Predmet razpisa je dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje v letu 2019.

Na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v  Občini Kozje v letu 2019 se lahko prijavijo:

 • podjetja, ki imajo poslovni sedež na območju občine,
 • podjetja, ki nimajo poslovnega sedeža na območju občine, izvajajo pa dejavnost na območju občine,
 • fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in imajo stalno prebivališče v občini,
 • fizične osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost in nimajo stalnega prebivališča v občini, izvajajo pa dejavnost na območju občine.

Sredstva po tem razpisu se dodeljujejo za naslednje namene:

 1. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest.
 2. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov.
 3. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev.

 

 1. Sofinanciranje samozaposlovanja in odpiranja novih delovnih mest

Namen ukrepa: Povečevanje števila zaposlenih in ustvarjanje novih delovnih mest ter zmanjševanje brezposelnosti.

Sredstva za pospeševanje zaposlovanja se namenijo kot nepovratna finančna pomoč (subvencija) za kritje dela stroškov plače zaposlitve in predstavljajo upravičene stroške za:

 • samozaposlitev osebe, ki je bila prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ) kot brezposelna oseba, je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Kozje ali izvaja dejavnost na območju Občine Kozje,
 • zaposlitev brezposelne osebe za nedoločen čas, ki je bila prijavljena na ZRSZ kot brezposelna oseba, je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče v Občini Kozje in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

Upravičenci do pomoči iz druge alinee prejšnjega odstavka so tudi podjetja, ki imajo poslovni sedež izven občine, če imajo na območju občine poslovni prostor in zaposlujejo za namen opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru na območju občine. Do sredstev je podjetje upravičeno v primeru zaposlitve brezposelne osebe, ki je bila prijavljena na ZRSZ, je državljan Republike Slovenije, ima stalno prebivališče v Občini Kozje in ima taka zaposlitev za posledico neto povečanje delovnih mest.

Pomoč se lahko pridobi za največ dve zaposleni osebi.

Višina sredstev ne sme presegati:

 • pri samozaposlitvi osebe, ki ima stalno prebivališče v občini: 6-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta,
 • pri samozaposlitvi osebe, ki nima stalnega prebivališča v občini: 3-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta,
 • pri zaposlitvi osebe za nedoločen čas: 4-kratnik mesečnega zneska prispevkov za socialno varnost samozaposlenih za mesec december preteklega leta.

 

 1. Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov

Namen ukrepa: Spodbujanje lokalnega gospodarskega razvoja in ustvarjenje novih delovnih mest ter zapolnitev praznih poslovnih prostorov v trgu Kozje in v trgu Podsreda.

Upravičeni strošek:  neto strošek  najema poslovnih prostorov brez stroškov obratovanja za prvo ter drugo leto najema.

Višina sofinanciranja je:

 • za prvo leto najema do 50% upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) oz. največ 1.500 €,
 • za drugo leto najema do 30% upravičenih stroškov (brez vključenega DDV) oz. največ 750 €.

  

 1. Sofinanciranje promocije izdelkov in storitev

Namen pomoči: Sofinanciranje stroškov promocije izdelkov in storitev.

Upravičeni stroški so stroški sodelovanja na sejmih doma in v tujini (stroški najetja, postavitve in delovanja stojnice oz. stroškov izdaje in objave v katalogu) ter stroški izdelave spletne strani.

Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov oz. največ 1.000 €, pri čemer DDV ni upravičen strošek.

 

 

Rok za oddajo vlog: 30. 10. 2019. Vloge se bodo sprejemale najkasneje do 30. 10. 2019. Vse vloge, ki bodo posredovane po tem roku, se bodo s sklepom zavrnile. Upravičenci lahko prijavijo ukrepe, ki so se izvedli v času od 1. 11. 2018 do 30. 10. 2019.

Vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis: Pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Kozje v letu 2019« na naslov: OBČINA KOZJE, KOZJE 37, 3260 KOZJE.

Razpisno dokumentacijo in vlogo najdete na spletni strani Občine Kozje.