Predmet javnega poziva so nepovratne finančne spodbude za naložbe občin v izgradnjo kolesarske infrastrukture. Naložbe bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, izboljšanju kakovosti zraka v mestih, boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Namen javnega poziva je spodbujanje trajnostne mobilnosti oziroma omogočanje varne, udobne in neposredne dnevne mobilnosti s kolesom in s tem preusmerjanja individualnih prevozov z avtomobili v širše koriščenje trajnostnih oblik mobilnosti.
V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirane naložbe v ukrepa:
– gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav ter
– sisteme izposoje javnih koles.

 

Več najdete na kliku na povezavi –Razpis – povzetek