Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov za uvajanje ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma rabe obnovljivih virov energije v mikro, malih in srednje velikih podjetjih s področja turizma.

Upravičeni prijavitelji oz. ciljne skupine so MSP, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo na področju turizma in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo.

Prijavitelji morajo biti registrirani za eno od dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD 2008):

 • 55.100 (dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov),
 • 55.201 (počitniški domovi in letovišča),
 • 55.203 (oddajanje zasebnih sob gostom),
 • 55.204 (planinski domovi in mladinska prenočišča),
 • 56.101 (restavracije in gostilne).

Prijavitelji morajo imeti na upravičenem območju sedež, podružnico ali poslovno enoto, ki je ustanovljena že najmanj eno leto pred oddajo vloge na javni razpis, ter izvesti investicijo za večjo energetsko in snovno učinkovitost turističnih kapacitet.

Upravičeni stroški so:

 1. energetska obnova objektov in snovna učinkovitost,
 2. stroški informiranja in komuniciranja,
 3. stroški storitev zunanjih izvajalcev.

Stroški, navedeni pod zaporedno št. 2 in 3 so lahko upravičeni le v primeru, ko nastanejo tudi stroški pod zaporedno št. 1. Stroški pod zaporednima številkama 1 in 3 so upravičeni le v kolikor nastanejo v oz. na delu objekta, kjer se bo izvajala registrirana dejavnost.

 1. Energetska obnova objektov in snovna učinkovitost

Operacija, ki je predmet prijave, mora obsegati enega ali več naslednjih ukrepov:

 • celovita energetska obnova stavb,
 • obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb,
 • nakup in vgradnja naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije,
 • nakup in vgradnja energetsko učinkovitejše razsvetljave,
 • zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo,
 • zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim,
 • vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote,
 • ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode (npr: vgradnja varčnih sanitarnih armatur, namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice, ….),
 • ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov (npr: nakup posod za ločeno zbiranje odpadkov, nakup stiskalnice odpadkov, nakup kompostnika, ….).

Stroški za izvedbo novogradenj ali dozidav objektov ter stroški za vzpostavitev novih turističnih kapacitet v že obstoječem objektu, niso upravičeni stroški.

Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek.

 1. Stroški informiranja in komuniciranja

Upravičeni stroški informiranja in komuniciranja (nanašajo se na promocijo operacije in vključujejo podatke o izboljšanju energetske in snovne učinkovitosti objekt) so:

 • stroški izdelave ali nadgradnje spletnih strani,
 • stroški objav,
 • stroški oblikovanja, priprave na tisk, tiska in dostave gradiv,
 • drugi stroški informiranja in komuniciranja.

Stroški informiranja in komuniciranja se štejejo za upravičene v višini do 3% ocenjenih upravičenih stroškov operacije glede na vlogo. Ostali del se šteje za neupravičene stroške.

 1. Stroški storitev zunanjih izvajalcev

 Upravičeni so stroški, ki se nanašajo na vsebino operacije in jih upravičencu zagotavljajo tretje osebe:

 • stroški izdelave energetskih izkaznic oz. elaboratov gradbene fizike,
 • stroški investicijskega inženiringa
 • stroški gradbenega nadzora.

Stroški storitev zunanjih izvajalcev se štejejo za upravičene v višini do 3% ocenjenih upravičenih stroškov operacije glede na vlogo. Ostali del se šteje za neupravičene stroške.

Obdobje upravičenosti stroškov oz. izdatkov upravičenca

Stroški oz. izdatki upravičenca bodo upravičeni od datuma predložitve vloge za sofinanciranje, razen stroški za izdelavo energetske izkaznice oz. elaborata gradbene fizike, ki so lahko upravičeni od objave javnega razpisa.

Obdobje upravičenosti izdatkov upravičenca se zaključi najkasneje 30. 9. 2022.

Načrtovana vrednost operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR vključno z davkom na dodano vrednost. Višina sofinanciranja operacije lahko znaša maksimalno 200.000,00 EUR.

Roki za oddajo vlog

Za razpis so predvideni trije roki za oddajo vlog:

 • rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2020 je do 20. 1. 2020,
 • rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2021 je od 1. 9. 2020 do 31. 11. 2020,
 • rok za oddajo vlog, z začetkom sofinanciranja v letu 2022 je od 1. 9. 2021 do 31. 11. 2021.

Dodatne informacije in obveščanje

Vprašanja in dodatne informacije v zvezi s pripravo prijav in pojasnila k razpisni dokumentaciji bodo objavljene na spletnem naslovu http://www.mgrt.gov.si/

Vprašanja morajo prispeti na elektronski naslov gp.mgrt@gov.si najkasneje do 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo vloge. V zadevo je potrebno navesti: Vprašanje za Javni razpis: Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti.