Slovenski regionalno razvojni sklad, vabi interesente, da na podlagi objavljenega Javnega razpisa za razvojna posojila na problemskih in obmejnih problemskih območjih – BP3 (Ur. l. RS, št. 36/2019 z dne 7. 6. 2019) oddajo vlogo za pridobitev ugodnega posojila.

Predmet javnega razpisa
 • Spodbujanje začetnih podjetniških investicij na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih, ki ustvarjajo pozitivne učinke na področju konkurenčnosti ter delovnih mest.
Razpoložljiva sredstva
 • Skupni razpisani znesek je 11.529.735,99 EUR ugodnih posojil, ki je razdeljen kot sledi v nadaljevanju:
Znesek v EUR Za leto Oblika sredstev Vir sredstev
Skupno 11.529.735,99 EUR, od tega: 2019 Posojilo Proračun RS Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
7.249.735,99 EUR za obmejna problemska območja
2.160.000,00 EUR za problemsko območje Pokolpja
2.120.000,00 EUR za problemsko območje Hrastnik, Radeče, Trbovlje
Višina sofinanciranja
 • Vlagatelj lahko pridobi posojilo v višini  do največ 75 % upravičene vrednosti  projekta (brez DDV) in do najvišjega dovoljenega odstotka državne pomoč glede na velikost podjetja.
 • Najnižja zaprošena vrednost posojila mora znašati 25.001,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenega posojila pa 1.000.000,00 EUR.
 • Minimalna vrednost upravičenih stroškov mora biti 35.000,00 EUR.
 • Najvišja skupna višina izpostavljenosti vlagatelja do Sklada po ukrepu za ugodna razvojna posojila na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji je lahko največ 1.000.000,00 EUR.
Roki prijave
 • 19. 7. 2019, 30. 8. 2019, 15. 10. 2019 ter 29. 11. 2019.
Upravičenci
 • Mikro, mala, srednja in velika podjetja, ki so registrirana po:

o    zakonu o gospodarskih družbah, in sicer kot:

§   pravna oseba, in sicer: d.o.o., d.d., itd.

§   fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost.

o    zakonu o zadrugah, kot zadruga.

 • Vlagatelj mora z dnem oddaje vloge na javni razpis na upravičenem problemskem območju ali obmejnem problemskem območju opravljati gospodarsko dejavnost na trgu in tam imeti sedež podjetja ali obrata (poslovne enote ali podružnice). V primeru, da se projekt nanaša na vzpostavitev nove poslovne enote morajo vlagatelji na upravičenem območju registrirati podružnico oz.  poslovno enoto najkasneje do vložitve prvega zahtevka za črpanje sredstev oz. v primeru novogradnje najkasneje do zaključka projekta.

Upravičena območja po tem razpisu so:

 • obmejna problemska območja (Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale)
 • problemsko območje občin Pokolpja (Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič, Črnomelj).
 • problemsko območje občin Hrastnik, Radeče, Trbovlje.

Projekti iz občin Kostel, Kočevje, Loški Potok, Metlika, Osilnica, Semič in Črnomelj so prvenstveno upravičeni do sredstev, ki so na razpolago za problemsko območje Pokolpja, iz kvote obmejnih problemskih območij pa le v kolikor bodo sredstva na tem sklopu še na razpolago. Sklad bo informacijo, ko bodo sredstva za problemsko območje Pokolpja pošla, objavil na spletni strani, skupaj s podatkom o obsegu preostalih razpoložljivih sredstev za obmejna problemska območja.

Cilji projekta Upravičenec mora z odobrenim projektom najkasneje 2. leto po njegovem zaključku doseči pozitivne učinke na področju: posodobitve tehnologije, izboljšave proizvodnje, povečanja dodane vrednosti na zaposlenega, uvedbe novih delovnih mest ter ohranitve delovnih mest.
Finančni pogoji

 

 

 

 

 • Fiksna obrestna mera: 0,01 % letno.
 • Skupna doba vračanja posojila: največ 108 mesecev oz. ne preko 30. 6. 2028 (z vključenim moratorijem do 2-eh let) in hkrati ne preko ekonomske dobe projekta.
 • Mesečno vračanje glavnice posojila.
 • Polletno vračanje obresti, za obdobje med 1.1.- 30.6. ter 1.7. – 31.12.
 • Sklad ne zaračunava stroškov dodelitve, sklepanja ter vodenja posojil. Vlagatelj krije stroške zavarovanja posojila.
Upravičeni

stroški

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorija stroškov Omejitev na posamezni kategoriji stroškov
Vrsta omejitve Dovoljeni delež v projektu % Datum rabljene opreme/strojev po
Nakup poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov Nepremičnine morajo biti ob nakupu v celoti hipotekarnih bremen ter osebnih služnosti proste.
Gradnja poslovnih zgradb/drugih poslovnih prostorov  

 

Adaptacija in rekonstrukcija poslovne zgradbe  

 

Neopredmetena sredstva (nakup patentov, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) Delež od vrednosti projekta 20 %
Nova oprema
Rabljena oprema Samo za MSP*

Nakup rabljene opreme ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi.

1. 1. 2015
Novi delovni stroji

 

Rabljeni delovni stroji Nakup rabljenih strojev ne sme biti predhodno sofinanciran z javnimi sredstvi. 1. 1. 2015
 • MSP – mikro, majhna in srednje velika podjetja
 • Vlagatelj mora oddati vlogo na razpis pred začetkom izvajanja projekta. Za začetek izvajanja projekta se šteje trenutek, ko je sklenjena prva obvezujoča zaveza v povezavi s projektom (pogodba, avans, plačilo are, ipd.), zaradi katere ni več mogoče preklicati projekta, izjema so lahko pripravljalna dela (npr. nakup zemljišča, pridobivanje gradbenih oziroma drugih dovoljenj, predhodne študije).
Stroški upravičenca
 • Stroški  zavarovanja posojila.
Način prijave

 

 • Vlagatelj vloži vlogo na naslov: Slovenski regionalno razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica.
 • Vlagatelj mora vlogo oddati v zaprti in ustrezno opremljeni ovojnici z oznako »ne odpiraj – vloga BP3«. V primeru večjega obsega prijavne dokumentacije, Sklad predlaga vlagateljem, da oddajo prijavo s prilogami v registratorju velikosti A4/80.
 • Na ovojnici mora biti razviden naziv in naslov vlagatelja ter datum in čas (ura in minuta) oddaje vloge, označen s strani pošte, v kolikor se vloga odda priporočeno po pošti, ali s strani vložišča Sklada, če je vloga oddana osebno na sedežu Sklada.
 •         Vlagatelj lahko odda vlogo priporočeno po pošti ali osebno na sedežu Sklada, pri čemer mora biti v primeru osebne oddaje vloge na sedežu Sklada, vloga oddana do posameznega roka, do 14. ure.
 • ·          Javni razpis skupaj z razpisno dokumentacijo je dostopen na spletni strani Sklada http://www.regionalnisklad.si/.