Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je na svoji spletni strani najavilo Javni razpis »Mentorske sheme za socialna podjetja«. Vrednost javnega razpisa bo 3,1 milijone evrov, predvidena so 3 (tri) odpiranja.

Javni razpis za izbor operacij bo delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada (ESSS).

Na javni razpis se bodo lahko prijavila registrirana socialna podjetja, zadruge, nevladne organizacije, gospodarske družbe ali samostojni podjetniki, ki bodo prispevali k povečanju obsega dejavnosti in zaposlitev v sektorju socialnega podjetništva z mentorstvom, specifičnim za področje socialnega podjetništva.

Upravičeni stroški bodo predvidoma: stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom, stroški opreme in drugih opredmetenih sredstev, stroški investicij v neopredmetena sredstva, stroški informiranja in komuniciranja, stroški službenih potovanj, pavšalno financiranje .

Višina sofinanciranja bo predvidoma 100% upravičenih stroškov operacije. Maksimalna višina dodeljenih sredstev bo 25.000,00 EUR.

Javni razpis bo predvidoma objavljen v avgustu 2018.