Razpisnik: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Namen razpisa: Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (v nadaljevanju: »S4«), zaradi:

  • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),
  • skrajšanja časa od ideje do trga,
  • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
  • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Cilj razpisa: Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Vlagatelji: Upravičeni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za, s sedežem v Republiki Sloveniji, ne glede na velikost podjetja. Izključeni so javni zavodi skladno z Zakonom o zavodih). Upravičeno je tudi podjetje s sedežem v katerikoli drugi državi članici Evropske unije, ki ima najkasneje ob podpisu pogodbe za sofinanciranje poslovni naslov podružnice v Republiki Sloveniji, kar bo dokazoval z vpisom v Sodni register skladno z Zakonom o sodnem registru. Tak prijavitelj se mora z izjavo, OBRAZEC 5, obvezati, da bo do podpisa pogodbe o sofinanciranju izvedel zahtevan vpis v Sodni register, ter o tem, v katerem programskem območju bo izvajal svojo raziskovalno razvojno dejavnost. V primeru, da prijavitelj do podpisa pogodbe o sofinanciranju vpisa ne izvede, bo ministrstvo odstopilo od podpisa pogodbe. V primeru izbora vloge konzorcija bodo upravičenci kot prejemniki sredstev državnih pomoči za izvajanje raziskovalno razvojnih aktivnosti vsi partnerji v konzorciju, ki so sklenili in vlogi priložili konzorcijsko pogodbo, s katero so partnerji v konzorciju pooblastili prijavitelja za podpis pogodbe o sofinanciranju in v kateri so med drugim opredeljene pravice in obveznosti posameznih konzorcijskih partnerjev.

Vrednost razpisa: Okvirna skupna višina sredstev je do 74.200.000,00 EUR.

Rok: Kot pravočasne bodo upoštevane vloge, ki bodo prispele v vložišče na dan roka za oddajo za posamezno odpiranje oziroma bodo do vključno tega dne oddane priporočeno po pošti. Vloge se lahko oddajo tudi osebno, v glavni pisarni ministrstva, vsak delovni dan v poslovnem času ministrstva, od ponedeljka do četrtka od 9. do 15.30 in v petek od 9. do 14.30.

Roki za oddajo vlog za posamezna odpiranja so naslednji:

  • oddaja vlog za 1. odpiranje: 26. 9. 2017
  • oddaja vlog za 2. odpiranje: 11. 5. 2018
  • oddaja vlog za 3. odpiranje: 24. 9. 2019.

 

Dodatne informacije: Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: rri2.mgrt@gov.si.

logotipi_metka-(2)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru izvajanja celovitih podpornih storitev vstopnih točk VEM v letu 2016 in 2017.