občini Kozje in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

Upravičenci do pomoči iz druge alinee prejšnjega odstavka so tudi podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na ZRSZ, je državljan RS, ima stalno prebivališče v Občini Kozje in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

Pomoč se lahko pridobi za največ dve zaposleni osebi. 

Višina sredstev, ki jih lahko vlagatelj dobi, ne sme presegati:

 • pri samozaposlitvi osebe, ki ima stalno prebivališče v občini: 6-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta,
 • pri samozaposlitvi osebe, ki nima stalnega prebivališča v občini: 3-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta,
 • pri zaposlitvi osebe za nedoločen čas: 4-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta.

Če se delovno razmerje, za katero se je pridobilo subvencijo, prekine prej kot v dveh letih od dneva zaposlitve, mora prejemnik v roku 15 dni po prekinitvi delovnega razmerja obvestiti občino. Prejemnik subvencije mora v tem primeru zaposliti drugo brezposelno osebo pod enakimi pogoji ali vrniti sorazmeren delež pridobljenih sredstev s strani občine v roku 30 dni od poziva pristojnega občinskega organa.

Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov

Ukrep je namenjen spodbujanju lokalnega gospodarskega razvoja in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih prostorov v trgu Kozje in v trgu Podsreda.

Upravičeni strošek je neto strošek najema poslovnih prostorov brez stroškov obratovanja za prvo ter drugo leto najema.

Višina sofinanciranja je:

 • za prvo leto najema do 50% upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) oz. največ 1.500 €,
 • za drugo leto najema do 30% upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) oz. največ 750 €.

Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev

Namen ukrepa je sofinanciranje stroškov promocije izdelkov in storitev.

Upravičeni stroški so stroški sodelovanja na sejmih doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice oz. stroškov izdaje in objave v katalogu) ter stroški izdelave spletne strani.

Upravičenec lahko pridobi do 50% upravičenih stroškov oz. največ 1.000 €, pri čemer DDV ni upravičen strošek.

Rok za oddajo vlog je do 30. 10. 2020. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli v času od 1. 11. 2019 do 30. 10. 2020.

Dodatne informacije: 03 800 14 14 (Andreja Rehar).

Metka Kovačič, SPOT svetovanje Savinjska

 

Vir:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija