NEPOVRATNA SREDSTVA ZA ENERGETSKE SANACIJE V TURIZMU NA OBMEJNIH PODROČJIH (JR turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih)

Namen: je izboljšati konkurenčnost v mikro, malih in srednje velikih podjetjih (v nadaljevanju MSP) s področja turizma, s spodbujanjem ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Lokacija: Obmejna problemska območja, na našem območju je to območje občin Šmarje pri Jelšah, Rogatec, Podčetrtek in Kozje.

Upravičeni stroški: celovita energetska obnova stavb, obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode; ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

Pogoji projekta:
– Turistična kapaciteta mora biti evidentirana v AJPES-u – Register nastanitvenih obratov in mora imeti najmanj 8 stalnih ležišč.
– Načrtovana vrednost projekta mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost.
– Za objekt, ki je predmet investicije mora biti predložena Energetska izkaznica stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah, iz katere je razvidna stopnja energetske učinkovitosti stavbe ter delež obnovljivih virov energije pred izvedeno operacijo in po izvedeni operaciji z upoštevanjem načrtovanih ukrepov.

Višina nepovratnih sredstev: do 75 % (vzhod) upravičenih stroškov oz. najmanj 50.000,00 € in največ 200.000,00 € (Razpis po shemi De minimis)

Rok za prijavo: 10. avgust 2018
Več informacij o razpisu: TUKAJ.