Namen in cilji razpisa: Je spodbujanje razvoja novih oblik nekmetijskih dejavnosti na kmetijah, ki bi lahko prispevale k ustvarjanju novih delovnih mest na kmetijah.

Kaj je predmet razpisa: Podpora je namenjena spodbujanju projektov sodelovanja med kmetijami in pravnimi osebami, v okviru katerih se na kmetiji poskusno izvedejo aktivnosti, ki se nanašajo na področje izobraževanja o okolju in hrani, zdravstvenega varstva, socialnega varstva oziroma invalidskega varstva z namenom preučitve možnosti izvajanja teh aktivnosti na kmetiji.

Rok za oddajo vlog: 29.9.2017

Povezava do razpisa: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324