Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je dne 14.12.2018 v Uradnem listu  št. 81/2018 objavilo javni razpis »Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0«

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več kot 50 %).

Javni razpis je namenjen:

 • spodbujanju uvajanja novih ali dvig zahtevnosti izdelkov
 • ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,
 • spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilji razpisa so:

 • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v MSP;
 • izvajanje operacij v podjetjih na področju rabe lesa, ki vključujejo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, poraba energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Predmet razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki bodo uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan izdelek na področju predelave ali obdelave lesa.

Ciljne skupine/prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju: MSP), ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu (Uradni list RS, št. 20/11 in 90/14 – ZDU-1l), pri čemer je bila prva registracija pred statusnim preoblikovanjem v socialno podjetje opravljena pred 1. 1. 2016.

Na razpis se lahko prijavijo samo MSP, ki ob prijavi na razpis na trgu ponujajo izdelke na področju predelave ali obdelave lesa in imajo, skladno s Prilogo I k Standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08- SKD 2008), registrirano glavno ali druge dejavnosti poleg glavne dejavnosti, določene v aktu o ustanovitvi subjekta:

 • oddelek C16 Obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen pohištva ali
 • oddelek C31 Proizvodnja pohištva (razen razreda C 31.03 – proizvodnja žimnic).

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.554.701,04 EUR.

Obdobje razpoložljivosti sredstev za javni razpis obsega proračunski leti 2019 in 2020, oziroma traja do porabe sredstev.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

 • leto 2019: 2.752.543,87 EUR
 • leto 2020: 2.802.157,17 EUR

Posamezno podjetje ali povezana podjetja lahko na javnem razpisu kandidirajo največ v okviru ene vloge.

Obdobje za porabo sredstev tega javnega razpisa je obdobje 2019 do 2020.

Za sofinanciranje se upoštevajo upravičeni stroški, ki so nastali in bili plačani v obdobju od oddaje vloge na javni razpis do 30. 9. 2020.

Upravičeni stroški so:

 • stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, proizvodnih zgradb),
 • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup tehnologije z nakupom patentnih pravic, licenc, blagovnih znamk, znanja ali nepatentiranega tehničnega znanja) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije,
 • stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Upravičeni stroški morajo biti neposredno povezani z operacijo.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

Neopredmetena osnovna sredstva se morajo uporabljati izključno pri prijavitelju, ki je prejel regionalno državno pomoč in morajo ostati povezana z operacijo, za katerega je dodeljena pomoč, najmanj tri leta po zaključku operacije.

Osnovna sredstva se lahko nadomestijo, če zastarijo ali se pokvarijo, pod pogojem, da se gospodarska dejavnost ohrani na določenem območju do konca (31. 12.) tretjega leta po zaključku operacije. Prijavitelj mora o tem predhodno pridobiti soglasje ministrstva.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje posamezne operacije ne morejo biti nižja od 50.000,00 EUR in ne višja od 500.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog je 20. 2. 2019

Dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov sebastijan.milovanovic-jarh(at)gov.si.