Razvojno partnerstvo Obsotelja in Kozjanskega je interesno povezovanje občin na omenjenem območju, v katerem se formalno povezuje 7 občin:

 • Dobje,
 • Šentjur pri Celju,
 • Šmarje pri Jelšah
 • Podčetrtek,
 • Kozje,
 • Rogaška Slatina in
 • Rogatec.

zemljevid_OK

lega_OK_v_sloveniji

Območje predstavlja geografsko, turistično in razvojno zaključeno celoto. Območje ima številne skupne probleme, ki jih bo mogoče uspešnejše reševati z medsebojnim sodelovanjem in povezovanjem na področju regionalnega razvoja.

Zaradi problema neenakomerne razvitosti nekaterih regij je Zakon s spodbujanju skladnega regionalnega razvoja omogočil oblikovanje območnih razvojnih partnerstev na manjših, zaokroženih območij, znotraj regij.

Strokovno podporo za uresničevanje projektov, sprejetih z letnimi programi dela, partnerstvu vključenih občin zagotavlja Območno razvojno partnerstvo, ki ga skupaj vodita Razvojna agencija Sotla in Razvojna agencija Kozjansko.
Osnova za delovanje Razvojnega partnerstva Obsotelje in Kozjansko je strateško-programski načrt Območnega razvojnega programa Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2007-2013, ki obsega identifikacijo ključnih sposobnosti območja, vrednot, naravnih in kulturnih danosti, s poudarkom na upoštevanju potreb sodobnega človeka, tržnega potenciala in absorpcijskih sposobnosti območja.

V letu 2013 in 2014 pa se pripravlja nov Območnega razvojnega programa Obsotelje in Kozjansko za obdobje 2014-2020, ki prav tako poudarja prednosti območja in njegove možnosti razvoja.

Cilji Območnega razvojnega partnerstva:

 • ohraniti in nadalje razvijati območje kot povezan geografski in kulturni prostor,
 • zagotoviti učinkovito sodelovanje s podpornim okoljem za hitrejše in usklajeno razreševanje razvojnih in drugih problemov, ki so skupni območju,
 • v okviru javno-zasebnega partnerstva in interesnega partnerstva opredeliti razvojne prioritete območja, nosilce in način izvedbe skupnih projektov,
 • okrepiti sodelovanje in povezovanje lokalnih nosilcev razvoja na območju.